ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

లేవీయకాండము చాప్టర్ 15

1-2. ప్రభువు మోషే అహరోనులతో ఇట్లు నుడివెను: “మీరు యిస్రాయేలీయులతో ఇట్లు చెప్పుడు.

3. మీలో ఎవరికైనను (వ్యా ధివలన) రేతఃస్ఖలనము కలిగెనేని అది అశుచికరము. అది దేహము నుండి వెలుపలికి వచ్చినను, రాకుండినను అశుచికరమైనదే. 

4. రేతఃస్ఖలనము కలిగిన మనుష్యుడు పండుకొనిన పడక, కూర్చుండిన ఆసనము కూడ అశుచికరములగును.

5-6. అతడు పండుకొనిన మంచమునుగాని, కూర్చుండిన ఆసనమునుగాని ముట్టుకొనినవాడు బట్టలు ఉతుకుకొని స్నానము చేయవలయును. సాయంత్రమువరకును అతడు మైలపడి యుండును.

7. అతనిని ముట్టుకొనువాడు బట్టలు ఉతుకుకొని స్నానము చేయవలయును. అతడు సాయంత్రమువరకు మైలతోనుండును.

8. అట్టి మనుష్యుని ఉమ్మి శుద్ధి చేసికొనియున్న వానిమీద పడినను అతడు బట్టలు ఉతుకుకొని స్నానము చేసి సాయంత్రమువరకు మైలపడి ఉండును.

9. అతడు ఎక్కి ప్రయాణించు ఎట్టి ఆసనమైనను మైలపడును.

10. అతడు కూర్చుండిన వస్తువు దేనినైన ముట్టుకొనిన వాడు సాయంత్రమువరకు మైలపడి ఉండును. అట్టి వస్తువులను తీసికొనిపోవువాడు బట్టలు ఉతుకుకొని స్నానముచేసి సాయంకాలమువరకు మైలపడి ఉండును.

11. అట్టి మనుష్యుడు చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవనిని అంటుకొన్నను వాడుకూడా బట్టలు ఉతుకు కొని స్నానముచేసి సాయంత్రమువరకు మైలతో నుండును.

12. అతడు అంటుకొనిన మట్టికుండలను పగులగొట్టవలయును. కొయ్య సామగ్రిని కడుగవలయును.

13. అతనికి జబ్బు నయమయ్యెనేని ఏడు రోజులు ఆగి శుద్ది చేయించుకొనవలయును. అతడు బట్టలు ఉతుకుకొని స్వచ్చమైన నీటిలో స్నానముచేసి శుద్ధిని పొందును.

14. ఎనిమిదవనాడు రెండు పావురములనో లేక రెండు తెల్లగువ్వలనో గైకొని ప్రభువు సమావేశపుగుడారము ప్రవేశద్వారమునొద్ద నుండు యాజకుని చెంతకు రావలయును.

15. యాజకుడు ఆ పక్షులలో ఒక దానిని పాపపరిహారబలిగా, మరియొకదానిని సంపూర్ణదహనబలిగా సమర్పించును. ఈరీతిగా యాజకుడు అతని రేతఃస్ఖలనమునకుగాను ప్రభువు సమక్షమున ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలయును.

16. ఎవనికైన సహజపద్ధతిలో రేతఃస్ఖలనము కలిగిన యెడల అతడు సర్వాంగసహితముగా స్నానము చేసి సాయంత్రమువరకు మైలపడి ఉండును.

17. ఆ రేతస్సు సోకిన బట్టలను, చర్మసామాగ్రినిగాని కడుగవలయును. అవి సాయంత్రమువరకు మైలపడి ఉండును.

18. వీర్యస్కలనమగునట్లు పురుషుడు స్త్రీని కూడినచో వారిరువురు స్నానము చేయవలయును. ఇరువురు సాయంకాలమువరకు మైలపడియుందురు.

19. స్త్రీ తన ఋతుకాలమున ఏడురోజులపాటు కడగాయుండును. ఆమెను ముట్టుకొనువారికి మరుసటి దినమువరకు మైలసోకును.

20. ముట్టుత పండుకొనిన మంచము, కూర్చుండిన ఆసనము మైలపడును.

21-22. ఆమె పరుండిన మంచమును కూర్చుండిన ఆసనమును ముట్టుకొనినవారు, వారి బట్టలు ఉతుకుకొని స్నానము చేయవలయును. వారు సాయంకాలమువరకు మైలపడియుందురు.

23. ఆమె పరుపుమీదగాని, ఆసనముమీదగాని ఉన్నప్పుడు వాటిని తాకిన వారికి గూడ సాయంత్రము వరకు మైలసోకును.

24. మైలపడిన దానిని కూడినవాడు ఏడునాళ్ళవరకు మైలపడును. అతడు పండుకొనిన మంచమునకు మైలసోకును.

25. ఏ స్త్రీకైనను వ్యాధివలన ఋతువు కాని కాలమునగూడ చాలనాళ్ళవరకు రక్తస్రావము జరుగుచుండినను, లేక ఋతువు ముగిసిన పిదపగూడ రక్తస్రావము కొనసాగుచుండినను, ఆమె రక్తము స్రవించినంత కాలము ఋతుమతియై ఉన్నప్పటివలెనే మైలపడి ఉండును.

26. అట్టి స్త్రీ పరుండిన మంచము కాని, కూర్చుండిన ఆసనముకాని తాను ముట్టుతయై ఉన్నప్పుడు వాడుకొనినమంచము, ఆసనములవలె మైలపడును.

27. ఆ వస్తువులను ముట్టుకొనిన వానికిని మైలసోకును. అతడు బట్టలు ఉదుకుకొని స్నానము చేయవలయును. సాయంకాలము వరకు మైలతోనుండును.

28. రక్తస్రావము ఆగిపోయినపిమ్మట ఏడురోజుల తరువాత ఆమె శుద్ధినిపొందును.

29. ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెల్లగువ్వలనో లేక రెండు పావురములనో తీసికొని ప్రభువు సమావేశపు గుడార ప్రవేశద్వారమువద్దనున్న యాజకునిచెంతకు రావలయును.

30. యాజకుడు వానిలో నొకదానిని పాపపరిహారబలి గాను, మరియొక దానిని సంపూర్ణ దహనబలిగాను సమర్పించును. ఈ రీతిగా యాజకుడు ముట్టుతకు ప్రభువు సమక్షమున ప్రాయశ్చిత్తము చేయును.

31. కనుక మీరు మైలపడుటను గూర్చి యిస్రాయేలీయులను హెచ్చరించి, వారు శిబిరము మధ్యనున్న నా గుడారమును అమంగళము చేసి, ఆ అపవిత్రతవలన, వారు చావకుండునట్లు మీరు వారిని కాపాడవలయును.

32-33. రేతఃస్ఖలనము కలిగిన పురుషుని గూర్చి, ముట్టుతయైయున్న స్త్రీనిగూర్చి, మైలపడియున్న స్త్రీనికూడిన పురుషుని గూర్చిన నియమములివి.