ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 18

1-2. యిప్రాయేలీయులకు ఈ ఆజ్ఞలు వినిపింపుమని ప్రభువు మోషేతో చెప్పెను.

3. "నేను మీ ప్రభుడనైన దేవుడను. మీరు ఐగుప్తున వసించితిరి కదా! ఆ ప్రజలవలె ప్రవర్తింపకుడు. ఇప్పుడు నేను మిమ్ము కనాను మండలమునకు తోడ్కొనిపోనున్నాను. మీరు అచటి ప్రజలవలె వర్తింపకుడు. వారి ఆచారములను పాటింపకుడు.

4. మీరు నా ఆజ్ఞలను చేకొని వాని ప్రకారము నడచుకొనుడు. నేను మీ ప్రభుడనైన దేవుడను.

5. మీరు నా ఆజ్ఞలను, చట్టములను అనుసరింతురేని వానివలన జీవమును బడయుదురు. నేను ప్రభుడను.

6. మీలో ఎవరు తమ రక్తసంబంధులను వివస్త్రులను చేయరాదు. నేను మీ ప్రభుడను.

7. నీ తండ్రిని దిగంబరుని చేయరాదు. అతడు నీ తండ్రి. నీ తల్లిని వివస్త్రను చేయరాదు. ఆమె నీ తల్లి.

8. నీ తండ్రియొక్క ఇతర భార్యలను కూడి అతనిని అవమానపరుపవలదు.

9. నీ సోదరినికాని, మారు సోదరిని కాని కూడరాదు. ఆమె మీ ఇంట పెరిగినను, పెరగ కున్నను ఈ నియమము వర్తించును.

10. నీ మనుమ రాలిని కూడరాదు. అది నీకే అవమానకరము.

11. నీ తండ్రికి మరియొక భార్యవలన పుట్టిన యువతిని కూడరాదు. ఆమె నీకు మారుచెల్లెలు.

12. నీ మేనత్తను కూడరాదు. ఆమె నీ తండ్రికి బంధువు.

13. నీ తల్లి సోదరిని కూడరాదు. ఆమె నీ తల్లికి బంధువు.

14. నీ పినతండ్రి భార్యను కూడరాదు. ఆమె నీకు పినతల్లి.

15. నీ కోడలిని కూడరాదు. ఆమె నీ కుమారునకు భార్య.

16. నీ మరదలిని కూడరాదు. ఆమె నీ సోదరుని భార్య. 

17. నీవొక స్త్రీనికూడినచో మరల ఆమె కుమార్తెనో మనుమరాలినో కూడరాదు. వారు నీకు రక్తసంబంధులు అగుదురు. గనుక అది వావి వరుసలు లేని లైంగిక సంబంధమగును.

18. నీ భార్య బ్రతికియుండగా ఆమె సోదరిని పరిగ్రహింప రాదు, కూడరాదు.

19. ముట్టుతను కూడ రాదు.

20. పరుని భార్యను కూడరాదు. అట్టి కార్యమువలన నీవు అశుచిమంతుడవు అగుదువు.

21. మీ పిల్లలను మోలెకు దేవతకు దహనబలిగా అర్పింపరాదు. అట్టి చెయిదమువలన మీరు మీ ప్రభువైన దేవుని నామ మును అమంగళము చేయుదురు. నేను మీ ప్రభువును.

22. మీరు. స్వలింగ మైథునమునకు పాల్పడరాదు. అది జుగుప్స కలిగించు కార్యము.

23. స్త్రీ పురుషులు ఎవరైనను జంతుసంపర్కము చేయరాదు. అట్టి వైపరీత్యమునకు పాల్పడువారు అశుచిమంతులు అగుదురు.”

24. ఇట్టి క్రియల ద్వారా మీరు అపవిత్రులు కావలదు. ఇట్టి చెయిదములకు పాల్పడుటవలననే నేను మీ చెంతనుండి వెళ్ళగొట్టిన జనులు అపవిత్రులైరి.

25. వారి పాపములవలన ఈ నేల అపవిత్రమైనది. కనుక ప్రభువు ఈ నేలను శిక్షించి అది తనమీద వసించువారిని విసర్జించునట్లు చేసెను.

26-27. వారు హేయమైన కార్యములు చేసి ఈ దేశమును అపవిత్రము చేసిరి. కాని మీరట్లు చేయరాదు. మీరు యిస్రాయేలీయులైనను, మీ చెంతవసించు అన్యజాతి వారైనను ప్రభువు ఆజ్ఞలను, చట్టములను పాటింపవలెను.

28. అప్పుడు ఈ దేశము పూర్వము తన యందు వసించినవారిని విసర్జించినట్లుగా మిమ్ము విసర్జింపదు. 

29. ఇట్టి ఏహ్యమైన పనులు చేయువారు దైవప్రజల నుండి వెలివేయబడుదురు.

30. మీరు నా ఆజ్ఞలు పాటింపుడు. మీకు పూర్వము ఇచట వసించిన ప్రజలవలె మీరు నీచమైన పనులు చేయకుడు. ఇట్టి చెయిదములకు పాల్పడి అపవిత్రులు కావలదు. నేను మీ దేవుడనైన ప్రభుడను.”