ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

కీర్తనల గ్రంధము

1. దుష్టుల సలహాలను పాటింపని వాడు, పాపుల మార్గమున నడువని వాడు, అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండని నరుడు ధన్యుడు.
2. ప్రభువు ధర్మశాస్త్రమును ఆనందముతో చదువుచు, రేయింబవళ్లు దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.
3. అతడు ఏటి ఒడ్డున నాటగా సకాలమున పండ్లనిచ్చుచు, ఆకులు వాడిపోని చెట్టువంటివాడు. అతడు తాను చేపట్టిన కార్యములన్నింటను విజయమును గాంచును.
4. కాని దుర్మార్గులిట్టివారు కారు. వారు కళ్లమున గాలికెగిరిపోవు పొట్టువంటివారు.
5. దుష్టులు దేవుని తీర్పుకు తట్టుకొని నిలువజాలరు ,నీతిగల సభలో పాపులు నిలువజాలరు .
6. నీతిమంతుల మార్గము ప్రభువునకు తెలియును. దుష్టుల మార్గము నాశమునకు గురియగును
1. అన్యజాతులు తిరుగుబాటునకు పూనుకోనేల? జనులు నిరర్ధకముగా కుట్రలు పన్ననేల?
2. ప్రభువును, అతడు అభిషేకించిన రాజును ఎదిరించుటకుగాను ఈ లోకపు రాజులు సంసిద్దులగుచున్నారు. పాలకులందరు కలిసి దురాలోచనలు చేయుచున్నారు:
3. “మనము వారి బంధములను తెంపుదము. వారి పాశములను ఛేదింతము" అని చెప్పుకొను చున్నారు.
4. కాని స్వర్గమున సింహాసనాసీనుడైయున్న ప్రభువు వారి మాటలు విని నవ్వును, వారిని అపహాసము చేయును.
5. అతడు కోపముతో వారితో మాటలాడును. తీవ్ర ఆగ్రహముతో వారిని భయపెట్టుచు ఇట్లనును:
6. నా పవిత్ర పర్వతమైన సియోను మీద నేను నా రాజును సింహాసనాసీనుని చేసియుంటిని .
7. నేను ప్రభువు శాసనమును ఎరిగించెదను. ప్రభువు నాతో ఇట్లనెను: 'నీవు నా కుమారుడవు, నీవు నాకు జనించితివి.
8. నన్నడుగుము, నేను జాతులనెల్ల నీకు ధారాదత్తము చేసెదను. ఈ భూమండలము నెల్ల నీకు స్వాధీనము చేసెదను.
9. ఇనుప దండముతో నీవు వారిని నలగగొట్టుదువు. మట్టికుండను వలె వారిని ముక్కచెక్కలు చేయుదువు.”
10. కనుక రాజులారా! మీరు జ్ఞానమును తెచ్చుకొనుడు. భూపతులారా! మీరు నా హెచ్చరికలు ఆలకింపుడు.
11. మీరు భయభక్తులతో ప్రభువును సేవింపుడు. గడగడలాడుచు అతని పాదములు ముద్దిడుకొనుడు.
12. లేదేని అతడు కోపించిన మీరు చత్తురు. అతడు శీఘ్రముగా ఆగ్రహించును. కావున, ప్రభువును ఆశ్రయించువారు ధన్యులు.
1. ప్రభూ! చాలా మంది నాకు శత్రువులైరి. అనేకులు నామీద తిరగబడుచున్నారు.
2.పెక్కుమంది నన్ను గూర్చి మాటలాడుచు,ప్రభువు అతనిని ఆదుకొనడులే అని పల్కుచున్నారు
3. కాని ప్రభూ! నీవు నాకు డాలువంటి వాడవు. నాకు గౌరవమును చేకూర్చి పెట్టువాడవు. నేను తలయెత్తుకొని తిరుగునట్లు చేయువాడవు.
4. నేను ఎలుగెత్తి ప్రభువునకు మొరపెట్టెదను. అతడు తన పవిత్ర పర్వతము మీదినుండి నా మొర వినును.
5. ప్రభువే నన్ను కాపాడును. కావున నేను పరుండి నిద్రింతును. మరల సురక్షితముగా మేల్కొందును.
6. పదివేల మంది శత్రువులు నన్ను చుట్టుముట్టినను నేను భీతిచెందను.
7. ప్రభూ! లెమ్ము! దేవా నన్ను కాపాడుము! నా శత్రువుల దౌడలు విరుగగొట్టము. దు పుల మూతిపండ్లు రాలగొట్టుము.
8. ప్రభువు నుండియే రక్షణము లభించును. ప్రభూ! నీవు నీ ప్రజలను దీవింపుము.
1. నా రక్షకుడవైన ప్రభూ! నేను నీకు మొరపెట్టుచున్నాను, నన్నాదుకొనుము. నేను ఆపదలో ఉన్నపుడు నీవు నన్ను కాపాడితివి. కనుక ఇపుడు కరుణతో నా వేడుకోలు ఆలింపుము.
2. నరులారా! మీరెంత కాలము నన్ను అవమానింతురు? ఎంతకాలము వ్యర్ధమైన వస్తువులకు మీ హృదయ మర్పించి, అబద్దములకు పూనుకొందురు?
3. ప్రభువు తాను ప్రేమించు వారికి ఉపకారములు చేయును. అతడు నా మొర విని నన్ను ఆదుకొనును.
4. దేవునికి భయపడి పాపము చేయకుడు. ఏకాంతముగా ధ్యానము చేసికొనుచు, మౌనముగా ఉండుడు.
5. దేవునికి నీతి యుక్తమైన బలులర్పించి, అతనిని విశ్వసింపుడు.
6. చాల మంది మాకు మేలు చేయు వారెవరని అడుగుచున్నారు, ప్రభూ! నీ ముఖ కాంతిని మామీద ప్రసరింపనిమ్ము!
7. అన్యులకు ధాన్యము, ద్రాక్షాసారాయము సమృద్దిగా లభించుట వలన పొందాడు సంతోషముకంటె నీవు అధికమైన సంతోషము నాలో కలిగించితివి.
8. నేను పరుండిన వెంటనే ప్రశాంతముగా నిద్రింతును. నేను సురక్షితముగా మనునట్లు చేయువాడవు నీవే.
1. ప్రభూ! నా పలుకులు ఆలకింపుము,నా నిట్టూర్పులు వినుము.
2. నా రాజా! నా దేవా! నీ సహాయము కొరకు నేను పెట్టు మొరను ఆలకింపుము.
3. ప్రభూ! వేకువన నీవు నా ప్రార్ధన ఆలకించుము. ప్రాతఃకాలమున నేను నీకు ప్రార్థనలు అర్పించి వేచియుందును.
4. నీవు దుష్టత్వమున ఆనందించు దేవుడవు కావు.చెడుతనమునకు నీ యొద్ద చోటు లేదు.
5. గొప్పలు చెప్పు కొను వారిని సహింపవు. దుర్మార్గులను అసహ్యించుకొందువు.
6. అబద్ధములాడు వారిని నాశము చేయుదువు. మోసగాండ్రును, నరహత్య చేయు వారిని నీవు అసహ్యించుకొందువు.
7. నేను మాత్రము నీ కృపాతిశయము వలననీ ఆలయమున ప్రవేశింతును, నీ పట్ల భయభక్తులు చూపుచు,నీ పవిత్ర మందిరమున నీకు మొక్కు కొందును.
8. ప్రభూ! శత్రువులు నా కొరకు కాచుకొని యున్నారు. న్యాయవంతుడవైన నీవు నన్ను నడిపింపుము. నా మార్గమును సుకరము చేయుము 
9. నా విరోధులను నమ్మరాదు. నన్ను నాశము చేయవలె ననియే వారి కోరిక. వారి నోరు, తెరచిన సమాధి వంటిది. వారి మాటలు, బయటికి తీయగా నుండును.
10. దేవా! నీవు వారిని అపరాధులనుగా చేయుము. వారు తాము త్రవ్విన గోతిలో, తామే కూలునట్లు చేయుము. వారు బహుపాపములు చేసిరి కనుక, నీ మీద తిరుగబడిరి కనుక, నీ యెదుటి నుండి వారిని గెంటివేయుము.
11. కాని నిన్ను ఆశ్రయించిన వారందరు ఆనందింతురు. నిరతము సంతసముతో గానము చేయుదురు. నిన్నుప్రేమించు వారిని నీవు సంరక్షింతువు. వారు నిన్ను తలంచుకొని ప్రమోదము చెందుదురు.
12. ప్రభూ! నీవు నీతిమంతులను దీవింతువు. నీ కృప వారిని డాలు వలె కాపాడును.
1. ప్రభూ! నా మీద కోపించి, నన్ను చీవాట్లు పెట్టకుము. నా మీద ఆగ్రహము చెంది, నన్ను దండింపకుము.
2. ప్రభూ! నేను దుర్బలుడనైతిని. నన్ను కరుణింపుము. ప్రభూ! నా యెముకలు వణుకుచున్నవి.
3. నేను మిగుల వ్యాకులము చెందితిని, ప్రభూ! ఈ వేదన ఎన్నాళ్లు?
4. దేవా! నీవు శీఘ్రమే విచ్చేసి నన్ను కాపాడుము. నీవు కృప కలవాడవు కనుక నన్ను రక్షింపుము.
5. మృతులు నిన్ను స్మరింపరు. పాతాళ లోకమున నిన్ను ఎవరు స్తుతింతురు?
6. నేను విచారము వలన కృశించితిని. ప్రతిరేయి నా పడుక కన్నీటితో తడియుచున్నది, నా తలదిండు అశ్రుజలమున నానుచున్నది.
7. ఏడ్పుల వలన నా కళ్లు గుంటలు పడినవి. శత్రువుల పీడనము వలన,కంటి చూపు కూడ మందగించినది.
8. దుష్టులారా! మీరు నా చెంత నుండి తొలగి పొండు. ప్రభువు నా రోదనమును ఆలకించెను.
9. ప్రభువు నా మనవి వినెను. ఆయన నా ప్రార్ధనమును అంగీకరించి తీరును.
10. నా విరోధులెల్లరు అపజయము పొంది భయబ్రాంతులగుదురు గాక! సిగ్గుపడి శీఘ్రమే వెనుదిరిగి పోవుదురు గాక!
1. ప్రభూ! నేను నిన్ను శరణు వేడుచున్నాను. నన్ను వెన్నాడు శత్రువుల నుండి నన్ను రక్షింపుము.
2. లేదేని వారు నన్ను సింగమువలె ఎత్తుకొని పోవుదురు, అప్పుడు నన్ను ఎవరును రక్షింపజాలరు. ఆ విరోధులు నన్ను ముక్కలు ముక్కలుగా చీల్చి వేయుదురు.
3. ప్రభూ! నేను దుష్కార్యములు చేసినచో,
4. ఉపకారము చేసిన నా మిత్రునికి అపకారము చేసినచో, నా విరోధిని నిష్కారణముగా దోచుకొని కీడు చేసినచో
5. నా శత్రువులు నన్ను తరిమి పట్టుకొందురు గాక! నన్ను క్రిందపడవేసి చంపి, నా ప్రాణ మును మట్టిపాలు చేయుదురు గాక! నన్ను నిర్జీవునిగా నేల మీద వదలివేయుదురు గాక!
6. ప్రభూ! నీవు కోపము తెచ్చుకొని పైకి లెమ్ము నాపై ఆగ్రహము చెందిన శత్రువుల మీదికి ఎత్తిరమ్ము. నన్నాదుకొనుటకై శీఘ్రమే మేల్కొనుము, వారికి తీర్పునిమ్ము. నీవు న్యాయమును అభిలషించువాడవు
7. జాతులనెల్ల నీ చుట్టు ప్రోగుచేయుము. పరము నుండి వారి మీద పరిపాలనము చేయుము.
8. ప్రభూ! నీవు సకల జాతులకు తీర్పుతీర్తువు. నా నీతికి, మంచితనముకు తగినట్లుగా నాకు తీర్పుచెప్పుము. 
9. హృదయాలను పరిశీలించు నీతిగల దేవా! దుష్టుల దౌష్ట్యమును తుదిముట్టింపుము. నీతిమంతులను బహూకరింపుము. నీవు నీతిమంతుడవైన దేవుడవు, నరుల అలోచనలను కోర్కెలను పరిశీలించు వాడవు.
10. దేవుడు నన్ను డాలువలె కాపాడును. అతడు సజ్జనులను రక్షించును.
11. దేవుడు నీతిమంతుడైన న్యాయాధిపతిఅతడు పాపులనెల్లవేళల శిక్షించును.
12. నరుడు తన పాపములకు పశ్చాత్తాపపడదేని దేవుడు తన ఖడ్గమునకు పదును పెటును.
13. వింటిని మంచి ఎక్కుపెట్టును,మారణాయుధములను చేపట్టును,అగ్ని బాణములను రువ్వును.
14. దుష్టుడు దుష్టాలోచనలతో నిండియుండును. వాడు కుతంత్రములు పన్ని వంచనకు పాల్పడును.
15. అతడు పెద్ద గోతిని త్రవ్వును,కాని తాను త్రవ్విన గోతిలో తానే కూలును.
16. అతని దుష్టత్వము అతని నెత్తి మీదికే వచ్చును. అతడు చేయు హింస అతనినే బాధించును.
17. ప్రభుని నీతికిగాను నేను అతనికి వందనములు అర్పింతును. మహోన్నతుడైన దేవుని కీర్తనలతో నుతింతును.
1. మా దేవుడైన ప్రభూ! నీ మాహాత్మ్యము భూమి యందంతట ఘనమైనది. ఆకాశము చూపట్టుచున్నది, కీర్తింపబడుచున్నది.
2. చంటిబిడ్డలు పసికందులు నిన్ను స్తుతింతురు.విరోధులను ఎదిరించుటకు నీవొక రక్షణ దుర్గమును నిర్మించితివి. దాని నుండి నీ శత్రువులను, నీ మీద తిరుగుబాటు చేయువారిని అణచివేయుదువు.
3. నీ చేతి పనితనముతో కలిగించిన ఆకాశమును, నీవు సృజించిన చంద్రతారకలను కాంచినేను విస్మయమొందితిని.
4. నీవు నరుని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుటకు అతడేపాటి వాడు? అల్పమానవుని పరామర్శించుటకు అతడు ఎంతటివాడు?
5. ఐనను నీవు నరుని నీ కంటెను కొంచెము తక్కువ వానిగా మాత్రమే చేసితివి. కీర్తి, మహిమలనే కిరీటముతో అతనిని అలంకరించితివి.
6-8. గొర్రెలు, ఎడ్లు, వన్యమృగములు, ఆకాశమందలి పక్షులు, సముద్రమందలి చేపలు, సాగరమందలి జలచరములు మొదలుకొని నీవు చేసిన సృష్టికంతటికిని అతనిని అధిపతిని గావించితివి. సమస్తమును అతని పాదముల క్రింద ఉంచితివి.
9. మా దేవుడెవైన ప్రభూ! నీ మాహాత్మ్యము భూమి యందంతట చూపట్టుచున్నది.
1. ప్రభూ! నేను నిన్ను పూర్ణహృదయముతో స్తుతింతును. నీ అద్భుత కార్యములనెల్ల ప్రకటన చేయుదును.
2. నేను నిన్ను తలంచుకొని పరమానందము చెందుదును. మహోన్నతుడవైన నిన్ను కీర్తనలతో కొనియాడెదను.
3. నిన్ను చూచి నా శత్రువులు భయముతో వెనుదిరుగుదురు. నేలమీద కూలిపడి అసువులు బాయుదురు.
4. నీవు న్యాయముగల న్యాయాధిపతివిగాసింహాసనముపై కూర్చుండి,నాకు అనుకూలము గా తీర్పు తీర్చితివి.
5. నీవు అన్యజాతులను అణచివేసి, దుష్టులను నాశనము చేసితివి. వారి పేరు శా శ్వతముగా మాసిపోవునట్లు చేసితివి.
6. మా శత్రువులు శాశ్వతముగా అణగారిపోయిరి. నీవు వారి పట్టణములను నాశము చేసి, వారి పేరు మరల విన్పింపకుండునట్లు చేసితివి.
7. ప్రభువు కలకాలము రాజుగా నుండును. అతడు సింహాసనమునెక్కి తీర్పుతీర్చును.
8. అతడు న్యాయముతో లోకమును పరిపాలించును. ధర్మముతో జనులకు తీర్పుచెప్పును .
9. ప్రభువు పీడితులకు దుర్గము, ఆపదలో ఉన్న వారికి ఆశ్రయస్థానము.
10. ప్రభూ! నిన్ను గూర్చి తెలిసినవారు, నిన్ను నమ్ముదురు. నీ మరుగు జొచ్చిన వారిని, నీవు చేయి విడువవు.
11.సియోను నుండి పరిపాలన చేయు ప్రభువును కీర్తింపుడు. అతడు చేసిన మ హాకార్యములను జాతులకు విన్పింపుడు.
12. అతడు బాధారులను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనును. బాధపడువారి మొరను తప్పక వినును.
13. ప్రభూ! నా బాధలను చూచి నన్ను కరుణింపుము. మృత్యు ద్వారము నుండి నన్ను వెనుకకు కొనిరమ్ము 
14.అప్పుడు నేను సియోను నగరద్వారముల చెంత నిలుచుండి, ప్రజల యెదుట నీ స్తుతులను పాడెదను. నీవు నన్ను రక్షించినందుకుగానుడాపరమానందము చెందెదను
15. అన్యజాతులు తాము త్రవ్విన గోతిలో తామే కూలిరి. తాము పన్నిన ఉరులలో తామే చిక్కుకొనిరి.
16. ధర్మయుక్తమైన తీర్పు ద్వారా ప్రభువు తన్ను తాను ఎరుకపరచుకొనెను. దుష్టులు తాము పన్నిన వలలలో తామే చిక్కుకొనిరి.
17. దుష్టులును, దేవుని విస్మరించు జాతులును, మృత్యువు వాత పడుదురు గాక!
18.అక్కరలో ఉన్నవారిని ప్రభువెన్నడు మరచిపోడు. అతడు పీడితుల ఆశలనేనాడు వమ్ముచేయడు.
19. ప్రభూ! లెమ్ము! నరులను నీ మీద సవాలు చేయనీయకుము. జాతులను ప్రోగుచేసి వారికి తీర్పుచెప్పుము.
20. వారు భయముతో కంపించిపోవునట్లు చేయుము. తాము నరమాత్రులమని గ్రహించునట్లు చేయుము.

1. ప్రభూ! నీవు మాకు దూరముగా ఉండనేల? ఆపత్కాలమున మా కంటబడకుండ దాగియుండనేల?

2. దుష్టులు  అహంకారముతో దరిద్రులను హింసించు చున్నారు. వారు తాము పన్నిన పన్నాగములలో తామే చిక్కుకొందురు గాక!

3. దుష్టుడు తన దురాశలను గూర్చి గొప్పలు చెప్పుకొనును. దురాశాపరుడు ప్రభువును శపించి నిరాకరించును.

4. దుర్మార్గుడు గర్వభావముతో "ప్రభువు నన్ను శిక్షింపడు, అతడేమి పట్టించుకొనడు, దేవుడు లేడు” అని తలంచును.

5. దుర్మార్గుడు పట్టినదెల్ల నెరవేరును. అతడు దేవుని తీర్పును అర్ధము చేసికొనడు. తన విరోధులను అవహేళనము చేయును.

6. నేను కదిలించబడను, ఆపద చూడను,అని అతడు తన హృదయములో అనుకొనును.

7. అతని పల్కులు శాపములు, వంచనలు, బెదరింపులతో నిండియుండును. ద్వేషపూరిత దుష్టవాక్కులు అతడి నోటి నుండి తేలికగా వెలువడును.

8. అతడు మాటు స్థలములో దాగియుండి, నిర్దోషుల మీదికి దుమికి వారిని రహస్యముగా హత్య చేయును.నిస్సహాయులైన వారికై పొంచి చూచుచుండును.

9. సింహమువలె పొదలో దాగుకొనియుండి అభాగ్యుని కొరకు పొంచి చూచుచుండును. వానిని తన వలలో చిక్కించుకొని లాగుకొనిపోవును.

10. అతడు అభాగ్యుని మీదికి దుమికి వానిని వశము చేసికొనును. దుర్బలుడు అతని బలమునకు లొంగిపోవును.

11. 'దేవునికి జ్ఞప్తియుండదు, అతడు ముఖము అటు త్రిప్పుకొని ఎప్పటికి నన్ను చూడదు? అని ఆ దుర్మార్గుడు తలంచును.

12. ప్రభూ! నీవు లెమ్ము! నీ బలము ప్రదర్శింపుము.పీడితులను విస్మరింపకుము.

13. దుష్టుడు దేవుని నిర్లక్ష్యము చేసి, "అతడు నన్ను శిక్షింపడులే అని తలంచుట యుక్తమా?

14. కాని నీవు అన్ని గమనింతువు.నరుల బాధలను, విచారములను తెలిసికొందువు. అభాగ్యులు, అనాథలు నీ మరుగుజొత్తురు.వారికి సహాయము చేసి తప్పక ఆదుకొందువు.

15. ప్రభూ! నీవు దుష్టుల భుజమును విరగగొట్టము. దుష్టులు అదృశ్యమగు వరకు వారిని ఏరివేయుము.

16. ప్రభువు కలకాలము రాజుగా ఉండును.అన్యజాతి వారు అతని దేశమున నశింతురు.

17. ప్రభూ! నీవు పేదల కోరికలు తెలిసి కొందువు. వారికి బలమును ఒసగుదువు. వారి వేడుకోలును ఆలింతువు.

18. అనాథలకు, పీడితులకు న్యాయము చేకూర్తువు. నీవు భూమి మీద వారి భయాందోళనలను తొలగింతువు.

