ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

నెహెమ్యా 1

 1. హకల్యా కుమారుడైన నెహెమ్యా పలుకులు: అర్తహషస్త ప్రభువు పరిపాలనాకాలమున ఇరువదియవయేట కీస్లేవు మాసములో నేను రాజధాని నగరము షూషను కోటలో ఉంటిని.

2. అప్పుడు మా సహోదరులలో ఒకడైన హనానీ మరికొందరు ప్రజలతో యూదా నుండి తిరిగివచ్చెను. ప్రవాసము నుండి తప్పించుకొనిపోయిన యూదులను గూర్చి, యెరూషలేమును గూర్చి నేను వారిని వివరములడిగితిని.

3. వారు "ప్రవాసము నుండి వెడలివచ్చి మన నేలపై స్థిరపడినవారు నానాయాతనలు, అవమానములు అనుభవించుచున్నారు. యెరూషలేము ప్రాకారములు నేలమట్టములైయున్నవి. నగర ద్వారములను కాల్చి బుగ్గిచేసిరి” అని పలికిరి.

4. ఆ మాటలు ఆలించి నేను నేలపై చతికిలబడి కన్నీరు కార్చితిని. చాలనాళ్ళు ఉపవాసము చేయుచు విలపించితిని. అపుడు ప్రభువునిట్లు ప్రార్ధించితిని:

5. “ఆకాశమందున్న ప్రభూ! నీవు మహా దేవుడవు. నీవనిన మాకు మిగుల భయము. నిన్ను ప్రేమించి నీ ఆజ్ఞలు పాటించువారితో నీ నిబంధనమును నిలుపుకొందువు. వారిని కరుణతో సాకెదవు.

6. ప్రభూ! నావైపు చూచి నా పలుకులాలింపుము. నీ దాసులు యిస్రాయేలీయులకొరకు రేయింబవళ్ళు నేను చేయు వేడికోలును పెడచెవిన పెట్టకుము. యిస్రాయేలీయులమైన మేము అపరాధములను చేసితిమి. నేను, మా పూర్వులెల్లరము పాపములు చేసితిమి.

7. మేము దుష్కార్యములు చేసితిమి. నీ సేవకుడు మోషే ద్వారా నీవు ప్రసాదించిన ధర్మ విధులను, ఆజ్ఞలను పాటింపమైతిమి.

8. 'మీరు నాకు విశ్వాసద్రోహము చేయుదురేని నేను మిమ్ము ఆయా జాతుల నడుమ చెల్లాచెదరు చేయుదును.

9. కాని మీరు నన్ను శరణువేడి నా యాజ్ఞలను పాటింతురేని మీరు దూరదేశములకు బహిష్కరింపబడియున్నను, నేను నా నామముంచుటకు ఏర్పరచుకొనిన ఆ తావునకు మిమ్ము మరల కొనివత్తును' అని నీవు పూర్వము నీ సేవకుడు మోషే ద్వారా నుడివిన వాక్కును స్మరించుకొనుము.

10. నా దేవుడైన యావే! వీరు నీ ప్రజలు, నీ దాసులు. మహా బలపరాక్రమములతో నీవే వీరిని కాపాడితివి.

11. ప్రభూ! ఇపుడు నా మొర ఆలింపుము. భయభక్తులతో నిన్ను పూజించు భక్తులందరి వేడికోలును నీ వీనులచేర్పుము. నేడు నాకు సమృద్ధిని ప్రసాదింపుము. ఈ రాజుకు నామీద దయపుట్టునట్లు చేయుము." ఆ కాలమున నేను రాజునకు పానీయ వాహకుడుగా ఉండెడివాడను.