ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఎస్తేరు 16

 1. పైతాకీదు రాజశాసనము కానున్నదని ప్రతిరాష్ట్రమునను ప్రకటించిరి. కనుక ఆ దినము వచ్చినపుడు యూదులు తమ శత్రువులకు ప్రతీకారము చేయుటకు వీలుకలిగెను.

2. రాజు ఆజ్ఞపై వార్తావహులు బీజాశ్వములను ఎక్కి ఆ తాకీదులను శీఘ్రముగా కొనిపోయిరి. రాజధాని షూషనులో కూడ ఆ తాకీదు ప్రకటింపబడెను.

3. మొర్దెకయి ఊదా ఎరుపు రంగులుగల రాజవస్త్రములను తాల్చి, ధూమ్రవర్ణపు పట్టు అంగీని తొడుగుకొని, పెద్ద బంగారు కిరీటమును ధరించి, రాజప్రాసాదము వెడలివచ్చెను. షూషను పట్టణము ఆనందముతో కోలాహలము చేసెను.

4. ఆ పట్టణమునందలి యూదులకు ఆనందము, వెలుగు, సంతసము, గౌరవము సిద్ధించెను.

5. రాజు తాకీదులందిన నగరములందును, రాష్ట్రములందును, యూదులు సెలవు దినమును ప్రకటించి, సంతసముతో ఉత్సవము చేసి కొనిరి. ఆ ప్రదేశములలోని ప్రజలు చాలమంది యూదమతమును చేపట్టిరి. యూదులను చూచి ఎల్లరును భయపడజొచ్చిరి.