ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 3

1. ఎవడైన సమాధానబలిని అర్పింపగోరినచో ఆవునిగాని, ఎద్దునుగాని సమర్పింపవచ్చును. కాని అది సలక్షణమైనది, శుచికరమైనదైయుండవలయును.

2. అతడు బలిపశువు తలమీద చేతులు పెట్టి సమావేశపు గుడారము ప్రవేశద్వారముచెంత దానిని వధింపవలయును. అహరోను వంశజులైన యాజకులు దాని నెత్తురును బలిపీఠముపైన మరియు దాని చుట్టు చిలుకరింతురు.

3-4. యాజకుడు బలిపశువు ప్రేవులమీది క్రొవ్వును, మూత్రగ్రంథులను, వానిమీది క్రొవ్వును, కాలేయము మీది క్రొవ్వును ప్రభువునకు దహనబలిగా సమర్పింపవలయును.

5. అహరోను కుమారులు సంపూర్ణదహనబలితో పాటు ఈ భాగములను కూడ బలిపీఠముమీద దహింపవలయును. ఆ దహనబలి సువాసనవలన ప్రభువు సంతుష్టి చెందును.

6. ఎవడైన మేకనుగాని, గొఱ్ఱెనుగాని సమాధాన బలిగా అర్పింపగోరినచో అవలక్షణములు లేని పోతు నైనను, పెంటినైనను సమర్పింపవచ్చును.

7-8. అతడు గొఱ్ఱెను అర్పింపగోరినచో యావే సాన్నిధ్యమున దాని తలమీద చేతులు పెట్టి సమావేశపు గుడారముఎదుట దానిని వధింపవలయును. అహరోను కుమారులు దాని నెత్తురును బలిపీఠముచుట్టు చిలు కరింతురు.

9-10. అతడు గొఱ్ఱెతోకకు అంటుకొని ఉన్న కొవ్వును, దాని ప్రేవులమీది క్రొవ్వును, మూత్ర గ్రంథులను వానిమీది క్రొవ్వును, కాలేయమునందలి క్రొవ్వును ప్రభువునకు దహనబలిగా అర్పింపవల యును.

11. యాజకుడు ఈ భాగములన్నిటిని బలిపీఠముమీద కాల్చి ప్రభువునకు ఆహారరూపమైన దహనబలిగా అర్పింపవలయును.

12-13. అతడు మేకను అర్పింపగోరినచో దాని తలమీద చేతులు పెట్టి యావే సాన్నిధ్యమున సమావేశపు గుడారముఎదుట దానిని వధింపవలయును. అహరోను కుమారులు దాని నెత్తురును బలిపీఠముచుట్టు చల్లుదురు.

14-15. అతడు మేక ప్రేవులమీది క్రొవ్వును, మూత్రగ్రంథులను వానిమీది క్రొవ్వును, కాలేయము నందలి క్రొవ్వును ప్రభువునకు దహనబలిగా అర్పింపవలయును.

16. యాజకుడు ఈ భాగములన్నిటిని బలిపీఠముమీద కాల్చి ప్రభువునకు ఆహారరూపమైన దహనబలిగా అర్పింపవలయును. క్రొవ్వంతయు దేవునికే చెందును. ఇది ప్రభువును సంతుష్ఠపరుచును.

17. యిస్రాయేలీయులు ఎక్కడ వసించినను వారికి ఈ నియమము శాశ్వతముగా వర్తించును.“ వారు కొవ్వునుగాని, రక్తమునుగాని భుజింపరాదు.”