ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఆమోసు చాప్టర్ 7

1. మహోన్నతుడైన ప్రభువు నాకు ఈ దర్శనము చూపించెను: రాజునకు ఈయవలసిన గడ్డిని కోసిన తదుపరి కడవరి గడ్డి పెరుగు సమయమున ప్రభువు మిడుతల దండును సృజించెను.

2. ఆ దండు నేలమీది పచ్చని మొక్కలనెల్ల తినివేయుచుండెను. అప్పుడు నేను 'సర్వోన్నతుడవైన ప్రభూ! నీవు దయచేసి మన్నింపుము. యాకోబు కొద్ది జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును” అని మనవి చేసితిని.

3. అప్పుడు ప్రభువు మనసు మార్చుకొని “ఈ కార్యము జరుగదు” అనెను.

4. మహోన్నతుడైన ప్రభువు నాకీదర్శనము చూపించెను: అతడు తన ప్రజలను శిక్షించుటకు అగ్నిని రప్పించెను. ఆ అగ్ని పాతాళమందలి మహాసముద్రమును కాల్చివేసి భూమిని కూడ మాడ్చివేయ మొదలుపెట్టెను.

5. అప్పుడు నేను “సర్వోన్నతుడైన ప్రభూ! నీవు ఈ అగ్నిని ఆపుము. యాకోబు బహుకొద్దిజనము' గలవాడు. అతడేలాగు నిలుచును?” అని మనవి చేసితిని.

6. అప్పుడు ప్రభువు మనసు మార్చుకొని “ఈ కార్యము జరుగదు” అనెను.

7. ప్రభువు నాకు మరియొక దర్శనము చూపెను; ఆయన లంబసూత్రము సహాయముతో నిర్మించిన గోడ ప్రక్కనే నిలుచుండియుండెను. ఆయన చేతిలో లంబ సూత్రముండెను.

8. ఆయన నన్ను "ఆమోసు! నీకేమి కనిపించుచున్నది?" అని అడిగెను. “లంబ సూత్రము” అని నేను జవాబు చెప్పితిని. ఆయన “నేను నా ప్రజలైన యిస్రాయేలీయులను దీనితో కొలుతును. వారు కొలత తప్పిన గోడవలెనున్నారు. నేను మరల మనసు మార్చుకొనను, వారిని శిక్షింపకమానను.

9. ఈసాకు వంశజులు పూజలుచేయుచున్న ఉన్నతస్థలములు పాడగును. యిస్రాయేలీయుల దేవాలయములు నాశనమగును. నేను యరోబాము రాజవంశమును తుదముట్టింతును” అని అనెను.

10. అపుడు బేతేలు దేవళమున యాజకుడుగా నున్న అమస్యా యిస్రాయేలు రాజైన యరోబామునకు ఇట్లు వర్తమానము పంపెను: “ఆమోసు ప్రజల నడుమ నీపై కుట్రలు పన్నుచున్నాడు.

11. 'యరోబాము పోరున కూలుననియు, యిస్రాయేలీయులను తమ దేశమునుండి ప్రవాసమునకు కొనిపోవుదురనియు' చెప్పుచున్నాడు. అతడి పలుకులను దేశమిక సహింప జాలదు."

12. అంతట అమస్యా ఆమోసుతో “దీర్ఘదర్శీ! నీవిక యూదాకు వెడలిపొమ్ము. అచట ప్రవచనము చెప్పి, పొట్టపోసికొనుము.

13. బేతేలు రాజుకట్టిన ప్రతిష్టిత స్థలమును, రాజధాని పట్టణము అయి యున్నందున దీనిలో నీవిక ప్రవచింపవలదు” అనెను.

14. ఆ మాటలకు ఆమోసు ఇట్లు బదులు చెప్పెను: “నేను ప్రవక్తను కాను. ప్రవక్తల సమాజమునకు చెందిన వాడనైనను కాను. నేను మందలు కాయువాడను. అత్తిచెట్లను సాగుచేయువాడను.

15. కాని ప్రభువు మందలకాపరినైన నన్ను పిలిచి 'నీవు వెళ్ళి యిస్రాయేలీయులకు ప్రవచనము చెప్పుము' అని ఆజ్ఞాపించెను.

16. కావున నీవు ప్రభువు మాటవినుము. 'యిస్రాయేలీయులకు ప్రతికూలముగా ప్రవచనము చెప్పవలదనియు, దైవోక్తులు పలుకవలదనియు' నీవు నాతో చెప్పుచున్నావు.

17. కావున అమస్యా! ప్రభువు నీతో ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు. 'నీ భార్య నగరమున వేశ్యయగును. నీ బిడ్డలు పోరున చత్తురు. అన్యులు నీ పొలమును విభజించి పంచుకొందురు. నీ మట్టుకు నీవు అపవిత్రమైన పరదేశమున చత్తువు. యిస్రాయేలీయులను తప్పక తమ దేశమునుండి బందీలుగా కొనిపోవుదురు'.