ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 20

1-2. ప్రభువు మోషేను యిస్రాయేలీయులతో ఇట్లు చెప్పుమనెను: “మీలోగాని మీతో వసించు పరదేశులలోగాని ఎవడైన తన పిల్లలను మోలెకు దేవతకు అర్పించెనేని, సమాజమంతయు అతనిని రాళ్ళతో కొట్టి చంపవలయును.

3. అతడు తన పిల్లలను మోలెకునకు అర్పించుట వలన నా మందిరమును అపవిత్రము చేయును. నా నామమును అమంగళపరచును. కనుక నేనతనికి విరోధినై అతనిని నా సమాజమునుండి వెలివేయుదును.

4-5. యిస్రాయేలు సమాజము అతని చెయిదమును ఉపేక్షించి అతనిని సంహరింపదేని నేను స్వయముగా అతనికిని అతని కుటుంబమునకు విరోధిని అగుదును. నన్ను విడనాడి అతనితోగూడి మోలెకును ఆరాధించిన వారికందరికి నేను శత్రువును అగుదును. వారిని వారి సమాజమునుండి వెలివేయుదును.

6. ఎవరైన చనిపోయిన వారితో ఆవాహనము చేయు మాంత్రికులను సంప్రదింతురేని నేను వారికి విరోధిని అగుదును. అట్టివారిని వారి సమాజమునుండి వెలివేయుదును.

7. కనుక మీరు పరిశుద్ధపరచుకొని పరిశుద్ధులై ఉండుడు. నేను మీ ప్రభుడనైన దేవుడను.

8. నా ఆజ్ఞలను పాటింపుడు. మిమ్ము పవిత్రులనుగా చేయునది నేనే.

9. తల్లినిగాని తండ్రినిగాని శపించువాడు చంపదగినవాడు. అతని చావునకు అతడే బాధ్యుడగును.

10. ఎవడైన ఇతరుని భార్యతో వ్యభిచరించెనేని ఆ ఇరువురిని చంపవలసినదే.

11. ఎవడైన తన తండ్రి భార్యను కూడెనేని ఆ తండ్రిని అవమాన పరిచినట్లే. కనుక అతనిని అమెను ఇద్దరిని చంపవల యును. వారి మరణమునకు వారే పూచీపడుదురు.

12. ఎవడైన కోడలిని కూడెనేని వారిరువురిని చంపవలయును. అది వావివరసలులేని లైంగిక సంబంధము. వారి చావునకు వారే బాధ్యులు.

13. ఎవడైన తోడి వానితో స్వలింగమైథునమునకు పాల్పడెనేని వారు జుగుప్సాకరమైన కార్యము చేసినట్లగును. కనుక వారిరువురిని చంపవలయును. వారి చావునకు వారే పూచీపడుదురు.

14. ఎవడైన ఒక పడుచును, ఆమె తల్లినిగూడ పెండ్లియాడెనేని అది దుష్క్రియ. కావున ఆ మువ్వురిని అగ్నిలో కాల్చివేయవలయును. అది వావివరసలు లేని సంబంధము. ఇట్టి దుష్ప్రవర్తన మీకు తగదు.

15. ఎవడైన జంతుసంపర్కము చేసిన అతనిని, దానినికూడ చంపవలసినదే.

16. ఏ స్త్రీ అయినను జంతువును కూడుటకు దానిని సమీపించిన ఇరువురిని చంపవలసినదే. వారి చావునకు వారే బాధ్యులగుదురు.

17. ఎవడైన సొంత తండ్రికిగాని, తల్లికిగాని పుట్టిన మారుసోదరిని పెండ్లియాడి పరస్పర దిసమొలలను చూచినయెడల వారిరువురు ఒకరినొకరు అవమానపరచుకొన్నట్లగును. ఆ ఇద్దరిని అందరి ఎదుట బహిరంగముగా, చంపవలయును. మానాచ్చా దనము తీసి సోదరిని కూడినవాడు తన దోషమునకు తగిన ప్రతిఫలము అనుభవింపవలయును.

18. ఎవడైన ముట్టుతనుకూడెనేని అనగా, ఆమె రక్తమునకు ఆధారమైన ఆమె మర్మాంగముమీది బట్టలు అతడు తొలగించెనేని, అందులకు ఆమె అంగీకరించెనేని వారిరువురిని సమాజము నుండి వెలివేయవలయును.

19. ఎవడైన తన మేనత్తనుగాని, పినతల్లిని గాని కూడెనేని రక్తసంబంధులను అవమానపరచినట్లగును. కనుక వారిరువురు ఆ పాపఫలమును అనుభవింతురు. 

20. ఎవడైన పినతల్లిని కూడెనేని పినతండ్రినే అవమానపరచినట్లగును. వారిరువురును ఆ పాపఫలమును అనుభవింతురు. ఆ ఇరువురు సంతాన హీనులై మరణింతురు.

21. ఎవడైన తన సోదరుని భార్యను పెండ్లియాడెనేని అది అశుచితమగును. అతడు తన సోదరుని అవమానపరచినట్లగును. అతనికి ఆమెకు సంతానము కలుగదు.

22. మీరు నా ఆజ్ఞలను, చట్టములను తు.చ. తప్పకుండ పాటింపవలయును. అప్పుడు నేను మిమ్ము కొనిపోనున్న దేశమున మీరు నిలుతురు.

23. నేను మీ చెంతనుండి వెళ్ళగొట్టిన అన్యజాతి ప్రజల ఆచారములను మీరు పాటింపరాదు. వారు హేయమైన కార్యములు చేసి నాకు అసహ్యము పుట్టించిరి. కనుక నేను వారిని వెడలగొట్టితిని.

24. పాలు తేనెలు జాలువారు వారి దేశమును మీకిత్తునని మాట యిచ్చితిని. నేనే దానిని మీకు భుక్తము చేయుదును. నేను మీ దేవుడనైన ప్రభుడను. నేనే మిమ్ము అన్య జాతులనుండి వేరుచేసితిని.

25. కనుక మీరు జంతువులలోను, పక్షులలోను శుచికరమైనవేవో, అశుచికరమైనవేవో గుర్తింపవలయును. మీరు అశుచికరములైన జంతువులను, పక్షులను, కీటకములను వేరుచేయవలయును. వాటివలన మీరు అశుద్దులు కాకూడదు. నేనే వానిని అశుచికరములైన ప్రాణులుగా నిర్ణయించితిని.

26. మీరు పవిత్రులైయుండుడు. ప్రభుడనైన నేను పవిత్రుడను. నేను మిమ్ము వివిధ జాతులనుండి వేరుపరిచి నావారిని చేసికొంటిని. నా ప్రజలై యుండుడు.

27. మీలో ఏ పురుషుడైన, ఏ స్త్రీ అయినా చచ్చినవారి భూతములను ఆవాహము చేసెనేని, సోదెగాండ్రునైననేమి వారిని రాళ్ళతో కొట్టి చంపుడు. వారి చావునకు వారే పూచీపడుదురు.”