ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

హొషేయ చాప్టర్ 9

1. యిస్రాయేలీయులారా! మీరు అన్యజాతులవలె ఉత్సవము చేసికోరాదు. మీరు ప్రభువును విడనాడి అన్యదైవముల కొలిచిరి. ప్రతి కళ్ళమునను బాలుదేవతనుండి పడుపుసొమ్ము గైకొంటిరి. అతడు మీకు ధాన్యమునిచ్చునని ఆశించితిరి.

2. కాని త్వరలోనే మీకు ధాన్యము, తైలము కొరతపడును. క్రొత్త ద్రాక్షాసారాయము లోపించును.

3. యిస్రాయేలీయులు ప్రభువు దేశమున మనజాలరు. వారు ఐగుప్తునకు వెళ్ళిపోవలెను. అస్సిరియాయందు నిషిద్ధాహారము భుజింపవలెను.

4. ఆ అన్యదేశములలో వారు ప్రభువునకు పానీయము, బలులు అర్పింపజాలరు. శవముల పాతి పెట్టునప్పుడువలె అపవిత్రాహారము భుజించి, ఎల్లరును మైలపడుదురు. ఆ ఆహారము వారి ఆకలితీర్చునేగాని ప్రభువు మందిరమున అర్పించుటకు ఉపయోగపడదు.

5. ప్రభువుపండుగ మహోత్సవము వచ్చినపుడు వారేమి చేయుదురు?

6. వినాశనము దాపురించినపుడు ఆ జనులు చెల్లాచెదరగుదురు. ఐగుప్తీయులు వారిని ప్రోగుజేసి నోపు పట్టణమునందు పాతిపెట్టుదురు. వారు తమ వెండిని దాచి పెట్టుకొన్న తావులలో, పూర్వము తాము వసించిన గృహములలో, కలుపు మొక్కలు, ముండ్లపొదలు ఎదుగును.

7. శిక్షాకాలము సమీపించినది. జనులు తమ చేతలకు ప్రతిఫలము అనుభవించు రోజులు వచ్చినవి. ఆ దినములు వచ్చినప్పుడు యిస్రాయేలీయులు గ్రహింతురు. ఆ ప్రవక్త బుద్దిహీనుడు. ఈ దీర్ఘదర్శి ఉన్మత్తుడని మీరు పలుకుచున్నారు. మీ పాపములు పెచ్చు పెరుగుటచే నేను మీకు గిట్టనైతిని.

8. యిస్రాయేలునకు కావలివాడుగానుండుటకు ప్రభువు నన్ను పంపెను. కాని నేను ఎటుపోయినను మీరు నాకు ఉచ్చులు పన్నుచున్నారు. దేవుని దేశముననే ప్రజలు నన్ను ద్వేషించుచున్నారు.

9. పూర్వము గిబియాలోవలె ఈ జనులిప్పుడు కూడ దుష్టవర్తనకు పాల్పడుచున్నారు. ప్రభువు వారి పాపములను, జ్ఞప్తికి దెచ్చుకొని వారిని దండించును.

10. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: నేను మొదట యిస్రాయేలీయులను చూచినపుడు వారు ఎడారిలో ద్రాక్షపండ్లు దొరికినట్టు వారు నాకు దొరికిరి. నేను మొదట మీ పితరులను గాంచినపుడు వారు అత్తిచెట్టుపై తొలికాపు పండ్లవలె కనిపించిరి, కాని వారు పెయోరు కొండకు రాగానే బాలును కొలిచిరి. తాము కొలుచు దేవతవలె తామును నీచులైరి.

11. ఎఫ్రాయీము కీర్తి పక్షివలె ఎగిరిపోవును. వారికిక సంతానము కలుగదు. వారి స్త్రీలు గర్భము ధరింపరు.

12. ఒకవేళ వారు బిడ్డలను పెంచినను, ఒక్కరిని గూడ మిగులనీయకుండ నేను వారిని వధింతును. నేనీ ప్రజలను విడనాడినపుడు వారికి శ్రమ, అనర్గము తప్పదు.

13. ఎఫ్రాయీము తన పిల్లలను బోనులోనికి నడిపించుట చూచుచుంటిని. ఇట్లు నరహంతలకు అప్పగించుటకై అది దాని పిల్లలను బయటకు తెచ్చెను.

14. ప్రభూ! వారికి ప్రతీకారము చేయుము. వారికి నీవేమి ప్రతీకారము చేయదువు? వారి స్త్రీలు గొడ్రాళ్ళుగాను, ఎండురొమ్ములు గలవారినిగాను చేయుము.

15. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: ప్రజల పాపము గిల్గాలువద్ద ప్రారంభమయ్యెను. అచట నేను వారిని అసహ్యించుకొంటిని. వారి దుష్కార్యములకుగాను నేను వారిని నా దేశమునుండి వెళ్ళగొట్టుదును. నేను వారిపై ఇక ప్రేమ చూపను. వారి నాయకులెల్లరును నాకు ఎదురుతిరిగిరి.

16. ఎఫ్రాయీము వేరులు ఎండిపోయిన చెట్టువంటివారు. ఆ చెట్టు ఇక పండుకాయదు. వారికిక బిడ్డలు పుట్టరు. ఒకవేళ పుట్టినను, నేను వారి ముద్దుబిడ్డలను చంపుదును.

17. ప్రభువు ప్రజలు అతని మాటవినరైరి. కనుక నేను కొలుచు దేవుడు వారిని పరిత్యజించును. వారు జాతులమధ్య తిరుగాడుదురు.