ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఎస్తేరు 11

 1. అంతట రాజు ఆమెతో "ఎస్తేరు రాణీ! సంగతియేమి? నీ కోర్కెయేమో తెలియ జెప్పుము. నీవు నా రాజ్యమున అర్థభాగము అడిగినను ఇచ్చెదను” అని పలికెను.

2. "ప్రభువుల వారికి సమ్మతియగునేని తమరును, హామానును నేటి రాత్రి నేను సిద్ధముచేయనున్న విందుకు దయచేయుడు” అని విన్నవించెను.

3. అతడు హామానును త్వరగా పిలువుడని సేవకులను ఆజ్ఞాపించెను. అటు పిమ్మట రాజు, హామాను ఎస్తేరు విందునకు వచ్చిరి.

4. విందులో ద్రాక్షాసారాయమును సేవించు పుడు రాజు ఎస్తేరుతో “నీ కోరికఏమో తెలిపిన తప్పక తీర్చెదను. నీవు నా రాజ్యమున అర్ధభాగము అడిగినను ఇచ్చెదను” అనెను.

5. ఎస్తేరు “నా అభిమతమిది.

6. ప్రభువుల వారు నన్ననుగ్రహించి నా కోర్కెను తీర్పగోరెదరేని హామానును, తమరును రేపు నేను సిద్ధము చేయనున్న రెండవవిందుకు గూడ దయచేయుడు. నా మనవిని రేపు విన్నవించుకొందును” అని చెప్పెను.

7. హామాను విందు ముగించుకొని ఆనందముతో చిందులు తొక్కుచు వెళ్ళిపోయెను. కాని, ప్రాసాదద్వారము చెంతనున్న మొర్దెకయి తనను జూచి లేచి నిలబడకపోవుటను, నమస్కారము చేయకపోవుటను గాంచి ఉగ్రుడైపోయెను.

8. అయినను అతడు కోపమును అణచుకొని, ఇల్లు చేరి తన స్నేహితులను పిలిపించెను. తన భార్య సెరేషును చెంతకు రమ్మనెను.

9. హామాను వారితో తన సిరి సంపదల గూర్చి, రాజు తనను ఆస్థానమునందలి ఉద్యోగులు అందరికంటే పెద్దచేసి, ప్రధానమంత్రిని చేయుటగూర్చి గొప్పలు చెప్పుకొనెను.

10. “ఇంకను వినుడు. ఎస్తేరు రాణి విందుచేయించి రాజును, నన్ను మాత్రమే ఆహ్వానించెను. అంతేకాదు ఆమె రేపటి విందుకు కూడ రాజుతోపాటు నన్నును ఆహ్వానించెను.

11. కాని ఆ యూదుడు మొర్దెకయి ప్రాసాదద్వారము చెంత ఆ రీతిగా కూర్చుండి ఉండుటను చూడగా ఈ గౌరవములన్ని ఏపాటివి?” అనెను.

12. అప్పుడు హామాను భార్య, అతని మిత్రులు “నీవు యాబదిమూరల ఎత్తున ఒక ఉరికంబమును నిర్మింపుము. దానిమీద మొర్దెకయిని ఉరి తీయింపుడని రేపు ప్రొద్దున రాజునకు మనవి చేయుము. ఆ మీదట చీకుచింత లేకుండ విందుకు హాజరుకమ్ము” అని సలహా ఇచ్చిరి. ఆ సూచన హామానునకు నచ్చెను. కనుక అతడు ఉరికంబమును సిద్ధము చేయించెను.