ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఎస్తేరు 13

 1. కనుక రాజు, హామాను ఎస్తేరు వద్ద విందు ఆరగింపవచ్చిరి.

2. అట ద్రాక్షాసారాయమును సేవించునపుడు రాజుమరల “ఎస్తేరు రాణీ! నీ కోరిక ఏమో తెలిపిన తప్పకతీర్తును. నీవు నా రాజ్యమున అర్ధభాగము అడిగినను ఇత్తును” అనెను.

3. ఎస్తేరు రాణి "నేను ప్రభువుల వారి అనుగ్రహమును నోచుకొంటినేని నా మనవిని ఆలకింపుడు. తమరు నా ప్రాణములను, మా ప్రజల ప్రాణములను కాపాడ వేడెదను.

4. నాకు మా ప్రజలకు చావు దాపురించినది. మేమెల్లరము సర్వనాశనము కానున్నాము. మేము ఏ బానిసలముగానో అమ్ముడుబోయినచో, నేనిపుడు నోరు కదిపెడిదాననుకాను. కాని ఇప్పుడు మాకు పట్టిన దుర్గతివలన ఏలికకు కలుగబోవు నష్టమును మా విరోధికూడ పూరింపజాలడు” అనెను.

5. ఆ మాటలకు రాజు "ఇట్టి సాహసమునకు తలపడిన నరుడె వడు? అతడెచ్చటనున్నాడు?” అని ఎస్తేరును ప్రశ్నించెను.

6. ఆమె “మా శత్రువు, మా హింసకుడు ఎవరో కాదు. ఈ దుష్టాత్ముడైన హామానే” అని బదులు చెప్పెను. అప్పుడు హామాను రాజును రాణిని చూచి గడగడ వణకిపోయెను.

7. రాజు ఆగ్రహముతో లేచి వెలుపలి ఉద్యానవనములోనికి వెళ్ళిపోయెను. హామాను రాజు తన ప్రాణములు తీయునని గమనించి ఎస్తేరు రాణిని ప్రాణభిక్ష వేడుటకుగాను అచటనే నిలిచియుండెను.

8. అతడు ఎస్తేరు పడుకపైబడి, ఆమెను క్షమింపుమని వేడుకొనుచుండగనే రాజు ఉద్యానవనమునుండి విందు జరుగుశాలకు తిరిగివచ్చెను. అతడు ఎస్తేరు శయ్యపైనున్న హామానును చూచి “వీడు నా యింటనే నాయెదుటనే నా రాణిని బలవంతము చేయునాయేమి?" అని పలికెను. రాజు ఇట్లు పలికెనో లేదో, నపుంసక సేవకులు హామాను మొగముమీద ముసుగువేసిరి.

9. అప్పుడా సేవకులలో ఒకడైన హర్బోనా రాజుతో “హామాను తన ఇంటియొద్ద యాబదిమూరల ఎత్తున ఉరికంబముకూడ సిద్ధము చేయించెను. ప్రభువుల వారిని రక్షించిన మొర్దెకయిని దాని మీద ఉరితీయింప వలెనని ఇతని కోరిక” అని చెప్పెను. రాజు “వీనినే దానిమీద ఉరితీయుడు” అనెను.

10. కనుక హామాను మొర్దెకయి కొరకు తయారుచేయించిన ఉరికంబము మీద అతనినే ఉరితీసిరి. అప్పుడు రాజు కోపము చల్లారెను.