ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 25

1-2. ప్రభువు సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాట్లాడి యిస్రాయేలీయులకు ఈ రీతిగా చెప్పుమని చెప్పెను. “మీరు నేను మీకు ఈయనున్న దేశమును ప్రవేశించిన తరువాత నా గౌరవార్థముగా అచటి భూమిని ప్రతి ఏడేండ్లకు ఒకసారి సాగుచేయకుండ వదలివేయుడు.

3. ఆరేండ్లపాటు మీరు అచట భూములను సేద్యము చేయవచ్చును. ద్రాక్షలను పెంచవచ్చును. పంటను సేకరింపవచ్చును.

4. కాని ఏడవయేడు భూమికి పూర్ణవిశ్రాంతి లభింపవలెను. అది ప్రభువునకు నివేదితమైన వత్సరము. ఆ యేడు మీరు పొలమున పైరువేయరాదు, ద్రాక్షలను కాయింపరాదు.

5. దానియంతట అది పడి మొలచిన పైరును కూడ ఆయేడు కోయరాదు. మీరు సాగుచేయక వదలివేసిన ద్రాక్షలకుకాసిన కొలదిపాటి పండ్లనుకూడ సేకరింపరాదు. అది భూమికి పూర్ణవిశ్రాంతివత్సరము కావలయును.

6-7. మీరు ఆ యేడు పొలమును సాగుచేయకున్నను అది మీకును, మీ బానిసలకును, మీ కూలీలకును, మీ చెంత వసించు పరదేశులకును, మీ పెంపుడు జంతువులకును, మీ పొలమున తిరుగాడు వన్యమృగములకును చాలినంత పంట నిచ్చును. ఆ పొలమున పండినపంట అంతయు మీకు ఆహారమగును.

8. మీరు ఏడుసారులు ఏడేండ్లను లెక్క పెట్టుడు. అవి నలువది తొమ్మిది యేండ్లగును.

9. ఆ యేండ్లు గడచిన తరువాత ఏడవనెల పదియవ రోజున వచ్చు ప్రాయశ్చిత్త దినమున దేశమందంతట బూరలను ఊదింపుడు.

10. ఈ రీతిగా ఏబదియవయేటిని పవిత్రవత్సరముగా గణింపుడు. ఆ యేడు మీ దేశమున వసించు జనులందరికి స్వేచ్ఛ లభించునని చాటింపుడు. ఇది హితవత్సరము. ఈ యేడు ప్రతివాడు తనభూమిని తాను స్వాధీనము చేసికొనును. ప్రతిబానిస స్వేచ్చతో తన ఇంటికి వెడలిపోవును.

11. ఈ హితవత్సరమున మీరు విత్తనములు వేయరాదు. దానియంతట అది పడి మొలచిన పైరుకూడ కోయరాదు. మీరు సాగుచేయక వదలివేసిన ద్రాక్షలకు కాచినపండ్లు సేకరింపరాదు.

12. ఈ హితవత్సరమంత మీకు పవిత్రవత్సరము. ఈ యేడు మీరు పొలమున దానియంతట అది పండిన పంటనే భుజింపవలెను.

13. మీరు పూర్వము ఇతరులకు అమ్ముకొనిన భూములు ఈ యేడు మరల మీ పరమగును.

14. కనుక మీరు ఇతరులకు ఏది అమ్మినను, ఇతరుల నుండి ఏది కొనినను న్యాయసమ్మతముగా ప్రవర్తింపుడు.

15. మీరు పొరుగువానినుండి పొలమును కొనునపుడే హితవత్సరము ఇంక ఎన్ని యేండ్లు ఉన్నదాయని ఆలోచింపుడు. అప్పుడు ఎన్ని యేండ్ల పంట లభించునో తెలియును. దానిని బట్టి పొలమునకు ధర నిర్ణయింపుడు.

16. పంట యేండ్లు అధికముగా నున్నచో పొలము వెలకూడ అధికముగా నుండును. తక్కువగానున్నచో వెలకూడ తక్కువగా నుండును. పొలమును అమ్మువాడు అమ్మునది కొన్నియేండ్ల పంటయే.

17. మీలో ఎవడును తోటి యిస్రాయేలీయుని మోసగింపరాదు. నేను మీ దేవుడైన ప్రభుడను. నా పట్ల భయభక్తులు కలిగియుండుడు.

18. మీరు నా విధులను పాటింపుడు. అప్పుడు మీరు ఆ దేశమున సురక్షితముగా జీవింతురు.

19. ఆ దేశము సుభిక్షముగా ఫలించును, మీరు అట తృప్తిగా తిని చీకు చింతలేకుండ మనుదురు.

20. ఏడవయేడు విత్తనములు వేయక పంటను కోయకయున్నచో మరి మేమేమి భుజింతుమని మీరు అడుగవచ్చును.