1. నేను ప్రభువు శరణుజొచ్చి యున్నాను. "నీవు పక్షివలె కొండలకు పారిపొమ్మని,మీరు నాతో చెప్పుటెందుకు?
2. దుష్టులు విల్లువంచి, బాణములు ఎక్కుపెట్టి, దొంగచాటుగా సజ్జనులపై సంధించుటకై సిద్ధముగా ఉన్నారు.
3. పునాదులే కూలిపోవునపుడు సజ్జనులు ఏమి చేయగలరు? అని మీరు నాతో నుడువనేల?
4. ప్రభువు తన పవిత్ర మందిరమున ఉన్నాడు. ఆయన సింహాసనము అకాశమున ఉన్నది. ఆయన భూలోకము మీదికి దృష్టి ప్రసరించి యున్నాడు. ఆయన కళ్లు నరులను అందరిని పరీశీలించి చూచును.
5. ప్రభువు మంచి వారిని, చెడ్డ వారిని కూడ పరీక్షించి చూచును. హింసకు ఒడిగట్టు వారిని అతడు అసహ్యించుకొనును.
6. అతడు దుష్టుల మీద నిప్పు కణికలు, అగ్ని గంధకము కురిపించును. వేడిగాడ్పులతో వారిని శిక్షించును.
7. ప్రభువు నీతిమంతుడు, నీతిని కాంక్షించువాడు. నీతిమంతులు అతని దివ్యముఖమును దర్శింతురు.
1. ప్రభూ! సత్పురుషులు కరువైనారు. లోకములో చిత్త శుద్ధికలవారు లోపించినారు. కనుక నీవు నన్ను ఆదుకొనుము.
2. నరులందరు కల్లలాడుచున్నారు.ఒకరితోనొకరు అబద్దములాడుచున్నారు.వారి మాటలు ముఖస్తుతులతో నిండియున్నవి.
3. ప్రభూ! నీవు ముఖస్తుతులు చేయువారి పెదవులను, గొప్పలు చెప్పవారి నాలుకలను క్రోసివేయుము.
4. "మా శక్తి మా నాలుకలోనే ఉన్నది,మా పెదవులతో మేము ఏమైన పలికెదము.మమ్ము వారించువారెవరు?" అని వారు భావించుచున్నారు.
5. 'దరిద్రులను దోచుకొనుచున్నారు, పేదలను అణగద్రోక్కుచున్నారు కనుక, నేను శీఘ్రమే సహాయము చేయుటకు వచ్చెదను. రక్షణను కోరు వారికి నేను రక్షణను ఇచ్చెదను." అని ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు.
6. ప్రభువు పలుకులు పవిత్రమైనవి. కుంపటిలో ఏడుసార్లు పుటమువేసిన వెండి వలె శ్రేష్టమైనవి.
7. ప్రభూ! మమ్ము నీ అండదండలలో ఉంచుకొనుము. ఈ పాపపు మూక నుండి మమ్ము సదా కాపాడుము.
8. ఏలన, నీచ ప్రవర్తన ప్రబలమైనపుడు దుష్టులు  గర్విష్టులై నలుదెసల సంచరింతురు కదా!
1. ప్రభూ! నీవు నన్నెంతకాలము విస్మరింతువు? కలకాలమునా? నీ దివ్యముఖమును ఎంతకాలము నా నుండి దాచుకొందువు?
2. నా హృదయము ఎంతకాలము రేయింబవళ్లు దిగులుతో నిండి యుండవలెను? ఎంత కాలము నా శత్రువులు నా మీద రెచ్చిపోవుదురు?
3. నా దేవుడైన ప్రభూ! నీవు నావైపు చూచి నాకు జవాబు చెప్పుము. నాకు ఆరోగ్యమును దయచేసి మృత్యువు నుండి నన్ను కాపాడుము.
4. అప్పుడు నా శత్రువులు "మేమే గెలిచితిమి" అని భావింపకుందురు. నేను భంగపడనందుకు వారు ఆనందింపకుందురు కదా!
5. నామటుకు నేను నీ కృపను నమ్ముకొనియున్నాను. నీ రక్షణములో నా హృదయము సంతోషించుచున్నది.
6. ప్రభువు నాకు అపార మేలులు చేసెను. కనుక, నేనతనిని స్తుతించి కీర్తింతును.
1. దేవుడు లేడని మూర్ఖులు తమ హృదయములో తలంతురు. వారు దుష్టుల ఘోర కార్యములు చేయుదురు. మంచిని చేయువాడు ఒక్కడును లేడయ్యెను.
2. జ్ఞానము కలిగి తన్ను పూజించు వారు ఎవరైన ఉన్నారాయని తెలిసికొనుటకుగాను ప్రభువు ఆకాశము నుండి నరులవైపు పారజూచును.
3. కాని జనులెల్లరు తప్పుత్రోవ పట్టిరి. ఎల్లరు దుష్టులైరి. మంచిని చేయువాడు ఒక్కడును లేడయ్యెను.
4. నా ప్రజలను భోజనమువలె మ్రింగివేయుచు, భగవంతునికి ప్రార్ధన ఏమాత్రము చేయని దుష్టులకు, జ్ఞానము ఇసుమంతయును లేదా?
5. ప్రభువు సత్పురుషులను ఆదరించును కనుక, ఆ దుష్టులు ఘోరమైన భయమువాత పడుదురు.
6. వారు పేదల యత్నములను భంగము చేయుదురు. కాని, ఆ పేదలు ప్రభువునే ఆశ్రయింతురు.
7. సియోను నుండి యిశ్రాయేలునకు రక్షణ కలుగును గాక! ప్రభువు తన ప్రజలకు అభ్యుదయమును దయచేసినపుడు, యాకోబు సంతతియెల్ల సంతసింతురు గాక! యిస్రాయేలీయులెల్లరు ప్రమోదము చెందుదురు గాక!

1. యావే! నీ మందిరమున వసింపగల వాడెవడు? నీ పవిత్ర పర్వతము మీద నిలువగల వాడెవడు?

2. నిందారహితముగా జీవించు వాడు, ధర్మమును పాటించు వాడు, హృదయపూర్వకముగా సత్యము పల్కు వాడు,

3. ఇతరుల మీద కొండెములు చెప్పని వాడు, స్నేహితునికి కీడు చేయని వాడు, ఇరుగుపొరుగువారి మీద నిందలు మోపని వాడు,

4. దేవుడు తిరస్కరించినవారిని అనాదరము చేయు వాడు, దైవభక్తులను గౌరవించు వాడు, నష్టము వాటిల్లినను, తాను చేసిన ప్రమాణములను నిలబెట్టుకొనువాడు,

5. అప్పిచ్చి వడ్డీ తీసికొనని వాడు, లంచము పుచ్చుకొనక నిర్దోషులకు అన్యాయము చేయని వాడు. ఇట్టి వానికి హాని జరగదు. 

