ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

హొషేయ చాప్టర్ 1

1. ఉజ్జీయా, యోతాము, ఆహాసు, హిజ్కియాలు యూదాకును, యోహావాషు కుమారుడైన యరోబాము యిస్రాయేలునకును రాజులుగా ఉన్నకాలమున, ప్రభువు బేరీకుమారుడైన హోషేయకు తెలియజేసిన సందేశమిది.

2. ప్రభువు మొదట హోషేయ ద్వారా మాట్లాడినపుడు, అతడితో 'నీవు వెళ్ళి వ్యభిచారిణియైన యువతిని పెండ్లియాడి, వ్యభిచారమువలన పుట్టిన పిల్లలను తీసుకొనుము. ఇట్లే ఈ దేశప్రజలును నన్ను విడనాడి వ్యభిచారిణివలె ప్రవర్తించుచున్నారు' అని చెప్పెను.

3. కనుక హోషేయ దిబ్లాయీము కుమార్తెయైన గోమేరును పెండ్లియాడెను. ఆమె గర్భవతియై కుమా రుని కనెను.

4. ప్రభువు హోషేయతో “నీవు శిశువునకు 'యెస్రేయేలు' అని పేరు పెట్టుము. ఎందుకన, యిస్రాయేలు రాజు వంశకర్తయైన యెహూ పూర్వము యెస్రెయేలున హత్యలు జరిగించెను. కనుక నేను అనతికాలముననే ఆ రాజును శిక్షింతును. యెహూ రాజవంశమును తుదముట్టింతును.

5. ఆ సమయమున యెఫ్రాయేలు లోయలో యిస్రాయేలు సైన్యము బలమును అణచివేయుదును” అని చెప్పెను.

6. గోమెరు మరల గర్భవతియై ఆడుబిడ్డను కనెను. ప్రభువు హోషేయతో “ఈ శిశువునకు 'లోరూహామా' అని పేరుపెట్టుము. ఎందుకన నేను ఇక మీదట యిస్రాయేలీయులపై జాలి చూపను. వారితప్పిదములను మన్నింపను.

7. కాని నేను యూదా ప్రజలకు జాలి చూపుదును. ప్రభుడను, వారి దేవుడనైన నేను వారిని రక్షింతును. కాని యుద్దముద్వారా అనగా కత్తులు, విండ్లు, బాణములు, గుఱ్ఱములు, రౌతుల ద్వారా నేను వారిని రక్షింపను" అని చెప్పెను.

8. గోమేరు ఆ పాపకు పాలు మాన్పించిన పిదప మరల గర్భవతియై మగబిడ్డను కనెను.

9. ప్రభువు హోషేయతో “నీవు ఈ శిశువునకు 'లో-అమ్మీ' అని పేరు పెట్టుము. ఎందుకన, యిస్రాయేలీయులు నా ప్రజలుకారు, నేను వారికి దేవుడనుకాను” అని చెప్పెను.

10. అయినను యిస్రాయేలీయులు సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్న ఇసుకరేణువులవలె విస్తరిల్లుదురు. వారు లెక్కలకును, కొలతలకును అందరు. ఏ స్థలమందు మీరు 'నా ప్రజలుకారు' అన్నమాట ప్రజలు వారితో చెప్పుదురో ఆ స్థలముననే మీరు 'జీవముగల దేవుని కుమారులై ఉన్నారు' అని వారితో చెప్పుదురు.

11. అప్పుడు యిస్రాయేలీయులును, యూదీయులును ఐక్యమగుదురు. ఇరువురును కలిసి ఒక్కనాయకుని ఎన్నుకొందురు. వారు మరల తమదేశమున పెంపు చెందుదురు. అది యెఫ్రాయేలునకు శుభదినమగును.