21. నేను ఆరవయేడు మీ పొలమును దీవింతును. అది మీకు మూడేండ్లు పంటనిచ్చును.

22. మీరు ఎనిమిదవయేడు విత్తనములు వేయుచుండగా ఆరవయేటిపంటను తిందురు. పైగా తొమ్మిదవ యేడువరకు కూడ దానినే తిందురు. మీరు ఎనిమిదవయేటి పంటకొరకు ఎదురు చూచునపుడు పూర్వపుపంటను భుజింపవచ్చును. పొలము పూర్వయజమానికి ముట్టవలెను

23. మీలో ఎవడు భూమిని శాశ్వతముగా విక్రయింపరాదు. అది మీది కాదు, నాది. మీరు కేవలము దానిని వినియోగించుకొను అధికారము గల విదేశీయులవంటివారు.

24. మీకు స్వాస్థ్యమయిన ప్రతిపొలము మరల విడిపింపబడినట్లుగా దానిని అమ్ముకొనవలయును.

25. మీ సోదరుడు పేదవాడై తన పొలమును అమ్ముకొనినచో అతని సమీప బంధువు దానిని విడిపింపవచ్చినయెడల తన సోదరుడు అమ్మిన దానిని అతడు విడిపించును,

26. అట్టి సమీప బంధువులేని పేదవాడు తాను మరల సంపన్నుడైన పుడు ఆ పొలమును కొనవచ్చును.

27. అప్పుడు అతడు హితవత్సరమునకు ఇంక ఎన్ని ఏండ్లున్నవో లెక్కపెట్టి అన్నియేండ్ల పంటకు సరిపడిన సొమ్మును పొలము కొన్నవానికి చెల్లించి ఆ భూమిని స్వాధీనము చేసికొనవచ్చును.

28. కాని అతనికి ఆ సొమ్ము చెల్లించు తాహతు లేనిచో అది హితవత్సరము వచ్చు వరకు కొన్నవాని అధీనముననే ఉండును. హితవత్సరమున ఆ ఫొలము పూర్వ యాజమానికి ముట్టును.

29. ఎవడేని సురక్షిత పట్టణమునగల తన గృహమును అమ్ముకొనెనేని, తొలియేడు ముగియు లోపల దానిని తిరిగికొనవచ్చును.

30. కాని మొదటి యేడు ముగిసెనేని ఆ హక్కును కోల్పోవును. ఆ ఇల్లు శాశ్వతముగా దానిని కొనినవానికి, అతని తరతరములకు అది స్థిరముగా ఉండును. హితవత్సరము వచ్చినపుడు నూతన యజమానుడు ఆ ఇంటిని వదలి పెట్టనక్కరలేదు.

31. కాని అరక్షిత పట్టణములలో నున్న ఇండ్లు, బయలులోనున్న ఇండ్లతో సమానము. వానిని అమ్మినవానికి తిరిగి వానినెప్పుడైనను కొను హక్కుకలదు. అట్టి ఇండ్లను మొదట కొనినవాడు హితవత్సరము రాగానే వదలి పెట్టవలయును.

32. లేవీయులు వసించు నగరములలో వారు తమ ఆస్తిపాస్తులను ఎప్పుడైన తిరిగి విడిపించుకొన వచ్చును. ఇది శాశ్వతమైనది.

33. కాని ఏ లేవీయుడైన అట్టి నగరములోని ఆస్తిపాస్తులను విడిపింపజాలని యెడల హితవత్సరము వచ్చినపుడు అది లేవీయ నగరముననున్న లేవీయస్వంతదారునికి చెందును. లేవీయ నగరములోని లేవీయగృహములు శాశ్వత ముగా వారికే చెందును.

34. ఈ నగరములకు చుట్టుపట్టనున్న గడ్డిమైదానములు శాశ్వతముగా లేవీయులకే చెందును. కనుక అట్టి వానిని అమ్మరాదు.

35. తోటి యిస్రాయేలీయుడు ఎవడైన పేదవాడై పొట్టపోసికొనజాలనిచో నీవే అతనిని పరదేశునిగా పోషింపవలయును. అప్పుడు అతడు నీ ఇంటిపట్టుననే జీవించును.

36. కాని నీవు అతనినుండి వడ్డీ పుచ్చు కొనరాదు. నీ దేవునికి వెరచి అతనిని మీ మధ్య జీవింపనిమ్ము

37. వడ్డీ పుచ్చుకొను షరతుమీద నీవు అతనికి బాకీ. ఈయరాదు. అతనికి అమ్మిన భోజన పదార్ధముల మీదగూడ లాభము గణింపరాదు.

38. కనానుమండలమును మీకు భుక్తముగా నిచ్చుటకు నేను మిమ్ము ఐగుప్తునుండి తోడ్కొనివచ్చి మీకు దేవుడనైతినిగదా!