1. ప్రభూ! నన్ను కాపాడుము. నేను నిన్ను శరణు వేడుచున్నాను.
2. నేను ప్రభువుతో "నీవే నాకు దేవుడవు, నాకబ్చెడు భాగ్యములన్నియు నీ నుండియే లభించుచున్నవి" అని చెప్పెదను.
3. ఈ లోకమున జీవించు ప్రభువు భక్తులు మహోత్తములు. వారనిన నాకు పరమ ప్రమోదము.
4. అన్యదైవములను ఆశ్రయించువారు పెక్కు శ్రమలకు గురియగుదురు. నేను వారి రక్త బలులలో పాల్గొనను. వారు కొలుచు దైవముల పేరైన నేను ఎత్తను.
5. ప్రభువే నాకు వారసత్వ భూమి, నాకు పానపాత్రము, నా ప్రాణము ఆయన ఆధీనమున ఉన్నది. 
6. మంచి భూమిలోనే నాకు భాగము లభించినది. నాకు లభించిన వారసత్వ భూమి కడు శ్రేష్టమైనది.
7. ప్రభువు నాకు హితోపదేశము చేయును గనుక నేను ఆయనను స్తుతింతును. రాత్రులందు నా అంతరాత్మ నన్ను హెచ్చరించుచుండును.
8. నేను ప్రభుని నిత్యము నా కనుల ఎదుట నిలుపు కొందును. ఆయన నా కుడిప్రక్కన ఉన్నాడు కనుక, నేను తొణకను.
9. అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచున్నది.నా ఆత్మ ఆనందించుచున్నది. నా దేహము భద్రతకొని యున్నది.
10. నీవు నన్ను పాతాళమునకు పంపవు. నీ పరిశుద్దుని గోతిపాలు చేయవు.
11. జీవమునకు చేర్చు మార్గమును నాకు చూపింతువు. నీ సన్నిధిలో నేను పూర్ణానందమును పొందుదును. నీ కుడి చేతిలో శాశ్వత సుఖములు కలవు.
1. ప్రభూ! నీతియుక్తమైన నా మొరను ఆలకింపుము. నీ సహాయము అర్థించుచు, నేను చేయు వేడుకోలును వినుము. నా యందు కపటములేదు కనుక నా ప్రార్ధనమును అంగీకరింపుము.
2. నీ నుండి నాకు న్యాయము జరుగును గాక! నీ నేత్రములు ధర్మమును గాంచును గాక !
3. నీవు నా హృదయమును పరిశీలించినా, రాత్రి వేళ నన్ను దర్శించినా, నీవు నన్ను పరీక్షించినా, నాయందు నీకెట్టి దురాలోచన కన్పింపదు.నా నోరు అపరాధము పలుకదు.
4. నేనితరుల వలె చెడ్డ మాటలు పలుకలేదు. నేను నీ ఆజ్ఞలను పాటించితిని. పరహింసకు పాల్పడనైతిని.
5. నేనెల్లప్పుడు నీ మార్గముననే నడచితిని,నీ త్రోవ నుండి బెతెడైన తొలగనైతిని.
6. నీవు నా మొర విందువు కనుకనేను నీకు విన్నపము చేయుచున్నాను.నీవు చెవియొగ్గి నా పలుకులాలింపుము.
7. నీ అద్భుతమైన కరుణను నాకు చూపింపుము. నీ శరణు జొచ్చిన వారిని నీవు రక్షింతువు. నీ రక్షణమును బడసి మేము శత్రువుల నుండి తప్పించుకొందుము.
8–9. నన్ను నీ కంటిపాపవలె కాపాడుము. నా విరోధులు పట్టరాని ద్వేషముతో నన్ను చుట్టుముట్టుచున్నారు. దుష్టుల చేతికి చిక్కకుండునట్లు నన్ను నీ రెక్కల మరుగున దాచి ఉంచుము.
10. వారికి దయ లేశమైన లేదు.వారు గర్వముతో ప్రగల్భములు పలుకుచున్నారు.
11. నేనెటు వెళ్లినను వారు నా మీదికి వచ్చుచున్నారు. నన్ను కూలద్రోయవలెననియే వారి కోరిక
12. వారు సింహమువలె నన్ను ముక్కముక్కలుగా చీల్చివేయ కోరుచున్నారు. సింగపు కొదమవలె నా మీదికి దుముకుటకు మరుగున పొంచియున్నారు.
13. ప్రభూ! లెమ్ము ! నా శత్రువుల నెదిరించి వారిని జయింపుము. నీ ఖడ్గముతో దుర్మార్గుల నుండి నన్ను కాపాడుము.
14. నీ శక్తితో నన్ను ఈ దుష్టుల నుండి రక్షింపుము. వారు ఇహలోక జీవితముతోనే తృప్తినొందువారు. నీ సంపదలను వారికి సమృద్దిగా దయచేయుము. వారి పుత్రులకు, పౌత్రులకు కూడ వానిని దక్కనీయము.
15. నేను మాత్రము నా నీతి వలన నీ దివ్యముఖమును దర్శింతును. నేను మేల్కొనినపుడు నీ దివ్యరూపమును గాంచి సంతృప్తి చెందుదును.
1. ప్రభూ! నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను నాబలము నీవే.
2. ప్రభువు నాకు శైలము, కోట. నా దేవుడు నన్ను ఆపదల నుండి రక్షించువాడు. నేను ఆయన మరుగుజొత్తును. ఆ ప్రభువు నాకు దుర్గము, డాలు,రక్షణ సాధనము, ఆశ్రయ స్థానము.
3. నేను ప్రభువునకు మొరపెట్టగా, ఆయన నన్ను శత్రువుల నుండి కాపాడెను. ఆయన స్తుతింపదగిన వాడు.
4. మృత్యులోక తరంగములు నన్ను చుట్టుముట్టెను. అధోలోక ప్రవాహములు నన్ను భయపెట్టెను. 
5. పాతాళ పాశములు నన్ను చుట్టుకొనెను.మృత్యుబంధములు నన్ను పెనవేసికోనెను .
6. నా ఆపదలో నేను ప్రభునకు మొరపెట్టితిని.నా దేవుని వేడుకొంటిని. ఆయన తన దేవాలయము నుండి నా వేడుకోలు ఆలించెను. నా మొర ఆయన చెవిని పడెను.
7. అపుడు ప్రభువు కోపోద్రిక్తుడుకాగా భూమి కంపించి దద్దరిల్లెను, పర్వతముల పునాదులు వణకెను.
8. ఆయన నాసికారంధ్రముల నుండి పొగలు ఎగసెను. ఆయన నుండి సర్వమును దహించు జ్వాలలును, గనగన మండు నిప్పు కణికలును బయల్వెడలెను.
9. ప్రభువు ఆకాశమును తెరవలె తొలగించి క్రిందికి దిగివచ్చెను. ఆయన పాదముల క్రింద కారుమబ్బులు క్రమ్మియుండెను.
10. ఆయన కేరూబు మీద స్వారిచేయుచు వచ్చెను. వాయువు రెక్కలమీద ఎక్కి శీఘ్రముగా విచ్చేసెను.
11. అంధకారమును తన చుట్టు ఆవరింప చేసికొనెను. దట్టమైన నల్లని మబ్బులను ఆయన గుడారముగా చేసికొనెను.
12. ఆయన ముందట మెరపులు మొరసెను. వాని నుండి వడగండ్లు, గన గన మండు నిప్పు కణికలు వెడలెను.
13. ప్రభువు ఆకాశము నుండి గర్జించెను. మహోన్నతుని ఘోషణము విన్పించెను.
14. ఆయన బాణములు రువ్వి శత్రువులను చిందర వందర చేసెను. మెరుపులు విసరి వారిని చీకాకు పరచెను.
15. ప్రభూ! నీవు శత్రువులను గద్దించగా,నీ నాసికారంధ్రముల నుండి ఉగ్రశ్వాసమును విడువగా, సముద్రగర్భము తేటతెల్లముగా కన్పించెను. జగత్తు పునాదులు స్పష్టముగా చూపట్టెను.
16. ప్రభువు ఆకాశము నుండి దిగివచ్చి తన చేతితో పట్టుకొనెను. అగాధ జలరాశిలో నుండి నన్ను బయటకి లాగెను.
17. బలాఢ్యులైన నా ప్రత్యర్దుల నుండియు,నన్ను ద్వేషించు విరోధుల నుండియు అతడు నన్ను కాపాడెను. వారు నా కంటెను బలవంతులు.
18. నాకు ఆపద వాటిల్లినపుడు శత్రువులు నా మీదికెత్తివచ్చిరి. కాని ప్రభువు నన్ను అదుకొనెను.
19. ఆయన నన్ను విశాలమైన స్థలమునకు తోడుకొని వచ్చెను. నేననిన ప్రభువునకు ఇష్టము కనుక,నన్ను కాపాడెను.
20. నేను ధర్మమును పాటించితిని కనుక,ప్రభువు నన్ను సన్మానించెను. నేను నిర్దోషిని కనుక, నన్ను బహూకరించెను.
21. నేను ప్రభువు ఆజ్ఞలకు విధేయుడనైతిని. ఆయన నుండి వైదొలగనైతిని.
22. నేను ఆయన విధులనెల్ల పాటించితిని. ఆయన ఆజ్ఞలను ఏమాత్రము మీరనైతిని.
23. ఆయన నన్ను దోషరహితునిగా ఎంచెను. నేను కిల్బిషమునకు దూరముగా ఉంటిని.
24. నేను ధర్మవర్తనుడను గనుక ప్రభువు నన్ను సత్కరించెను. నా విశుద్ధవర్తనమునకు తగినట్లుగా నాకు ప్రతిఫలమొసగెను.
25. ప్రభూ! నీవు నీతిమంతులపట్ల నీతిమంతుడవుగా, ఉత్తముల ఎడల ఉత్తముడవుగా మెలగుదువు.
26. విశుద్దులపట్ల విశుద్దుడవుగా, కపటాత్ముల యెడల కపటముగ వర్తింతువు.
27. నీవు వినయాత్మలను రక్షింతువు.పొగరు బోతులను మన్నుగరపింతువు.
28. ప్రభూ! నీవు దీపమును వెలిగింతువు. నా త్రోవలోని చీకటిని తొలగింతువు.
29. నీ బలముతో నేను శత్రుసేనలను జయించి, వారి దుర్గములను స్వాధీనము చేసికొందును.
30. ఈ దేవుని మార్గములు పరిపూర్ణమైనవి, ప్రభుని వాగ్దానములు నమ్మదగినవి. తనను ఆశ్రయించిన వారిని ఆయన డాలు వలె కాపాడును.
31. ప్రభువు తప్ప దేవుడెవరు? ఆయన తప్ప మనలను కాపాడు వాడెవరు?
32. నాకు బలము దయచేయు దేవుడాయనే. నా మార్గమును సురక్షితము చేయువాడాయనే.
33. ఆయన నా పాదములను జింక పాదముల వలె దృఢము చేసెను. నేను జారిపడకుండ కొండ కొమ్మున నిల్చునట్లు చేసెను.
34. ఆయన నాకు యుద్ధము చేయుటకు తర్ఫీదు నిచ్చెను. కనుక నేను బలిష్టమైన ధనస్సును ఉపయోగింప గల్గితిని.
35. నీవు నాకు నీ రక్షణ డాలు నందించితివి.నీ కుడిచేయి నన్ను ఆదుకొనెను. నీ కరుణ వలన నేను గొప్పవాడనైతిని.
36. నీవు నేను ఇరుకాటమున చిక్కకుండునట్లు చేసితివి. కావున నేను కూలిపోనైతిని.
37. నేను నా శత్రువులను వెనాడి పట్టుకొంటిని. వారిని నాశము చేసినదాక పోరు నుండి వెనుదిరుగనైతిని.
38. నేను వారిని పడగొట్టగా వారు పైకి లేవజాలరైరి. వారు ఓడిపోయి నా పాదముల చెంత్ర పదిరి.
39. రణమున పోరాడుటకు నీవు నాకు శక్తిని ఒసగితివి. నా శత్రువులు నాకు లొంగిపోవునట్లు చేసితివి.
40. నా విరోధులు నా యెదుటి నుండి పారిపోవునట్లు చేసితివి. నన్ను ద్వేషించు వారిని, నేను హతమార్చునట్లు చేసితివి.
41. శత్రువులు మొరపెట్టిరిగాని వారిని రక్షించు వాడెవడు లేడయ్యెను. వారు ప్రభువునకు మనవి చేసిరిగాని ఆయన వారికి ప్రత్యుత్తరము ఈయలేదు.
42. నేను వారిని గాలికెగిరిపోవు ధూళివలె పొడిపొడి చేసితిని. వీధులలోని బురద వలె నలుగదొక్కితిని.
43. నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన వారి నుండి నీవు నన్ను కాపాడితివి. అన్యజాతులకు నన్ను అధిపతిని గావించితివి. నేనెన్నడును ఎరుగని జనులు నాకిపుడు దాసులైరి.
44. వారు నా పేరు వినగనే నాకు విధేయులగుచున్నారు. అన్యజాతి ప్రజలు నాకు లొంగి దండము పెట్టుచున్నారు.
45. వారు ధైర్యము కోల్పోయి గడగడ వణకుచు,తమ కోటల నుండి కదలి వచ్చుచున్నారు.
46. ప్రభువునకు దీర్గాయువు, నా రక్షకునకు నమస్కృతులు. నన్ను కాపాడిన దేవునికి మహాస్తుతులు .
47. ఆయన వలన నేను నా విరోధులను జయించితిని. అన్యజాతులు నాకు లొంగిపోయిరి.
48. నా శత్రువుల నుండి నన్ను విడిపించిన దెవరు? ఆయన నా మీదికి లేచువారి కంటె ఎక్కువగా నన్ను లేవనెత్తును. హింసాత్ముల చెర నుండి నన్ను విడిపించును.
49. కనుక ప్రభూ! అన్యజాతుల నడుమ నేను నిన్ను కొనియాడెదను. నీ దివ్యనామమును స్తుతించి కీర్తించెదను.
50. ప్రభువు తన రాజునకు మహావిజయములుదయచేయును. అతడు తాను ఎన్నుకొనిన దావీదునకు, అతని సంతతికి కలకాలము కరుణ చూపును.
1. ఆకాశము దేవుని మహిమను చాటుచున్నది. అంతరిక్షము ప్రభువు సృష్టిని వెల్లడి చేయుచున్నది.
2. ఒక పగలు మరియొక పగటికి ఈ సంగతిని బోధచేయుచున్నది. ఒక రేయి మరొక రేయికి జ్ఞానమును తెలియచేయుచున్నది.
3. ఆ రేయింబవళ్లకు భాషగాని, మాటలుగాని లేవు. వాని నుండి ఎట్టి ధ్వని విన్పింపదు.
4. ఐనను వాని స్వరము భూమియందు అంతట వ్యాపించినది. వాని సందేశము నేల అంచులవరకు విన్పించుచున్నది.
5. ప్రభువు ఆకసమున సూర్యునికి ఒక గుడారమును నిర్మించెను. సూర్యబింబము పెండ్లి పందిరి నుండి వరునివలె వెలువడును. క్రీడాకారునివలె సంతసముతో పరుగునకు పూనుకొనును.
6. అది ఆకాశమున ఈ అంచు నుండి బయలుదేరి ఆ అంచు వరకును పయనించును. దాని వేడిమి నేదియు తప్పించుకోజాలదు.
7. ప్రభువు ధర్మశాస్త్రము పరిపూర్ణమైనది. అది ఆత్మకు నూత్న జీవమును ఒసగును. ప్రభువు ఆజ్ఞలు నమ్మదగినవి. అవి తెలివి లేని వారికి జ్ఞానమును ఒసగును.
8. ప్రభువు కట్టడలు నీతియుక్తమైనవి. అవి హృదయమునకు ఆనందము చేకూర్చును. ప్రభువు విధులు నిర్మలమైనవి. అవి మనస్సునకు వివేచనము ఒసగును. 
9. దైవభీతి నిష్కల్మషమైనది, అది కలకాలము మనును. ప్రభువు చట్టములు సత్యమైనవి, అవి అన్ని ధర్మమైనవే.
10. అవి మేలిమి బంగారము కంటె ఎక్కువగా ఆశింపదగినవి. తేనెపట్టు నుండి చిప్పిలు తేనె కంటె తీయనైనవి.
11. అవి నీ దాసుడనైన నన్ను హెచ్చరించును. వానిని పాటించుటవలన నాకు గొప్ప బహుమతి లభించును.
12. తన తప్పులను తాను తెలిసికోగల వాడెవడు? నేను తెలియక చేసిన తప్పిదములనెల్ల తుడిచివేయుము.
13. నేను తెలిసి చేసిన తప్పిదములనుండియు, నీ దాసుడైన నన్ను కాపాడుము. నేను ఆ తప్పిదములకు లొంగి పోకుండునట్లు చేయుము. అప్పుడు నేను దోష రహితుడను అగుదును. ఘోరమైన పాపము నుండి తప్పుకొందును.
14. నాకు ఆశ్రయణీయుడవు, విమోచకుడవునైన ప్రభూ! నా పలుకులు, నా ఎదలోని తలంపులు,నీ మన్నన బడయును గాక!
1. ఆపద్దినమున ప్రభువు నీకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చును గాక! యాకోబు దేవుడు నిన్ను కాపాడును గాక!
2. ఆయన తన దేవాలయము నుండి నీకు సహాయము చేయును గాక! సియోను కొండ మీది నుండి నిన్ను ఆదుకొనును గాక!
3. ఆయన నీ కానుకలను గుర్తించుకొని, నీ దహన బలుల వలన ప్రీతి చెందును గాక!
4. ఆయన నీ కోరికలు తీర్చి, నీ యత్నములనెల్ల సఫలము చేయును గాక !
5. నీ విజయమును గాంచి మేము హర్షధ్వానము చేయుదుము గాక! మన దేవుని కీర్తించుచు జెండాలు ఎగురవేయుదుము గాక! ప్రభువు నీ మనవులనెల్ల దయచేయును గాక !
6. ప్రభువు తన అభిషిక్తునికి విజయమును ఒసగునని ఇప్పుడు నాకు తెలియును. అతడు పవిత్రమైన స్వర్ణ పదము నుండి రాజునకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చును. తన బలముతో అతనికి మహావిజయములు ప్రసాదించును.
7. కొందరు రథములను నమ్మదురు. మరికొందరు గుఱ్ఱములను నమ్మదురు. కాని మేము మాత్రము ప్రభువైన దేవుని నమ్ముదుము.
8. వారు కాలుజారి క్రిందబడుదురు. కాని మేము పైకిలేచి దృఢముగా నిలుము.
9. ప్రభూ! నీ రాజునకు విజయము ప్రసాదింపుము. మేము నీకు మొర పెట్టు చున్నాము గాన నీవు మాకు ప్రత్యుత్తర మిమ్ము.
1. ప్రభూ! నీవు ప్రసాదించిన బలమునకుగాను రాజు సంతసించును. నీవు దయచేసిన విజయమునకుగాను, అతడు మిగుల హర్షించును.
2. నీవతని కోర్కెలు తీర్చితివి, అతని వేడుకోలును ఆలించితివి.
3. అతనికి మేలైన దీవెనలు కొనివచ్చితివి. అతని తలమీద బంగారు కిరీటమును పెట్టితివి.
4. రాజు ఆయుస్సునిమ్మని వేడగా నీవు దయచేసితివి. అతనికి దీర్గాయువును ఒసగితివి.
5. నీ సహాయము వలన రాజు మహా మహిమను బడసెను. నీవు అతనికి కీర్తిప్రాభవముల ను దయచేసితివి.
6. అతనికి శాశ్వతములైన దీవెనలను అను గ్రహించితివి. నీ సాన్నిధ్యము వలన అతడు ప్రమోదము చెందును.
7. రాజు ప్రభువును నమ్ముకొనెను. మహోన్నతుని కరుణవలన అతడు నిత్యము రాజ్యముచేయును.
8. నీ హస్తము నీ శత్రువులనెల్ల పట్టుకొనును.నీ కుడి చేయి నిన్ను ద్వేషించువారిని బంధించును.
9. అతడు తాను విజయము చేయు దినమున ఆ విరోధులనెల్ల అగ్ని గుండము వలే దహించి వేయును. ప్రభువు మహోగ్రుడై ఆ విరోధులను మ్రింగి వేయును. అగ్ని వారిని కబళించివేయును.
10. రాజు తన విరోధుల సంతానమును చంపును. వారి వంశజులనెల్ల మట్టుపెట్టును.
11. ఆ విరోధులు అతనికి కీడు తలపెట్టి అతని మీద కుట్రలు పన్నినను ఫలితము దక్కదు.
12. రాజు వారి మీద బాణములు రువ్వగా వారు వెన్నిచ్చి పారిపోవుదురు
13. ప్రభు! నీవు బలముతో లెమ్ము. మేము నీ మహాశక్తి ని కీర్తించి గానము చేసెదను 
1. నా దేవా! నా దేవా! నన్నేల చేయివిడిచితివి? నేను నీకు మొరపెట్టితిని గాని నీవు నన్నింకను ఆదుకోవైతివి.
2. ప్రభూ! నేను పగలెల్ల మొరపెట్టిన, నీవు ఆలింపవు. రేయెల్ల నీకు మనవి చేసిన, ఉపశాంతి లేదు.
3. నీవు పరమ పవిత్రుడవు. యిస్రాయేలీయుల స్తుతులనెడు సింహాసనము మీద ఆసీనుడవై ఉండు వాడవు.
4. మా పితరులు నిన్ను నమ్మిరి. నిన్ను నమ్మగా నీవు వారిని రక్షించితివి.
5. వారు నిన్ను శరణువేడి ఆపద నుండి తప్పించు కొనిరి. నిన్ను నమ్మి నిరాశ చెందరైరి.
6. నా మట్టుకు నేనిపుడు పురుగునుగాని నరుడను గాను. ఎల్లరును నన్ను చిన్నచూపు చూచి ఎగతాళి చేయుచున్నారు.
7. నావైపు చూచిన వారెల్ల నన్ను గేలి చేయుచున్నారు.నాలుక వెళ్లబెట్టి తల ఊపుచున్నారు.
8. "ఇతడు ప్రభువును నమ్మెను. ఆయన ఇతనిని రక్షించునేమో చూతము. ఇతడు ప్రభువునకు ఇష్టుడైనచో ఆయన ఇతనిని కాపాడునేమో చూతము" అని అనుచున్నారు.
9. తల్లి కడుపు నుండి నన్ను సురక్షితముగాబయటికి కొనివచ్చినది నీవే. నేను మాతృ స్తన్యము గ్రోలి భద్రముగా మనునట్లు చేసినది నీవే.
10. మాతృ గర్భము నుండి వెలువడినప్పటి నుండి నేను నీ మీదనే ఆధారపడితిని. నేను జన్మించినప్పటి నుండి నీవే నాకు దేవుడవు.
11. నేను ఆపదలలో వున్నాను. నీవు నాకు దూరముగా ఉండ వలదు. నీవు తప్ప నన్ను ఆదుకొను వాడెవ్వడును లేడు.
12. వృషభములు అనేకములు నన్ను చుట్టుముట్టినవి. బాషాను మండల బలిష్ట వృషభములు నా చుట్టు క్రమ్ముకొనినవి.
13. అవి సింహములవలె నోళ్లు తెరచి రంకెలు వేయుచున్నవి.
14. నా బలము నేల మీద పారబోసిన నీటివలె ఇంకి పోయినది. నా యెముకలన్ని పట్టు దప్పినవి. నా గుండె నాలోనే మైనమువలె కరిగిపోయినది.
15. నా శక్తి పెంకు వలె ఎండిపోయినది.నా నాలుక అంగిటికి అంటుకొనుచున్నది. నేను చచ్చి దుమ్ములో పడియుండునట్లు చేసితివి.
16. శునకములు నన్ను చుట్టుముట్టినవి. దుష్టబృందము నా చుట్టు క్రమ్ముకొనినది. వారు నా కాలుచేతులను చీల్చుచున్నారు.
17. నా ఎముకలన్నిటిని లెక్కపెట్టవచ్చును. శత్రువులు సంతసముతో నావైపు చూచుచున్నారు.
18. వారు నా బట్టలను తమలో తాము పంచు కొనుచున్నారు. నా దుస్తుల కొరకు చీట్లు వేసికొనుచున్నారు.
19. ప్రభూ! నీవు నాకు దూరముగా ఉండవలదు. నా బలము నీవు. నన్నాదుకొనుటకు శీఘ్రమే రమ్ము.
20. ఖడ్గము నుండి నన్ను కాపాడుము. శునకముల నుండి నా ప్రాణములను రక్షింపుము.
21. సింహము నోటి నుండి నన్ను తప్పింపుము. అడవి ఎద్దు కొమ్ముల నుండి నన్ను కాపాడుము.
22. నేను మా ప్రజలకు నీ మహిమను వెల్లడింతును. భక్త సమాజమున నిన్ను కీర్తింతును.
23. ప్రభువు భక్తులారా! మీరతనిని స్తుతింపుడు. యాకోబు వంశజులారా! మీరతనిని మ హిమ పరపుడు. యిశ్రాయేలు ప్రజలారా! మీరతనిని భజింపుడు.
24. అతడు దీనులను చిన్నచూపు చూడడు. వారి శ్రమలను అనాదరము చేయడు. వారి నుండి తన ముఖమును దాచు కొనడు. వారు తనకు మొర పెట్టినపుడు,వారి వేడుకోలును ఆలించును.
25. మహా భక్త సమాజమున నేను నిన్ను కీర్తింతును. నీ భక్త బృందమెదుట నా మ్రొక్కు బడులు చెల్లింతును.
26.పేదలు తనివిదీర భుజింతురు. ప్రభువును అభిలషించువారు అతనిని నుతింతురు. ఆ జనులు ఎల్లవేళల శుభములు బడయుదురు గాక!
27. లోకములోని జాతులెల్ల ప్రభువును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని, ఆయన యొద్దకు మరలి వచ్చెదరు. సకల జాతులును ఆయనను పూజించెదరు.
28. ప్రభువు రాజ్యము చేయును, జాతులనెల్ల పరిపాలించును.
29. గర్వాత్ములెల్లరు ఆయనకు దండము పెట్టుదురు. మృత్యువు వాతబడు నరమాత్రులెల్లరు.ఆయనకు తల ఒగ్గుదురు.
30. భావితరముల వారు ఆయనను సేవింతురు. ప్రజలు రాబోవు తరముల వారికి,ప్రభువును గూర్చి చెప్పుదురు.
31. ఇక పుట్టబోవు జనులకు ప్రభువు తన ప్రజలకు దయచేసిన రక్షణమును గూర్చి వివరింతురు.
1. ప్రభువే నాకు కాపరి. ఇక ఏ కొదవయు లేదు.
2. ఆయన నన్ను పచ్చికపట్టులలో విశ్రమింప చేయును. శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు నన్నునడిపించుకొనిపోవును.
3. నా ఆత్మను సేదదీర్చును. తన నామ గౌరవవార్ధము నన్ను ధర్మమార్గమున నడిపించును.
4. గాఢాంధకారపు లోయలో పయనించునపుడును, నేనెట్టి అపాయమునకు భయ పడను. ఎందుకన, నీవు నాకు తోడుగా నుందువు. నీ రాజదండము, నీ చేతికఱ్ఱ నన్ను కాపాడుచుండును.
5. నా శత్రువులు చూచుచుండగా నీవు నాకు విందు చేయుదువు. పరిమళ తైలముతో నాకు అభ్యంగము చేయుదువు. నా పాన పాత్రము అంచుల వరకు నిండి పొరలుచున్నది.
6. నేను జీవించినన్నాళ్లు నీ కరుణయును, ఉపకారమును నా వెంట వచ్చును. నేను కల కాలము ప్రభు మందిరమున వసింతును.
1. భూమియు దానిమీద నున్న సమస్త వస్తువులును ప్రభునివే. ప్రపంచమును దాని యందు వసించు ప్రాణులెల్ల ఆయనకు చెందినవే.
2. ఆయన భూమిని సముద్రముల మీద నిర్మించెను. అంతః ప్రవాహముల మీద స్థిరముగా నెలకొల్పెను.
3. ప్రభు పర్వతమును ఎక్కుటకు ఆర్హుడైవడు? ఆయన పవిత్ర స్థలమున అడుగిడుటకు యోగ్యుడెవడు?
4. నిర్దోషమైన చేతులు కలవాడు, పవిత్రమైన హృదయము కలవాడు, విగ్రముల ను ఆరాధింపని వాడు, వ్యర్థ క్రియలపై మనస్సు పెట్టని వాడు, అబద్ద ప్రమాణములు చేయనివాడు ఎవడో, అతడే యోగ్యుడు.
5. అతడు ప్రభువు నుండి దీవెనలు పొందును. అతని రక్షకుడైన ప్రభువు అతనిని నీతిమంతునిగా గణించును.
6. ప్రభువును వెదకుకొనుచు వచ్చెడివారు,యాకోబు దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చెడివారు, ఇట్టివారే.
7. మందిర ద్వారములారా! మీ తలలను పైకెత్తుకొనుడు. పురాతనములైన తలుపులారా! మీరు పైకి లెండు. మహిమాన్వితుడైన ప్రభువును లోనికి రానిండు.
8. ఈ మహిమాన్వితుడైన రాజు ఎవరు?ఆయన మహాబలవంతుడు, మహావీరుడునైన ప్రభువు, యుద్ధ రంగమున యోధాను యోధుడైన ప్రభువు.
9. మందిర ద్వారములారా! మీ తలలను పైకెత్తుకొనుడు. పురాతనములైన తలుపులారా! మీరు పైకి లెండు. మహిమాన్వితుడైన ప్రభువును లోనికి రానిండు.
10. ఈ మహిమాన్వితుడైన రాజు ఎవరు? ఆయన సైన్యములకు అధిపతియైన ప్రభువు,మ హిమాన్వితుడైన ప్రభువు ఆయనే.
1. ప్రభూ! నేను నీకు ప్రార్థన చేయుచున్నాను.
2. నా దేవా! నేను నిన్నే నమ్మితిని. నా విరోధులు నా పతనము చూచి సంతసింపకుండునట్లు చేయుము. వారి వలన నేను అవహేళనకు గురికాకుండునట్లు చేయుము.
3. నిన్ను నమ్మినవారు ఎన్నడును అవమానమునకు గురికాకుందురు గాక! నీ మీద తిరుగుబాటుచేయు దుర్మార్గులకే తలవంపులు వచ్చును గాక!
4. ప్రభూ! నీ మార్గములను నాకు తెలియచేయుము. నీ త్రోవలను నాకెరిగింపుము.
5. నన్ను నీ సత్యము నందు నడిపింపుము. నన్ను రక్షించు దేవుడవు కనుక నాకు భోధింపుము. ఎల్లవేళల నీ కొరకై వేచియుందును.
6. ప్రభూ! చిరకాలము నుండి నీవు నాపట్ల చూపుచువచ్చిన కరుణను, ప్రేమను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుము.
7. యవ్వనమున నేను చేసిన పాపములను గుర్తుపెట్టుకొనకుము. నీ ప్రేమను బట్టియు నీ మంచి తనమును బట్టియు, నీవు నన్ను జ్ఞప్తియందు ఉంచుకొనుము.
8. ప్రభువు మంచివాడు, ధర్మవర్తనుడు. అతడు పాపులకు తన త్రోవలను తెలియచేయును.
9. వినయవంతులను సన్మార్గమున నడిపించును. దీనాత్ములకు తన మార్గమును బోధించును.
10. ప్రభువు నిబంధనలను, ఆజ్ఞలను పాటించువారికి ఆయన మార్గములు స్థిరమైనవి, నమ్మదగినవి.
11. ప్రభూ! నీ పేరునకు తగినట్లుగానా ఘోర పాపములను మన్నింపుము.
12. ప్రభునకు భయపడువారు, తాము నడువ వలసిన త్రోవను, ఆయన నుండియే తెలిసికొందురు.
13. వారు సదా శుభములు బడయుదురు . వారి సంతానము భూమిని స్వాధీనము చేసికొనును .
14. ప్రభువునకు భయపడువారు ఆయనకు సన్నిహితులగుదురు. ఆయన తన నిబంధనమును వారికి తెలియజేయును.
15. నేను ఎప్పుడు ప్రభువు సహాయము కొరకు కనిపెట్టుకొని యందును. నా పాదముల ను బంధముల నుండి విడిపించు వాడు అతడే.
16. ప్రభూ! నీ దృష్టిని నా మీదికి మరల్చి నన్ను కరుణింపుము. నేను ఏకాకిని, దరిద్రుడను.
17. నా విచారములెల్ల తొలగింపుము. నా బాధలనెల్ల తుదిముట్టింపుము.
18. నా దైన్యమును నా వెతలను పరిశీలింపుము.నా పాపములన్నింటిని క్షమింపుము.
19. నాకెంత మంది శత్రువులున్నారో చూడుము. వారికి నేననిన ఎంత ద్వేషమో చూడుము.
20. నీవు నన్ను కాపాడి సంరక్షింపుము. నేను నినాశ్రయించితిని కనుక, నా శత్రువుల వలన అవహేళనకు గురికాకుండునట్లు చేయుము.
21. నీ మంచితనము , ధర్మవర్తనమును నన్ను కాపాడునుగాక. నేను నీ కొరకై వేచియుంటిమి .
22. ప్రభూ! యిస్రాయేలును సకల విపత్తుల నుండి రక్షింపుము.
1. ప్రభూ! నీవు నాకు తీర్పు చెప్పుము. నేను ధర్మమార్గమున నడచితిని. నిశ్చల మనస్సుతో నిన్ను నమ్మితిని.
2. ప్రభూ! నీవు నన్ను నిశితముగా పరిశీలింపుము. నా కోరికలను, ఆలోచనలను పరీక్షించి చూడుము.
3. నీ నిచితమైన ప్రేమ నాకు విధితము, నేను నీ పట్ల విశ్వాసపాత్రుడనుగా మెల గుచున్నాను.
4. నేను దుర్మార్గులతో కలిసి తిరుగనైతిని.వేషధారులతో సంచరింపనైతిని.
5. దుష్టబృందమనిన నాకు గిట్టదు. దుర్జనులతో నాకు పొత్తులేదు.
6. అమాయకత్వమునందు నా చేతులను కడుగుకొని, నీ బలిపీఠము చుట్టు ప్రదక్షిణము చేయుదును.
7. నీకు కృతజ్ఞత తెలియజేయుచు కీర్తనలు పాడెదను. నీ అద్భుత కార్యములెల్లరికి వెల్లడి చేయుదును.
8. నీవు వసించు మందిరమనిన, నీ తేజస్సు నెలకొని యున్న దేవాలయమనిన నాకు పరమ ప్రీతి.
9. పాపాత్ములతోపాటు నన్ను నాశము చేయకుము. నరహంతలకు పట్టుగతి నాకు పట్టనీయకుము.
10. వారు దుష్కార్యములు చేయు వారు, లంచములిచ్చుటకు సిద్ధముగా ఉండు వారు.
11. నా మటుకు నేను ధర్మమార్గమున నడచితిని. నీవు నన్ను రక్షింపుము, నన్ను కరుణతో చూడుము.
12. నేను అపాయము నుండి తప్పించుకొంటిని గాన, భక్తసమాజమున ప్రభుని కీర్తించెదను.
1. ప్రభువే నాకు దీపము, నాకు రక్షణము. ఇక నేనెవరికి భయపడవలెను? ప్రభువే నా జీవన కోట. ఇక నేనెవరికి భయపడవలెను?
2. దుష్టులు, విరోధులు నా మీదకెత్తి వచ్చి నన్ను కబళింప జూచినచో వారే కుప్పకూలి పోవుదురు.
3.సైన్యము నా మీదికి దండెత్తి వచ్చినను నా హృదయము కలవరపడదు. శత్రువులు నా మీదికి యుద్ధమునకు వచ్చినను నా నమ్మకము చెడదు.
4. నేను ప్రభువును ఒక్క వరము కోరుకొంటిని, నాకు కావలసినది ఇది ఒక్కటియే నా జీవిత కాలమంతయు ప్రభు మందిరమున వసింపవలెనని, ఆయన అందమైన ముఖమును గాంచవలెనని, ఆయన సలహా అడుగుకొన వలెననియే నా కోరిక.
5. ఆపత్కాలమున అతడు నన్ను తన మందిరమున దాచియుంచును. తన దేవాలయమున నన్ను సురక్షితముగా మనుచును. నన్ను భద్రముగా కొండ కొమ్మున నిల్పును.
6. కనుక నన్ను చుట్టుముట్టిన శత్రువులను నేను ఓడింతును. సంతోష నాదముతో ప్రభు మందిరమున బలిని అర్పింతును. ఆయనను స్తుతించుచు కీర్తనలు పాడుదును.
7. ప్రభూ! నేను నీకు మొరపెట్టినపుడు,నీవు నా వేడికోలును ఆలింపుము. నన్ను కరుణించి నాకు ప్రత్యుత్తర మిమ్ము.
8. నీవు నన్ను "నా సన్నిధిలోనికి రమ్ము” అని పిలిచితివి. "ప్రభూ! నేను నీ సన్నిధిని వెదకుచున్నాను" అని నా హృదయము నీకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.
9. నీ ముఖమును నా నుండి దాచుకొనకుము. నీ దాసుడనైన నాపై కోపింపకుము. నీ యెదుటినుండి నన్ను గెంటివేయకుము. నన్ను ఆదుకొనువాడవు నీవే. నా రక్షకుడవైన ప్రభూ! నీవు నన్ను చేయి విడువకుము, పరిత్యజింపకుము.
10. నా తల్లిదండ్రులు నన్ను విడనాడిననుప్రభువు నన్ను చేరదీసి పరామర్శించును.
11. ప్రభూ! నీ చిత్తమును నాకు తెలియజేయుము. శత్రువులు నన్ను పీడించినను, సురక్షితమైన మార్గమున నన్ను నడిపింపుము.
12. నన్ను విరోధుల చేతికి చిక్కనీయకుము. వారు నా మీద కూటసాక్ష్యములు చెప్పుచున్నారు. దౌర్జన్యముతో బుసలు కొట్టుచు, నన్ను బెదరించుచున్నారు.
13. ఈ లోకమున నేను ప్రభువు మంచి తనమును చూడ కలుగుదునని నా నమ్మకము.
14. నీవు ప్రభువును నమ్ముము, ధైర్యము తెచ్చుకొనుము. గుండెదిటవు కలిగియుండుము, నీవు ప్రభువుకై నిరీక్షింపుము.
1. నాకు రక్షణదుర్గమవైన ప్రభూ! నేను నీకు మొర పెట్టు కొనుచున్నాను. నీవు మౌనము వహింపవలదు. నీవు మౌనము వహింతువేని నాకును మృతలోకమునకేగువారి గతియే పట్టును.
2. నేను గొంతెత్తి నీకు మొరపెట్టుకొనుచున్నాను.నీ సహాయమును అర్థించుచున్నాను.నీవు నా వేడుకోలును ఆలింపుము. నేను నీ పవిత్ర మందిరము వైపు చేతులెత్తుచున్నాను.
3. దుష్కార్యములు చేయు దుష్టులతోపాటు నన్ను గోనిపోకుము . వారు కుటిల మనస్కులై శాంతి కాముకులుగా నటింతురు. వారు బయటికి చెలిమి ఉట్టిపడునట్లు మాటలాడుదురు.
4. ప్రభూ! వారి చెయిదములకుగాను,వారు చేసిన దుష్కార్యములకుగాను,నీవు వారిని దండింపుము. వారు చేసినచెడ్డపనులన్నింటికిగాను వారికి ప్రతిఫలమిమ్ము.
5. వారు ప్రభువు చేసిన కార్యములను గుర్తింపరైరి. ఆయన చేసిన సృష్టిని గమనింపరైరి. కనుక ప్రభువు వారిని నిర్మూలనము చేయును. ఆయన వారిని మరల వృద్ధిలోనికి తీసికొనిరాడు.
6. ప్రభువునకు స్తుతికలుగునుగాక! ఎందుకన, ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించెను.
7. ప్రభువే నాకు బలము, నాకు డాలు. ఆయనయందే నా నమ్మకము. ఆయన నన్నాదుకొనెను కనుక నేను సంతసింతును.ఆయనను స్తుతించి కీర్తనలు పాడుదును.
