ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 19

1-2. ప్రభువు మోషేతో యిస్రాయేలీయులకు ఈ రీతిగా చెప్పుమనెను. “మీ దేవుడను ప్రభుడనైన నేను పవిత్రుడను. కనుక మీరును పవిత్రులైయుండుడు.

3. మీలో ప్రతివాడు తన తల్లిదండ్రులను గౌరవింపవలయును. విశ్రాంతిదినమును పాటింపవలయును. నేను మీ దేవుడనైన ప్రభుడను.

4. మీరు విగ్రహములను ఆరాధింపరాదు. లోహముతో విగ్రహములనుచేసి వానిని పూజింపరాదు. నేను మీ దేవుడనైన ప్రభుడను.

5. మీరు ప్రభువునకు సమాధానబలిని అర్పించునపుడు మొదట నేను ఆజ్ఞాపించిన బలి నియమములను పాటించి దానిని యోగ్యముగా సమర్పింపుడు.

6. ఆ బలినైవేద్యమును మొదటినాడో లేక రెండవనాడో భుజింపవలయును. మూడవనాటికి మిగిలియున్న దానిని కాల్చివేయవలెను.

7. ఆ నైవేద్యమును మూడవ నాడు కూడ భుజింతురేని అది అశుచికరమగును. అట్టి బలిని నేను అంగీకరింపను.

8. దానిని మూడవ నాడు భుజించువాడు నాకు అర్పింపబడిన పవిత్ర వస్తువును సామాన్య వస్తువువలె చూచినట్లగును. కనుక అతడు నా ప్రజలనుండి వెలివేయబడును.

9. మీరు పండిన పైరును కోసికొనునపుడు, గట్టుదాక కోయకుడు. పొలములోని పరిగలను అట్లే వదలివేయుడు.

10. మీ తోటలలో ద్రాక్షాపండ్లను కోయునపుడు రాలిన పండ్లను ఏరుటకు మరలి పోకూడదు. పేదలకు, పరదేశులకు వానిని వదలి వేయుడు. నేను మీ ప్రభుడనైన దేవుడను.

11. మీరు దొంగతనము, మోసము చేయకుడు. అబద్దమాడకుడు.

12. నా నామమున అసత్య ప్రమాణమును చేయకుడు. నా నామమును అమంగళము చేయకుడు, నేను ప్రభుడను.

13. మీ పొరుగువానిని వేధింపకుడు. వాని సొత్తు దోచుకొనకుడు, దొంగి లింపకుడు. మరునాటికి మునుపే మీరు కూలికి కుదుర్చుకొనినవాని కూలి చెల్లింపుడు.

14. మూగ వానిని శపింపకుడు. గ్రుడ్డివాడు నడచు త్రోవలో దేనినైనను అడ్డము పెట్టి అతడు పడునట్లు చేయకుడు. మీరు మీ ప్రభువునకు భయపడుడు. నేను మీ ప్రభుడను.

15. మీరు తగవులు తీర్పుచెప్పునప్పుడు న్యాయమును పాటింపుడు. పేదలకు పక్షపాతము చూపకుడు. సంపన్నులను అభిమానింపకుడు. న్యాయము ప్రకారము తీర్పుచెప్పుడు.

16. ఇరుగుపొరుగుయెడల వ్యతిరేకముగా తిరుగాడుచు చాడీలు చెప్పకుడు. నీ సోదరునికి ప్రాణహానిచేయకుడు. నేను ప్రభుడను.

17. నీ హృదయములో పొరుగువానిమీద ద్వేషము పెట్టుకొనకుడు. అతని తప్పిదమును గూర్చి అతనిని మందలింపుడు. అప్పుడు అతని మూలమున నీవు పాపము మూటకట్టు కొనకుందువు.

18. పొరుగువారి మీద పగతీర్చు కొనకుడు. వైరము పెట్టుకొనకుడు. నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపుడు. నేను ప్రభుడను.

19. మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటింపుడు. ఒక రకపు జంతువుతో మరియొక రకపు జంతువును కలయ నీయకుడు. ఒకే పొలములో రెండురకముల విత్తనములు వెదజల్లకుడు. నూలు ఉన్ని కలిపి నేసిన బట్టలు తాల్పకుడు.

