ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

హొషేయ చాప్టర్ 14

1. యిస్రాయేలీయులారా! మీరు మీ దేవుడైన ప్రభువుచెంతకు మరలిరండు. మీ పాపమే మీ పతనమునకు కారణమైనది.

2. మీ విన్నపములను సిద్ధపరుచుకొని ప్రభువు చెంతకు మరలివచ్చి ఇట్లు విన్నవింపుడు. మా పాపములన్నింటిని పరిహరింపుము, ఎడ్లకు బదులుగా నీకు మా పెదవులను అర్పించుచున్నాము. నీవు అంగీకరింపదగిన మాకున్నవి అవియే.

3. అస్సిరియనులచేత రక్షణనొందగోరము. మేమిక యుద్ధాశ్వములను ఎక్కము. మేమికమీదట విగ్రహములను మా దైవములుగానెంచము. దిక్కులేనివానికి జాలి చూపువాడవు నీవేకదా!

4. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: నేను నా ప్రజల ద్రోహబుద్దిని కుదుర్తును. నిండుహృదయముతో వారిని ప్రేమింతును. వారిపైన ఇక కోపింపను.

5. ఎండిన నేలపై కురియు మంచువలె నేను యిస్రాయేలును ఆదరింతును వారు పూవులవలె వికసింతురు. లెబానోను చెట్లవలె దృఢముగా వేరుదన్నుదురు.

6. వారికి క్రొత్త చిగుళ్ళుపుట్టగా ఓలివుచెట్లవలె సుందరముగా అలరారుదురు. లెబానోను దేవదారులవలె పరిమళములు వెదజల్లుదురు.

7. ఆ జనులు మరల నా నీడన బ్రతుకుదురు. పొలములలో పంటలు పండించుకొందురు. వారు ద్రాక్షతోటవలె ఫలింతురు. లెబానోను ద్రాక్షారసమువలె ఖ్యాతి తెచ్చుకొందురు.

8. ఎఫ్రాయీమీయులు మరల విగ్రహాల జోలికి పోరు. నేను వారి మనవులాలించి వారిని కరుణింతును. ఎల్లపుడు పచ్చగానుండు చెట్టువలె వారికి నీడనిత్తును. వారు నానుండి దీవెనలు బడయుదురు.

9. జ్ఞానముగలవారు ఇందలి విషయములను గ్రహింతురుగాక! వివేకము గలవారు ఈ సంగతులను అర్ధము చేసికొందురుగాక! ప్రభువు మార్గములు ఋజువైనివి. సజ్జనులు వానివెంట నడతురు. కాని దుష్టులు వానినుండి వైదొలగి కాలుజారి పడిపోవుదురు.