8. ప్రభువు తన ప్రజలకు బలమును దయచేయును. ఆయనయే తన అభిషక్తునికి రక్షణ దుర్గము.
9. ప్రభూ! నీ జనులను కాపాడుము. నీకు వారసులైన ఈ ప్రజలను దీవింపుము. నీవు వీరికి కాపరివి కమ్ము. వీరిని సదా ఆదుకొమ్ము .
1. దైవతనయులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు. ఆయన మహిమ ప్రతాపములను కీర్తింపుడు.
2. మహిమాన్వితమైన ఆయన దివ్యనామమును కొనియాడుడు. ప్రభువు పవిత్రమందిరమున ఆయనను ఆరాధింపుడు.
3. ప్రభువు స్వరము జలముల మీద విన్పించుచున్నది. మహిమాన్వితుడైన ప్రభువు ఉరుములతో గర్జించు చున్నాడు. ఆయన స్వరము సాగరము మీద విన్పించుచున్నది.
4. ప్రభువు స్వరము మహాబలమైనది. ఆయన స్వరము మహాప్రభావము కలది.
5. ప్రభువు స్వరము దేవదారులను పెల్లగించును. లెబానోను కొండల మీది దేవదారులను ముక్కచెక్కలు చేయును.
6. ఆయన లెబానోను కొండలను దూడలను వలె దూకించును. షిర్యోను కొండను కోడెదూడను వలె గంతులు వేయించును.
7. ప్రభువు స్వరము మిలమిల మెరయు నిప్పులను వెదజల్లును.
8. ఆయన స్వరము వలన ఎడారి తల్లడిల్లును,కాదేషు ఎడారి కంపించును.
9. ప్రభువు స్వరము సింధూరములను అల్ల ల్లాడించును. అడవిలోని మ్రాకులను మోడులు చేయును. కాని ఆయన మందిరమున ఎల్లరు ప్రభువునకు "మహిమ? అని నినాదము చేయుదురు.
10. ప్రభువు ప్రళయజలములమీద సింహాసనాసీనుడయ్యెను. ఆయన కలకాలము రాజుగా నుండి పరిపాలనము చేయును.
11. ఆయన తన ప్రజలకు బలమును దయచేయును. శాంతి సమాధానములతో వారిని దీవించును.
1. ప్రభూ! నీవు నన్ను విపత్తునుండి తప్పించితివి. శత్రువులు నా పతనమును చూచి సంతసింపకుండునట్లు చేసితివి. కనుక నేను నిన్ను స్తుతింతును.
2. నా దేవుడైన ప్రభూ! నేను నీకు మొరపెట్టగా నీవు నాకు ఆరోగ్యమును దయచేసితివి.
3. ప్రభూ! నీవు నన్ను పాతాళలోకమునుండి వెలుపలికి కొనివచ్చితివి. మృతలోకమునకు ఏగువారినుండి నన్ను తప్పించి నాకు జీవమును ప్రసాదించితివి.
4. ప్రభు భక్తులారా! ఆయనను స్తుతించి కీర్తింపుడు. ఆయన నామమునకు వందనములర్పింపుడు.
5. ఆయన క్షణకాలము కోపించును. ఆయన అనుగ్రహము మాత్రము వాడట జీవితాంతముండును. ఆ మంత రేయి దుఃఖమువలన కన్నీళ్ళు కారును. కాని వేకువనే ఆనందము చేకూరును.
6. నేను సురక్షితముగా నున్నప్పుడు “నాకెన్నడు కీడు వాటిల్లదు" అని పలికితిని.
7. ప్రభూ! నీవు నన్ను కరుణతో అభేద్యమైన పర్వతదుర్గముగా మలచితివి. కాని నీవు నీ ముఖమును నా నుండి , దాచుకొనగనే నేను కలత చెందితిని.
8. ప్రభూ! నేను నీకు మనవి చేసితిని. నీ సహాయమును అర్ధించుచు
9. “నేను చనిపోయి పాతాళము చేరుకొనినయెడల నీకేమి లాభము కలుగును? మృతులు నిన్ను స్తుతింతురా? .ధూళి నిన్ను స్తుతించగలదా?  మేరలేని నీ మంచితనమును కీర్తించగలదా?
10. ప్రభూ! నీవు నా మొరనాలించి, నా మీద దయచూపుము. దేవా! నన్నాదుకొనుము" అని వేడుకొంటిని.
11. నీవు నా శోకమును నాట్యముగా మార్చితివి. సంతాప సూచకముగా నేను తాల్చియున్న గోనెను తొలగించితివి. నాకు ఆనందకరమైన వస్త్రములను కట్టబెట్టితివి. 
12. కనుక నేనిక మౌనముగా నుండక నీ స్తుతులను పాడెదను. నా ప్రభువైన దేవా! నేను నీకు సదా వందనములర్పింతును.
1. ప్రభూ! నేను నిన్ను శరణువేడుచున్నాను. నన్ను ఎన్నడును సిగ్గుపడనీయకుము. నీ న్యాయమునుబట్టి విముక్తుని చేయుము.
2. నీవు నా మనవినాలించి నన్ను శీఘ్రమే రక్షింపుము. నాకు కోటవై నన్నాదుకొనుము. సురక్షితదుర్గమై నన్ను రక్షింపుము.
3. నాకు ఆశ్రయస్థానమును, నా రక్షణ దుర్గమును నీవే. నీ నామ గౌరవార్థము నన్ను ముందుకు నడిపింపుము.
4. శత్రువులు పన్నిన ఉరులనుండి నేను తప్పించుకొందునుగాక! నా దుర్గము నీవే.
5. నా ఆత్మను నీ చేతులలోనికి అప్పగించుకొనుచున్నాను. ప్రభూ! నీవు నన్ను కాపాడితివి. నీవు నమ్మదగిన దేవుడవు.
6. నిరర్ధకములైన విగ్రహములను కొలుచువారిని నీవు అసహ్యించుకొందువు, కాని నేను నిన్ను నమ్మితిని.
7. నీ స్థిరమైన కృపను తలంచుకొని నేను మిగుల సంతసింతును. నీవు నా వ్యధ గుర్తించితివి, నా బాధలను గ్రహించితివి.
8. నన్ను శత్రువుల చేతికి అప్పగింపలేదు. విశాలస్థలమున నా పాదములు నిలబెట్టితివి.
9. ప్రభూ! నన్ను కరుణింపుము, నేను విపత్తులలో చిక్కుకొంటిని. విచారము వలన నా నేత్రములు క్షీణించినవి. నేను పూర్తిగా క్రుంగిపోతిని.
10. నేను దుఃఖముతో బ్రతుకీడ్చుచున్నాను. నిట్టూర్పులతోనే నా యేండ్లు సాగిపోవుచున్నవి. ఆపదలవలన నేను సత్తువను కోల్పోతిని. నా ఎముకలుకూడ పటుత్వమును కోల్పోయినవి.
11. శత్రువులు నన్ను ఎగతాళి చేయుచున్నారు. ఇరుగుపొరుగువారు నన్ను ఏవగించుకొనుచున్నారు. పరిచితులు నన్ను చూచి బెదరిపోవుచున్నారు. వీధులలో నాకెదురుపడువారు నన్నుగాంచి గబగబ దాటిపోవుచున్నారు.
12. ప్రజలు నన్ను చచ్చినవానినివలె మరచిపోయిరి. నేను పనికిరాదని మూలన పడవేసిన వస్తువువంటి వాడనైతిని.
13. శత్రువులు నన్ను గూర్చి గుసగుసలాడుచున్నారు. నలువైపులనుండి బెదరింపులు వినిపించుచున్నవి. విరోధులు గుమికూడి నా మీద కుట్రలు పన్ని నా ప్రాణములు తీయజూచుచున్నారు.
14. కాని ప్రభూ! నేను నిన్నే నమ్మితిని. “నీవే నా దేవుడవు"అని పలికితిని.
15. నేను ఎల్లపుడు నీ అండదండలలోనే ఉంటిని కనుక నన్ను హింసించు శత్రువులనుండి నీవు నన్ను కాపాడుము.
16. నీ ముఖతేజస్సును నీ దాసునిమీద పడనిమ్ము. నీ కరుణతో నన్ను కాపాడుము.
17. ప్రభూ! నేను నీకు మొరపెట్టుచున్నాను. నీవు నన్ను అవమానమున ముంచకుము. దుష్ఠులే అవమానమునకు గురియగుదురుగాక! వారు మృతలోకము చేరి తమ నోరు మూసికొందురుగాక!
18. అహంకారముతో పుణ్యపురుషులను చులకనచేసెడి అబద్ధీకుల నోళ్ళను నీవే మూయింపుము.
19. ప్రభూ! నీ పట్ల భయభక్తులు చూపువారికి నీవు ప్రశస్తభాగ్యములెన్నియైనను దయచేయుదువు. ఎల్లరును చూచుచుండగా, నిన్ను నమ్మినవారికి నీవు దొడ్డభాగ్యములను ప్రసాదింతువు.
20. నీ భక్తులను నీ సన్నిధిలో భద్రముగా ఉంచుకొందువు. దుష్టుల కపటోపాయములనుండి వారిని రక్షింతువు. 
21. ముట్టడింపబడిన పట్టణమువలె నేను బందీగా ఉన్నపుడు ప్రభువు నా కొరకు అద్భుతకార్యములు చేసెను. అతనికి స్తుతి కలుగునుగాక!
22. నేను భయము చెందితిని. “నీ సన్నిధినుండి నన్ను దూరముగా గెంటివేసితివి” అని తలంచితిని. కాని నేను నీకు మొరపెట్టగా నీవు నా వేడుకోలును ఆలించితివి.
23. ప్రభు భక్తులారా! మీరు ప్రభువును ప్రేమింపుడు. అతడు తన దాసులను కాపాడును. కాని అతడు గర్వాత్ములను కఠినముగా దండించును.
24. ప్రభువును నమ్మెడువారందరును ఆ ధైర్యముతెచ్చుకొని నిబ్బరముగా నుండుడు.
1. ప్రభువు ఎవరి పాపములను మన్నించునో, ఎవరి తప్పిదములను తుడిచివేయునో ఆ నరుడు ధన్యుడు.
2. ప్రభువు ఎవరిని దోషిగా గణింపడో, ఎవడు కపటాత్ముడు కాడో, ఆ జనుడు భాగ్యవంతుడు.
3. నేను నా తప్పును ఒప్పుకొనక మౌనముగా ఉన్నపుడు, దినమంతయు నిట్టూర్పులు విడచుచు క్రుంగికృశించితిని.
4. ప్రభూ! రేయింబవళ్ళు నీవు నన్ను కఠినముగా దండించితివి. వేసవి వేడిమికి చెమ్మవలె నా సత్తువ ఎండిపోయెను,
5. అప్పుడు నేను నా పాపమును ఒప్పుకొంటిని. నా అపరాధమును దాచనైతిని. “నేను ప్రభువునెదుట నా తప్పిదమును ఒప్పుకొందును" అనుకొనగా నా దోషమును మన్నించితివి.
6. కనుక నీ భక్తులెల్లరు ఆపదలలో నీకు ప్రార్థన చేయవలయును. అప్పుడు జలప్రవాహములు పొంగివచ్చినను వారిని తాకజాలవు.
7. నేను తలదాచుకొనుచోటు నీవే. నన్నాపదనుండి కాపాడువాడవు నీవే. నీవు నన్ను రక్షింతువు కనుక నేను నిన్ను కీర్తనలతో స్తుతింతును. 
8. నేను నీకు ఉపదేశము చేయుదును. నీవు నడువవలసిన మార్గమును చూపింతును. నీ మీద దృష్టినిలిపి నీకు సలహానిత్తును.
9. నీవు జ్ఞానములేని గుఱ్ఱమువలెను, గాడిదవలెను ప్రవర్తింపవలదు. అవి పగ్గమును, కళ్ళెమును వేసిననేగాని అదుపులోనికి రావు.
10. దుష్టులు పెక్కు వేదనలను అనుభవింతురు. కాని ప్రభువును నమ్మినవారిని అతని కృప ఆవరించియుండును.
11. పుణ్యపురుషులు ప్రభువునందు ఆనందించి, సంతసిల్లుదురుగాక! నీతిమంతులు సంతోషనాదము చేయుదురుగాక!
1. నీతిమంతులారా! ప్రభువును చూచి ఆనందనాదము చేయుడు. ఋజువర్తనులు ప్రభువును స్తుతించుట యుక్తము.
2. తంత్రీవాద్యముతో ప్రభువును నుతింపుడు. దశతంత్రుల స్వరమండలముతో ఆయనను కీర్తింపుడు.
3. ప్రభువునకు నూతనగీతము పాడుడు. నేర్పుతో వాద్యము మీటుచు ఆయనకు జేకొట్టుడు.
4. ప్రభువు పలుకులు సత్యమైనవి. ఆయన కార్యములు నమ్మదగినవి.
5. ఆయనకు నీతిన్యాయములనిన ఇష్టము. లోకమంతయు ఆయన అచంచల కృపతో నిండియున్నది.
6. ప్రభువు తనవాక్కుతో ఆకాశమును సృజించెను. తన పలుకుతో సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదులను చేసెను.
7. ఆయన సముద్రజలములనెల్ల చర్మపుతిత్తులలో నిల్వచేయును. సాగరములను తన కొట్టులలో దాచియుంచును. 
8. జగమంతయు ప్రభువును చూచి భయపడునుగాక! ప్రజలెల్లరు ఆయనను గాంచి భీతిల్లుదురుగాక!
9. ప్రభువు ఒక్క పలుకు పలుకగా లోకము పుట్టెను. ఆయన ఆజ్ఞ ఈయగా సమస్తమును కలిగెను.
10. ప్రభువు జాతుల ప్రణాళికలను భగ్నము చేయును. ప్రజల పన్నుగడలను వమ్ముచేయును.
11. కాని ప్రభువు ప్రణాళికలు శాశ్వతముగా నిల్చును. ఆయన సంకల్పములు కలకాలము చెల్లును.
12. ప్రభువును దేవునిగా బడసిన జాతి ధన్యమైనది. ఆయన తనవారినిగా ఎన్నుకొనిన ప్రజలు భాగ్యవంతులు.
13. ప్రభువు ఆకసమునుండి క్రిందికి పారజూచును. నరులందరిని పరిశీలించి చూచును.
14. ఆయన తాను సింహాసనాసీనుడై ఉన్న తావునుండి భూలోకవాసులందరిని పరికించి చూచును.
15. నరుల హృదయములయందు ఆలోచనలు పుట్టించునది ఆయనే. జనులు చేయుకార్యములన్నియు ఆయనకు తెలియును.
16. రాజునకు మహాసైన్యము వలననే విజయము కలుగదు. వీరునకు గొప్ప బలమువలననే గెలుపు లభింపదు.
17. అశ్వబలముతో విజయమును సాధింతుమనుకొనుట వెట్టి, గుఱ్ఱమెంత బలము కలదైనను గెలుపును చేకూర్చిపెట్టలేదు.
18. ప్రభువు మాత్రము తనకు భయపడువారిని, తన కరుణను నమ్ముకొనిన వారిని సుస్థిర ఆదరముతో చూచును.
19. వారి ప్రాణములను మరణమునుండి రక్షించును. కరువుకాలమున వారి ప్రాణములను కాపాడును.
20. ప్రభువునందే మా నమ్మకము. ఆయనే మాకు సహాయము, డాలు.
21. ఆయనయందు మా హృదయము సంతసించును. ఏలన ఆయన పవిత్రనామమును విశ్వసించితిమి.
22. ప్రభూ! మేము నిన్ను విశ్వసించినట్లే నీ స్థిరమగు కృప మమ్ము ఆవరించియుండునుగాక!
1. నేను ప్రభువునకు ఎల్లవేళల వందనములర్పింతును. నిరంతరము ఆయనను కీర్తింతును.
2. ప్రభువు నాకు చేసిన మేలులకుగాను సంతసింతును. ఈ సంగతి విని దీనులు ప్రమోదము చెందుదురుగాక!
3. మీరును నాతోగూడి ప్రభువు మహిమను కొనియాడుడు. మనమందరము కలసి ఆయన దివ్యనామమును కీర్తింతము.
4. నేను ప్రభువును ఆశ్రయింపగా ఆయన నా మొరవినెను. నా భయములెల్ల తొలగించెను.
5. ఆయన వైపు చూడుడు. మీ ముఖములు ప్రకాశింపనిండు. అపుడు మీ ముఖములకు సిగ్గు ఎన్నటికి కలుగదు.
6. దరిద్రుడు ప్రభువునకు మొర పెట్టగా ఆయన వినును. సకల క్లేశములనుండియు అతనిని కాపాడును.
7. ప్రభువునకు భయపడువారి చుట్టును ఆయనదూత శిబిరము పన్నును. సకల ఆపదలనుండి వారిని కాపాడును.
8. ప్రభువు ఎంత ఉత్తముడోయని రుచిచూసి తెలుసుకొనుడు. ఆయనను శరణువేడువాడు ధన్యుడు.
9. యావే భక్తులారా! మీరు ప్రభువునకు భయపడుడు. ఆయనకు భయపడు వారికి ఏ కొదవయు వాటిల్లదు.
10. సింహపు పిల్లలు ఆహారము దొరకక అలమటించును. కాని ప్రభువును ఆశ్రయించువారికి ఎల్ల మేలులు సిద్ధించును.
11. పిల్లలారా రండు, నా ఉపదేశమును ఆలింపుడు! నేను మీకు దైవభీతిని నేర్పింతును.
12. మీరు బ్రతుకగోరినచో, దీర్ఘకాలము జీవించి శుభములు బడయగోరినచో
13. చెడ్డమాటలు పలుకకుడు, అబద్ధములు ఆడకుడు.
14. చెడునుండి వైదొలగి మంచిని చేపట్టుడు. శాంతిని కాంక్షించి దానిని సాధించుటకు పూనుకొనుడు.
15. ప్రభువు నీతిమంతులను ఒక కంట కనిపెట్టియుండును. వారి అంగలార్పులు ఆలించును.
16. కాని ఆయన దుష్కార్యములు చేయువారిని ఎదిరించును. భూమి మీదినుండి వారి పేర్లు మాసిపోవునట్లు చేయును.
17. నీతిమంతులు మొర పెట్టినచో ప్రభువు ఆలించును. సకల విపత్తులనుండియు వారిని కాపాడును.
18. వేదన వలన గుండెలు పగిలిన వారికి , ప్రభువు చేరువలోనే యుండును. బాధలవలన ధైర్యము కోల్పోయిన వారిని అతడు రక్షించును. 
19. పుణ్యపురుషుని చాల ఆపదలు చుట్టుముట్టును. కాని ఆ విపత్తులన్నిటి నుండి ప్రభువు అతనిని రక్షించును.
20. ప్రభువతనిని సురక్షితముగా కాచి కాపాడును. అతని ఎముక ఒక్కటియు విరుగదు.
21. కాని చెడు అనునది దుష్టులను నాశనము చేయును. సత్పురుషులను ద్వేషించువారు దండన పొందుదురు.
22. ప్రభువే తన భక్తుల ప్రాణములను కాపాడును. ఆయనను శరణువేడువారు దండనను తప్పించుకొందురు.
1. ప్రభూ! నన్నెదిరించు వారిని నీవు ఎదిరింపుము. నాతో పోరాడువారితో నీవు పోరాడుము.
2. నీ డాలును చేపట్టి నాకు సాయము చేయుటకు శీఘ్రమే రమ్ము.
3. నీ ఈటెను దూసి నన్ను వెన్నాడు వారిమీదికి రమ్ము. - “నేను నిన్ను రక్షింతును” అని అభయమిమ్ము.
4. నన్ను చంపజూచువారు అవమానమునకును అప్రతిష్ఠకును గురియగుదురుగాక! . నా మీద కుట్రలు పన్నువారు వెన్నిచ్చి పారిపోవుదురుగాక! సిగ్గుచెందుదురుగాక!
5. ప్రభువుదూత వారిని తరిమివేయునుగాక! వారు గాలికి ఎగిరిపోవు పొట్టువలె అగుదురుగాక! .
6. ప్రభువుదూత వారిని వెన్నాడగా, వారు చీకటిత్రోవనబడి పారిపోవుచు జారిపడుదురుగాక!
7. నేనెట్టి అపకారము చేయకున్నను ఒక వారు నాకు వలపన్నిరి. నన్ను కూలద్రోయుటకు గోతినిత్రవ్విరి.
8. కనుక తలవని తలంపుగా వారికి వినాశము దాపురించునుగాక! ఆ దుష్టులు తాము పన్నినవలలో తామే చిక్కుకొందురుగాక! తాము త్రవ్విన గోతిలో తామే కూలుదురుగాక!
9. అటుల జరిగినప్పుడు నేను ప్రభువును చూచి ఆనందింతును. అతడు నన్ను రక్షించుటనుచూచి సంతసింతును.
10. నా ఎముకలన్నియు ప్రభువుతో ఇట్లు పలుకును: “నీవంటివాడు మరొకడు లేడు. నీవు బలవంతుల బారినుండి దుర్భలుని రక్షింతువు. పీడకులనుండి బాధితుని, దీనుడైన నరుని కాపాడుదువు".
11. దుష్టులు నామీద కూటసాక్ష్యము చెప్పుచున్నారు. వారు నామీద మోపు తప్పులను నేను మాత్రము ఎరుగను.
12. నేను వారికి ఉపకారము చేయగా, వారు నాకు అపకారము చేయుచున్నారు. నేను విచారమున మునిగితిని.
13. వారు జబ్బుపడినపుడు నేను సంతాపముతో గోనె తాల్చితిని. కష్టపడి ఉపవాసముంటిని.
14. నా స్నేహితుని కొరకో, సోదరుని కొరకో ప్రార్థన చేసినట్లుగా వారి కొరకు తలవంచి ప్రార్ధన చేసితిని. నా సొంత తల్లికొరకు శోకించినట్లుగా వారి కొరకు దేహమువంచి శోకించితిని.
15. కాని ఇప్పుడు నేను ఆపదలో చిక్కుకొనగా వారు సంతసించుచున్నారు. ఆ నా చుట్టు గుమిగూడి నన్ను గేలిచేయుచున్నారు. ఈ నేను ఎరుగనివారు నా మీదపడి . నన్ను కొట్టుచున్నారు. ముందు నన్ను నిరంతరము మోదుచున్నారు.
16. నా మీద పండ్లు కొరకుచు నన్ను ఎగతాళి చేసి హింసించుచున్నారు.
17. ప్రభూ! నీవు ఇంకను ఎంతకాలము చూచుచూ ఊరకుందువు? వారి పీడనుండి నన్ను కాపాడుము.  నేను మిక్కిలి ప్రీతితో చూచుకొను నా ప్రాణమును ఈ సింహములనుండి రక్షింపుము.
18. అప్పుడు మహాభక్త సమాజమున నేను నిన్ను కొనియాడుదును. ప్రజాబాహుళ్యము ముందు నిన్ను కీర్తింతును.
19. “అసత్యవాదులైన నా శత్రువులు నా పతనమును చూచి ఆనందింపకుందురుగాక! నిష్కారణముగా నన్ను ద్వేషించు నా విరోధులు నా అగచాట్లను చూచి కన్ను గీటకుందురుగాక!
20. వారు స్నేహపూర్వకముగా మాట్లాడరు.శాంతియుతముగా జీవించువారిమీద లేనిపోని నిందలు మోపుదురు.
21. వారు పెద్దగొంతు చేసికొని నన్ను దూయబట్టుచున్నారు. “హాహా నీవు చేసిన పని మేము చూడలేదా” అనుచున్నారు.
22. ప్రభూ! ఇదియెల్ల నీవును స్వయముగా చూచితివికదా! కనుక ఇక నీవు మౌనము వహింపవలదు. దూరముగా నిలుచుండి ఊరక చూచుచుండవలదు.
23. ఇక నీవు నిద్రనుండి లెమ్ము! నాకు న్యాయము చెప్పుము. నా దేవుడవైన ప్రభూ! నీవు నా పక్షమున వాదింపుము.
24. ప్రభూ! నీవు న్యాయవంతుడవు కనుక న్యాయము చెప్పుము. నా విరోధులు నా పతనమును చూచి ఆనందింపకుందురుగాక!
25. వారు “తాము కోరుకొనినట్లే జరిగినది” అని భావింపకుందురుగాక! “మనమితనిని కూలద్రోసితిమి” అని తలంపకుందురుగాక!
26. నా అగచాట్లను చూచి ఉప్పొంగిపోవు వారికి అవమానమును, అగౌరవమును ప్రాప్తించునుగాక! నాకంటెను తాము యోగ్యులము అనుకొని పొంగిపోవువారికి అపకీర్తియు, నిందయు వాటిల్లునుగాక!
27. నాకు న్యాయము జరుగగా చూచి, సంతసించువారు మాత్రము సంతోషనాదము చేయుచు, “ప్రభువు మహనీయుడు, అతడు తన దాసుని , విజయమునుగాంచి ఆనందించును” అని మాటిమాటికి చెప్పుకొందురుగాక!
28. అప్పుడు నేను నీ నీతిని గూర్చియు, నీ కీర్తిని గూర్చియు రోజంతా నిన్ను స్తుతించి కీర్తింతును.
1. దుష్టుని హృదయమున పాపము మంతనము చేయును. అతడికి దైవభీతి ఉండదు.
2. అతడు తనను తాను ఘనముగా ఎంచును. దేవుడు తన పాపమును గుర్తుపట్టడనియు, తన దోషమును ఖండింపడనియు తలంచును. 
3. అతడి పలుకులు దుష్టత్వముతోను, అబద్దములతోను నిండియుండును. అతడు జ్ఞానమును విడనాడెను కనుక ఇక మంచిని చేయజాలడు."
4. అతడు పడకమీద పరుండి, చెడు పన్నాగమును పన్నును. దుష్ట మార్గమున నడచును, అధర్మమును అంగీకరించును.
5. ప్రభూ! నీ కృప ఆకాశమును అంటును. నీ నమ్మదగినతనము మబ్బులను తాకును.
6. నీ నీతి మహాపర్వతములవలె స్థిరమైనది. నీ ఆజ్ఞలు అగాధసముద్రములవలె లోతైనవి. నీవు నరులను, మృగములనుకూడ కాపాడుదువు.
7. నీ కృప ఎంతో అమూల్యమైనది. నరులకు నీ రెక్కల మాటున ఆశ్రయము దొరకును.
8. వారు నీ ఆలయమున సమృద్ధిగా లభించు భోజనమును ఆరగింతురు. నీ మంచితనము అను నదినుండి , పానీయమును సేవింతురు. 
9. నీవు జీవపు చెలమవు. నీ వెలుగు వలననే మేము వెలుగును గాంతుము.
10. నిన్నెరిగిన భక్తులకు నీ కృపను దయచేయుచుండుము. సజ్జనులకు నీ నీతిని ప్రసాదించుచుండుము.
11. గర్వాత్ములు నన్ను అణగదొక్కకుందురుగాక! దుష్టులు నన్ను పారద్రోలకుందురుగాక!
12. దుష్టులు తాము పడిన చోటనే పడియుందురు. మరల పైకిలేవరు.
1. దుష్టులను చూచి నీవు వ్యవసపడవలదు. దుర్మార్గుల పనులను గాంచి అసూయ చెందవలదు.
2. వారు గడ్డివలె త్వరితముగా ఎండిపోవుదురు. పొలములోని మొక్కలవలె వాడిపోవుదురు.
3. నీవు ప్రభువును నమ్మి మంచిని చేయుము. అతని దేశమున వసించుచు సురక్షితముగా జీవింపుము.
4. ప్రభువునొక్కనినే ఆనందప్రదునిగా భావింపుము. అతడు నీ కోర్కెలు తీర్చును.
5. ప్రభువు మీదనే భారము వేయుము. నీవతనిని నమ్మినచో అతడు నీ కార్యమును నెరవేర్చును.
6. అతడు నీ మంచితనమును వెలుగువలె ప్రకాశింపజేయును. నీధర్మవర్తనమును మధ్యాహ్నపు సూర్యునివలె భాసిల్లజేయును.
7. దేవుని ముందట నెమ్మదిగా నిలిచియుండుము. అతని అనుగ్రహము కొరకు ఓపికతో వేచియుండుము. ఇతరులు సంపదలు ఆర్జించుటను గూర్చిగాని, కుతంత్రములు పన్నుటను గూర్చిగాని ఆందోళనము చెందకుము.
8. కోపమును విడనాడి ఆగ్రహావేశములను అణచుకొనుము. కోపము వలన కీడేకాని మేలు కలుగదు.
9. ప్రభువు దుష్టులను తరిమివేయును. ఆయన కొరకు వేచియుండువారు మాత్రము దేశమును స్వాధీనము చేసికొందురు.
10. కొంచెము కాలములోనే దుష్టులు అణగారిపోవుదురు. అటుపిమ్మట నీవు వారికొరకు గాలించినను వారు దొరకరు.
11. దీనులు దేశమును స్వాధీనము చేసికొందురు. మిక్కుటమైన శాంతిని అనుభవింతురు.
12. దుష్టుడు నీతిమంతుని మీద కుట్రలు పన్నును. అతనిని చూచి పండ్లు కొరుకును,
13. కాని ప్రభువు ఆ దుష్టుని చూచి నవ్వును. వానికి పోగాలము దాపురించినదని ఆయనకు తెలియును.
14. దీనులను, దరిద్రులను కూలద్రోయుటకే యదార్ధవర్తనులను మట్టుబెట్టుటకై దుష్టులు కత్తిదూసి, విల్లెక్కుపెట్టుదురు.
15. కాని వారి కత్తి వారి గుండెలలోనే గ్రుచ్చుకొనును. వారి విండ్లు విరిగిపోవును.
16. దుష్టులందరి సొత్తు ఏకము చేసినను సజ్జనుని కొద్దిపాటి సొత్తుతో సమానము కాజాలదు.
17. ప్రభువు దుష్టుల చేతులను విరుగగొట్టి, సజ్జనులను ఆదుకొనును.
18. ఆయన సత్పురుషులను కాపాడును. వారు కలకాలము వారి నేలను వారు హక్కుభుక్తము చేసికొందురు.
19. కష్టకాలము ప్రాప్తించినపుడు వారు అవమానములకు గురికారు. కరువుకాలమున వారికి వలసినంత తిండి దొరకును.
20. కాని దుష్టులు సర్వనాశమగుదురు. గడ్డి మైదానము త్వరితముగా సొబగును కోల్పోయినట్లే ప్రభువు విరోధులును చత్తురు, పొగవలె అదృశ్యులగుదురు.
21. దుష్టుడు బాకీ తీసికొని అప్పు తీర్చడు. కాని సత్పురుషుడు ఉదారముగా ఇచ్చును.
22. దేవుడు దీవించువారు దేశమును స్వాధీనము చేసికొందురు. ఆయన శపించువారు దేశమునుండి బహిష్కృతులగుదురు.
23. ప్రభువే నరుని నడిపించును. ఆయనెవనివలన ప్రీతిజెందునో వాడు అభ్యుదయమును బడయును.
24. ఆ నరుడు పడిపోయినను మరల లేచును. ప్రభువే అతనిని చేయి పట్టుకొని పైకిలేపును.
25. నేనిపుడు యవ్వనము గతించిన వృద్ధుడను. కాని ప్రభువు నీతిమంతుని పరిత్యజించుటగాని, అతని పిల్లలు బిచ్చమెత్తుకొనుటగాని నేను ఇంత వరకును చూడలేదు.
26. అతడెల్లవేళల ఎల్లరికిని కరుణతో ఇచ్చుచుండును. అతని పిల్లలు దీవెనలు బడయుదురు.
27. నీవు చెడునుండి వైదొలగి మంచిని చేయుము. అపుడు శాశ్వతముగా జీవింతువు.
28. ప్రభువు నీతిని మెచ్చుకొనును. అతడు తన భక్తులను చేయివిడువక సదా కాపాడును. దుష్టుల పిల్లలు మాత్రము దేశము నుండి బహిష్కృతులగుదురు.
29. నీతిమంతులు దేశమును స్వాధీనము చేసికొని దానియందు శాశ్వతముగా వసింతురు.
30. పుణ్యపురుషుడు విజ్ఞానవాక్యములు పలుకును. నీతిని ప్రకటించును.
31. దేవుని ధర్మశాస్త్రమును హృదయమున నిలుపుకొనియుండును. కనుక అతడు పాపము చేయడు.
32. దుష్టుడు సత్పురుషుని పొంచి చూచుచుండును. అతనిని చంపయత్నించుచుండును.
33. కాని ప్రభువు సజ్జనుని దుర్మార్గుని చేతికి చిక్కనీయడు. తీర్పునందు దోషిగా గణింపబడు దౌర్భాగ్యమును అతనికి పట్టనీయడు.
34. నీవు ప్రభువును నమ్మి, ఆయన ఆజ్ఞలు పాటింపుము. ఆయన నీకు దేశమును ఆక్రమించుకొను శక్తినొసగును. నీవు చూచుచుండగా దుష్టులు దేశమునుండి బహిష్కృతులగుదురు.
35. దుష్టుడు వృద్ధిలోనికి వచ్చి లెబానోను దేవదారువలె ఎదుగుటను నేను చూచితిని.
36. కాని కొంతకాలము తరువాత నేనటు వెళ్ళిచూడగా అతడు లేడయ్యెను. అతనికొరకు గాలించితినిగాని, అతడు నాకు కనిపింపడయ్యెను.
37. సత్పురుషుని గమనింపుము, నీతిమంతుని పరిశీలింపుము. శాంతికాముని సంతతి సదా వర్ధిల్లును.
38. కాని దుర్మార్గులు సర్వనాశనమగుదురు. వారి సంతానము నిర్మూలమగును.
39. ప్రభువు నీతిమంతులను రక్షించును. ఆపత్కాలమున వారినాదరించును. 
40. నీతిమంతులు ప్రభువును ఆశ్రయింతురు కనుక అతడు వారికి సాయముచేసి వారిని కాపాడును. దుష్టుల బారినుండి వారిని సంరక్షించును.
1. ఓ ప్రభూ! నా మీద కినుకబూని . నన్ను చీవాట్లు పెట్టకుము. నా మీద ఆగ్రహము చెంది నన్ను శిక్షింపకుము.
2. నీవు రువ్విన బాణములు నా శరీరమున గ్రుచ్చుకొనినవి. నీ హస్తము నన్ను శిక్షించినది.
3. నీ కోపము వలన నేను రోగమువాత పడితిని. నా పాపమునుబట్టి నా ఎముకలలో స్వస్థత లేదు.
4. నా పాపములు అను వెల్లువ నన్ను ముంచివేసినది. ఈ నా దోషములు అను పెనుభారము నా మీదనిలిచి నన్ను క్రుంగదీసినది.
5. నా బుద్దిహీనత వలన నా గాయములు క్రుళ్ళి దుర్గంధమొలుకుచున్నవి.
6. నేను వంగిన దేహముతో క్రుంగి కృశించుచు, దినమంతయు విలపించుచున్నాను.
7. నేను జ్వరము వేడిమివలన మాడిపోవుచున్నాను. నా దేహమున ఆరోగ్యము ఏ మాత్రమును లేదు.
8. నేను పూర్తిగా క్రుంగిపోయి వినాశము వాతపడితిని. హృదయవేదనవలన మిగుల విలపించితిని.
10. నా గుండె దడదడకొట్టుకొనుచున్నది. నేను సత్తువ కోల్పోయితిని. నా కన్నులలోని కాంతి కూడ అంతరించినది.
9. ప్రభూ! నా కోరికలు నీకు తెలియనివి కావు. నా నిట్టూర్పులు నీ వెరుగనివికావు.
10. నా గుండె దడదడకొట్టుకొనుచున్నది. నేను సత్తువ కోల్పోయితిని. నా కన్నులలోని కాంతి కూడ అంతరించినది.
11. నా స్నేహితులు, ఇరుగుపొరుగు వారు నా గాయములను చూచి నా చెంతకు వచ్చుటలేదు. నా బంధువులుకూడ దూరముగా నిలుచుచున్నారు.
12. నన్ను చంపజూచువారు నాకు ఉరులు పన్నుచున్నారు. నాకు కీడెంచువారు నా వినాశము గురించి మాటలాడుచున్నారు. రోజంతయు నా మీద కుట్రలు పన్నుచున్నారు.
13. కాని నేను చెవిటివానివలె వారి పలుకులు విననైతిని. మూగవానివలె వారితో మాట్లాడనైతిని.
14. నేను వినలేనివాడనైతిని. వారి పలుకులకు బదులుచెప్పక ఊరకుంటిని.
15. ప్రభూ! నేను నిన్నే నమ్ముచున్నాను. నీవు నాకు తప్పక ప్రత్యుత్తరమిత్తువు.
16. నా ప్రార్థన ఇది: నా విరోధులు నన్ను జూచి సంతసింపకుందురుగాక! నా పాదములు తొట్రిల్లినపుడు వారు నా పతనమును జూచి ఉబ్బిపోకుందురుగాక!”
17. నేను పడిపోవుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను. నాకు నిరంతరము నొప్పి కలుగుచున్నది.
18. నేను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. నా తప్పిదములకు దుఃఖపడుచున్నాను.
19. నా శత్రువులు బలిసి వృద్ధిలోకి వచ్చుచున్నారు. చాలమంది నిష్కారణముగా నన్ను ద్వేషించుచున్నారు.
20. నేను మేలుచేయగా నాకు కీడుచేసిన వారున్నారు. - నేను మంచినిజేయ యత్నించుచున్నాను గనుక వారు నాకు శత్రువులగుచున్నారు.
21. నా దేవుడవైన ప్రభూ! నీవు నన్ను చేయి విడువకుము. నన్ను ఉపేక్షించుచు దూరముగా నిలిచియుండకుము.
22. నా రక్షకుడవైన ప్రభూ! నీవు నన్నాదుకొనుటకు శీఘ్రమే రమ్ము.
1. “నేను నా కార్యములనుగూర్చి జాగ్రత్తపడుదును. నా నాలుకతో పాపము కట్టుకొనకుండ ఉందును. -దుష్టులు చేరువలో ఉన్నపుడు నా నోరు కళ్ళెముతో మూసికొని ఉందును" అని చెప్పితిని.
2. నేను ఏమియు పలుకక మూగవలె మౌనముగానుంటిని. మంచిని గూర్చియైనను ఏమియు మాట్లాడనైతిని. అయినను నా బాధ ఇంకను అధికమయ్యెను.
3. " నా హృదయము వ్యధతో నిండిపోయెను. నేను ఆలోచించిన కొలది అని నా వేదన మిక్కుటమయ్యెను. కనుక నేనిట్లు నుడివితిని:
4. "ప్రభూ! నాజీవితమెపుడు ముగియునో,  నా జీవిత కొలమానిక ఏమిటో, నా జీవితమెంత క్షణికమైనదో నీవే నాకు ఎరిగింపుము.
5. నీవు నాకు క్షణభంగురమైన ఆయువును ఒసగితివి. నీ దృష్టిలో నా ఆయుస్సు అత్యల్పమైనది. భూమిమీద వసించు నరులెల్లరును ఊదిన శ్వాసము వంటివారు.
6. ప్రతి మనుజుడును నీడవంటివాడు. అతని ఆర్బాటములు నిరుపయోగమైనవి. అతడు కూడబెట్టిన సొత్తు ఎవని పాలగునో తెలియదు.
7. ప్రభూ! ఇట్టి పరిస్థితులలో నేనేమి ఆశింపగలను! నేను నిన్నే నమ్మితిని.
8. నా పాపములన్నిటినుండియు - నీవు నన్ను విమోచింపుము. మూర్ఖులు నన్ను గేలిచేయకుండునట్లు చేయుము.
9. నేను మూగవాడను మౌనము వహింతును. నన్ను ఈ అగచాట్లపాలు చేసినది నీవే.
10. నీ దెబ్బలను నానుండి తొలగింపుము. నీ చేతి దెబ్బలవలన నేను చనిపోవుచున్నాను.
11. నీవు నరుని పాపములకుగాను అతనిని చీవాట్లు పెట్టి దండింతువు,  అతడు అభిమానించు వానినెల్ల నీవు చిమ్మటవలె నాశనము చేయుదువు. నరుడు ఊదిన శ్వాసము వంటివాడు.
12. ప్రభూ! నా ప్రార్ధన వినుము. నా మొరను ఆలింపుము. నా కన్నీటిని అనాదరము చేయకుము. నేను నీకు అనతికాల అతిథి వంటివాడను, మా పూర్వులందరివలెనే నేనును స్థిరనివాసములేని పరదేశిని.
13. నీ కోపదృష్టిని నా నుండి ప్రక్కకు తిప్పుకొనుము. అప్పుడు, నేను గతించి శూన్యములో కలిసిపోకముందు ఒకింత ఆనందమును అనుభవింతును.”