39. నీ తోటి యిస్రాయేలీయుడు ఎవడైన పేదవాడై నీకు అమ్ముడుపోయినచో నీవు అతనిచే బానిస పనులు చేయించుకోరాదు.

40. అతడు కూలి వానివలె లేదా పరదేశునివలె నీ ఇంటనుండి హిత వత్సరము వచ్చువరకు నీకు పనిచేయును.

41. తరువాత అతడు అతని పిల్లలు నిన్ను విడనాడి వెళ్ళిపోవుదురు. అతడు తన తెగవారియొద్దకు తిరిగిపోయి తన పూర్వులు ఆర్జించియిచ్చిన ఆస్తిని తిరిగి స్వాధీనము చేసికొనును.

42. యిస్రాయేలీయులు నేను ఐగుప్తునుండి తోడ్కొని వచ్చినవారు, నాకు సేవకులు కనుక వారిని ఇతరులకు బానిసలుగా అమ్మ రాదు.

43. నీవు నాకు భయపడి అతనిపై దయా దాక్షిణ్యములు చూపవలయును.

44. నీకు దాసదాసీలు కావలసివచ్చినచో చుట్టు పట్లనున్న అన్యజాతులనుండి కొనితెచ్చుకొమ్ము.

45. మీచెంత వసించు పరదేశుల పిల్లలను గూడ మీరు బానిసలుగా కొనవచ్చును. మీ దేశమున పుట్టిన ఇతరజాతుల సంతానము కూడ మీసొత్తు కావచ్చును.

46. అట్టివారిని మీరు గతించిన తరువాత మీ పిల్లలు కూడా శాశ్వతమైనసొత్తుగా వాడుకోవచ్చును. అట్టి జనము మీకు బానిసలు కావచ్చును. కాని మీ తోటి యిస్రాయేలీయులను మాత్రము మీరు కఠినముగా చూడరాదు. వారిని పాలింపరాదు.

47. మీ చెంత వసించు పరదేశి ఎవడైనను సంపన్నుడు అయ్యెననుకొందము. మీ తోటి యిస్రాయేలీయులలో ఎవడైనను దరిద్రుడై ఈ సంపన్నునికో లేక అతని అనుయాయికో బానిసగా అమ్ముడు పోయెననుకొందము.

48-49. అప్పుడు మీకు ఆ యిస్రాయేలీయుని బానిసత్వమునుండి విడిపించు బాధ్యత కలదు. అతని సోదరుడుగాని, అతని తండ్రికి తోబుట్టువుగాని, ఆ తోబుట్టువు కుమారుడుగాని, అతని కుటుంబసభ్యుడు ,ఎవడైననుగాని సొమ్ము చెల్లించి అతనిని బానిసత్వము నుండి విడిపింపవలయును. డబ్బున్నచో యజమానునికి సొమ్ము చెల్లించి అతడే స్వయముగా దాస్యవిముక్తి  పొందవచ్చును.

50. అతడు, అతని యజమానుడు ఇద్దరు కలిసి అతడు అమ్ముడుపోయిన సంవత్సరమునుండి రానున్న హితవత్సరము వరకుగల యేండ్లను లెక్కింపవలయును. ఈ యేండ్లకు జీతగానికి ఎంతసొమ్ము చెల్లింతురో అంతసొమ్ము అతడు యజమానునికి చెల్లించి బానిసత్వమును త్రేంచుకోవచ్చును.

51. అతని బానిసత్వము తీరుటకు ఇంక చాలయేండ్లు మిగిలియున్నచో, అన్నియేండ్లకు తగినంత సొమ్మును, అతడు తొలుత యజమానునినుండి పుచ్చుకొన్న ధనమునుండి తిరిగి ఇచ్చివేయవలయును.

52. అట్లే అతని బానిసత్వము తీరుటకు ఇంకను కొద్దియేండ్లు మాత్రమే మిగిలియున్నచో, ఆ యేండ్లకు తగినంత సొమ్ము మాత్రమే చెల్లింపవలెను.

53. ఈ లెక్కలు కట్టునపుడు బానిస ఏడాది జీతము, జీతగాని ఏడాది జీతముతో సమానము అనుకొనవలయును. అతని యజమానుడు అతనిపట్ల కటువుగా ప్రవర్తింపకుండు నట్లు జాగ్రత్తపడవలయును.

54. పైన చెప్పినరీతిగా అతడు విముక్తి పొందడేని హితవత్సరము వచ్చినపుడు అతడు, అతనిపిల్లలు తప్పక విడుదల పొందవల యును.

55. యిస్రాయేలీయులను నేను ఐగుప్తునుండి తోడ్కొనివచ్చితిని. కనుక వారు నాకే దాసులు. వారు నేను ఐగుప్తునుండి తోడ్కొని వచ్చిన నా దాసులే. నేను మీ దేవుడనైన ప్రభుడను.