ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

హొషేయ చాప్టర్ 10

1. యిస్రాయేలీయులు విస్తారముగా పండిన ద్రాక్షతీగవంటివారు. కాని సంపదలు పెరిగిన కొలది వారు బలిపీఠములను అధికముగా నిర్మించిరి. పంట విస్తారముగా పండినకొలది దేవతా స్తంభములను ఎక్కువ సుందరముగా తయారుచేసిరి.

2. వారు కపటాత్ములు కావున తమ పాపములకు ప్రతిఫలము అనుభవింతురు. దేవుడు వారి బలిపీఠములను కూలద్రోయును. వారి దేవతా స్తంభములను పడగొట్టును.

3. ఈ ప్రజలు ఇట్లు పలుకుదురు: “మేము దేవుని లక్ష్యము చేయలేదుగాన మాకు రాజులేడయ్యెను. కాని రాజుండి మాత్రము మాకేమి చేయగలడు?”

4. వారి మాటలు నిరర్ధకములు, ప్రమాణములు అబద్ధపూరితములు, ఒడంబడికలు నిష్ప్రయోజనములు, న్యాయము అన్యాయముగా మారినది. అది విషపూరితమైన కలుపు మొక్కలవలె దున్నిన చేనిలో పెరుగుచున్నది.

5. బేతావెను కోడెదూడ బొమ్మ నాశనమైనందులకు సమరియా పౌరులు భీతిని చెందుదురు. ఆ ప్రజలు దానికొరకు శోకింతురు. కనుమరుగైపోయిన ఆ బంగారు బొమ్మకొరకు దానిని కొలుచు యాజకులు విలపింతురు.

6. ఆ విగ్రహమును అస్సిరియాకు కొనిపోయి మహాచక్రవర్తికి కానుకగా ఇత్తురు. తాము పాటించిన సలహాలకుగాను ఎఫ్రాయీమీయులు తలవంపులు నగుబాట్లు తెచ్చుకొందురు.

7. సమరియా ధ్వంసమగును, దాని రాజు విరిగి నీటిమీదపడిన కొమ్మతో సమానము.

8. యిస్రాయేలీయులు విగ్రహములను కొలిచిన బేతావెను కొండలమీది గుళ్ళు నాశనమగును. అచటి బలిపీఠములపై ముళ్ళు, కలుపు మొక్కలు నెదుగును. ప్రజలు మమ్ము దాచియుంచుడని పర్వతములకు మనవి చేయుదురు. మమ్ము కప్పివేయుడని కొండలకు మొర పెట్టుకొందురు.

9. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: యిస్రాయేలీయులు గిబియావద్ద పాపము చేసినప్పటినుండియు నాకు ద్రోహము చేయుచునేయున్నారు. కావున గిబియావద్దనే వారు పోరును చవిచూతురు.

10. నేను వారి మీదికి దండెత్తి వారిని శిక్షింతును. జాతులు ఏకమై వచ్చి వారిపై దాడిచేసి వారి నానాపాపములకుగాను వారిని దండించును.

11. పూర్వము ఎఫ్రాయీమీయులు బాగుగా తర్ఫీదుపొంది కళ్ళమును తొక్కుటకు సిద్ధముగానున్న పెయ్యవలెనుండిరి. కాని నేను ఆ పెయ్య సొగసైన మెడమీద కాడిమోపి దానిచే పొలము దున్నింపగోరితిని. యూదాచే నాగలి దున్నించితిని. యాకోబుచే దానిని చదును చేయించితిని.

12. నేను ఇట్లంటిని: మీరు క్రొత్త పొలమును దున్నుకొనుడు. న్యాయమను విత్తనములు వేసి దైవప్రేమ అను పంటకోసికొనుడు. మీరు ప్రభుడనైన నా చెంతకు తిరిగిరావలెను. నేను వచ్చి మీపై నీతివర్షమును కురియింతును.

13. కాని మీరు దుష్టత్వమను విత్తనములువేసి పాపమను పంటకోసికొంటిరి. మీ అనృతములు పండించిన ఫలములను భుజించితిరి. మీరు మీ రథములను, మీ సైన్యమును నమ్ముకొంటిరి.

14. కావున మీ మీదికి యుద్ధమువచ్చును. మీ కోటలన్నియు ధ్వంసమగును. పూర్వము షల్మాను రాజు యుద్ధమున బేతర్బేలును నాశనముచేసి తల్లులను, పిల్లలను నేలకు విసరికొట్టినట్లుగానే జరుగును.

15. బేతేలు ప్రజలారా! మీరుచేసిన ఘోరపాపమునకుగాను నేను మీకిట్టి కార్యమునే చేయబూనితిని. యుద్ధము ప్రారంభము కాగానే యిస్రాయేలు రాజు చచ్చును.