1. నేను గంపెడాశతో ఓర్పు వహించి ప్రభువు కొరకు కనిపెట్టుకొనియుంటిని. ఎట్టకేలకు అతడు నా వైపు వంగి, నా వేడుకోలును ఆలించెను.  

2. వినాశనకరమైన గోతినుండి, బురదగుంటలనుండి అతడు ఆయన నన్ను బయటికి లాగెను. నన్ను కొండకొమ్మున నిలిపి, నాకు భద్రత కల్పించెను.

3. అతడు నాకు కొత్త పాటను నేర్పెను. అది. ప్రభువును స్తుతించుపాట. ఈ ఉదంతమునెరిగి అనేకులు ప్రభువునకు భయపడుదురు. అతనిని విశ్వసింతురు.

4. ప్రభువును నమ్ము నరుడు ధన్యుడు. దబ్బర దైవములను కొలుచు గర్వాత్ములతో చేతులు కలపని జనుడు భాగ్యవంతుడు.

5. నా దేవుడవైన ప్రభూ!  నీవు మా కొరకు పెక్కు సత్కార్యములు చేసితివి. మా మేలుకొరకు పెక్కుఆలోచనలు తలపోసితివి. నీ వంటివాడు మరొకడు లేడు. నేను నీ ఉపకారములను వివరింపబూనినచో అవి నేను వర్ణింపగలిగిన . దానికంటే ఎక్కువగా నుండును.

6. నీవు బలిని, సమర్పణమును కోరలేదు. దహనబలిని పాపపరిహారబలిని అభిలషింపలేదు. కాని నీ మాటలు ఆలకించుటకు నాకు చెవులొసగితివి.

7. అప్పుడంటిని: “లేఖనములలో నన్ను గురించి వ్రాయబడినట్లు, ఇదిగో నేను వచ్చియున్నాను.

