ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 4

1-2. ప్రభువు మోషేతో ఇట్లు చెప్పెను: “నీవు యిస్రాయేలీయులతో ఇట్లు చెప్పుము. వారిలో ఎవడైన పొరపాటున ప్రభువు ఆజ్ఞను మీరి పాపము కట్టుకొనినయెడల ఈ క్రింది రీతిగా ప్రాయశ్చిత్తము చేసికోవలయును.

3. అభిషిక్తుడైన యాజకుడు పాపముచేసి ప్రజల మీదికి గూడ పాపము రప్పించినయెడల అతడు అవలక్షణము లేని కోడెదూడను ప్రభువునకు పరిహార బలిగా సమర్పింపవలయును.

4. అతడు కోడెను సమావేశగుడారపు ప్రవేశద్వారము వద్దకు కొనివచ్చి అచట దానిమీద చేతులుచాచి ప్రభువు ఎదుట దానిని వధించును.

5. అటుపిమ్మట అతడు దాని నెత్తురులో కొంత సమావేశపు గుడారములోనికి కొనిపోవును.

6. తన వ్రేలిని నెత్తురులో ముంచి గుడారములోని అడు తెర ముందట ప్రభువుముందు ఏడుసార్లు దానిలో కొంచెము చిలుకరించును.

7. ఆ పిమ్మట అతడు కొంత నెత్తురును గుడారములోని ధూపపీఠపు కొమ్ము లకు పూయవలయును. మిగిలిన నెత్తురును గుడారపు ప్రవేశద్వారము వద్దగల దహనబలుల పీఠము క్రింద పోయవలయును.

8-9. అతడు కోడె క్రొవ్వునంతటిని, దాని ప్రేవులమీది క్రొవ్వును, మూత్రగ్రంధులను వానిమీది క్రొవ్వును, కాలేయమునందలి క్రొవ్వును తొలగింప వలయును.

10. సమాధానబలులలోవలె ఈ పాపపరిహార బలులలో కూడ యాజకుడు క్రొవ్వును తొలగించి దహనబలులు అర్పించు బలిపీఠముమీద దానిని కాల్చి వేయవలయును.

11-12. కోడెచర్మము, మాంసము, తల, కాళ్ళు, ప్రేవులు, పేడ వీనినన్నిటిని శిబిరము వెలుపలకు కొనిపోయి అచట బూడిదను ఉంచు శుద్ధస్థలమున కట్టెలమీద కాల్చివేయవలయును.

13. యిస్రాయేలు సమాజమంతయు పొరపాటున ప్రభువుఆజ్ఞ మీరి పాపము కట్టుకొనినయెడల,

14. ఆ పాపమును గుర్తింపగానే అవలక్షణములులేని కోడెదూడను కొనివచ్చి పాపపరిహారబలి సమర్పింప వలయును. ఆ కోడెను సమావేశపుగుడారము ద్వారము యొద్దకు కొనిరావలయును.

15. ప్రభువు సమక్షమున సమాజనాయకులు దాని తలమీద చేతులు చాచి దానిని వధింపవలయును.

16. ఆ మీదట అభిషిక్తుడైన యాజకుడు దాని నెత్తురులో కొంచెము సమావేశపుగుడారములోనికి కొనిపోవును.

17. తన వ్రేలిని నెత్తురులో ముంచి ప్రభువు సమక్షమున గుడారములోని అడ్డుతెర ముందట ఏడుసార్లు చిలుకరింపవలయును.

18. ఆ పిమ్మట అతడు కొంత నెత్తురును గుడారములోని ధూపపీఠము యొక్క కొమ్ములకు పూయవలయును. మిగిలినదానిని సమావేశపు గుడారము ప్రవేశద్వారము వద్ద గల దహనబలుల పీఠము క్రింద పోయవలయును.

19. తరువాత అతడు కోడె క్రొవ్వునంతటిని తొలగించి బలిపీఠము మీద కాల్చివేయును.

20. ఈ కోడెను కూడ పాపపరిహారబలియైన కోడెను చేసినట్లు అతడు అట్లే చేయవలయును. ఈ రీతిగా యాజకుడు ప్రజల పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా వారి పాపములు పరిహారమగును.

21. ఈ కోడెను గూడ ఆ మొదటి దానినివలె శిబిరము వెలుపలకు కొనిపోయి అచట దహింపవలయును. ఇది సమాజపు పాపములను తొలగించు పరిహారబలి అగును.

22. ప్రజానాయకులలో ఎవడైనను పొరపాటున దేవుని ఆజ్ఞను మీరి పాపము కట్టుకొనినచో,

23. అతడు తన పాపమును గుర్తింపగనే అవలక్షణములు లేని మేకపోతును కొనిరావలయును.

24. దాని తలమీద చేతులు చాచి దహనబలికి పశువులను వధించుచోటనే దానిని గూడ వధింపవలయును. ఇది పాపపరిహారబలియగును.

25. యాజకుడు దాని నెత్తురును కొద్దిగా వ్రేలితో తీసికొని దహనబలుల పీఠము కొమ్ములకు పూయవలయును. మిగిలిన నెత్తురును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలయును.

26. మేకపోతు క్రొవ్వునంతటిని సమాధానబలులలోని క్రొవ్వునువలె బలి పిఠముపై దహింపవలయును. ఈ రీతిగా యాజకుడు ప్రజానాయకుని పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతని పాపములు పరిహారమగును.

27. సామాన్య ప్రజలలో ఎవడైనను పొరపాటున ప్రభువు ఆజ్ఞమీరి పాపము కట్టుకొనినయెడల,

28. అతడు తన పాపమును గుర్తింపగనే అవలక్షణములు లేని ఆడుమేకను కొనిరావలయును.

29. దాని తలమీద చేతులు చాచి దహనబలికి పశువులను వధించు తావుననే దానినిగూడ వధింపవలయును.

30. యాజకుడు దాని నెత్తురును కొద్దిగా వ్రేలితో తీసికొని దహనబలిపీఠము కొమ్ములకు పూయవలయును. మిగిలిన నెత్తురును బలిపీఠము అడుగున పోయును.

31. సమాధానబలులలోని క్రొవ్వువలె ఈ మేకక్రొవ్వును గూడ తొలగించి బలిపీఠముమీద కాల్చివేయవలయును. దాని సువాసనవలన ప్రభువు సంతుష్టిచెందును. ఈ రీతిగా యాజకుడు పాపియైన నరునికి ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతని పాపములు పరిహారమగును.

32. కాని వాడు గొఱ్ఱె పిల్లను అర్పింపగోరినచో అవలక్షణములు లేని ఆడుగొఱ్ఱెను కొనిరావలయును.

33. అతడు దాని తలమీద చేతులు చాచి దహనబలికి పశువులను వధించు తావుననే దానిని గూడ వధింప వలయును.

34. యాజకుడు దాని నెత్తురును కొద్దిగా వ్రేలితో తీసికొని దహనబలుల బలిపీఠము కొమ్ములకు పూయును. మిగిలిన రక్తమును బలిపీఠము అడుగున పోయవలయును.

35. సమాధానబలులలోని క్రొవ్వు వలె ఈ గొఱ్ఱెక్రొవ్వును గూడ తొలగింపవలయును. యాజకుడు ఇతర దహనబలులతో పాటు ఈ క్రొవ్వును గూడ పీఠము మీద కాల్చివేయును. ఈ రీతిగా యాజకుడు సామాన్యుని పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా వాని పాపము పరిహారమగును.