ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజుల దినచర్య రెండవ గ్రంధము 21

 1. యెహోషాపాత్తు తన పితరులతో నిద్రింపగా అతనిని దావీదు నగరమున పాతిపెట్టిరి. అటు తరువాత అతని కుమారుడు యెహోరాము రాజయ్యెను.

2. యెహోషాఫాత్తు కుమారుడు యెహోరామునకు ఆరుగురు సోదరులు కలరు. వారు అజర్యా, యెహీయేలు, జెకర్యా, అజర్యాహు, మికాయేలు, షెఫట్యా.

3. తండ్రి వారికి పెద్దమొత్తము వెండి బంగారములు, ఆభరణములు కానుకగా ఇచ్చెను. యూదాలోని సురక్షిత పట్టణములకు వారిని అధిపతులను చేసెను. యెహోరాము పెద్దవాడు కనుక రాజ్యమును అతని పరముచేసెను.

4. కాని యెహోరాము తండ్రి రాజ్యమును కైవసము చేసికొని అధికారమును సుస్థిరము చేసికొనగనే సోదరులను, యిస్రాయేలు నాయకులను మరికొందరిని పట్టి చంపించెను.

5. యెహోరాము తన ముప్పది రెండవ యేట రాజై ఎనిమిదియేండ్లపాటు యెరూషలేము నుండి పరిపాలన చేసెను.

6. అతడు యిస్రాయేలును ఏలిన అహాబు వంటి దుష్టరాజుల పోకడలు అనుకరించెను. అహాబు కుమార్తెను పరిణయమాడెను. దుష్కార్యములు చేసి ప్రభువునకు అప్రియము కలిగించెను.

7. అయినను ప్రభువు పూర్వము దావీదుతో నిబంధనము చేసికొని అతని సంతతి కలకాలము ఈ రాజ్యమును పాలింతురని బాసచేసెను. కనుక అతని వంశమును రూపుమాపనొల్లడయ్యెను.

8. యెహోరాము కాలమున ఎదోము యూదా మీద తిరుగుబాటు చేసి స్వాతంత్య్రము సంపాదించు కొని, సొంతరాజు నేర్పరచుకొనెను.

9. కనుక యెహోరాము తన సైన్యాధిపతులు రథములతో పోయి ఎదోమీయులను హతముచేసెను.

10. కాగా నేటి వరకు జరుగుచున్నట్లు ఎదోమీయులు యూదావారిపై తిరుగబడుచూనేయుండిరి. అదే సమయమున యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన ప్రభువును విడ నాడినందులకు శిక్షగా లిబ్నా నగరము కూడ యూదా మీద తిరుగుబాటు చేసి స్వేచ్చను పొందెను.

11. ఆ రాజు యూదాలోని ఉన్నతస్థలములలో బలిపీఠములను నిర్మించి యూదీయులను, యెరూషలేము పౌరులను విగ్రహారాధనకు పురికొల్పెను.

12-13. అటు తరువాత ఏలీయా ప్రవక్త లేఖ ఒకటి ఆ రాజునకు చేరెను: “నీ వంశకర్తయైన దావీదు కొలిచిన దేవునివాక్కిది. నీవు నీ తండ్రి యెహోషాఫాత్తు మార్గమున, నీ తాత ఆసారాజు మార్గమున నడువక యిస్రాయేలు రాజులను అనుకరించితివి. అహాబు కుటుంబమువలె నీవును యూదీయులను, యెరూషలేము పౌరులను విగ్రహారాధనకు ప్రేరేపించితివి. పైపెచ్చు నీకంటె ఉత్తములైన నీ సోదరులను చంపించితివి.

14. దీనికి ప్రతీకారముగా ప్రభువు నీ ప్రజలను, భార్యలను, బిడ్డలను దారుణముగా శిక్షించును. నీ ఆస్తిపాస్తులను నాశనము చేయును.

15. నీ మట్టుకు నీవు ఘోరమైన ఆంత్రవ్యాధికి చిక్కుదువు. ఆ ఉదర రోగము నానాటికి ముదిరి నీ ప్రేవులు తెగిపడును.”

16. అప్పుడు కొందరు ఫిలిస్తీయులు, అరబ్బీ యులు కూషీయులతో కలసి జీవించుచుండిరి. ప్రభువు వారినందరిని యెహోరాము మీదికి పురికొల్పెను.

17. కనుక వారు యూదామీద దాడిచేసిరి. రాజ ప్రాసాదమును కొల్లగొట్టి అతని భార్యలను, కుమారులను బందీలనుగా కొనిపోయిరి. కడగొట్టు కొడుకైన అహస్యా మాత్రము మిగిలెను.

18. ఈ కష్టములన్ని వాటిల్లిన పిదప ప్రభువు ఆ రాజును ఘోరమైన ఆంత్ర వ్యాధితో పీడించెను.

19. రెండేండ్లు ఈ రోగముతో బాధపడినపిదప అతని ప్రేగులు తెగి బయటికివచ్చెను. అతడు దుర్భరమైన బాధతో కన్ను మూసెను. పౌరులు యెహోరాము పితరుల మృతికివలె అతని మృతికి సంతాప సూచకముగా మంటవేయరైరి.

20. రాజు అగునప్పటికి యెహోరామునకు ముప్పది రెండేండ్లు. అతడు యెరూషలేమునుండి ఎనిమిదేండ్లు పరిపాలించెను. ఆ రాజు చావునకు ఎవరును కంటతడి పెట్టలేదు. అతనిని దావీదు నగరముననే పాతిపెట్టిరి. కాని రాజసమాధులలో మాత్రము కాదు.