ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజుల దినచర్య రెండవ గ్రంధము 19

 1. యెహోషాషాత్తు సురక్షితముగా యెరూషలేము నందలి తన ప్రాసాదమును చేరుకొనెను.

2. అప్పుడు హనానీ కుమారుడగు యెహూ ప్రవక్త ఆ రాజును కలిసికొని “నీవు దుష్టులకు సాయపడవచ్చునా? ప్రభువును నిరాకరించు వారికి ఆదరాభిమానములు చూపవచ్చునా? ఈ చెయిదమువలన నీవు ప్రభువు శత్రువులకు స్నేహితుడవైతివి. అందువలన ఆయన కోపమునకు గురియగుదువుకదా!

3. అయినను నీ యందు మంచితనము కొంతలేకపోలేదు. నీవు అషేరా దేవతా స్తంభములను తొలగించితివి. ప్రభువు చిత్తమును తెలిసికోగోరితివి” అని పలికెను.

4. యెహోషాఫాత్తు యెరూషలేముననే నివసించెను. అయినను అతడు దక్షిణమున బేర్షాబా నుండి ఉత్తరమున మన్యము కొసనున్న ఎఫ్రాయీము వరకు గల ప్రజల మధ్య సంచారములుచేసి వారినెల్లరిని తమ పితరుల దేవుడైన ప్రభువునొద్దకు రాబట్టెను.

5. అతడు యూదాలోని సురక్షిత పట్టణములన్నిటికిని న్యాయాధిపతులను నియమించెను.

6. ఆ న్యాయాధిపతులతో “మీరు తీర్పు చెప్పునప్పుడు మెలకువతో నుండుడు. మీరు జనులను చూచి కాదు ప్రభువును చూచి తగవులు తీర్పవలయును. మీరు తీర్పు తీర్చునప్పుడెల్ల ప్రభువు మీతో నుండును.

7. కనుక ఆ ప్రభువుపట్ల భయ భక్తులు కలిగియుండుడు. ఆయన మోసమును, పక్షపాతమును, లంచమును సంహించువాడుకాదు” అని చెప్పెను.

8. ఇంకా అతడు లేవీయులను, యాజకులను, ప్రముఖులైన పౌరులను యెరూషలేమున న్యాయాధిపతులుగా నియమించెను. ప్రభుని ఆజ్ఞలను మీరిన వారికిని, వివాదములు కలిగిన పురజనులకును తీర్పుచెప్పుట వారిపని.

9. రాజు ఆ న్యాయాధిపతులతో “మీరు ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు కలిగియుండుడు. అతనికి విధేయులై తీర్పుచెప్పుడు.

10. మీ తోడి పౌరులు ఏ నగరమునుండియైన నరహత్య వ్యాజ్యెమును గాని లేక యేదైన ధర్మశాస్త్ర ఆజ్ఞను మీరిన వ్యాజ్యెమునుగాని కొనివచ్చినచో మీరు ప్రభువునకు ద్రోహముగా పాపము కట్టుకొనకుండునట్లు వారిని న్యాయసమ్మతముగా మెలగవలయునని హెచ్చరింపుడు. ఇట్లు చేయలేని మీరును, మీ చెంతకు వచ్చిన ఆ తోడి పౌరులును ప్రభువు కోపమునకు గురియగుదురు. కాని నేను చెప్పినట్లు మీ బాధ్యతను మీరు నిర్వర్తింతురేని ఆ కోపమును తప్పించుకొందురు.

11. మతపరమైన వ్యాజ్యెములలో ప్రధాన యాజకుడగు అమర్యా తీర్పే తుదితీర్పు. లౌకికమైన తగవులలో యూదావారికి అధిపతియు యిష్మాయేలు కుమారుడు నైన జెబద్యా తీర్పే తుదితీర్పు. మీరు చెప్పిన తీర్పులను అమలు పెట్టించుపూచీ లేవీయులది. మీరు ధైర్యముతో ఈ నియమములెల్ల పాటింపుడు. ప్రభువు న్యాయవంతుల పక్షమున నిలిచి విజయమును ప్రసాదించును” అని చెప్పెను.