ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

హొషేయ చాప్టర్ 3

1. ప్రభువు నాతో “నీవు మరల వెళ్ళి తన ప్రియునితో వ్యభిచరించు ఆ స్త్రీ పట్ల ప్రేమ చూపుము. యిస్రాయేలీయులు అన్యదైవములను కొలుచుచు, వారికి ఎండిన ద్రాక్షపండ్ల మోదకములు అర్పింప గోరుచున్నారు. అయినను నేను వారిని ప్రేమించుట మానలేదు. అట్లే నీవును ఆమెను ప్రేమింపవలెను”అని చెప్పెను.

2. కనుక నేను పదునైదు వెండినాణెములను, ఏడుకుంచముల యవధాన్యమును ఇచ్చి ఆమెను కొని తెచ్చుకొంటిని.

3. నేనామెతో ఇట్లు చెప్పితిని: “నీవు వేశ్యావృత్తిని, వ్యభిచారమునుమాని. చాలకాలము వరకు నా దానివిగా యుండవలెను. నేనును ఆ విధముగనే ఉందును.

4. ప్రభువు నాతో “నీవు మరల వెళ్ళి తన ప్రియునితో వ్యభిచరించు ఆ స్త్రీ పట్ల ప్రేమ చూపుము. యిస్రాయేలీయులు అన్యదైవములను కొలుచుచు, వారికి ఎండిన ద్రాక్షపండ్ల మోదకములు అర్పింప గోరుచున్నారు. అయినను నేను వారిని ప్రేమించుట మానలేదు. అట్లే నీవును ఆమెను ప్రేమింపవలెను”అని చెప్పెను.

5. కాని ఆ ప్రజలు మరల తమ ప్రభువైన దేవునిచెంతకును, దావీదువంశజుడైన తమ రాజుచెంతకును అన్వేషణతో తిరిగివత్తురు. అప్పుడు వారు దేవుని మంచితనమును గౌరవింతురు. ఆయనకు భయపడి ఆయన దీవెనలు బడయుదురు.”