ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 26

1. మీరు విగ్రహములను చేయకుడు. చెక్కిన శిలలను గాని ఆరాధనస్తంభములనుగాని నెలకొల్పకుడు. వానికి పూజలు చేయకుడు. నేను మీ ప్రభుడనైన దేవుడను.

2. మీరు నా విశ్రాంతిదినములను పాటింపడు. నా మందిరమును గౌరవింపుడు. నేను ప్రభుడను.

3-4. మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటించి నా చట్టములకు విధేయులగుదురేని, నేను మీకు సకాలమున వానలు కురియింతును. ఫలితముగా మీ పొలములు చక్కగా పండును, మీ చెట్లు కాయును.

5. మీ భూములు ఎంతసమృద్ధిగా ఫలించుననగా, ద్రాక్షపండ్లు కోతకువచ్చు కాలమువరకు మీరు కళ్ళములలో ధాన్యము తొక్కించుచునే యుందురు. విత్తనములు వెదజల్లుకాలము వచ్చువరకు ద్రాక్ష పండ్లను కోయు చునేయుందురు. మీరు బాగుగా భుజించి మీ దేశమున చీకుచింతలేకుండ జీవింతురు.

6. నేను మీదేశమున శాంతినెలకొల్పగా మీరు భయమనునది యెరుగక సుఖముగా నిద్రింతురు. నేను వన్యమృగముల నెల్ల రూపుమాపుదును. ఇక మీ భూమిమీద యుద్ధములు జరుగవు.

7. మీరు శత్రువులను వెన్నాడగా వారు మీ కత్తికి బలియగుదురు.

8. మీవారు ఐదుగురు వందమంది శత్రువులను, వందమంది పదివేలమంది శత్రువులను తరుముదురు. మీ పగవారు మీ కండ్లముందు కత్తిదెబ్బకు కూలిపోవుదురు.

9. నేను మిమ్ము దీవింతును. మీకు సంతానము నొనగి. మిమ్ము వృద్ధి చేయుదును. నేను మీతో చేసికొనిన నిబంధనము కొనసాగింతును.

10. మీరు పాతపంటను శుష్ఠుగా భుజింతురు. మీరు క్రొత్తపంట చేతికి వచ్చినను పాతపంట మీకు మిగిలియుండును. మీరు కొత్తపంటకు వలయు స్థలమును కలిగించుటకు గాను పాతపంటను పారవేయవలసియుండును.

11. నేను మీ నడుమవసింతును. మిమ్ము చేయివిడువను.

12. మీకు బాసటయైయుందును. నేను మీకు దేవుడను కాగా మీరు నా ప్రజలగుదురు.

13. మీ దేవుడనైన నేను మిమ్ము ఐగుప్తునుండి తోడ్కొనివచ్చి మీ బానిసత్వమును తొలగించితిని. మిమ్ములను మీ కాడిబంధములను త్రెంచి, మిమ్ములను విముక్తులను చేసి, మీరు మరల తలఎత్తుకొని తిరుగునట్లు చేసితిని.

14-16. కాని మీరు నామాటలను పెడచెవినిబెట్టి నా ఆజ్ఞలు పాటింపరేని, నా విధులను, చట్టములను అనాదరముచేసి నా నిబంధనమును మీరుదురేని, నేను మిమ్మును తప్పక శిక్షింతును. జ్వరములతో, కుదరని రోగములతో మిమ్ము పీడింతును. వానివలన మీరు గ్రుడ్డివారగుదురు. నవిసిపోవుదురు. మీరు పొలమున విత్తనము వేయుదురుగాని శత్రువులు వచ్చి ఆ పంటను కోసికొని పోవుదురు.

17. నేను మిమ్ము అణగద్రోక్కగా శత్రువులు వచ్చి మిమ్ము అవలీలగా జయింతురు. మీ పగవారు మిమ్ము ఏలుదురు. ఎవరును మిమ్ము వెన్నాడకున్నను, మీరు పిరికితనముతో పారిపోయెదరు.

18. ఇంత జరిగిన పిదపగూడ మీరు నామాట వినరేని, నేను మీ దోషములకు గాను మిమ్ము ఏడంతలు మరల శిక్షింతును.

19. మీ పొగరు అణిగింతును. ఆకాశము ఇనుమువలెను, భూమి ఇత్తడివలెను గట్టిపడునట్లు చేసెదను.

20. మీరు ప్రేగులు తెంచుకొన్నను మీ పొలముపండదు, మీ చెట్లుకాయవు.

21. ఇంత జరిగినను మీరు నామాట వినరేని నేను మీ దోషములకుగాను మిమ్మింకను ఏడురెట్లు మరల శిక్షింతును.

22. వన్యమృగములను మీ మీదికి ఉసికొల్పుదును. అవి మీసంతానమును, మీ పశువులను ఎత్తుకొని పోవును. మీసంఖ్య పూర్తిగా తగ్గిపోగా, మీ త్రోవలవెంట నడచుటకు జనమే ఉండరు.

23-24. ఇంత జరిగినను మీరు బుద్ధి తెచ్చు కొనక నన్నెదిరింతురేని, నేను మిమ్మెదిరించి మీ అపరాధములకు మిమ్ము ఏడురెట్లు శిక్షింతును.

