ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

మీకా చాప్టర్ 4

1. కడవరి దినములలో ప్రభువు మందిరమున్న పర్వతము,  శైలములన్నిటిలోను ఉన్నతమైనదగును. కొండలన్నిటిలోను ఎత్తయినదగును. సకలజాతి జనులును దానిచెంతకు వత్తురు.

2. ఆ ప్రజలు ఇట్లందురు: మనము ప్రభువు పర్వతమునకు వెళ్ళుదము యాకోబు దేవుని దేవళమునకు పోవుదము ఆయన తన మార్గములను మనకు బోధించును. మనము ఆయన త్రోవలలో నడచుదము. ధర్మశాస్త్రము సియోను నుండి వచ్చును. యెరూషలేము నుండి బయల్వెడలును.

3. ఆయన జాతుల తగవులు పరిషరించును. దూరమున నున్న మహాజాతులకు తీర్పుచెప్పును. వారు తమ కత్తులను నాగటికఱ్ఱులుగా, తమ ఈటెలను సేద్యకొడవళ్ళుగా మార్చుకొందురు. ఒకజాతి మరియొక జాతిమీద కత్తిదూయదు. ప్రజలు యుద్ధమునకు శిక్షణ పొందరు.

4. ప్రతివాడు తన ద్రాక్షల నడుమను, అత్తి చెట్ల నడుమను సురక్షితముగా జీవించును. వానినెవడును భయపెట్టజాలడు. ఇది' సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు వాగ్దానము.

5. ప్రతిజాతియు తన దైవమునారాధించి అతనికి లొంగుచున్నది. కాని మేము కలకాలమువరకు మా ప్రభువైన దేవుని ఆరాధించి ఆయనకు లొంగియుందుము.

6. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: ఆ దినము నేను, నా శిక్షకు గురియై, ప్రవాసమున బాధలనుభవించువారిని ప్రోగుజేయుదును. వారు కుంటివారై స్వీయదేశమునకు దూరముగానున్నను

7. ఆ కుంటివారిలో శేషముగానున్నవారితో నూతన ప్రజను ప్రారంభింతును. వారు మహాజాతి అగుదురు. అప్పటి నుండి కలకాలము వరకును సియోను కొండ మీదినుండి నేను వారిని పాలింతును.

8. యెరూషలేమూ! ప్రభువు నీ బురుజు మీది నుండి కాపరి గొఱ్ఱెలనువలె తన ప్రజలను పర్యవేక్షించును. నీవు నీ పూర్వ రాజ్యమునకు మరల రాజధానివగుదువు.

9. నీవు గొంతెత్తి అరవనేల? ప్రసవించు స్త్రీవలె వేదనచెందనేల? నీకు రాజులేడు గనుకనా? నీ సలహాదారులు గతించిరి గనుకనా?

10. యెరూషలేము ప్రజలారా! మీరు ప్రసవించు స్త్రీవలె వేదనతో కొట్టుకొనుడు. మీరిపుడు నగరమువీడి బయట వసింపవలెను. మీరు బబులోనియాకు వెళ్ళిపోవలెను. కాని శత్రువుల బారినుండి ప్రభువు అచట మిమ్ము కాపాడును.

11. పెక్కుజాతులు ఏకమై నీపై దాడి చేయగోరుచున్నవి వారు 'యెరూషలేము నాశనము కావలెను మనము దాని వినాశనమును కన్నులార చూతము' అని పలుకుచున్నారు.

12. కాని ప్రభువు మనసులోని తలపులు వారికి తెలియవు. కళ్ళమున కంకులవలె తొక్కించుటకే ప్రభువు వారినచట ప్రోగుజేయును.

13. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: యెరూషలేము పౌరులారా! ఇనుప కొమ్ములు, కంచుగిట్టలు గల ఎద్దువలె నేను మిమ్ము బలాఢ్యులను చేయుదును లేచి కళ్ళమును తొక్కుము. మీరు చాలజాతులను అణగదొక్కుదురు. ఆ ప్రజలు దౌర్జన్యముతో కూడబెట్టిన సొత్తును సర్వలోకాలకధిపతినైన నాకు నివేదింతురు.