ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 1

1.యావే మోషేను పిలిచి, సమావేశ గుడారము నుండి అతనితో ఇట్లు సంభాషించెను.

2. 'నీవు యిస్రాయేలీయులతో ఇట్లు చెప్పుము: మీలో ఎవడైన యావేకు బలి సమర్పింపగోరినచో, మీ మందల నుండి ఎడ్లను, పొట్టేళ్లను, మేకపోతులను అర్పింపవలెను.

3. ఎవడైన మంద నుండి ఎద్దును సంపూర్ణ దహనబలిగా అర్పింపగోరిన యెడల, అవల క్షణములు లేని దానిని కొనిరావలెను. అతడు ఎద్దును సమావేశపు గుడారము వద్దకు కొనిరావలెను. ప్రభువు దానిని అంగీకరించును.

4. అతడు జంతువు తలమీద చేతులు చాచవలెను. అప్పుడది అతని పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తపు బలిగా గణింపబడును.

5.పిమ్మట, అతడు యావే సమక్షమున ఎద్దును వధింపవలెను. అహరోను వంశజుల న యాజకులు, దాని నెత్తుటిని దేవునికి అర్పించి, సమావేశ గుడార ప్రవేశ ద్వారము చెంతనున్న పీఠము మీద దాని రక్తమును చిలుకరింతురు.

6.పిమ్మట, అతడు ఎద్దు చర్మమును ఒలిచి, దాని మాంసమును ముక్కలుగా కోయవలెను.

7.అహరోను వంశజులైన యాజకులు పీఠము మీద అగ్నిని రగిల్చి, వంట చెరకును పేర్పుదురు.

8. వారు ఎదుమాంసపు ముక్కలను, తలను, క్రొవ్వును పీఠముపైనున్న నిప్పుమీద పెటుదురు.

9. బలిని అర్పించువాడు ఎద్దు ప్రేవులను, కాళ్లను నీటిలో కడుగ వలెను. యాజకులు దానిని సంపూర్ణముగా పీఠము మీద కాల్చి వేయుదురు. ఆ దహనబలి సువాసన వలన యావే సంతృప్తి చెందును.

10.యెవడైన పొట్టేలిని, మేకపోతును, సంపూర్ణ దహనబలిగా అర్పింపగోరినపుడు అది అవ లక్షణములు లేనిదై ఉండవలెను.

11. అతడు దానిని పీఠమునకు ఉత్తర దిక్కున చంపవలెను. యాజకులు దాని రక్తమును పీఠము చుట్టు చల్లదురు.

12.తరువాత, అతడు దానిని ముక్కలుగా కోయవలెను. యాజకుడు దాని మాంసపు ముక్కలను, తలను, క్రొవ్వును పీఠము పైనున్న అగ్నిమీద పెట్టును.

13. బలి నర్పించువాడు దాని ప్రేవులను, కాళ్లను నీటిలో కడుగవలెను. యాజకుడు ఆ జంతువును సంపూర్ణముగా పీఠము మీద కాల్చివేయును. ఈ సంపూర్ణ దహనబలి సువాసన వలన యావే సంతుష్టి చెందును.

14.కాని, యొవడైన పశువునకు బదులుగా, పక్షిని సంపూర్ణ దహనబలిగా అర్పింపగోరెనేని, గువ్వనుగాని, యువ పావురమును గాని సమర్పింపవలెను.

15. యాజకుడు దానిని పీఠము చెంతకు కొనివచ్చి మెడను నులిమి చంపవలెను. దానిని పీఠము మీద దహింపవలెను. దాని రక్తము బలిపీఠము ప్రక్కన పిండవలెను.

16.మరియు, అతడు దాని ఈకలను కడుపులోని మలమును తీసివేసి, పీఠమునకు తూర్పువైపున బూడిదను కుమ్మరించు తావున పార వేయవలెను.

17.యాజకుడు దాని రెక్కలను రెండు భాగములుగా చీల్చవలెను. కాని, వేరుచేయరాదు. ఆ పిమ్మట, దానిని పీఠముపై నున్న అగ్ని మీద కాల్చి వేయవలెను. ఈ సంపూర్ణ దహన బలి సువాసన వలన యావే సంతుష్టి చెందును.