8. నీ చిత్తమును పాటించుటయే నాకు పరమానందము. నీ ధర్మశాస్త్రము , నా యెదలో పదిలముగా నిలిచియున్నది. 

9. భక్త సమాజమున నేను నీ రక్షణను ప్రకటన చేసితిని. ప్రభూ! నీ కార్యమును నేను ఏనాడును విస్మరింపనని నీకు తెలియును.

10. నీ రక్షణను గూర్చిన శుభసమాచారమును నేను పదిలముగా దాచియుంచలేదు. నీ నమ్మదగినతనమును, నీ సహాయమును నేనెల్లవేళల జనులకు , తెలియజేయుచునే యుంటిని. నీ కరుణను గూర్చియు, నీ విశ్వసనీయతను గూర్చియు నేను భక్తసమాజమున చెప్పుచునే యుంటిని.

11. కనుక ప్రభూ! నీవు ఏనాడు నా మీద ఎనలేని దయజూపకుండ ఉండజాలవు. ఆ నీ స్థిరమైన ప్రేమయు, విశ్వసనీయతయు నన్ను సదా కాపాడును.

12. నాకు లెక్కింపనలవిగాని ఆపదలు వాటిల్లినవి. నా పాపములు చీకటివలె నన్ను క్రమ్ముకొనినవి. కనుక నేను కళ్ళువిప్పి చూడజాలకున్నాను. నా దోషములు , నా తలమీది వెంట్రుకలకంటె ఎక్కువగానున్నవి. కావున నేను ధైర్యమును కోల్పోయితిని.

13. ప్రభూ! నీవు నన్ను ఆదుకొనుటకు రమ్ము. నాకు సాయపడుటకు శీఘ్రమే రమ్ము. "

14. నా ప్రాణములు తీయజూచు వారెల్లరు అవమానమున మునిగి, అపజయము పొందుదురుగాక! నా కీడును జూచి ఆనందించువారెల్లరు సిగ్గుపడి వెనుదిరుగుదురుగాక!

15. నన్నుచూచి 'అహహ' అని ఎగతాళి చేయువారు తలవంపులు తెచ్చుకొని భీతిల్లుదురుగాక!

16. కాని నీ చెంతకు వచ్చు వారందరును పరమానందము చెందుదురుగాక! నీ రక్షణమును అభిలషించువారు అందరును 'ప్రభువు మహాఘనుడు' అని యెల్లవేళల వాకొందురుగాక!

17. ప్రభూ! నేను దరిద్రుడను, దీనుడను నీవు నన్ను జ్ఞప్తియందుంచుకొనుము. నాకు సహాయుడవును, రక్షకుడవును నీవే. కనుక ప్రభూ! జాగుచేయక నన్ను ఆదుకొనుము”.

1. పేదల నాదరించువాడు ధన్యుడు. అతనికి ఆపదవాటిల్లినపుడు, ప్రభువు వానిని ఆదుకొనును.
2. ప్రభువతనిని కాపాడి అతని ప్రాణమును సంరక్షించును. అతడు తన దేశమున సుఖశాంతులతో అలరారునట్లు చేయును. అతడు తన విరోధుల చేతికి చిక్కకుండునట్లు చేయును.
3. అతడు రోగగ్రస్తుడై మంచము , పట్టినప్పుడు ప్రభువు అతనికి సాయము చేసి ఆరోగ్యమును ప్రసాదించును.
4. "ప్రభూ! నేను నీకు ద్రోహముగా పాపము చేసితిని. నీవు నన్ను కరుణించి, నా వ్యాధి నయము చేయుము” అని నేను పలికితిని.
5. నా విరోధులు నన్ను గూర్చి చెడ్డగా మాట్లాడుచున్నారు. “అతడెప్పుడు చనిపోవును, అతడి పేరెప్పుడు మాసిపోవును” అని కాచుకొని యున్నారు.
6. నన్ను సందర్శింప వచ్చువారు నా ముందు ముఖస్తుతి చేయుచున్నారు. వారు నన్ను గూర్చి చెడు సమాచారము సేకరించుకొనిపోయి వెలుపల అందరితోను చెప్పుచున్నారు.
7. నేననిన గిట్టని వారు తమలో తాము గుసగుసలాడుకొనుచు నాకు మహాదుర్గతి పట్టినదని ఎంచుచున్నారు.
8. “ఇతనికి మాయదారి రోగము పట్టుకొనినది. ఇక మంచముమీది నుండి లేవడు” అని చెప్పుకొనుచున్నారు.
9. నేను బాగుగా నమ్మిన ప్రాణ స్నేహితుడే, నా ఇంట భోజనము చేసినవాడే నా మీద తిరుగబడెను.
10. ప్రభూ! నీవు నన్ను కరుణించి నా వ్యాధిని కుదుర్చుము. అప్పుడు నేను నా విరోధులకు బుద్ది చెప్పుదును.
11. నా శత్రువులు నన్ను అణగ దొక్కకుండుటను బట్టి నాపట్ల నీకు ప్రీతి కలదని గ్రహింతును.
12. నేను ధర్మమును పాటింతును గనుక నీవు నన్నాదుకొందువు. నన్ను కలకాలము నీ సన్నిధిలో నిలుపుకొందువు.
13. అనాది కాలము నుండి అనంతము వరకును యిస్రాయేలు దేవుడైన ప్రభువునకు స్తుతి కలుగునుగాక! ఆమెన్, ఆమెన్.

1. దేవా! సెలయేటి నీటికొ రకు దప్పిగొనిన దుప్పివలె నా హృదయము నీ కొరకు తపించుచున్నది.

2. సజీవుడవగు దేవుడవైన నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆరాటపడుచున్నది. ఆ నీ దివ్యముఖమును నేనెప్పుడు దర్శింతునా అని తపించుచున్నది.

3. దివారాత్రములు నా కన్నీళ్ళే నాకు ఆహారమైనవి. నీ దేవుడేడీ అని నిరంతరము జనులు నన్నడుగుచున్నారు.

4. పూర్వపు సంఘటనములు జ్ఞప్తికి వచ్చినపుడు నా హృదయము ద్రవించిపోవుచున్నది. ఎ నేను భక్తబృందములతో కలిసి . దేవళమునకు వెళ్ళెడివాడను. వారు ఆనందనాదముతో స్తుతులు పాడుచు ప్రభువును కీర్తించుచు పోవుచుండగా, నేను ఆ ప్రజలను నడిపించుకొని పోయెడివాడను.

5. నా మనసా! ఇప్పుడింతగా విచారము చెందనేల? ఇంతగా నిట్టూర్పులు విడువనేల? ప్రభువుపై నమ్మకము పెట్టుకొనుము. నీ సహాయకుడు రక్షకుడైన దేవుని మరల స్తుతించుము.

6. ప్రభూ! నేను మానసికవిచారమున మునిగియుండి నిన్ను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుచున్నాను. యోర్దాను సీమ నుండి, హెర్మోను పర్వత ప్రాంతము నుండి, మీసారు కొండ చేరువ నుండి ప్రభూ! నేను నిన్ను స్మరించుకొనుచున్నాను. జలపాతములు హోరుమని శబ్దించుచున్నవి.

7. అగాధ జలప్రవాహములు ఒకదానినొకటి పిలుచుకొనుచున్నట్లు ఉన్నవి. వాని కెరటములు నా మీదికి లేచి నన్ను ముంచివేసినవి.

8. పగటిపూట ప్రభువు నన్ను ప్రేమతో చూచునుగాక! రాత్రివేళ నేనతనిని స్తుతించుకీర్తన నాకు తోడుగా ఉండును. నా జీవనదాత దేవునికి అదియే నా స్తుతి ప్రార్ధన.

9. “నీవు నన్ను విస్మరింపనేల? శత్రువుల పీడనము వలన నేను నిరంతరము బాధలు అనుభవింపనేల?” అని నా శిల, అశ్రయనీయుడైన దేవునితో నేను మనవి చేయుదును.

10. బహుబాధాకరమైన గాయపు పోటువలె, నా విరోధులు నిరంతరము నన్ను ఎత్తిపొడుచుచున్నారు. “నీ దేవుడెక్కడ?” అని చులకన చేయుచున్నారు.

11. నా మనసా! ఇప్పుడింతగా విచారము చెందనేల? ఇంతగా నిట్టూర్పులు విడువనేల? ప్రభువుపై నమ్మకము పెట్టుకొనుము. నీ సహాయకుడు రక్షకుడైన దేవుని మరల స్తుతించుము.

1. దేవా! నేను నిర్దోషినని నిరూపింపుము. నీవు నా తరపున వాదించి, భక్తిహీనులైన నరులనుండి నన్ను కాపాడుము. కొండెగాండ్రులను దుష్టులునయిన నరులనుండి నన్ను రక్షింపుము.

2. దేవా! నాకు ఆశ్రయదుర్గమవు నీవే. నీవు నన్నేల చేయి విడచితివి? నా శత్రువుల పీడనము వలన నేను నిరంతరము బాధలనను అనుభవింపనేల?

3. నీ వెలుగును, నీ సత్యమును ఇచటికి పంపుము. అవి నాకు దారిజూపుచు నీ పరిశుద్ధ పర్వతమునకును, నీ నివాసస్థలమైన దేవళమునకును నన్ను తోడుకొని పోవునుగాక!

4. అప్పుడు దేవా! నేను నీ బలిపీఠము వద్దకు వత్తును. నాకు పరమానందమును ఒసగువాడవు నీవే. నా దేవుడవైన ప్రభూ! నేను తంత్రీవాద్యము మీటుచు నిన్ను కీర్తింతును.

5. నా మనసా! ఇప్పుడింతగా విచారము చెందనేల? ఇంతగా నిట్టూర్పులు విడువనేల? ప్రభువుపై నమ్మకము పెట్టుకొనుము. నీ సహాయకుడు రక్షకుడైన దేవుని మరల స్తుతించుము.

1. దేవా! నీవు పూర్వము మా పితరుల కాలమున చేసిన మహాకార్యములను గూర్చి మేము చెవులార వింటిమి. మా పితరులు వానిని మాకు విన్పించిరి.

2. నీవు అన్యజాతులను తరిమివేసి , వారి దేశమున నీ ప్రజలను నెలకొలిపితివి. అన్యులను శిక్షించి, నీ వారిని వృద్ధిలోనికి తీసికొని వచ్చితివి.

3. నాడు నీ జనులు ఖడ్గముతో ఈ గడ్డను గెలువలేదు. స్వీయబలముతో విజయమును సాధింపలేదు. నీ బలము వలన, నీ సామర్థ్యము వలన, నీ సాన్నిధ్య ప్రభావము వలన వారికి విజయము సిద్ధించినది. నీ జనులను నీవు కటాక్షించితివి.

4. నాకు రాజువును దేవుడవునైన ప్రభూ! యాకోబునకు విజయము నొసగినది నీవే.

5. నీ శక్తివలన మేము విరోధులను జయించితిమి. నీ నామమున మమ్మెదిరించిన వారిని ఓడించితిమి.

6. నేను నా వింటిని నమ్ముకొనలేదు. నా ఖడ్గము నాకు విజయము సాధించి పెట్టలేదు.

7. నీవే విరోధుల నుండి మమ్ము రక్షించితివి. మమ్ము ద్వేషించువారిని ఓడించితివి.

8. కనుక మేమెల్లవేళల నిన్ను తలంచుకొని గర్వింతుము. సదా నీకు స్తుతులర్పింతుము.

9. కాని నీవు మమ్మిపుడు చేయివిడచి అవమానమున ముంచితివి. "మా సైన్యములతో ఇపుడు పోరునకు పోవైతివి.

10. నీవు మేము మా వైరులకు వెన్నిచ్చి పారిపోవునట్లు చేసితివి. వారు మా సొత్తును కొల్లగొట్టుకొనిపోయిరి.

11. శత్రువులు మమ్ము గొఱ్ఱెలనువలె వధించునట్లు చేసితివి. అన్యదేశములలో మమ్ము చెల్లాచెదరు చేసితివి.

12. నీ ప్రజలను అల్పమూల్యమునకు అమ్మివేసితివి. ఈ అమ్మకము వలన నీకెట్టి లాభమును కలుగదయ్యెను.

13. ఇరుగుపొరుగువారు మమ్ము ! గేలి చేయునట్లు చేసితివి. వారు మమ్ము చూచి నవ్వునట్లు చేసితివి.

14. అన్యజాతులు మమ్ము వెక్కిరించునట్లు చేసితివి. వారు మమ్ము చూచి నిరసనతో తలయాడించుచున్నారు.

15-16. విరోధులు నన్ను నిందింపగా, ప్రతిపక్షులు నన్ను దూషింపగా, నేను నిరంతరము అవమానమునకు గురియగుచున్నాను. అవహేళనము నన్ను పూర్తిగా కప్పివేసినది.

17. మేము నిన్ను విస్మరింపకున్నను, నీవు మాతో చేసికొనిన నిబంధనము మీరకున్నను, మాకీతిప్పలు వచ్చినవి.

18. మేము నిన్ను విడనాడలేదు, . నీ మార్గమునుండి వైదొలగలేదు.

19. ఐనను నీవు మమ్ము నక్కలు తిరుగాడుచోట నిస్సహాయులనుగా వదలివేసితివి. గాఢాంధకారమున పడద్రోసితివి.

20. మేము మా దేవుడైన నిన్ను మరచి అన్యదైవములను కొలిచియున్నచో

21. నరుల హృదయాలలోని రహస్యాలు తెలిసిన నీవు తప్పక గుర్తించి యుండెడివాడవేకదా?

22. ఇప్పుడు నిన్నుబట్టి శత్రువులచేత మేము నిరంతరము వధింపబడుచున్నాము. వారి దృష్టిలో మేము వధకు తగినట్టి గొఱ్ఱెలమైతిమి. 

23. ప్రభూ! నీవింకను నిద్రింపనేల? మేల్కొనుము! లెమ్ము! మమ్ము శాశ్వతముగా విడనాడకుము.

24. నీ ముఖమును మాకు కన్పింపకుండ దాచుకోనేల? నీవు మా వ్యధలను హింసలను విస్మరింపనేల?

25. మేము క్రుంగి నేలకు ఒరిగితిమి. విరోధులతో ఓడిపోయి, దుమ్ములో పడియుంటిమి.

26. నీవు లెమ్ము! మమ్మాదుకొనుము! . నీకు మా పట్ల ప్రేమ కలదు కనుక మమ్ము రక్షింపుము.

1. నా హృదయము రమ్యమైన , భావముతో పొంగిపొరలుచున్నది. నా ఈ గీతమును రాజుకు విన్పింతును. నా నాలుక నిపుణుడైన వ్రాతగాని లేఖినివలె పనిచేయును.
2. నీవు నరులలోకెల్ల సుందరరూపుడవు. సొగసైన వాక్చాతుర్యము కలవాడవు. ప్రభువు నిన్ను నిత్యము దీవించుచునే యుండును.
3. మహావీరుడవైన రాజా! ఖడ్గమును ధరింపుము! నీవు వైభవమును ఠీవియు గలవాడవు.
4. ప్రాభవముతో రథారూఢుడవై స్వారివెడలుము. సత్యమును, దయను, న్యాయమును నెలకొల్పుము. నీవు స్వీయబలము వలన మహావిజయములు సాధింతువు.
5. నీ వాడి బాణములు నీ శత్రువుల గుండెలలో గ్రుచ్చుకొనును. అన్యజాతి ప్రజలు నీ పాదముల మీద వాలుదురు.
6. దేవా! నీ సింహాసనము కలకాలము నిల్చును. నీవు న్యాయముతో నీ రాజదండమును త్రిప్పుదువు.
7. నీవు ధర్మమును అభిమానించి దౌష్ట్యమును ఏవగించుకొందువు. కనుకనే నీ దేవుడైన ప్రభువు నిన్ను ఎన్నుకొని, సాటి రాజుల కంటే నీకు ఎక్కువ ఆనందమును దయచేయు తైలముతో నిన్నభిషేకించెను.
8. నీ వస్త్రములు అగరు, లవంగపట్ట, గోపరసముల సువాసనలతో గుబాళించుచున్నవి. దంతముపొదిగిన , ప్రాసాదమున తంత్రీ వాద్యకారులు నీకు ప్రమోదము చేకూర్తురు.
9. రాజపుత్రికలు నీకు కొలువు చేయుదురు. రాణి ఓఫిరుదేశ మేలిమిబంగారు నగలతో అలంకరించుకొని నీ కుడిపార్శ్వమున నిలుచుండును.
10. కుమారీ! నీవు నా పలుకులు సావధానముగా వినుము. మీ ప్రజలను, మీ పుట్టినింటిని ఇక మరచిపొమ్ము.
11. రాజు నీ సౌందర్యమునకు మురిసిపోవును. అతడు నీకు అధిపతి కనుక  నీవు అతనికి నమస్కరింపుము.
12. తూరు దేశపు కుమార్తెలు, నీకు కానుకలు కొనివత్తురు. సంపన్నులు నీ మన్నన బడయగోరుదురు.
13. రాజకుమారి ప్రాసాదమున ఉన్నది, ఆమె పూర్ణ సౌందర్యవతి ఆమె ఉడుపులను పసిడిపోగులతో నేసిరి.
14. బహువర్ణ వస్త్రములు తాల్చిన రాజకుమారిని ఆమె చెలికత్తెలతోపాటు రాజు వద్దకు కొనివచ్చుచున్నారు.
15. వారెల్లరును ఆనందోత్సాహములతో కదలివచ్చి రాచనగరును ప్రవేశించుచున్నారు.
16. రాజా! గతించిన మీ పూర్వుల రాజ్యాధికారమును కొనసాగించుటకు నీవు కొమరులను బడయుదువు. విశ్వధాత్రికి వారిని అధిపతులను చేయుదువు.
17. నేను నీ ఖ్యాతిని తరతరములు నిలుపుదును. కావున ప్రజలు నిన్ను ఎల్లకాలము కొనియాడుదురు.

1. ప్రభువే మనకు ఆశ్రయము, బలమునైనవాడు ఆపదలలో అతడు మనలను ఆదుకొనుటకు సిద్ధముగా ఉండును.

2. కనుక భూమి కంపించినను, పర్వతములు సాగరగర్భమున కూలినను,

3. సాగరజలములు రేగి ఘోషించి, నురగలు క్రక్కినను, సముద్రజలములు పొంగి కొండలు చలించినను మనము భయపడనక్కరలేదు. 

4. మహోన్నతుని పవిత్ర మందిరమును, దేవుని నగరమును, తన పాయలతో ఆనందమున ఓలలాడించు నది ఒకటి కలదు.

5. దేవుడా పట్టణమున వసించును గనుక అది నాశనము కాదు. వేకువ జాముననే అతడు పురము నాదుకొనును.

6. అన్యజాతులు ఆర్భాటము చేసిరి, రాజ్యములు చలించెను. కాని ప్రభువు సింహనాదము చేయగా భూమి ద్రవించెను.

7. సైన్యములకు అధిపతియైన ప్రభువు మనకు అండగానున్నాడు. యాకోబు దేవుడు మనకు ఆశ్రయముగా నున్నాడు.

8. రండు, ప్రభువు కృత్యములను కనుడు. భూమి మీద ఆయన చేసిన మహాకార్యములను వీక్షింపుడు.

9. ఆయన నేల నాలుగు చెరగుల పోరులు రూపుమాపును. విల్లులను విరిచివేసి బల్లెములను విరుగగొట్టును. రథములను తగులబెట్టును.

10. “మీరు నిశ్చలముగానుండి, నేను దేవుడనని తెలిసికొనుడు. సకల జాతులలోను సర్వభూమి మీదను నేనే సార్వభౌముడను” అని అతడు వచించుచున్నాడు.

11. సైన్యములకు అధిపతియైన ప్రభువు మనకు అండగా నుండును. యాకోబు దేవుడు మనకు ఆశ్రయముగానుండును.

1. నిఖిల జాతులారా! చప్పట్లు కొట్టుడు. జయజయ నాదములతో ప్రభువును కీర్తింపుడు.

2. మహోన్నతుడైన ప్రభువు భయంకరుడు. అతడు విశ్వధాత్రిని పాలించుమహారాజు.

3. అతడు అన్యజాతులు మనకు లొంగిపోవునట్లు చేయును. వారిని మనకు పాదాక్రాంతులను చేయును.

4. మనకు భుక్తమైయున్న ఈ దేశమును అతడు మనకొరకు ఎన్నుకొనెను. ప్రభువునకు ప్రీతిపాత్రులైన యిస్రాయేలు ప్రజలు ఈ గడ్డను చూచి గర్వపడుదురు.

5. జనులు జేకొట్టుచు బూరలు ఊదుచుండగా ప్రభువు తన సింహాసనమును అధిరోహించును.

6. ప్రభువును కీర్తించి స్తుతింపుడు. మన రాజును కీర్తించి స్తుతింపుడు.

7. అతడు విశ్వధాత్రికిని రాజు. రమ్యముగా కీర్తనలుపాడి అతనిని వినుతింపుడు.

8. ప్రభువు తన పవిత్రసింహాసనమును అధిరోహించి అన్యజాతులను పరిపాలించును.

9. అన్యజాతుల నాయకులువచ్చి అబ్రహాము దేవుని కొలుచు ప్రజలతో కలసిపోవుచున్నారు. భూమి మీద రాజులెల్లరు ప్రభువునకు చెందినవారే. ఆయన మహోన్నతముగా ప్రస్తుతింపబడును.

1. ప్రభువు ఘనుడు. మన దేవుని పట్టణమునను, ఆయన పవిత్ర పర్వతము మీదను ఆ ప్రభువును ఘనముగా కీర్తింపవలయును.

2. దైవనిలయమైన సియోను ఉన్నతమును, సుందరమునైన పర్వతము. విశ్వధాత్రికి అది ప్రమోదము చేకూర్చును. అది ఉత్తర దిక్కునగల మహారాజు నగరము.

3. ఈ నగర దుర్గములందు ప్రభువు తన రక్షణను వెల్లడిచేసెను.

4. రాజులు ఏకమై సియోనుమీదికి దండెత్తి వచ్చిరి.

5. వారు ఆ పురమును జూచి విస్తుపోయిరి, భయపడి పారిపోయిరి.

6. ఆ పట్టణమును గాంచి గడగడ వణకిరి. ప్రసవవేదనము అనుభవించు స్త్రీవలె బాధ చెందిరి.

