ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఆమోసు చాప్టర్ 3

1. యిస్రాయేలీయులారా! ప్రభువు మిమ్ము గూర్చి పలికిన ఈ సందేశము నాలింపుడు. ఆయన ఐగుప్తునుండి కొనివచ్చిన ప్రజలెల్లరిని గూర్చిన ఈ వార్తను వినుడు.

2. భూమిమీద జాతులన్నిటిలోను నేను మిమ్ము మాత్రమే ఎరిగియుంటిని. కావున మీ పాపములన్నిటికిగాను నేను మిమ్ము దండింతును.

3. ఇరువురు నరులు కలిసి ప్రయాణము చేసినచో వారు ముందుగా ఒప్పందము చేసికొని యుండవలెనుగదా!

4. అడవిలో సింగము గర్జించినచో దానికి ఎర దొరికియుండవలెనుగదా! గుహలో సింగపు కొదమ బొబ్బరించినచో దానికి జంతువు చిక్కియుండవలయునుగదా!

5. పక్షి ఉరులలో చిక్కుకొనినచో దానికి ఎవరో ఎరపెట్టియుండవలెనుగదా! ఉచ్చుపైకి లేచినచో పక్షి దానిలో తగుల్కొనియుండవలెనుగదా!

6. నగరమున బాకానూదినచో జనులు భయపడకుందురా? ప్రభువు కీడు పంపనిదే నగరమునకు ఆపదవాటిల్లునా?

7. ప్రభువైన దేవుడు తన సేవకులైన ప్రవక్తలకు తెలుపకుండ ఎట్టి కార్యమును చేయడు.

8. సింహము గర్జించినచో భయపడనివాడెవడు? ప్రభువైన దేవుడు ఆనతిచ్చినచో ప్రవచనము చెప్పనివాడెవడు?

9. అష్ణోదు ప్రాసాదములలో నివసించువారికిని ఐగుప్తు రాజభవనములలో వసించువారికిని ఇట్లు చెప్పుడు. “మీరెల్లరును సమరియా కొండలపై ప్రోగై ఆ నగరమున జరుగు అక్రమములను, పీడనలను గమనింపుడు”.

10. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: ఈ ప్రజలు నేరములు, దౌర్జన్యములు చేసి తెచ్చుకొనిన సొమ్ముతో తమ భవనములను నింపుకొనిరి. వీరికి న్యాయవర్తనమెట్టిదో కూడ తెలియదు.

11. కావున విరోధి ఒకడు వీరి దేశమును చుట్టుముట్టి వీరి కోటలను నాశనము చేయును. వీరి భవనములను కొల్లగొట్టును.

12. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: గొఱ్ఱెల కాపరి సింహము నోటనుండి రెండు కాళ్ళనైనను, చెవి, ముక్కునైనను విడిపించుకొనినట్లుగా ఇపుడు సుఖప్రదమైన బుట్టాలువేసిన శయ్యలపై కూర్చుండియున్న సమరియా పౌరులు రక్షింపబడుదురు”.

13. సర్వోన్నతుడు ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: “వినుడు, యాకోబు వంశజులను హెచ్చరింపుడు.

14. నేను యిస్రాయేలీయులను వారి పాపములకు గాను దండించునపుడు బేతేలులోని బలిపీఠములనుగూడ కూల్చివేయుదును ఆ బలిపీఠపుకొమ్ములు తెగవేయబడి నేలపై బడును.

15. నేను శీతకాలపు విడిది భవనములు, గ్రీష్మకాలపు విడిది గృహములను నాశనము చేయుదును. దంతము పొదిగిన మేడమిద్దెలును నేలమట్టమగును. ఇది ప్రభుని వాక్కు