ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

మీకా చాప్టర్ 2

 1. పడకలపై మేల్కొనియుండి చెడుపన్నాగమును పన్నువారికి అనర్థము తప్పదు. ప్రొద్దు పొడువగనే, సమయము దొరకగనే వారు తాము సంకల్పించుకొనిన దుష్కార్యమును చేయుదురు.

2. వారు పొలములను కోరుకొందురేని, వానినపహరింతురు. ఆ ఇండ్లను కోరుకొందురేని, వానిని కాజేయుదురు. ఒక మనుష్యుని, వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని, వాని స్వాస్థ్యమును అన్యాయముగా ఆక్రమింతురు.

3. కావున ప్రభువిట్లు చెప్పుచున్నాడు: నేను మీకు వినాశనమును తలపెట్టితిని. మీరు ఆ విపత్తును తప్పించుకోజాలరు. మీకు చెడుకాలము వచ్చును. అప్పుడు మీరింత పొగరు బోతుతనముతో తిరుగరు.

4. ఆకాలము వచ్చినపుడు, ప్రజలు మిమ్ము దెప్పిపొడుచుచు ఈ శోకగీతమును ఆలపింతురు: . 'మా ఆస్తి అంతయు పోయినది. ప్రభువు మా పొలమును తీసికొని మమ్ము దోచుకొనిన వారికి పంచియిచ్చెను'

5. కనుక దేవుని ప్రజలకు భూమిని మరల పంచుటకు ఓట్లు వేయగా మీ భాగమునొందునట్లు నూలువేయువాడు ఒకడును ఉండడు.

6. ప్రజలు నన్నెదిరించుచు ఇట్లందురు: నీవు ప్రవచనములు ప్రవచింపవలదని వారు ప్రకటన చేయుదురు. ప్రవచింపనియెడల అవమానము తధ్యము.

7. యిస్రాయేలీయులకు శాపము సోకినదా? ప్రభువు సహనమును కోల్పోయెనా? ఆయనిట్టి కార్యము చేయునా? ఆయన న్యాయవర్తనులతో మృదువుగా మాటలాడడా?

8. కాని ప్రభువిట్లు బదులు చెప్పును: మీరు శత్రువులవలె నా ప్రజలపై పడుచున్నారు. ఇంటి యుద్ధమునుండి తిరిగి పడుచున్నారు. ఇంటియొద్ద క్షేమముగా నుందురని తలంచుచుండగా, మీరు వారి ఒంటిమీద దుస్తులను అపహరించుచున్నారు.

9. మీరు నా ప్రజలలోని స్త్రీలను తమకు ప్రీతికరములైన ఇండ్లనుండి నెట్టివేయుచున్నారు. వారి బిడ్డలకు నేనిచ్చిన స్వాతంత్య్రమును శాశ్వతముగా దోచుకొనుచున్నారు.

10. ఈ దేశము మీ విశ్రాంతిస్థలముకాదు మీరు లేచి వెళ్ళిపొండు, మీకిచట భద్రతలేదు. మీ పాపములవలన ఈ తావు నాశమునకు గురియైనది.

11. మీకు మధువు, సారాయము లభించునని నేను ప్రవచించుచున్నానని, కల్లలాడు ప్రవక్త ఎవడైనను వచ్చి వారితో బొంకులు చెప్పెనేని, అతడు వారికి నచ్చిన ప్రవక్తయగును.

12. ఓ యాకోబూ! నేను మీలో మిగిలియున్నవారినందరిని ప్రోగుజేయుదును. దొడ్డికిచేరిన గొఱ్ఱెలవలె మిమ్ము ప్రోగుచేయుదును. గొఱ్ఱెలతో నిండిన గడ్డిబీడులవలె మీ దేశము మరల జనులతో నిండియుండును.

13. (ప్రాకారములు) పడగొట్టువాడు గొఱ్ఱెలకు ముందుగా నడచును వారు ద్వారములు పడగొట్టి వానిద్వారా దాటిపోవుదురు వారి రాజు వారికి ముందుగా నడచును. ప్రభువైన యావే దేవుడే వారికి నాయకుడు