ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఆమోసు చాప్టర్ 5

1. యిస్రాయేలీయులారా! నేను మీ మీద పాడబోవు ఈ శోకగీతమును ఆలింపుడు:

2. కన్యకయైన యిస్రాయేలు నేలకొరిగినది, ఇక పైకి లేవలేదు. ఆమె ఒంటరిగా నేలపై పడియున్నది. లేవనెత్తువారెవరును లేరు.

3. సర్వోన్నతుడైన ప్రభువిట్లనుచున్నాడు: యిస్రాయేలు నగరములలో ఒకటి, వేయిమందిని పోరునకు పంపగా వందమంది మాత్రమే తిరిగివత్తురు. మరియొకటి నూరుగురిని పంపగా పదిమంది మాత్రమే తిరిగివత్తురు.

4. ప్రభువు యిస్రాయేలీయులతో ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు: మీరు నా చెంతకు రండు, జీవమును బడయుడు.

5. మీరు నన్ను ఆరాధించుటకు బేర్షేబాకు వెళ్ళకుడు. బేతేలున నన్ను వెదకకుడు, అది శూన్యమగును. గిల్గాలునకు పోవలదు, ఆ పురవాసులకు ప్రవాసము తప్పదు.

6. మీరు ప్రభువునొద్దకు రండు, తన జీవమును బడయుడు. లేదేని ఆయన యిస్రాయేలీయులపై  అగ్నివలె దిగివచ్చును. ఆ అగ్ని బేతేలు పౌరులను దహించును. దానినెవ్వడును ఆర్పజాలడు.

7. న్యాయమును తారుమారు చేసి, నీతిని మంటగలుపువారికి అనర్ధము తప్పదు.

8. ప్రభువు సప్తర్షి మండలమును, మృగశీర్షను సృజించెను.. ఆయన రేయిని పగటిగను, పగటిని రేయిగను మార్చును. సాగరజలములను తన చెంతకు పిలిచి " నేలపై పొర్లిపారజేయును. ప్రభుడని ఆయనకు పేరు.

9. ఆయన బలశాలులను, వారి కోటలను కూల్చివేయును.

10. ప్రజలారా! న్యాయస్థానమున అన్యాయమునెదిరించి యథార్థము చెప్పువానిని మీరు అసహ్యించుకొనుచున్నారు.

11. దోషనివృత్తికి లంచములు తీసుకొనుచు సజ్జనులను పీడించుచున్నారు, నగరద్వారమువద్ద పేదలహక్కులను కాలరాచి వారికి న్యాయము జరగనీయకున్నారు.

12. మీ పాపములు ఘోరమైనవి. మీ దోషములు అసంఖ్యాకములు.పేదల పంటమోపులను లాగుకొనుచు వారిని అణగదొక్కుదురు, కనుక చెక్కినరాళ్ళతో మీరు ఇండ్లు కట్టుకొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు. మీరే స్వయముగా నాటుకొనిన సుందరమైన ద్రాక్షతోటల ద్రాక్షారసమును మీరు పానము చేయజాలరు.

13. ఇట్టి దుష్టకాలమున నోరెత్తకుండుటయే మేలని వివేకవంతులు భావించుచున్నారు.

14. చెడును చేయుటకుకాదు. మంచిని చేయుటయే మీ పనిగా పెట్టుకొనుడు. అప్పుడు మీరు జీవమును పొందుదురు. సైన్యములకధిపతియు, ప్రభువునైన దేవుడు మీరు కోరుకొనినట్లుగా మీకు తోడుగా నుండును.

15. చెడును ఏవగించుకొని మంచిని చేపట్టుడు. నగర ద్వారములవద్ద న్యాయము నెగ్గునట్లు చూడుడు. అప్పుడు సైన్యములకధిపతియు ప్రభువైన దేవుడు యోసేపు సంతతిలో మిగిలియున్నవారిని కరుణించిన కరుణింపవచ్చును.

16. కావున సైన్యములకధిపతియు, మహోన్నతుడును, ప్రభువునైన దేవుడు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు: నేను మీ మధ్యగుండా పోబోవుచున్నాను. ప్రజలు పురవీధులలో శోకించుచు విలపింతురు. రూకలకు రోదించువారితోపాటు సేద్యము చేయువారినిగూడ ఏడ్చుటకు పిల్తురు.

17. ద్రాక్షతోటలన్నింటియందును రోదన వినబడును ఇది ప్రభువు వాక్కు

18. ప్రభువుదినము కొరకు కాచుకొని ఉన్నవారికి అనర్ధము తప్పదు. ఆ దినము మీకేమి మేలు చేయును? అది మీకు అంధకార దినమగును గాని ప్రకాశదినము కాదు.

19. ఒకడు సింగమును తప్పించుకొనగా ఎలుగుబంటి ఎదురైనట్లు, వాడు ఇంటిలోనికి పోయి గోడపై చేయిపెట్టగా పాము కరచినట్లు ఆ దినముండును.

20. ప్రభువుదినము అంధకారమునేగాని ప్రకాశమును కొనిరాదు. అది తమోమయముగా ఉండునేగాని జ్యోతిర్మయముగా నుండదు.

21. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: మీ పండుగలు నాకు గిట్టవు. మీ ఉత్సవదినములను నేనసహ్యించుకొందును.

22. మీరు నాకు దహనబలులను ధాన్యబలులను అర్పించినచో నేను వానిని అంగీకరింపను. క్రొవ్విన పశువులను సమాధానబలిగా అర్పించినచో నేను వానిని అంగీకరింపను.

23. మీ పాటలతో నా ఎదుట గోలచేయకుడు. మీ తంత్రీవాద్యముల నాదమును నేను ఆలింపను.

24. న్యాయమును ఏరులై పారనీయుడు నీతిని జీవనదివలె ప్రవహింపనీయుడు.

25. యిస్రాయేలీయులారా! ఎడారిలో నలువదియేండ్ల పొడవున మీరు నాకు బలులను, నైవేద్యములను అర్పించితిరా?

26. మీరిపుడు మీ రాజదైవమైన సక్కూతు విగ్రహమును, మీ నక్షత్ర దైవమైన కైవాను ప్రతిమను సేవించుచున్నారుగాన,

27. నేను మిమ్ము దమస్కునకు ఆవలనున్న దేశమునకు ప్రవాసులనుగా కొనిపోయినపుడు, మీరు ఆ విగ్రహములను గూడ మీతో మోసికొని పోవలెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు సైన్యములకధిపతియైన దేవుడని ఆయనకు పేరు.