ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఎస్తేరు 1

1. మహాప్రభువైన అహష్వేరోషు పరిపాలనాకాలము రెండవయేట నీసాను నెల మొదటి దినమున మొర్దెకయికి ఒక కల వచ్చెను. బెన్యామీను తెగకు చెందిన యాయీరు, షిమీ, కీషు క్రమముగా ఇతని వంశకర్తలు.

2. ఇతడు షూషను నగరమున వసించుచున్న యూదుడు, రాజు ఆస్థానమున పెద్ద ఉద్యోగి.

3. పూర్వము బబులోనియా ప్రభువు నెబుకద్నెసరు, యూదా రాజు యెకోన్యాతో పాటు యెరూషలేమునుండి బందీలుగా కొనివచ్చిన వారిలో యితడు ఒకడు. మొర్దెకయి కన్న కల యిది:

4. భూమిమీద ఆర్తనాదము, గందర గోళము, ఉరుములు, భూకంపము, కలవరపాటు గోచరించెను.

5. రెండు మహా సర్పములు యుద్ధమునకు సన్నద్ధమై వచ్చి భయంకరముగా కేకలిడెను.

6. ఆ కేకలు విని నేలమీది జాతులన్ని ప్రోగై ధర్మమును పాటించు జాతిపై యుద్ధమునకు తలపడెను.

7. అది భూమిమీద చీకటి, బాధ, విచారము, పీడనము, కలవరపాటుతో కూడిన దుర్దినము.

8. ఆ ఉపద్రవము చూచి ధర్మ మును పాటించు జాతి మిక్కిలి భయపడి మరణమునకు సిద్ధమయ్యెను.

9. ఆ జాతి ప్రజలు దేవునికి మొరపెట్టిరి. ఆ మొర ఫలితముగా ఒక చిన్న చెలమనుండి వెలువడినదో అన్నట్లు పెద్ద యేరు పుట్టి పొంగిపారెను.

10. అంతట సూర్యుడు ఉదయింపగా వెలుగు కలిగెను. అప్పుడు దీనులైన ధర్మజాతి ప్రజలు ఔన్నత్యము పొంది శక్తిమంతులైన వారిని మ్రింగివేసెను.

11. ప్రభువు సంకల్పమును సూచించు ఇట్టి కల నుండి మేల్కొని మొర్దెకయి నిశితముగా ఆలోచింప మొదలిడెను. దాని భావము ఏమైయుండునా అని దినమంతయు తర్కించిచూచెను.