7. తర్షీషునకు పోవు నావలు తూర్పు గాలికి  కంపించునట్లు వారు కంపించిరి.

8. దేవుడు చేసిన కార్యమును మనము ముందే వినియుంటిమి. సైన్యములకు అధిపతియైన ప్రభుని పట్టణమున ఇప్పుడా సంఘటనను కన్నులారా చూచితిమి. దేవుడు ఆ నగరమును కలకాలము కాపాడును.

9. ప్రభూ! మేము నీ దేవాలయమున నీ ప్రేమను ధ్యానించుకొందుము.

10. నీ కీర్తివలె నీ నామము నేల అంచుల వరకు వ్యాపించును. నీ కుడిచేయి విజయముతో నిండియున్నది.

11. నీ తీర్పు, కట్టడలు ధర్మబద్దమైనవి కనుక సియోను పర్వతము, యూదా నగరములు హర్షించును.

12. సియోను చుట్టును తిరిగి దాని బురుజులను లెక్కపెట్టుడు.

13. దాని కోటగోడను గమనింపుడు. దాని దృఢత్వమును పరిశీలింపుడు.

14. అప్పుడు మీరు ఈ దేవుడు కలకాలము మనకు దేవుడగునని రాబోవు తరముల వారికి తెలియచేయ గలుగుదురు. అతడెల్లకాలము మనకు మార్గదర్శియై నడిపించును.

1. సకలజాతి ప్రజలారా! ఈ సంగతిని వినుడు. భూమి మీద వసించు సకల జనులారా! ఈ విషయమును ఆలింపుడు.

2. అధికులు, సామాన్యులు, ధనికులు, పేదలు ఎల్లరును వినుడు.

3. నేను విజ్ఞాన వాక్యములు పలికెదను. నా హృదయ భావములు వివేకము గలవి.

4. నేను సామెతను ఆలించిన మీదట పొడుపుకథను తంత్రీవాద్యముపై పాడి వివరింతును.

5-6. తమ కలిమిని నమ్ముకొని, తమ మహాసంపదలను గూర్చి గొప్పలు చెప్పుకొను దుష్టులైన శత్రువులు నన్ను చుట్టుముట్టగా నాకు వాటిల్లు ఆపదలను  గూర్చి నేనేమాత్రము భయపడను.

7. నరుడు డబ్బు చెల్లించి తన ప్రాణములు నిలబెట్టుకోలేడు. దేవునికి సొమ్ము చెల్లించి అసువులు నిలుపుకోలేడు.

8. నరుడు తన ప్రాణములు నిలుపుకొనుటకు ఎంత మూల్యము చెల్లించినను చాలదు.

9. అతడు శాశ్వతముగా జీవించుటకును, సమాధిగోతిని తప్పించుకొనుటకును, ఎంత సొమ్ము చెల్లించినను చాలదు.

10. జ్ఞానులును గతింతురనియు, బుద్దిహీనులును, మూర్చులునుకూడ చత్తురనియు, ఎల్లరును తమ సొత్తును తమ అనుయాయులకు వదలి పోవలసినదే అనియు నరునికి తెలియును.

11. వారి సమాధులే వారికి శాశ్వత గృహములు. . వారు తమ గోరీలలోనే సదా వసింతురు. ఒకప్పుడు వారికి సొంత భూములున్నను ప్రయోజనము లేదు.

12. నరుని వైభవములు అతని ప్రాణములను కాపాడజాలదు. అతడు వధకు గురియైన మృగమువలె చావవలసినదే.

13. తమ్ము తాము నమ్ముకొనువారికి, తమ సంపదల మీద తాము ఆధారపడు వారికి పట్టు గతి యిట్టిది.

14. మృత్యువే వారికి కాపరియై గొఱ్ఱెలను వలె వారిని పాతాళలోకమునకు తోలుకొని పోవును. ఉదయమున నీతిమంతులు వారిని గెలుతురు. అపుడు వారి ఆడంబరము అంతరించును. పాతాళమే వారికి నివాసమగును.

15. కాని ప్రభువు పాతాళలోకము బారినుండి నా ప్రాణములను కాపాడి, నన్ను స్వీకరించును.

16. ఎవడైనను ధనవంతుడై తన సంపదలను పెంచుకొనెనేని, అతడింటి వైభవము వృద్ధిచెందెనేని నీవు భయపడనక్కర లేదు.

17. అతడు చనిపోయినపుడు ఆ సొత్తును తనవెంట కొనిపోజాలడు. అతని సంపద అతనివెంట పోదు,

18-19. నరుడు తన మనుగడ వలన తాను సంతృప్తి పొందినను, తన విజయములకుగాను తాను ఇతరులనుండి పొగడ్తలు పొందినను, చనిపోయి తన పూర్వులను చేరుకోవలసినదే. అచట కలకాలము వెలుగును కోల్పోవలసినదే.

20. నరుని వైభవములు అతని ప్రాణములను కాపాడజాలవు. అతడు వధకు గురియైన మృగములవలె చావవలసినదే.

1. దేవాధిదేవుడైన ప్రభువు సంభాషించుచున్నాడు. ఆయన తూర్పునుండి పడమరవరకు గల విశ్వధాత్రిని పిలుచుచున్నాడు.

2. సౌందర్యనిధియైన సియోను పట్టణమునుండి ఆయన వెలుగు ప్రకాశించుచున్నది.

3. మన ప్రభువు విచ్చేయును. మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందట సర్వమును దహించు అగ్ని చూపట్టును. ఆయన చుట్టును పెనుతుఫాను వీచుచుండును.

4. ఆయన తన ప్రజలకు తీర్పుచెప్పును. ఆ తీర్పునకు భూమ్యాకాశములను సాక్షులుగా పిల్చును.

5. “బలి అర్పణపూర్వకముగా నాతో నిబంధనము చేసికొనిన నా పవిత్ర ప్రజను ప్రోగుచేయుడు” అని ఆయన ఆదేశించును.

6. ప్రభువు న్యాయవంతుడనియు , ఆయనే స్వయముగా న్యాయము చెప్పుననియు ఆకాశము చాటుచున్నది.

7. “నా ప్రజలారా! నేను సంభాషించుచున్నాను, మీరు వినుడు. యిస్రాయేలీయులారా! నేను మీపై నేరము తెచ్చుచున్నాను. నేను మీ దేవుడనైన ప్రభుడను.

8. మీరు అర్పించు బలుల మీద నేను తప్పులెన్నుటలేదు. మీరు నిరంతరము నాకు దహనబలులు అర్పించుచునే ఉన్నారు.

9. అయినను మీ కొట్టములనుండి ఎద్దులుగాని, మీ మందలనుండి మేకపోతులుగాని నాకు అక్కరలేదు.

10. వన్యమృగములు నావే. వేలకొలది కొండలమీది పశువులును నావే.

11. ఆకాశమున ఎగురుపక్షులన్నియు నావే. పొలమున తిరుగాడు జంతువులన్నియు నావే.

12. నాకు ఆకలి వేసినచో నేను మీతో చెప్పను. ఈ జగత్తును దానిలోని సకలవస్తువులును నావేకదా?

13. నేను ఎడ్లమాంసము తిందునా? మేకలనెత్తురు త్రాగుదునా?

14. మీరు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులనెడు బలిని అర్పింపుడు. మహోన్నతునికి మీరు చేసికొనిన మ్రొక్కుబడులను చెల్లింపుడు.

15. అటుపిమ్మట మీ ఆపదలలో మీరు నాకు మొర పెట్టుడు. నేను మీ ఇక్కట్టులు తొలగింతును. మీరు నన్ను కీర్తింపవచ్చును”.

16. కాని దుష్టులతో ప్రభువు ఇట్లు పలుకును: “మీరు నా ఆజ్ఞలను వల్లెవేయనేల? నా నిబంధనమును గూర్చి మాట్లాడనేల?

17. మీరు నా శిక్షణమును అనాదరము చేసి నా కట్టడలను పెడచెవిని పెట్టుచున్నారుగదా!

18. దొంగ కంటబడగనే మీరు వానితో పొత్తు సేయుదురు. వ్యభిచారులతో సాంగత్యము చేయుదురు.

19. మీరు సులువుగా ఇతరులను ఆడిపోసికొందురు. మీ నాలుక కల్లలాడును.

20. మీరు మీ సోదరులను నిందించుటకుగాను, మీ తల్లి కుమారుని మీదనే తప్పులెన్నుటకుగాను సిద్ధముగానుందురు.

21. మీరిట్టికార్యములు చేసినను నేను మౌనముగానుంటిని. కనుక మీరు, నేనును మీ వంటివాడనే అని యెంచితిరి. కాని మీ ముందర వీటన్నిటిని ఉంచి మిమ్ము గద్దించెదను.

22. నన్ను లెక్కచేయని ప్రజలారా! ఈ విషయమునాలింపుడు, లేదేని నేను మిమ్ము చీల్చివేసెదను. అప్పుడు మిమ్మెవ్వడును రక్షింపలేడు.

23. కృతజ్ఞతాస్తుతి అను బలి అర్పించువాడు నన్ను గౌరవించును. నీతిమార్గమున నడచువానిని నేను రక్షింతును.”

1. ప్రభూ! నీ స్థిరమైన ప్రేమతో నన్ను కరుణింపుము. నీ అనంత కరుణతో నా పాపములను తుడిచివేయుము.

2. నా దోషములనుండి నన్ను పూర్తిగా కడిగి వేయుము. నా పాపములనుండి నన్ను శుద్ధిచేయుము.

3. నా అపరాధములు నాకు తెలియును. నేనెల్లపుడు నా తప్పులను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుచునేయుందును.

4. నీకే, కేవలము నీకే ద్రోహముగా నేను పాపము చేసితిని. నీవు దుష్కార్యములుగా గణించు పనులను చేసితిని. నీవు నాకు తీర్పుచెప్పుట న్యాయమే. నన్ను దోషిగా నిర్ణయించుట సబబే.

5. నేను పుట్టినప్పటినుండియు పాపాత్ముడనే. మా అమ్మ కడుపున పడినప్పటి నుండియు కిల్బిషాత్ముడనే.

6. నీవు చిత్తశుద్ధిని కోరువాడవు. నా మనస్సును నీ జ్ఞానముతో నింపుము.

7. హిస్సోపు కొమ్మతో నన్ను ప్రక్షాళింపుము. నేను శుద్దుడనగుదును. నన్ను కడుగుము, నేను మంచుకంటె తెల్లనగుదును.

8. నన్ను నీ సంతోషోల్లాసములతో నింపుము. అప్పుడు నీవు నలుగగొట్టిన ఎముకలు సంతసించును.

9. నా దోషముల నుండి నీ మోమును ప్రక్కకు త్రిప్పుకొనుము. నా పాతకములనెల్ల తుడిచివేయుము.

10. దేవా! నాలో నిర్మలహృదయమును సృజింపుము. నూతనమును, స్థిరమునైన మనస్సును నాలో నెలకొల్పుము.

11. నన్ను నీ సన్నిధినుండి గెంటివేయకుము. నీ పరిశుద్దాత్మను నాలోనుండి తీసివేయకుము.

12. నీ రక్షణానందమును నాకు మరల దయచేయుము. విధేయాత్మకమైన హృదయమును నాకు ప్రసాదింపుము.

13. అపుడు నేను పాపులకు నీ మార్గమును తెలియజేయుదును. వారు నీ యొద్దకు తిరిగివత్తురు.

14. నా రక్షకుడైన దేవా! నన్ను రక్తాపరాధమునుండి కాపాడుము. అప్పుడు నా నాలుక నీ నీతిని గూర్చి ఉత్సాహగానము చేయును.

15. ప్రభూ! నీవు నా పెదవులను విప్పుము. నేను నీ స్తుతులను ఉగ్గడించెదను.

16. నీవు బలులవలన సంతుష్టిచెందవు. నేను దహనబలి నర్పించినచో నీవు ప్రీతిజెందవు.

17. దేవా! నేనర్పించు బలి పశ్చాత్తాపపూరితమైన హృదయమే. విరిగినలిగినట్టిదియు ' వినయాన్వితమునైన హృదయమును నీవు అనాదరము చేయవు.

18. నీవు నెనరుతో సియోనును ఆదుకొనుము. యెరూషలేము గోడలను పునర్నిర్మింపుము.

19. అప్పుడు నీవు దహనబలులు, సంపూర్ణ హోమములు మొదలగు ఉచితములైన బలులవలన సంతృప్తి చెందుదువు. అప్పుడు జనులు నీ బలిపీఠము మీద కోడెలనర్పింతురు.

1. వీరుడా! నీవు నీ చెడ్డ పనులను గూర్చి విఱ్ఱవీగనేల? ప్రభువు నిత్యము కృపజూపును.

2. నీవు దినమెల్లయు ఇతరులను నాశనము చేయుటకు పన్నాగములు పన్నుచున్నావు. నీ నాలుక క్షురకత్తివలె పదునైనది. నీవు ఇతరులకు ద్రోహము తలపెట్టితివి.

3. నీవు మంచికంటె చెడ్డనెక్కువగా అభిలషించితివి. సత్యముకంటె అసత్యమును ఎక్కువగా ఆదరించితివి.

4. మోసపు నాలుక కలవాడా! నీవు నీ పలుకులతో ఇతరులను నాశనము చేయుచున్నావు.

5. కనుక ప్రభువు నిన్ను నిత్య నాశనమునకు గురిచేయును. అతడు నీ ఇంటినుండి నిన్ను మెడబట్టి గెంటివేయును. జీవవంతుల లోకమునుండి నిన్ను పెరికివేయును.

6. ఈ ఉదంతమును జూచి న్యాయవంతులు భయభ్రాంతులగుదురు. వారు నిన్ను పరియాచకము చేయుచు ఇట్లందురు:

7. "ఇడుగో! దేవుని ఆశ్రయింపని నరుడు! ఇతడు తన బహుళ సంపదలను నమ్ముకొనెను. తన దుష్కార్యములే తనకు బలమొసగునని యెంచెను”.

8. నా మట్టుకు నేను దేవుని మందిరమున ఎదుగు ఓలివుచెట్టువలె ఉన్నాను. నేను ప్రభువు కృపను సదా నమ్మెదను.

9. దేవా! నీవు నాకు చేసిన మేలునకుగాను నేను నీకు నిత్యము వందనములు అర్పింతును. మంచితనముగల నీ నామమును భక్తసమాజమున ప్రకటింతును.

1. మూర్ఖులు “దేవుడు లేడు” అని యెంతురు. వారెల్లరును దుష్టులై ఘోరకార్యములను చేసిరి. మంచిని చేయువాడు ఒక్కడును లేడయ్యెను.

2. జ్ఞానముకలిగి తనను వెదకువారు ఎవరైన ఉన్నారేమో చూతమని దేవుడు ఆకసమునుండి నరులవైపు పారజూచును.

3. కాని జనులెల్లరును తప్పుత్రోవ పట్టిరి, ఎల్లరును దుష్టులైరి. మంచిని చేయువాడు ఒక్కడును లేడయ్యెను.

4. నా ప్రజలను భోజనమువలె మ్రింగివేయుచు, దేవునికి ప్రార్థన ఏ మాత్రము చేయని దుష్టులకు జ్ఞానము ఇసుమంతయు లేదా?

5. దేవుడు ఆ భక్తిహీనుల ఎముకలను చిందరవందరచేయును. అచ్చోట ఆ దుష్టులు ఘోరమైన భయమువాత పడుదురు. దేవుడు వారిని నిరాకరింపగా వారు అవమానమున మునుగుదురు.

6. సియోనునుండి యిస్రాయేలును రక్షించు నాథుడెవడు? ప్రభువు తన ప్రజలకు అభ్యుదయము దయచేసినపుడు యాకోబు సంతతియెల్ల సంతసించును. యిస్రాయేలీయులెల్లరు ప్రమోదము చెందుదురు.

1. దేవా! నీ శక్తితో నన్ను రక్షింపుము. నీ బలముతో నాకు న్యాయము చేయుము.

2. దేవా! నా మొర వినుము, నా పలుకులాలింపుము.

3. గర్వితులు నా మీదికి వచ్చుచున్నారు. క్రూరులు నా ప్రాణములు తీయగోరుచున్నారు. వారు దేవుని లక్ష్యము చేయుటలేదు.

4. కాని దేవుడే నాకు సాయము చేయును. ప్రభువే నన్నాదుకొనును.

5. దేవుడు నా శత్రువుల దుష్టత్వమును వారి మీదికే త్రిప్పికొట్టునుగాక! ఆయన నమ్మదగినవాడు కనుక నా విరోధులను నాశనము చేయునుగాక!

6. ప్రభూ! నేను సంతసముతో నీకు బలినర్పింతును. శ్రేష్ఠమైన నీ నామమునకు గాను నీకు వందనములు అర్పింతును.

7. సకల ఆపదలనుండియు నీవు నన్ను కాపాడితివి. నేను నా శత్రువుల ఓటమిని గాంచితిని.

1. దేవా! నా మొర వినుము. నా విన్నపమును పెడచెవిని పెట్టకుము.

2. నా వేడుకోలును ఆలించి నాకు ప్రత్యుత్తరమిమ్ము నేను చింతలవలన మిక్కిలి అలసిపోతిని. శత్రువుల బెదరింపు కేకలకును దుష్టులపీడనకును నేను జంకెదను.

3. వారు నన్ను బాధపెట్టుచున్నారు. నా మీద ఆగ్రహము చెందుచున్నారు.

4. నా హృదయము లోలోపలనే వేదననొందుచున్నది. మృత్యుభయము నన్నావరించినది.

5. నేను భీతితో కంపించుచున్నాను. వెరపు నన్ను చుట్టుముట్టినది.

6. “పావురమునకువలె నాకును రెక్కలుండిన , ఎంత బాగుగానుండెడిది. నేనెగిరిపోయి విశ్రాంతినొందెడివాడనుకదా!

7. దూరముగా ఎగసిపోయి ఎడారిలో వసించెడి వాడనుకదా!

8. వడివడిగా దూసుకొనిపోయి పెనుగాలినుండియు, తుఫానునుండియు తప్పించుకొనెడివాడనుగదా!” అని నేను తలంచితిని.

9. ప్రభూ! నీవు శత్రువులను నాశనముచేసి వారి భాషను తారుమారు చేయుము. పట్టణమున హింసయు కొట్లాటలును కన్పించుచున్నవి.

10. విరోధులు దివారాత్రములు ప్రాకారములమీద నడచుచు, నగరము చుట్టును తిరుగాడుచున్నారు. పట్టణము నేరములతోను, దుష్కార్యములతోను నిండియున్నది.

11. పురము వినాశనమునకు నిలయమైనది. సంతవీధులు పీడనకును, వంచనకును ఆటపట్టులైనవి.

12. విరోధి ఎవడైన నన్ను అవమానించినచో నేను సహించియుండెడివాడను, ప్రత్యర్థి ఎవడైన నన్ను కించపరచినచో నేను అతని కంటబడకుండ దాగుకొనియుండెడి వాడను.

13. కాని నాకు సరిసమానుడవు, సహచరుడవు, చెలికాడవునైన నీవే ఇట్లు చేసితివి.

14. నీవును, నేనును ఆప్యాయముగా సుద్దులు చెప్పుకొనెడివారము. భక్తసమూహముతో గూడి దేవాలయమునకు వెళ్ళెడివారము.

15. మృత్యువు నా శత్రువుల పైకి హఠాత్తుగా దిగివచ్చునుగాక! వారు సజీవులుగానే పాతాళమునకు పోవుదురుగాక! దుష్టత్వము వారి నివాసములో, హృదయములోనున్నది.

16. నా మట్టుకు నేను దేవునికి మొరపెట్టెదను. అతడు నన్ను కాపాడును.

17. సాయంకాలము, ఉదయము, మధ్యాహ్నము నేనతనికి ఫిర్యాదు చేయుచు అంగలార్చెదను. అతడు నా వేడుకోలునాలించును.

18. బహు శత్రువర్గములు నాతో సల్పు పోరాటమున అతడు నా ప్రాణములను సురక్షితముగా కాచికాపాడును.

19. అనాదికాలము నుండియు పరిపాలనము చేయుచున్న దేవుడు నా మొరనాలించి వారిని ఓడించును. ఆ విరోధులు, దేవునికి భయపడరు, పరివర్తనము చెందరు.

20. నాతోటివాడు తన మిత్రులమీదికి దాడిచేసెను. అతడు తన ఒప్పందాన్ని నిలబెట్టుకోడయ్యెను.

21. అతని పలుకులు వెన్నకంటెను మెత్తగా నుండును. కాని అతని యెదలో ద్వేషమున్నది. అతని మాటలు తైలము పూసినట్లుగా మృదువుగా నుండును. కాని అవి ఒరనుండి వెలికితీసిన కత్తులవంటివి.

22. నీ భారమును ప్రభువు మీద మోపుము ఆయన నిన్ను భరించును. ఆయన సజ్జనుని ఎన్నడును కలత జెందనీయడు.

23. దేవా! నీవు ఆ నరహంతలను, ఆ వంచకులను, వారి ఆయుష్కాలము ఇంకను సగమైనను ముగియకమునుపే లోతైన గోతిలో పడత్రోయుదువు. నేను మాత్రము నిన్నే నమ్మెదను.

1. దేవా! నా మీద దయజూపుము. శత్రువులు నా మీదికి వచ్చుచున్నారు. నిరంతరము నన్ను అణచివేయుచున్నారు.

2. దినమెల్లను విరోధులు నా మీదికి దాడి చేయుచున్నారు. నా మీద పోరాడువారు అనేకులున్నారు.

3. నాకు భయము కలిగినపుడెల్ల నేను నిన్నాశ్రయింతును.

4. నేను దేవుని విశ్వసించి ఆయన వాగ్దానములు నుతింతును. ఆయనను నమ్మి భయమును విడనాడెదను. మానవమాత్రులు నన్నేమి చేయగలరు?

5. నేను దినమెల్ల ఏ పనికి పూనుకొనినను నా విరోధులు నన్ను వేధించుచున్నారు. వారి ఆలోచనలన్నియు నాకు కీడు చేయవలయుననియే.

6. వారెల్లరును ఏకమై రహస్యముగా దాగియుండి నేను చేయుపనులెల్ల పొంచి చూచుచున్నారు. నా ప్రాణములు తీయవలయుననియే వారి కోరిక.

