ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజులు మొదటి గ్రంధము 19

 1. ఏలీయా ఉదంతము, అతడు ప్రవక్తలను చంపించిన తీరు అహాబు యెసెబెలునకు ఎరిగించెను.

2. ఆమె ప్రవక్తవద్దకు దూతనంపి “నీవు మా ప్రవక్తలను వధించినట్లే రేపీపాటికి నేను నిన్ను వధింపనేని దేవతలు నా ప్రాణములనే బలిగొందురుగాక!” అని వార్త పంపించెను.

3. ఏలీయా రాణి మాటలకు భయపడి ప్రాణములు దక్కించుకోగోరి సేవకుని తీసి కొని పారిపోయెను. అతడు యూదాలోని బేరైబ పట్టణము చేరుకొని సేవకుడిని అక్కడ వదలివేసెను.

4. తానొక్కడే అరణ్యమున ఒక రోజు ప్రయాణము సాగించెను. ఆ అడవిలో ఒక రేగుచెట్టు క్రింద కూర్చుండి ప్రాణములు విడువగోరెను. “ప్రభూ! ఈ బాధలు ఇకచాలు! నా ప్రాణములను తీసికొనుము. మా పూర్వులకన్నను నేను అధికుడనుగాను, ఇకచాలును" అని పలికెను.

5. అటుల పలికి చెట్టు క్రింద పడుకొని నిద్రించెను. అప్పుడొక దేవదూత అతనిని తట్టిలేపి “నీవు లేచి భుజింపుము" అని చెప్పెను.

6. అతడు మేల్కొని చుట్టును పారజూడగా నిప్పులమీద కాల్చిన రొట్టెయు, ముంతెడు నీళ్ళును తల ప్రక్కనే కన్పించెను.

7. ఏలీయా ఆ రొట్టె తిని, నీళ్ళు త్రాగి మరల నిద్రించెను. దేవదూత రెండవ మారుకూడ అతనిని తట్టి లేపి “లేచి భుజింపుము. నీవు చాలదూరము ప్రయాణము చేయవలయును సుమా!” అనెను.

8. ఏలీయా లేచి రొట్టెతిని, నీళ్ళు త్రాగెను. ఆ ఆహారపు బలముతో నలుబది రోజులు నడచి దేవుని కొండయైన హోరేబును చేరుకొనెను.

9. అతడొక కొండగుహ ప్రవేశించి అచట ఆ రాత్రి గడపెను. అప్పుడు ప్రభువు వాణి “ఏలీయా! నీవిక్కడ ఏమి చేయుచున్నావు” అని ప్రశ్నించెను.

10. ప్రవక్త “మహోన్నతుడవైన ప్రభూ! నా జీవిత కాలమంతయు నిన్నొక్కనినే కొలిచితిని. కాని యిస్రాయేలు ప్రజలు నీవు చేసిన ఒడంబడికను మీరిరి. నీ బలిపీఠమును కూలద్రోసి నీ ప్రవక్తలను చంపిరి. ఇపుడు నీకొరకు మహారోషము గలవాడనై నేనొక్కడిని మాత్రమే మిగిలియున్నాను. కాని వారు నా ప్రాణములనుగూడ తీయగోరుచున్నారు” అనెను.

11. ప్రభువు అతనితో “నీవు కొండమీదికి ఎక్కిపోయి అచట నా ముందట నిల బడుము” అని చెప్పెను. ఏలీయా కొండపైకి ఎక్కగా ప్రభువు అతని ముందట సాగిపోయెను. అపుడు పెను గాలివీచి కొండను బద్దలుగా చీల్చి రాళ్ళను ముక్కలు ముక్కలుగా చేసెను. అయినను ప్రభువు ఆ గాలిలో ప్రత్యక్షముకాలేదు. అటు తరువాత భూకంపము కలిగెను. అయినను ప్రభువు ఆ భూకంపములో ప్రత్యక్షముకాలేదు.

12. అటుపిమ్మట నిప్పు కనిపించెను. అయినను ప్రభువు ఆ నిప్పులో ప్రత్యక్షము కాలేదు. ఆ పిమ్మట నిమ్మళముగా మాట్లాడు ఒక స్వరము వినిపించెను.

13. ఆ స్వరమును వినగనే ఏలీయా తన అంగీఅంచుతో ముఖము కప్పుకొని వెలుపలికిపోయి కొండబొరియ అంచున నిలుచుండెను. “ఏలీయా! నీవు ఇక్కడ ఏమిచేయుచున్నావు?” అని ఒక స్వరము మాట్లాడెను.

14. ప్రవక్త “మహోన్నతుడవైన ప్రభూ! నా జీవితకాలమంతయు నిన్నొక్కనినే సేవించితిని. కాని యిస్రాయేలు ప్రజలు నీవు చేసిన ఒడంబడికను మీరిరి. నీ బలిపీఠమును కూలద్రోసి, నీ ప్రవక్తలను చంపిరి. నీకొరకు మహారోషముగలవాడనై నేనొక్కడిని మాత్రమే మిగిలియుండగా, వారు నా ప్రాణములను గూడ తీయగోరుచున్నారు” అనెను.

15. ప్రభువు ఏలీయాతో “నీవు తిరిగిపోయి దమస్కు చెంతనున్న అరణ్యము చేరుకొనుము. ఆ పట్టణములో ప్రవేశించి హసాయేలును సిరియాకు రాజుగా అభిషేకింపుము.

16. నిమీ కుమారుడైన యెహూను యిస్రాయేలునకు రాజుగా అభిషేకింపుము. ఆబేల్మెహోలా నివాసియగు షాఫాతు కుమారుడు ఎలీషాను నీ స్థానమున ప్రవక్తగా అభిషేకింపుము.

17. హసాయేలు కత్తిని తప్పించుకొనువారిని యెహూ చంపును. యెహూ కత్తిని తప్పించుకొనువారిని ఎలీషా చంపును.

18. యిస్రాయేలున బాలు ముందట మోకాలు వంచనివారు, అతని విగ్రహమును ముద్దిడు కొనని ఏడువేలమంది నాకు ఇంకను మిగిలియున్నారు” అని చెప్పెను.

19. ఏలీయా అక్కడి నుండి వెడలిపోయి పండ్రెండు అరకలతో దుక్కిదున్నించుచున్న ఎలీషాను చూచెను. ఎలీషా చివరిఅరక తోలుచుండెను. ఏలీయా అతని దగ్గరకు వెళ్ళి తన అంగీని తీసి అతనిపై కప్పెను.

20. ఎలీషా తాను దున్నుచున్న అరకను విడనాడి ఏలీయా వెంటబడి పరుగెత్తెను. అతడు "అయ్యా! నేను ఇంటికి పోయి మా తల్లిదండ్రులయొద్ద సెలవు తీసికొనివత్తును. అటుపిమ్మట నిన్ను అనుసరించెదను” అనెను. ఏలీయా “అట్లే వెళ్ళుము. నేను నీకు అడ్డు పడుట లేదుకదా!” అని పలికెను.

21. ఎలీషా అరక వద్దకు వెళ్ళి రెండెద్దులను చంపెను. అరక కొయ్యనే వంటచెరకుగా వాడి వాని మాంసమును వండి అనుచరులకు వడ్డింపగా వారు భుజించిరి. అటుపిమ్మట అతడు ఏలీయాకు శిష్యుడై అతనికి సేవచేసెను.