25. నేను మీ నేలమీద యుద్ధములు జరిపించి నా నిబంధనము మీరినందులకుగాను మిమ్ము దండింతును. మీరు పారిపోయి మీ నగరములలో దాగుకొనినచో, నేను మీ మీదికి అంటురోగములు పంపింతును. మిమ్ము శత్రువుల వశముగావింతును.

26. నేను మీ నోటికూడు పడగొట్టుదును. కాగా పది కుటుంబముల స్త్రీలు రొట్టెలు కాల్చుకొనుటకు ఒక్క పొయ్యి సరి పోవును. వారు ఆ రొట్టెను మీకు తూచి ఇచ్చెదరు. మీరు దానిని తిందురుగాని తృప్తి చెందరు.

27-28. ఇంత జరిగినను మీరు నామాట వినక నాకెదురుతిరుగుదురేని, నేనును మీకు ఎదురు తిరిగి కోపముతో మిమ్ము ఏడంతలు అదనముగా శిక్షింతును.

29. మీరు ఆకలిబాధతో మీ కుమారుల, కుమార్తెల మాంసమునే తిందురు.

30. నేను పర్వతములపై మీరు నిర్మించిన మందిరములను, మీరు సాంబ్రాణి పొగ వేసిన పీఠములను కూలద్రోయుదును. మీ శవములను ఆ కూలిపోయిన విగ్రహములపై పడవేయుదును. నేను మిమ్ము అసహ్యించు కొందును.

31. మీ పట్టణములను దేవాలయములను నేలమట్టము చేయుదును. మీ బలుల సువాసనను ఆఘ్రాణింపను.

32. మీ దేశమును ఎంతగా నాశనము చేయుదుననగా, మీ భూమిని ఆక్రమించుకొనిన శత్రువులుకూడ ఆ వినాశమును చూచి ఆశ్చర్యపడు దురు.

33. మీరు అన్యజాతుల మధ్య చెల్లా చెదరగుదురు. మీ దేశము బీడువడును. మీ నగరములు పాడువడును.

34. అప్పుడు మీ దేశము పాడైయున్న దినములలో నిజముగనే దానికి విశ్రాంతిదినములు లభించును. మీరు అచట మీ శత్రువుల దేశములో చిక్కి మూల్గుచుండగా ఇచట మీ దేశము పూర్ణ విశ్రాంతిని అనుభవించును.

35. అటుల పాడు పడిపోయిన మీ దేశము, మీరట వసించినపుడు విశ్రాంతి దినములయందు పొందని విశ్రాంతిని పొందును.

36. ప్రవాసముననున్నవారిని నేను భయముతో కంపించిపోవునట్లు చేయుదును. మీరు గాలికి రాలి పోవు ఆకుసవ్వడికి కూడ, యుద్ధమున శత్రువులను చూచి పారిపోవువారివలె పరుగుతీయుదురు. శత్రువులు మీదపడకున్నను మీరు కూలిపోవుదురు.

37. పగవారు వెన్నాడకున్నను మీరు ఒకరినొకరు తట్టుకొని పడిపోవుదురు. అసలు మీరు శత్రువులను ఎదిరింపజాలరు.

38. మీరు ఆ ప్రవాసముననే చత్తురు. శత్రువులదేశము మిమ్మును మ్రింగివేయును.

39. అచట చావక మిగిలియున్నకొద్దిమందిగూడ తమ యొక్కయు, తమ పూర్వులయొక్కయు పాపములకు గాను క్షీణించిపోవుదురు.

40. అప్పుడు వారు తామును, తమ పూర్వులును నాకు ఎదురుతిరిగితిమనియు, నామీద తిరుగుబాటుసల్పి తప్పుచేసితిమనియు ఒప్పు కొనినయెడల

41. నాకు కోపము రప్పించి నా వలన ప్రవాసము పాలైతిమని చెప్పుకొనినయెడల, సున్నతి పొందని వారి హృదయములులొంగి, వారి దోషములను సరిచేసుకొనినయెడల

42. అప్పుడు యాకోబు, ఈసాకు, అబ్రహాములతో పూర్వము నేను చేసికొనిన నిబంధనమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని, ఆ దేశమును జ్ఞాపకము చేసుకొందును.

43. కాని మొదట ఆ జనము నా భూమిమీదినుండి వెళ్ళిపోవలయును. వారిచే విడవబడినపుడే ఆ నేల పూర్ణవిశ్రాంతిని అనుభవింపవలయును. నా ఆజ్ఞలను, చట్టములను అసహ్యించుకొని మీరినందులకుగాను ఆ జనులు శిక్షను అనుభవింపవలయును.

44. కాని వారు ప్రవాసముననున్నపుడు నేను వారిని పూర్తిగా పరిత్యజింపను, ద్వేషింపను. వారిని సర్వనాశనము చేయను. వారితో చేసికొనిన నిబంధనమును విడనాడను. నేను వారి ప్రభుడనైన దేవుడను.

45. నేను వారి పూర్వులతో చేసికొనిన నిబంధనమును గుర్తుకు తెచ్చుకొందును. ఎల్లజాతులు చూచుచుండగా నేను ఆ ప్రజను ఐగుప్తునుండి తోడ్కొనివచ్చి వారికి దేవుడనైతిని. నేను ప్రభుడను.”

46. ప్రభువు సీనాయి కొండమీద మోషే ద్వారా యిస్రాయేలీయులకు ప్రసాదించిన ఆజ్ఞలు, చట్టములు ఇవియే.