ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 6

1. ప్రభువు మోషేతో ఇట్లు నుడివెను:

2. “ఎవడైన తోటి యిస్రాయేలీయుడు తనకు అప్పగింపబడిన దానిని, కుదువ పెట్టిన సొమ్మును అతనికి తిరిగి ఈయక పోవుటవలనగాని, లేక అతని సొమ్మును అపహరించుటవలనగాని, లేక బలవంతముగా లాగు కొనుటవలనగాని,

3. లేక దొరికిన సొమ్ము దొరక లేదని బొంకుటవలనగాని, మనుష్యులు ఏమి చేసిన యెడల పాపులగుదురో వాటన్నింటిలోను దేని విషయమైనను అబద్దపు ప్రమాణము చేసినయెడల

4. అతడు ప్రభువునకు విరోధముగా పాపము కట్టుకొని అపరాధియగును. ఎవడైన పైరీతిగా పాపము కట్టుకొనిన యెడల ఆ సొమ్మును తిరిగి ఇచ్చివేయవలయును.

5. అతడు తన తప్పిదమును గుర్తింపగనే నష్టపడిన వానికి పూర్తిగా సొమ్ము చెల్లింపవలయును. దానిలో ఐదవవంతు భాగము అదనపు సొమ్ముకూడ బలి అర్పించు దినమున ముట్టజెప్పవలయును.

6. అతడు నీవు ఏర్పరచిన వెల చొప్పున మందనుండి అవలక్షణములు లేని పొట్టేలును, యాజకునివద్దకు దోషపరిహారబలిగా కొనిరావలయును.

7. యాజకుడు ప్రభువు సమక్షమున అతనికి ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతని దోషము పరిహారమగును.”

8. ప్రభువు మోషేతో ఇట్లు చెప్పెను:

9. “దహన బలిని గూర్చి అహరోనును అతని కుమారులను ఇట్లు ఆజ్ఞాపింపుము. ఆ బలిని ఉదయమువరకును, రేయి అంతయు బలిపీఠము మీదనే వదలివేయవలయును. బలిపీఠముమీది అగ్ని దానిని దహించివేయును.

10. యాజకుడు నార బట్టలుతాల్చి బలిపీఠముమీది క్రొవ్వును కాల్చగా ఏర్పడిన బూడిదను తొలగించి బలిపీఠము ప్రక్కన పోయవలయును.

11. పిమ్మట అతడు నారబట్టలు తొలగించి మామూలు దుస్తులు తాల్చి ఆ బూడిదను శిబిరమువెలుపలికి కొనిపోయి శుభ్రమైనస్థలమున పోయవలయును.

12. బలిపీఠముమీది అగ్ని ఆరిపోరాదు. ప్రతి ఉదయము యాజకుడు దానిమీద కట్టెలు పేర్చును. ఆ నిప్పులమీద దహనబలిని అర్పించును. సమాధాన బలులలోని కొవ్వును కాల్చును.

13. బలిపీఠముమీది నిప్పు ఎప్పుడును మండుచునే ఉండవలయును, అది ఆరిపోరాదు.

14. ధాన్యబలి అర్పించు చట్టము ఇది. అహరోను కుమారులు ప్రభువుసన్నిధికి దానిని బలిపీఠము ఎదుటికి కొనివచ్చును.

15. దానిలో పిడికెడు పిండిని, చేరెడునూనెను, మొత్తము సాంబ్రాణిని తీసికొని బలిపీఠము మీద కాల్చివేయును. ఆ బలి సువాసన వలన ప్రభువు సంతుష్టిచెందును. దహింపబడిన ఆ కొద్దిభాగము మొత్తము అర్పణకు సూచికయగును,

16. బలిలో మిగిలిన భాగముతో అహరోను పుత్రులు పొంగనిరొట్టెలు చేసికొని, సమావేశపు గుడారము యొక్క ఆవరణలో పవిత్రస్థలమున భుజింతురు.

17. ఇది పొంగనిరొట్టెలుగా దహనబలినుండి ప్రభువు యాజకులకు ఇచ్చు భాగము. పాపపరిహారబలుల వలె, దోషపరిహార బలులవలె ఈ బలికూడ పరమ పవిత్రమైనది.

18. అహరోను వంశజులైన పురుషులందరు ఈ దహనబలి నైవేద్యమును భుజింపవచ్చును. మీ తరతరములకు ఇది శాశ్వతమైన నియమము. ఈ భోజనమును ముట్టుకొను వారంద రును పవిత్రులగుదురు.”

19. ప్రభువు మోషేతో ఇట్లు చెప్పెను: “అహరోను కుమారులైన యాజకులను అభిషేకించు తీరు ఇది.

20. అభిషేక దినమున యాజకుడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవ వంతు, ఉదయమున సగము, సాయంకాలమున సగము అర్పింపవలయును.

21. ఆ పిండిలో నూనెకలిపి దానిని పెనముమీద కాల్చి రొట్టె చేయవలయును. ఆ రొట్టెను ముక్కలు చేసి ప్రభువునకు అర్పింపవలయును. దాని సువాసన వలన ప్రభువు సంతుష్టి చెందును.

22. అహరోను కుమారులైన యాజకులు అభిషేక దినమున ఈ నియమమును కలకాలము పాటింపవలయును. ఈ బలిని పూర్తిగా దహింపవలయును.

23. యాజకుడు స్వయముగా సమర్పించుకొను ధాన్యబలిని సంపూర్ణముగా దహింపవలయునేగాని భుజింపరాదు.”

24. ప్రభువు మోషేతో ఇట్లనెను: “నీవు అహరోను వంశజులైన యాజకులతో పాపపరిహారబలిని గూర్చి ఇట్లు చెప్పుము.

25. పాపపరిహారబలిలో అర్పించు బలిపశువులనుగూడ, దహనబలిలో అర్పించు బలిపశువులను వధించుటనే వధింపవలయును. ఇది మహాపవిత్రమైన బలి అగును.

26. ఈ బలిపశువును అర్పించు యాజకుడు సమావేశపుగుడారము యొక్క ఆవరణలో పవిత్రస్థలమున దానిని భుజింపవలయును.

27. ఈ బలిపశువు మాంసము సోకిన ప్రతి వస్తువు పరిశుద్ధమగును. దాని నెత్తురువలన బట్టలు మరకలైతే వానిని పవిత్రస్థలమున కడుగుకోవలయును.

28. బలిపశువు మాంసమును మట్టికుండలో వండినయెడల దానిని బ్రలు చేయవలయును. ఇత్తడిపాత్రలో వండినయెడల దానిని తోమి జాగ్రత్తగా శుద్ది చేయవలయును.

29. యాజకవంశజులైన పురుషులు ఈ బలిని భుజింపవచ్చును. ఇది మహా పవిత్రమైన బలి.

30. కాని ఏ పాపపరిహారపుబలిగా అర్పించు పశువునెత్తురును గుడారములోనికి కొనిపోయి పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకు వినియోగింతురో ఆ పశువు మాంసమును మాత్రము భుజింపరాదు. దానిని అగ్నిలో దహింపవలయును.