ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

ఆమోసు చాప్టర్ 1

1. తెకోవకు చెందిన కాపరియగు ఆమోసు పలుకులివి. ఉజ్జీయా యూదాకును, యెహోవాసు కుమారుడైన యరోబాము యిస్రాయేలు రాజ్యమునకును రాజులుగా నున్నపుడు, భూకంపమునకు రెండేండ్లు ముందట, యిస్రాయేలును గూర్చి ఈ సంగతులనెల్ల దేవుడు ఆమోసునకు వెల్లడిచేసెను.

2. ఆమోసు ఇట్లనెను: “ప్రభువు సియోను నుండి గర్జించును. యోరుషలేమునుండి ఆయన ధ్వానము ఉరుమువలె వినిపించును. కాపరులు సంచరించు గడ్డి బీళ్ళు విలపించుచున్నవి. కర్మెలు పర్వతము బీడుగా మారినది".

3. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: “దమస్కు చేసిన మూడు అతిక్రమముల కారణమున, దాని నాలుగవ అతిక్రమము కారణమున దానిని వెనుదీయక శిక్షించి తీరుదును. ఎందుకనగ దాని ప్రజలు నూర్పిడి ఇనుప పనిముట్లతో గిలాదును నూర్చిరి.

4. కావున నేను హజాయేలు ప్రాసాదముమీదికి, నిప్పును పంపుదును. బెన్హ్ దదు కోటలను తగులబెట్టుదును.

5. దమస్కు నగరద్వారములను బద్దలు చేయుదును. ఆవెను లోయలోని ప్రజలను నిర్మూలింతును. బేతేదెను రాజును తొలగింతును. సిరియావాసులు కీరు దేశమునకు, బందీలుగా వెళ్ళిపోవుదురు.

6. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: గాజా చేసిన మూడు అతిక్రమముల కారణమున, దాని నాలుగవ అతిక్రమము కారణమున నేను దానిని శిక్షించి తీరుదును. గాజా ప్రజలు చెరపట్టిన ఒకజాతినంతటిని కొనిపోయి ఎదోమీయులకు బానిసలనుగా అమ్మిరి.

7. కావున నేను గాజా ప్రాకారముల మీదికి నిప్పును పంపుదును. దాని నగరులను దహించి వేయుదును.

8. అష్టోదు, అష్కేలోనూ నగరముల రాజులను నిర్మూలింతును. ఎక్రోను నగరమును దండింతును. ఫిలిస్తీయులలో మిగిలినవారెల్లరును చత్తురు అని ప్రభువైన యావే సెలవిచ్చుచున్నాడు.

9. ప్రభువిట్లనుచున్నాడు: తూరు చేసిన మూడు అతిక్రమముల కారణమున, దాని నాలుగవ అతిక్రమము కారణమున నేను వారిని శిక్షించి తీరుదును. ఏలయన దాని జనులు సహోదర నిబంధనమును జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనక పట్టుబడిన వారినందరిని ఏదోమీయులకు బానిసలనుగా అప్పగించిరి.

10. కావున నేను తూరు ప్రాకారములమీదికి నిప్పును పంపుదును. దాని కోటలను కాల్చివేయుదును”.

11. ప్రభువిట్లనుచున్నాడు: ఎదోము చేసిన మూడు అతిక్రమముల ఉప్పు కారణమున, దాని నాలుగవ అతిక్రమము కారణమున నేను వారిని శిక్షించి తీరుదును. వారు నిర్దయులై ఖడ్గముతో తమ సోదరుల వెంటబడిరి. . తమ కోపమును విడనాడక వారిని తునుమాడిరి.

12. కావున నేను తేమాను మీదికి నిప్పును పంపగా అది బోస్రా నగరులను కాల్చివేయును.

13. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: అమ్మోను చేసిన మూడు అతిక్రమముల కారణమున, దాని నాలుగవ అతిక్రమము కారణమున నేను వారిని దండించి తీరుదును. వారు తమ పొలిమేరలను విస్తరింపచేసికొనుటకు సల్పిన యుద్ధములలో గిలాదు గర్భవతుల కడుపులు చీల్చివేసిరి.

14. కావున నేను రబ్బా నగర ప్రాకారముల మీదికి నిప్పును పంపుదును. రణకేకలతోను, సుడిగాలి వీచునపుడు కలుగు ప్రళయమువలె దాని నగరులను కాల్చివేయుదును.

15. వారి రాజు, అతడి అధిపతులు చెరలోనికి కొనిపోబడుదురు”.