20. ఒకనికి ఒక బానిసపిల్ల ప్రధానము చేయబడినదనుకొనుము. ఆమెకు ఇంకను స్వాతంత్య్రము లభింపలేదు. అట్టి యువతిని మరియొకడు కూడెనేని వారిరువురిని శిక్షింపవచ్చునుగాని వధింపరాదు. ఆమె స్వేచ్చలేని బానిసకదా!

21. ఆమెను కూడినవాడు పాపపరిహారబలిగా ఒక పొట్టేలును సమావేశపు గుడార ప్రవేశద్వారము వద్దకు కొనిరావలయును.

22.యాజకుడు ఆ పొట్టేలును బలి ఇచ్చి అతని పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయును. ప్రభువు అతని తప్పిదమును మన్నించును.

23. మీరు ఆ వాగ్దాన దేశమున ప్రవేశించి, అచట మేలైన ఫలవృక్షములు నాటినచో, మూడేండ్ల పాటు వానిఫలములను అశుచికరముగా భావింపుడు. కనుక మూడేండ్లవరకు వానిని భుజింపవలదు.

24. నాలుగవయేడు కాచిన పండ్లన్నిటిని ప్రభువునకు సమర్పించి స్తుతింపుడు.

25. ఐదవయేడు మీరు ఆ పండ్లు ఆరగింపవచ్చును. ఇట్లు చేయుదురేని మీ చెట్లు అధికముగా కాయును. నేను మీ ప్రభుడనైన దేవుడను.

26. నెత్తురు ఉన్న మాంసమును భుజింపకుడు. మంత్రతంత్రములను వాడకుడు.

27. మీ తలకు ముందు గుండ్రముగా జుట్టు గొరిగించుకొనకుడు. అట్లే గడ్డపుపక్కలు కత్తిరించుకొనకుడు.

28. మృతుల కొరకు మీ శరీరములను కత్తులతో కోసికొనకుడు, పచ్చలు పొడిపించుకొనకుడు. నేను ప్రభుడను.

29. మీ దేశము వ్యభించరింపకయు, దుష్కామ ప్రవర్తనతో నిండకయు ఉండునట్లు, నీ కుమార్తె వ్యభిచారిణి అగుటకై ఆమెను వేశ్యగా చేయకుడు.

30. మీరు నేను నియమించిన విశ్రాంతిదినములను పాటింపుడు. నా మందిరమును గౌరవింపుడు. నేను ప్రభుడను.

31. చచ్చినవారితో సఖ్యసంబంధములు పెట్టుకొను భూతవైద్యులను సంప్రదింపకుడు. సోదెగాండ్లను వెదకి వారివలన అపవిత్రత కలుగజేసుకొనకూడదు. అటులచేయుదురేని మీరు అశుచిమంతులగుదురు. నేను మీ ప్రభుడనైన దేవుడను.

32. వృద్ధులను సన్మానించి గౌరవింపుడు. ప్రభువు పట్ల భయభక్తులతో మెలగుడు. నేను ప్రభుడను.

33. మీ చెంత వసించు పరదేసులను హింసింపకుడు.

34. వారిని స్వజాతీయులవలె ఆదరింపుడు. మిమ్ము మీరు ప్రేమించుకొనునట్లే వారిని గూడ ప్రేమింపుడు. మీరు కూడ ఐగుప్తున పరదేశులై యుంటిరికదా! నేను మీ ప్రభుడనైన దేవుడను.

35. మీరు సరియైన కొలమానములను వాడుడు, కొలుచునపుడు కాని, తూకము వేయునపుడు కాని ఎవరిని మోసగింపకుడు.

36. సరియైన తక్కెడలను, తూనికరాళ్ళను, మానికలను ఉపయోగింపుడు. నేను మిమ్ము ఐగుప్తునుండి తోడ్కొనివచ్చిన ప్రభుడను.

37. మీరు నా ఆజ్ఞలను, చట్టములను పాటింపుడు. నేను ప్రభుడను.”