ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రాజుల దినచర్య రెండవ గ్రంధము 11

 1. రెహబాము యెరూషలేమునకు తిరిగి రాగానే యూదా, బెన్యామీను తెగలనుండి మెరికల వంటి యుద్ధవీరులను లక్ష ఎనుబది వేలమందిని ప్రోగుజేసికొనెను. అతడు ఉత్తరదేశమందలి యిస్రా యేలీయులను జయించి తన రాజ్యమును తిరిగి స్వాధీనము చేసికోగోరెను.

2-4. కాని ప్రభువు దివ్యవాణి షెమయా ప్రవక్తకు ప్రత్యక్షమై "నీవు రెహబాముతోను, యూదా మరియు బెన్యామీనీయుల తోను ఇట్లు నుడువుము. మీరు మీ సోదరుల మీదికి యుద్ధమునకు పోవలదు. ఎల్లరును ఎవరి ఇండ్లకు వారు తిరిగిపొండు. ఈ కార్యము నా వలన జరిగినది" అని చెప్పెను. కనుక వారు ప్రభువు ఆజ్ఞకు బద్దులై యుద్ధ ప్రయత్నములు విరమించుకొని వెడలిపోయిరి.

5-10. రెహబాము యెరూషలేమున వసించెను. అతడు యూదా బెన్యామీను మండలములలోని ఈ క్రింది నగరములకు ప్రాకారములు నిర్మించెను: బేత్లెహేము, ఏతాము, తెకోవా, బేత్సూరు, సోకో, అదుల్లాము, గాతు, మారేషా, సీపు, అదోరయీము, లాకీషు, అసేకా, సోరా, అయ్యాలోను, హెబ్రోను.

11-12. అతడు ఈ నగరములన్నింటికి సురక్షితములైన ప్రాకారములు నిర్మించి, ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క అధిపతిని నియమించెను. ఒక్కొక్క దానిలో ఆహార పదార్దములు, ఓలివునూనె, ద్రాక్షసారాయము, డాళ్ళు, ఈటెలు నిల్వయుంచెను. ఆ రీతిగా అతడు యూదా బెన్యామీను నగరములను తన పక్షమున నిలుపుకొనెను.

13. యిస్రాయేలు దేశమునందలి యాజకులును, లేవీయులును దక్షిణమునకు వచ్చి రెహబాము ప్రాపు జొచ్చిరి.

14. ఎందుకనగ, యరోబామును మరియు అతని కుమారులును ప్రభువునకు యాజక సేవ జరుగనీయక లేవీయులను త్రోసివేయగా, వారు తమకు హక్కుభుక్తమైన గడ్డిమైదానములను, పొలములను వదలుకొని యూదాదేశమునకును, యెరూషలేమునకును వచ్చిచేరిరి.

15. అతడు బలిపీఠములకును, దయ్యములకును తాను చేయించిన దూడలకును తన సొంత యాజకులను ఏర్పరచుకొనెను.

16. అయినను పూర్ణహృదయముతో యిస్రాయేలు దేవుని వెదుకగోరిన భక్తులుమాత్రము అన్ని యిస్రాయేలు తెగలనుండియు లేవీయుల వెంట యెరూషలేమునకు వచ్చి అచట స్థిరపడి తమ పితరుల దేవుడైన ప్రభువునకు బలులు అర్పించిరి.

17. వీరివలన యూదారాజ్యము బలపడెను. రెహబాము తన తండ్రి, తాతలైన సొలోమోను దావీదు రాజుల మార్గమున నడిచిన మూడేండ్లపాటు వారెల్లరును అతనిని సమర్థించిరి.

18. రెహబాము మహలతును పెండ్లియాడెను. ఆమె తండ్రి దావీదు కుమారుడైన యెరీమోతు. తల్లి యీషాయి మనుమరాలును, యెలియాబు కుమార్తెయునైన అబీహాయిలు.

19. మహలతు వలన అతనికి యెవూషు, షెమర్యా, సహాము అను ముగ్గురు కుమారులు కలిగిరి.

20. అటుతరువాత అతడు అబ్షాలోము కుమార్తె మాకాను వివాహమాడి నలుగురు కుమారులను కనెను. వారు అబీయా, అత్తయి, సిజా, షెలోమీతు.

21. రెహబామునకు పదునెనిమిది మంది భార్యలు, అరువదిమంది ఉప పత్నులు, ఇరువది ఎనిమిది మంది కుమారులు, అరువది మంది కుమార్తెలునుండిరి. భార్యలందరిలో మాకా అనిన అతనికి ఎక్కువ ప్రీతి.

22. ఆ రాజు అబీయాను తన సహోదరులమీద అధిపతిగా నియమించెను. తన తరువాత అతడు రాజు కావలెనని సంకల్పించుకొనెను.

23. రెహబాము మెలకువతో కుమారులందరిని యూదా బెన్యామీను మండలములోని సురక్షిత పట్టణములకు అధిపతులనుగా నియమించెను. ఆ కుమారుల పోషణమునకుగాను ధనమును సమృద్దిగా వెచ్చించెను. వారికి చాలమంది యువతులను పెండ్లి చేసెను.