ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 22

1. ప్రభువు మోషేతో ఇట్లనెను. అహరోను తోను, అతని కుమారులతోను ఇట్లు చెప్పుమనెను:

2. “మీరు పవిత్రమైన నా నామమును అమంగళము చేయకూడదు. యిస్రాయేలీయులు నాకు అర్పించు నైవేద్యములను పవిత్రముగా ఎంచవలయును. నేను ప్రభుడను.

3. నీ వంశజులలో అశుచిమంతుడైనవాడు ఎవడైనను యిస్రాయేలీయులు నాకర్పించు పవిత్ర నైవేద్యములు భుజించెనేని, అతనిని నా సన్నిధినుండి శాశ్వతముగా బహిష్కరింపవలయును. ఈ నేను ప్రభుడను.

4-5. అహరోను వంశజులలో కుష్ఠవ్యాధిగల వాడుగాని, పుండునుండి రసికారువాడుగాని, తాను శుచిమంతుడగువరకు నా నైవేద్యములను భుజింపరాదు. శవమును తాకిన వస్తువులు అంటుకొనినవాడు, రేతఃస్ఖలనము కలిగినవాడు, శుచిత్వములేని పురుగును, నరుని ముట్టుకొనినవాడు అశుచిమంతుడగును.

6. అట్టి యాజకుడు సాయంకాలమువరకు అశుచిమంతుడుగనేయుండును. కనుక అతడు సాయంత్రమున స్నానముచేయువరకు నైవేద్యములను భుజింపరాదు.

7. ప్రొద్దుగ్రుంకిన పిదప అతడు శుద్దుడగును. అప్పుడు మాత్రమే పవిత్రనైవేద్యములను ఆరగింపవచ్చును. 

8. యాజకుడు సహజముగా చనిపోయిన, లేక వన్యమృగములు చంపిన పశువును భుజింపరాదు. ఈ నియమము మీరినవాడు అశుద్దుడగును.

9. యాజకులెల్లరును నా ఆజ్ఞలు పాటింపవలయును. లేదని వారు పాపము మూటకట్టుకొని ప్రాణములు కోల్పోవుదురు. ప్రభుడనైన నేను వారిని పవిత్రులను చేసితిని.

10. యాజకులు కాని గృహస్థులు ఎవరును నైవేద్యములను ఆరగింపరాదు. యాజకుని ఇంటికి వచ్చిన అతిథిగాని అతని సేవకుడుగాని వానిని ముట్టుకోరాదు.

11. కాని యాజకుడు డబ్బుతో కొనితెచ్చు కొన్న బానిస అయిన లేక అతని ఇంట పుట్టిన బానిస అయినను వానిని భుజింపవచ్చును.

12. యాజకుని కుమార్తె ఎవరైన అన్యుడిని పెండ్లియాడెనేని ఆమె నైవేద్యములను ఆరగింపరాదు.

13. కాని ఆమె వితంతువైనను లేక విడాకులు పొందినదైనను సంతాన భాగ్యములేక బాల్యమున ఉన్నప్పటివలె పుట్టినింట వసించుచూ తండ్రి కొనివచ్చిన నైవేద్యములను భుజింపవచ్చును. అన్యులెవరును నైవేద్యములను ముట్టుకోరాదు.

14. ఎవరైన ప్రమాదవశమున వానిని తినిన యెడల ఆ భోజనము వెలను, మరి అదనముగా దాని ఐదవవంతు సొమ్మును కూడ కలిపి యాజకునకు ముట్టజెప్పవలయును.

15. యిస్రాయేలీయులు ప్రభువునకు అర్పించు పవిత్ర నైవేద్యములను వారు అపవిత్రపరుపరాదు.

16. అటుల చేసినవారు దోషపరిహార బలిని అర్పింపవలయును. ప్రభుడనైన నేను వాటిని పవిత్రము చేసితిని”.

17-19. ప్రభువు మోషేకు అహరోనుతోను, అతని కుమారులతోను, యిస్రాయేలీయులందరితోను ఇట్లు చెప్పుమనెను: “యిస్రాయేలీయులైనను, వారి చెంత వసించు పరదేశులైనను, మ్రొక్కుబడిగానైన లేక స్వేచ్చగాయైన దహనబలులను అర్పింతురేని ఆ బలిపశువులు అవలక్షణములులేని గోవులలో, గొఱ్ఱెలలో, మేకలలో మగదానిని అర్పింపవలయును.

20. లేదేని ప్రభువు వానిని అంగీకరింపడు.

21. ఎవరైన మ్రొక్కుకొనిగాని, స్వేచ్చగాగాని ప్రభువునకు ఎడ్లను, గొఱ్ఱెలను, మేకలను సమాధాన బలిగా అర్పింతురేని ఆ బలిపశువులు అవలక్షణములులేనివై యుండవలయును. లేనిచో ప్రభువు వానిని అంగీకరింపడు.

22. ప్రభువునకు అర్పించు జంతువులు కుంటివి, అవిటివి, అంగచ్చేదనము చేయబడినవి, గజ్జికురుపులు కలవియైయుండరాదు. అట్టివానిని ప్రభువు పీఠముపై బలిఈయరాదు.

23. మీరు స్వేచ్ఛాబలులు అర్పించునపుడు సరిగా పెరుగని పశువులనుగాని, వికృతరూపము కలవానినిగాని అర్పించిన అర్పింపవచ్చును. కాని మ్రొక్కుబడి బలులు అర్పించునపుడు మాత్రము అటుల చేయరాదు.

24. వృషణములు నలిగిన, గాయపడిన, కోసిన పశువులను ప్రభువునకు అర్పింపరాదు. మీ దేశమున ఈ పద్దతి చెల్లదు.

25. ప్రభువునకు బలిగా అర్పించుటకై పరదేశులు అట్టివానిని కొనివచ్చినను మీరు అంగీకరింపరాదు. అవయవలోపము ఉన్నందున అవి అంగీకారయోగ్యములుకావు.”

26. ప్రభువు మోషేతో ఇట్లు చెప్పెను:

27. “దూడయేగాని, గొఱ్ఱెపిల్లయేగాని, మేకపిల్లయేగాని పుట్టిన తరువాత వానిని ఏడు రోజులపాటు తల్లితో ఉండనీయవలయును. ఎనిమిదవనాటినుండి వానిని ప్రభువునకు బలిగా అర్పింపవచ్చును.

28. కాని తల్లిని, వాని పిల్లలతో కలిపి మీరు ఒకేనాడు ప్రభువునకు బలి ఈయరాదు.

29. మీరు ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాబలిని అర్పించుబలి అంగీకారయోగ్యమైనదై యుండవలయును.

30. బలిపశువు మాంసమును మరునాటికి మిగులనీయకుండ ఆనాడే భుజింప వలయును. నేను ప్రభుడను.

31. మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటింపుడు. నేను ప్రభుడను.

32. మీరు నా పవిత్రనామమును అమంగళము చేయకుడు. యిస్రాయేలీయులెల్లరును నన్ను పవిత్రునిగా గణింపవలయును. మిమ్ము పవిత్రులను చేయు ప్రభుడను నేనే.

33. నేను మిమ్ము ఐగుప్తునుండి తోడ్కొనివచ్చి మీకు దేవుడనైతిని. నేను ప్రభుడను.”