ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

నహూము చాప్టర్ 2

1. నీనెవే! నిన్ను నాశము చేయువాడు నీ మీదికి ఎత్తివచ్చుచున్నాడు. నీ బురుజులను సంరక్షించుకొనుము. నీ త్రోవకు కావలివారిని కాపు పెట్టుము. నీ సైన్యమును ప్రోగుజేసికొని పోరునకు సిద్ధము కమ్ము.

2. ప్రభువు యిస్రాయేలీయుల ఐశ్వర్యమును పునరుద్దరించును. శత్రువులు నాశనము చేయక మునుపు ఉన్న వైభవమును తిరిగి నెలకొల్పును.

3. నీ విరోధులు ఎఱ్ఱని డాళ్ళను చేబూనియున్నారు. ఎఱ్ఱని దుస్తులు ధరించియున్నారు.  వారు నీ మీద పడుటకు తయారుగా ఉన్నారు. వారి రథములు నిప్పువలె మెరయుచున్నవి. వారి అశ్వములు పోరునకు ఉత్సాహించుచున్నవి.

4. రథములు పురవీథులలో పరుగెత్తుచున్నవి. రాజమార్గమున ఇటునటు ఉరుకుచున్నవి. అవి దివిటీలవలె మెరయుచున్నవి. మెరుపులవలె ఇటునటు దుముకుచున్నవి.

5. సైనిక నాయకులను పిలుచుచున్నారు. వారు తడబడుచు వచ్చుచున్నారు. శత్రు సైనికులు ప్రాకారముచెంతకు పరుగెత్తుచున్నారు. ఆ గోడలను కూల్చు యంత్రమును అమర్చి దానికి కప్పు వేయుచున్నారు.

6. నదికెదురుగానున్న ద్వారములు తెరచుకొనినవి. రాజప్రాసాదము భయముతో నిండిపోయినది.

7. ఇది నిశ్చయము! రాణి దిగంబరియై కొనిపోబడుచున్నది ఆమె దాసీలు గువ్వలవలె ఆర్తనాదముచేయుచు, సంతాపముతో రొమ్ముబాదుకొనుచు మూలుగుచున్నారు,

8. పూర్వము నుండి నీనెవె నీటి కొలను వంటిది అయినను, ప్రజలు నీనెవె నుండి పరుగెత్తుచున్నారు. ఆగుడు! ఆగుడు! అను కేకలు వినిపించుచున్నవి. కాని ఎవరును వెనుకకు తిరిగి చూచుటలేదు.

9. వెండిని దోచుకొనుడు, బంగారమును కొల్లగొట్టుడు. నగరమున సంపదలు అనంతముగా ఉన్నవి. ప్రశస్తవస్తువులు అనేకములున్నవి.

10. నీనెవెను నాశనముచేసి కొల్లగొట్టిరి, అది పాడువడెను. ప్రజలగుండెలు భీతితో కంపించుచున్నవి. మోకాళ్ళు వణకుచున్నవి, సత్తువ నశించినది. మొగములు తెల్లబోయినవి.

11. సింహముల గుహవలె అలరారిన నగరము ఇపుడేది? సింగపు కొదమల మేతస్థలమేమాయెను? అచట పోతుసింగము, పెంటిసింగము వేటకు వెళ్ళగా వాని పిల్లలు, నిర్భయముగా మనుస్థలము ఏమాయెను?

12. ఎరను చంపి ముక్కలు ముక్కలుగా చీల్చి పెంటిసింగమునకు, పిల్లలకు నిచ్చుచూ తన గుహను చీల్చిన మాంసముతో వేటాడిపట్టిన ఎరతోను నింపిన పోతుసింహమేమాయెను?

13. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువిట్లనుచున్నాడు: నేను నీకు శత్రువునగుదును. నీ రథములను కాల్చివేయుదును. నీ సైనికులు పోరున చత్తురు. నీవు కొల్లగొట్టి తెచ్చిన సొత్తును నేను కొల్లగొట్టుదును.నీ దూతల బెదరింపులను ఇక ఎవరును లెక్కచేయరు.