ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

మీకా చాప్టర్ 3

1. మీకా ఇట్లు ప్రకటించెను: యిస్రాయేలు అధికారులారా! వినుడు! మీరు న్యాయము నెరిగియుండవలసినవారుకాదా?
2. కాని మీరు మంచిని నిరాకరించి, చెడును చేపట్టుచున్నారు. నా ప్రజల చర్మమును ఒలిచి " వారి ఎముకలనుండి మాంసమును ఊడబీకుచున్నారు.
3. మీరు నా జనులను దిగమ్రింగుచున్నారు. వారి చర్మమును ఒలిచి, వారి ఎముకలను విరుగగొట్టి, ముక్కలు ముక్కలుగ నరికి వంటపాత్రములో వేయుచున్నారు.
4. మీరు దేవునికి మొరపెట్టుకాలము వచ్చును. కాని ఆనాడు ఆయన మీ మనవినాలింపడు. మీరు చెడుకు పాల్పడితిరి కనుక ఆయన మొగమును చాటుచేసికొనును.
5. నా ప్రజలను అపమార్గమును పట్టించు ప్రవక్తను గూర్చి ప్రభువిట్లు నుడువుచున్నాడు: తమకు దొరికిన ఆహారమును నములుచూ సమాధానమని ప్రకటించుచున్నారు ఎవడైనను తమనోట ఆహారము పెట్టనియెడల యుద్ధము సంభవించునని చెప్పుచున్నారు.
6. ప్రవక్తలారా! మీ దినము గతించినది. మీ సూర్యుడు అస్తమించెను. మీరిక దర్శనములు కనజాలరు. భవిష్యత్తును తెలియజేయజాలరు.
7. అప్పుడు ప్రవక్తలు అవమానమునకు గురియగుదురు. భవిష్యత్తును ఎరిగించువారు తెల్లబోవుదురు. ప్రభువు వారికి జవాబీయడు కాన వారు భంగపడుదురు.
8. కాని ప్రభువు నన్ను తన ఆత్మతోను, బలముతోను నింపెను. నేను యిస్రాయేలీయులకు వారి పాపములు ఎరిగించుటకుగాను ఆయన నాకు న్యాయదృష్టిని, ధైర్యమును ఒసగెను.
9. న్యాయమును ఏవగించుకొని, మంచిని చెడుగా మార్చెడు యిస్రాయేలు అధికారులారా! నా పలుకులు ఆలింపుడు.
10. మీరు సియోనును రక్తపాతముతోను, యెరూషలేమును అన్యాయముతోను నిర్మించుచున్నారు.
11. పట్టణాధికారులు లంచము పట్టి తీర్పులు చెప్పుచున్నారు. యాజకులు సొమ్ము తీసికొని ధర్మశాస్త్ర అర్థమును ఎరిగించుచున్నారు. ప్రవక్తలు డబ్బు తీసికొని భవిష్యత్తును తెలియజేయుచున్నారు. అయినను వారెల్లరును ప్రభువుమీదనే ఆధారపడుచున్నారు. ప్రభువు మనతోనున్నాడు కనుక మనకెట్టి కీడును కలుగదని వాకొనుచున్నారు.
12. కావున మీ దోషములబట్టి సియోనును పొలమువలె దున్నుదురు. యెరూషలేము పాడువడి రాళ్ళగుట్టయగును. దేవళమున్న పర్వతము అరణ్యమగును.