ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఎస్తేరు 12

 1. ఆ రాత్రి రాజునకు నిద్రపట్టలేదు. కనుక అతడు రాజకార్యముల దస్తావేజును తెప్పించి చదివించుకొనెను.

2. ప్రాసాదమున రాజ నివాసమునకు రక్షకులుగానుండిన నపుంసక సేవకులు బిగ్తానను, తేరేషు అనువారు రాజును హత్యచేయుటకు కుట్ర పన్నగా మొర్దెకయి ఆ కుట్రను బట్టబయలుచేసెనని ఆ గ్రంథమున లిఖింప బడియుండెను.

3. రాజు “ఈ ఉపకారమునకుగాను మొర్దెకయికి ఎట్టి సన్మానము చేసితిమి?” అని ప్రశ్నించెను. పరిచారకులు "అతనికెట్టి సన్మానమును లభింపలేదు” అని జవాబిచ్చిరి.

4. రాజు “ఇపుడు మా కార్యాలయమున ఎవరున్నారు” అని ప్రశ్నించెను. హామాను అప్పుడే ప్రాసాదము వసారా లోనికి వచ్చియుండెను. అతడు తాను సిద్ధము చేయించిన ఉరికంబము మీద మొర్దెకయిని ఉరితీయుటకై రాజు అనుమతిని పొందుటకు వచ్చెను.

5. కనుక పరిచారకులు హామాను వసారాలో వేచియున్నాడని చెప్పిరి. రాజు అతనిని లోనికి కొనిరండనెను.

6. హామాను తన ఎదుటకి రాగానే రాజు “ప్రభువు సన్మానింపగోరిన వానిని ఏ రీతిన సత్కరింపవలెను?” అని ప్రశ్నించెను. రాజు తననుదప్ప మరియెవరిని సన్మానింపబోడని హామాను తలంచెను.

7. కనుక అతడు “ప్రభువులవారు సన్మానింపగోరినవానికి ఇట్లు మర్యాదలు చేయింపుడు.

8. అతడు ధరించుటకు ఏలినవారు తాల్చెడు రాజవస్త్రములను తెప్పింపుడు. ప్రభువులవారు ఎక్కెడు గుఱ్ఱమును గూడ తెప్పించి దాని తలమీద కిరీటమును పెట్టింపుడు.

9. ఆ గుఱ్ఱమును, ఆ ఉడుపులను దేవరవారి కొలువులోని అత్యున్నత అధికారికి ఒప్పజెప్పింపుడు. ఆ అధికారి ప్రభువుల వారు సన్మానింపగోరిన అతనికి ఆ ఉడుపులను కట్టబెట్టవలెను. అతనిని ఆ గుఱ్ఱముమీద ఎక్కించి రాజ వీధిలో త్రిప్పవలెను. తాను అతని ముందుగా నడచుచు 'ప్రభువు సన్మానింపగోరిన వానిని ఈ రీతిగా సత్కరింపవలెను' అని ప్రకటన చేయవలెను” అని చెప్పెను.

10. రాజు హామానుతో “వెంటనే ఆ ఉడుపులను, గుఱ్ఱమును తెప్పింపుము. ప్రాసాదద్వారము చెంత కూర్చుండియున్న యూదుడైన మొర్దెకయికి నీవు చెప్పిన ఈ సత్కార్యములన్నిటిని చేయింపుము. నీవిపుడు పేర్కొనినవానిలో వేనిని వదలిపెట్టరాదు సుమా!” అని పలికెను.

11. హామాను రాజవస్త్రములను గుఱ్ఱమును తెచ్చెను. ఆ ఉడుపులను మొర్దెకయికి తొడిగించెను. అతనిని గుఱ్ఱము మీద ఎక్కించి రాజవీధిలో త్రిప్పెను. తాను ముందు నడచుచు “రాజు సన్మానింపగోరిన వానిని ఈ రీతిగా సత్కరింపవలెను” అని ప్రకటన చేసెను.

12. ఆ పిమ్మట మొర్దెకయి ప్రాసాదద్వారము చేరుకొనెను. హామాను అవమానముతో మొగము కప్పుకొని బిరబిర ఇంటికి వెళ్ళిపోయెను.

13. అతడు జరిగిన సంగతియంతయు భార్యకు, మిత్రులకు తెలియజేసెను. అప్పుడు హామాను భార్య, బుద్ధి కుశలులైన అతని మిత్రులు అతనితో “నీవు మొర్దెకయికి లొంగిపోయితివి. అతడు యూదుడు. నీవు అతనిని గెలువజాలవు. అతడు నిన్ను ఓడించితీరును” అనిరి.

14. వారింకను మాటలాడుచుండగనే నపుంసక సేవకులు వచ్చి హామానును ఎస్తేరు సిద్ధము చేయించిన విందునకు ఆహ్వానించిరి.