7. ఇట్టి దోషమునకుగాను వారు శిక్షను అనుభవింపవలదా? దేవా! నీ కోపముతో ఆ ప్రజలను నాశనము చేయుము.

8. నీవు నా వేదనలను గుర్తించితివి. నా అశ్రుబిందువులను నీ సీసాలో పోసియుంచితివి? వానిని నీ గ్రంథమున లిఖించలేదా?

9. నేను నీకు మొరపెట్టగానే నా శత్రువులు వెనుదిరిగి పారిపోవుదురు. దేవుడు నా పక్షముననున్నాడని నాకు తెలియును.

10. నేను దేవుని విశ్వసించి అతని వాగ్దానమును వినుతింతును. ప్రభువు వాగ్దానమును కీర్తింతును.

11. ఆయనను నమ్మి భయమును విడనాడెదను. మానవమాత్రులు నన్నేమి చేయగలరు?

12. దేవా! నేను నా మ్రొక్కులను చెల్లించుకొందును. నీకు కృతజ్ఞతార్పణమును అర్పింతును.

13. నీవు నన్ను మృత్యువునుండి కాపాడితివి. నా అడుగులు తడబడి పడిపోకుండ రక్షించితివి. కనుక దేవునిసన్నిధిలో నడచెదను. సజీవులమీద ప్రకాశించు వెలుగులో నడయాడెదను.

1. ప్రభూ! నా మీద దయజూపుము, నా మీద దయజూపుము. నేను నిన్నాశ్రయించితిని. అపాయములెల్ల తొలగిపోయిన దాక నేను నీ రెక్కలమాటున దాగుకొందును.

2. నా అక్కరలెల్ల తీర్చువాడును, . మహోన్నతుడునైన దేవునికి నేను మొరపెట్టెదను.

3. అతడు ఆకసమునుండి నా మొర విని నన్ను కాపాడునుగాక! నా మీదికి ఎత్తి వచ్చువారిని అడ్డగించునుగాక! తన కరుణను విశ్వసనీయతను నా చెంతకు పంపునుగాక!

4. నేను సింగముల నడుమ చిక్కుకొంటిని. అవి నన్ను మ్రింగుటకు కాచుకొనియున్నవి. వాటి కోరలు బాణములవలెను, బల్లెములవలెను ఉన్నవి. వాటి నాలుకలు వాడియైన కత్తులవలె ఉన్నవి.

5. దేవా! నీవు మింటికి పైగా ఎగయుము.ఈ భూమినంతటిని నీ తేజస్సుతో నింపుము.

6. విరోధులు నా పాదములకు ఉరులు పన్నిరి. నేను విచారమువలన క్రుంగిపోతిని. వారు నన్ను కూల్చుటకు గోతిని త్రవ్విరి. కాని తాము త్రవ్విన గోతిలో తామే కూలిరి.

7. దేవా! నా హృదయము స్థిరముగా నున్నది, నా హృదయము దృఢముగా నున్నది. నేను నీపై పాటలు పాడి నిన్ను స్తుతింతును.

8. నా ప్రాణమా! మేలుకొనుము! వీణతంత్రీవాద్యము మేల్కొనునుగాక! నేను ఉషస్సును మేలుకొల్పెదను.

9. ప్రభూ! నేను వివిధజాతులనడుమ “నిన్ను వినుతించెదను. బహుజనులనడుమ నిన్ను స్తుతించెదను.

10. నీ కృప ఆకాశమంత ఉన్నతమైనది. నీ విశ్వసనీయత మేఘమండలమంత ఎత్తైనది.

11. దేవా! నీవు మింటికి పైగా ఎగయుము, ధాత్రినంతటిని నీ తేజస్సుతో నింపుము.

1. న్యాయాధిపతులారా! మీరు న్యాయయుక్తముగా తీర్పు తీర్చుచున్నారా? తీర్పు చెప్పుచున్నారా?

2. లేదే, మీ యెదలో పరపీడనము గూర్చియే తలపోయుచున్నారు.  మీరు భూమిమీద దౌర్జన్యములు జరుపుచున్నారు.

3. ఈ దుర్మార్గులు పుట్టినప్పటినుండియు పెడత్రోవనే పట్టిరి. తాము జన్మించినప్పటి నుండియు అబద్దములే చెప్పిరి.

4-5. వారికి పామునకువలె విషముండును. పాములు పట్టువాని స్వరమును వినక, నేర్పరియైన మాంత్రికుని మంత్రములకు లొంగక,మొండిదైయుండు నాగుబామువలె వారును చెవులు మూసికొనిరి.

6. దేవా! నీవు వారి మూతిపండ్లు రాలగొట్టుము. ఆ సింగముల కోరలు ఊడబెరుకుము.

7. వారు కారిపోయెడి నీరువలె ఇంకిపోవుదురుగాక! కాలి క్రిందపడి నలిగిపోయెడు గడ్డివలె ఎండిపోవుదురుగాక!

8. తాను స్రవించిన జిగటద్రవంలో తానే కరిగిపోవు నత్తవలెను, గర్భస్రావము కాగా వెలుగునుగాంచజాలని పిండము వలెను నాశనమగుదురుగాక!

9. మీ కుండలు పచ్చివైనను, ఎండినవైనను, వాటికి ముండ్లకంప సెగ తగలకమునుపె, ప్రభువు వారిని పొట్టునువలె ఎగురగొట్టునుగాక!

10. దుర్మార్గులకు పడు శిక్షను జూచి సజ్జనులు సంతసింతురు. ఆ దుష్టుల నెత్తుటిలో తాము కాళ్ళు కడుగుకొందురు.

11. “పుణ్యపురుషులకు బహుమతి లభించుననియు, లోకములో న్యాయముచేయు దేవుడొకడున్నాడు” అనియు జనులు చెప్పుదురు.

1. ప్రభూ! శత్రువుల బారినుండి నన్ను కాపాడుము. నా మీదికి దుమికి వచ్చు వారినుండి నన్ను రక్షింపుము.

2. దుష్టులనుండి నన్నాదుకొనుము. నరహంతలనుండి నన్ను సంరక్షింపుము.

3. వారు నా ప్రాణములు తీయుటకు పొంచియున్నారు. నేనెట్టి పాపముగాని, అపరాధముగాని చేయకున్నను నిష్కారణముగా బలాఢ్యులు ఏకమై నన్నెదిరించుచున్నారు.

4. నా వలన ఎట్టి తప్పు లేకున్నను, వారు నా మీదికి ఎత్తి వచ్చుటకు సంసిద్ధులగుచున్నారు.

5. సర్వశక్తిమంతుడవును, యిస్రాయేలు దేవుడవునైన ప్రభూ! నీవు మేలుకొని, నన్నాదుకొనుము, నా అగచాట్లు నీవే చూడుము. నీవు మేలుకొని అన్యజాతులను శిక్షింపుము. దుష్టులైన ద్రోహులను మన్నింపకుము.

6. వారు సాయంకాలము మరల వచ్చెదరు. కుక్కలవలె మొరుగుచు నగరమున తిరుగాడెదరు.

7. వారి పలుకులు వినుము. వారి నాలుకలు కత్తులవలెనున్నవి. వారు “మా మాటలెవరును వినరులే” అని తలంచుచున్నారు.

8. కాని ప్రభూ! నీవు వారిని చూచి నవ్వుదువు. నీవు అన్యజాతులనెల్ల అపహాసము చేయుదువు.

9. నాకు బలమును దయచేయు దేవా! నేను నిన్నే నమ్ముకొంటిని. నాకు రక్షణ దుర్గమవు నీవే.

10. నన్ను కృపతో చూచు దేవుడు నా చెంతకు వచ్చునుగాక! నేను నా శత్రువుల పతనమును కన్నులార చూతునుగాక!

11. ప్రభూ! జనులు ఆ దుష్టులను విస్మరింపక మునుపే నీవు వారిని సంహరింపుము. మాకు రక్షాకవచమైన ప్రభూ! నీ బలముతో వారిని చెల్లాచెదరుచేసి నాశనము చేయుము.

12. వారి నోటనున్న దోషములు, వారి పెదవుల మీది మాటలు అన్నియు పాపపూరితములే. వారు శాపములు పలుకుచున్నారు, కల్లలాడుచున్నారు. కనుక వారు తమ అహంకారమున తామే చిక్కుకొందురు గాక!

13. నీ కోపముతో వారిని నాశనము చేయుము, సర్వనాశనము చేయుము. అప్పుడు దేవుడు యాకోబును పాలించుచున్నాడనియు లోకమంతటిని ఏలుచున్నాడనియు ఎల్లరును గ్రహింతురు.

14. శత్రువులు సాయంకాలము మరల వచ్చెదరు. కుక్కలవలె మొరుగుచు నగరమున తిరుగాడుదురు.

15. తిండికొరకు ఎల్లయెడల తిరుగుదురు. చాలినంత కూడు దొరకనిచో గొణగుదురు.

16. కాని నేను నీ బలమును ఉగ్గడింతును. ప్రతి ఉదయము నీ కరుణను కీర్తించెదను. నీవు నాకు రక్షణదుర్గముగా నుంటివి. నేను ఆపదలో చిక్కినపుడు నాకు ఆశ్రయమైతివి.

17. నాకు బలమును దయచేయు దేవా! నేను నిన్ను సన్నుతించెదను. నన్ను ప్రేమతో పోషించుదేవుడవు నీవే, స్థిరమైన ప్రేమను చూపించు దేవుడవు నీవే

1. దేవా! మమ్ము విడనాడితివి, మమ్ము ఓడించితివి, మాపై కోపించితివి. ఇపుడు మమ్ము తిరిగి ఉద్దరింపుము.

2. నీవు నేలను కంపింపజేసి ప్రకంపనలు కల్పించితివి. దాని పగుళ్ళను తిరిగి అతికించి సరిదిద్దుము.

3. నీ ప్రజలను ఘోరమైన కష్టములకు గురిచేసితివి. నీవు మాచే త్రాగించిన మద్యము వలన మేము తూలి పడిపోయితిమి.

4. నీ పట్ల భయభక్తులు కలవారిని నీ చెంతకు చేరదీసితివి. వారిని శత్రువుల విల్లుల బారినుండి కాపాడుటకుగాను నీ జెండాను పైకెత్తితివి. 

5. నీ ప్రియ ప్రజలు విమోచింపబడునట్లుగా నీ కుడిచేతితో రక్షింపుము.మాకు జవాబునిమ్ము.

6. ప్రభువు తన దేవళమునుండి మనకిట్లు వాగ్దానము చేసెను; “నేను విజయమును సాధించి షెకెమును పంచి పెట్టెదను. సుక్కోతు లోయను విభజించి ఇచ్చెదను.

7. గిలాదు, మనప్పే మండలములు నావే, ఎఫ్రాయీము నాకు శిరస్త్రాణము, యూదా నాకు రాజదండము.

8. మోవాబు నేను కాళ్ళు కడుగుకొను పళ్ళెము ఎదోము మీదికి నా పాదరక్షను విసరుదును. ఫిలిస్తీయాను ఓడించి అందం విజయనాదము చేయుదును”.

9. సురక్షితమైయున్న నగరములోనికి నన్నెవ్వరు కొనిపోగలరు? ఎదోములోనికి నన్నెవ్వరు తీసికొనిపోగలరు?

10. దేవా! నీవు మమ్ము నిజముగనే పరిత్యజించితివా? మా సైన్యముతో నీవిక యుద్ధమునకు పోవా?

11. శత్రువుల బారినుండి నీవు మమ్మాదుకొనుము. నరుల ఆదుకోలు నిరర్ధకము.

12. దేవుడు మన పక్షమున ఉండెనేని మనము శౌర్యముతో పోరాడెదము. అతడు మన శత్రువుల నెల్ల అణగదొక్కును.

1. ప్రభూ! నీవు నా ఆక్రందనమును వినుము. నా వేడుకోలును ఆలింపుము.

2. సొమ్మసిల్లిన యెదతో నేల అంచుల నుండి నేను నీకు మొరపెట్టుచున్నాను. నేను ఎక్కలేని ఉన్నత పర్వతము మీదికి నీవు నడిపింపుము.

3. నాకు ఆశ్రయదుర్గమవు నీవే. శత్రువుల నుండి నన్ను సంరక్షించు కోటవు నీవే.

4. నేను నీ మందిరమున సదా వసింతును. నీ రెక్కల మరుగున తలదాచుకొందును.

5. దేవా! నీవు నా ఋక్కులను అంగీకరించితివి. నీపట్ల భయభక్తులు చూపువారికి లభించు వారసత్వపు భూమిని నాకును దయచేసితివి.

6. నీవు రాజునకు దీర్ఘాయువు దయచేయుము. అతడు పెక్కుతరముల వరకు బ్రతుకునుగాక!

7. నీసన్నిధిలో కలకాలము రాజ్యము చేయునుగాక! నీ స్థిర ప్రేమ, విశ్వసనీయత అతడిని సంరక్షించునుగాక!

8. నేను నిన్ను సదా కీర్తించెదను. ప్రతిదినము నీకు నా మ్రొక్కులు చెల్లించుకొందును.

1. దేవుని యందు మాత్రమే నా ఆత్మ మౌనముగా నిరీక్షించుచున్నది. నాకు రక్షణను ఒసగువాడు ఆయనే.

2. ఆయన నాకు ఆశ్రయశిల, రక్షణకోట కాగా నేనే మాత్రము కలతజెందను.

3. మీరెల్లరు ఎంతకాలము నా ఒక్కని మీదికి దాడిచేయుదురు? ఒరిగియున్న గోడవలెను, వాలియున్న ప్రాకారమువలెను మీరు నన్ను కూలద్రోయజూతురా?

4. నన్ను పదవీభ్రష్టుని చేయవలెననియే మీ కోరిక, కల్లలాడుట మీకు ప్రీతి. మీరు బయటకి నన్ను ప్రేమించు వారివలె దీవించుచున్నారు. లోలోపల మాత్రము నన్ను శపించుచున్నారు.

5. నా ప్రాణము దేవునియందు మాత్రమే మౌనముగా నిరీక్షించుచున్నది. ఆయనయందే నా నమ్మకము.

6. ఆయన నాకు ఆశ్రయశిల, రక్షణకోట కాగా నేనెంత మాత్రము కలతచెందను.

7. నా రక్షణమును, గౌరవమును ప్రభువు మీదనే ఆధారపడియున్నవి. నాకు బలమైన కోటయు, ఆశ్రయుడును ఆయనే.

8. జనులారా! మీరెల్లవేళల ప్రభువును నమ్ముడు. మీ గోడులు ఆయనకు విన్నవించుకొనుడు. మనకు ఆశ్రయనీయుడు ఆయనే.

9. అల్పులైన నరులు, ఊదిన శ్వాసవంటివారు. ఉన్నతులైన మానవులందరు భ్రమవంటివారు. తక్కెడలో పెట్టి తూచినచోవారు పైకి తేలిపోయెదరు, ఊదిన శ్వాసము కంటె తేలికగా తూగెదరు.

10. దౌర్జన్య చర్యల వలన మీరేమియు పొందలేరు. దొంగతనము వలన ఏమియు సాధింపజాలరు. మీ సంపదలు పెరిగినను మీరు వానిని నమ్మరాదు.

11. బలమును, ప్రేమయు తనకు చెందినవని ప్రభువు ఒకమారు సెలవీయగా నేను రెండుమారులు వింటిని.

12. ప్రభూ! స్థిరమైన ప్రేమ నీకే చెందును. నీవు ప్రతినరుని వాని కార్యములకు తగినట్లుగా సంభావింతువు.

1. దేవా! నీవు నాకు దేవుడవు. నేను నీ కొరకు ఉబలాటపడుచున్నాను. నీ కొరకు ఆశగొనియున్నాను. నీళ్ళు లేక ఎండి మాడియున్న నేలవలె నా ప్రాణము నీ కొరకు దప్పికగొనుచున్నది.

2. నీ దేవాలయమున నిన్ను దర్శింపవలెననియు, నీ శక్తిని, తేజస్సును కన్నులార 'చూడవలెననియు నాకోరిక.

3. నీ అపారప్రేమ ప్రాణముకంటెను శ్రేష్ఠమైనది. కనుక నేను నిన్ను ప్రస్తుతించెదను.

4. నేను జీవించియున్నంత కాలము నిన్ను స్తుతించెదను. నీ నామమునకు చేతులెత్తి ప్రార్ధన చేసెదను.

5. నీ సాన్నిధ్యమున మధురమైన విందును ఆరగించి, . నా ప్రాణము ఆనందమున సంతృప్తి చెందును. నేను సంతసముతో కీర్తనలు పాడుచు, నిన్ను వినుతింతును.

6. నా పడక మీద నిన్ను స్మరించుకొందును. రేయి నాలుగు జాములు నిన్ను ధ్యానింతును.

7. నీవు నాకు సహాయుడవుగా ఉంటివి కనుక నేను నీ రెక్కలనీడలో సంతసముతో పాటలుపాడెదను.

8. నేను నీకు అంటి పెట్టుకొని నడతును. నీ కుడిచేయి నన్ను ఆదుకొనును.

9. నా ప్రాణములు తీయగోరువారు పాతాళమునకు పోవుదురుగాక!

10. వారు కత్తివాత పడుదురుగాక! నక్కలు వారి శవములను పీక్కొని తినును గాక!

11. రాజు దేవునియందు ఆనందించును. దేవుని పేరుమీదుగా ప్రమాణము చేయు వారందరు సంతసింతురు. దేవుడు కల్లలాడు వారి నోళ్ళు మూయించును.

1. దేవా! నేను ఆపదలో చిక్కి నీకు మొరపెట్టుకొనుచున్నాను, వినుము. శత్రుభయము నుండి నన్ను సంరక్షింపుము.

2. దుర్మార్గుల పన్నాగమునుండి నన్ను కాపాడుము. దుష్టబృందముల నుండి నన్ను రక్షింపుము.

3. వారు తమ వాక్కులకు కత్తులకు వలె పదును పెట్టుచున్నారు. క్రూరమైన పలుకులను, బాణములవలె గుప్పించుచున్నారు.

4. చాటున దాగియుండి, భయము ఏ మాత్రములేక, నిర్దోషులమీద దిడీలున అంబులు రువ్వుచున్నారు.

5. తమ దుష్కార్యములను గూర్చి ఒకరి నొకరు హెచ్చరించుకొనుచున్నారు. మోసపూరితమైన కుట్రలను ఎక్కడ పన్నుదమాయని తమలో తాము చర్చించుకొనుచున్నారు. “మనలను ఎవ్వరు చూచెదరు?

6. చెడు పన్నాగములు పన్ని మనము బాగుగా కుతంత్రములు పన్నితిమి” అని చెప్పుకొనుచున్నారు. మనిషి హృదయము మరియు మనస్సు చాలా లోతైనవికదా!

7. కాని దేవుడు వారిమీద తన బాణములు రువ్వును. వారు హఠాత్తుగా గాయపడుదురు.

8. వారి పలుకులకుగాను దేవుడు వారిని నాశనము చేయును. వారిని చూచువారెల్ల ఆశ్చర్యముతో తల ఊపుదురు.

9. అపుడు అందరు భయపడుదురు. దేవుని కార్యములను గూర్చి మాట్లాడుదురు. అతని కార్యములను తలపోయుదురు.

10. పుణ్యపురుషులు దేవుని తలంచుకొని ఆనందింతురు, అతనిని ఆశ్రయింతురు. సత్పురుషులు అతనిని స్తుతింతురు.

1. దేవా! ప్రజలు సియోనున నిన్ను స్తుతింపవలెను. జనులు తమ మ్రొక్కులను నీకు చెల్లించుకోవలెను.

2-3. నీవు నరుల ప్రార్థనలను ఆలింతువు. ప్రజలెల్లరును తమ పాపములతో నీ చెంతకు రావలసినదే. మా పాపములు మమ్ము క్రుంగదీయునపుడు, నీవు వానిని తుడిచివేయుదువు.

4. నీ దేవాలయమున వసించుటకుగాను నీవే ఎన్నుకొని ఆహ్వానించిన నరుడు ధన్యుడు. నీ వాసస్థలమైన పవిత్రమందిరమునందలి మేలివస్తువులతో మేము సంతృప్తి చెందుదుము.

5. మాకు రక్షకుడవైన దేవా! నీవు నా మొరను ఆలింతువు. నీ అద్భుతకార్యములతో మమ్ము రక్షింతువు. నేల నాలుగుచెరగుల వసించువారును, సాగరముల కావల జీవించువారును నిన్నే నమ్ముదురు.

6. నీవు శక్తితో పర్వతములను నెలకొల్పుదువు. బలమును నడికట్టుగా ధరింతువు.

7. నీవు కడలిహోరును అణచివేయుదువు. సాగరతరంగముల ఘోషను ఆపివేయుదువు. జాతుల తిరుగుబాటును అణగదొక్కుదువు.

8. నీ అద్భుతక్రియలను చూచి భూమిమీద నరులెల్లరును భీతిల్లుదురు. తూర్పునుండి పడమరవరకున్న జనులెల్లరు నీ క్రియలనుగాంచి సంతోషనాదము చేయుదురు.

9. నీవు భూమిని సందర్శించి దానిపై వాన కురియింతువు. దానిని మహా ఐశ్వర్యముతో నింపుదువు. నీ నది నీటితో నిండియుండును. అవి ధాన్యమును ఒసగును, నీవు చేసిన కార్యమిది.

10. నీవు కుండపోతగా వాన కురియించి నేల దుక్కులు తడుపుదువు. మట్టి పెళ్ళలను కరిగించి చదునుచేయుదువు. జల్లులతో మట్టిని నానింతువు. ఆ మట్టినుండి మొలచిన మొలకలకు పెంపును ఒసగుదువు.

11. సంవత్సరమును సమృద్ధి ' అను కిరీటముతో అలంకరించితివి. నీవు నడచిన తావులందెల్ల సమృద్ధి నెలకొనెను.

12. ఎడారి పొలములు పచ్చబడినవి. కొండనేలలలో ఆనందము నెలకొనినది.

13. పచ్చిక పట్టులలో గొఱ్ఱెలమందలు వస్త్రము కప్పినట్లుగా ఉన్నవి. లోయలలో గోధుమపైరు కంబళ్ళు పరచినట్లుగా ఉన్నది. ఆ పొలములెల్ల ఆనందముతో పాటలు పాడుచున్నవి.

1. సకల జనులారా! ఆనందనాదముతో ప్రభుని స్తుతింపుడు.

2. కీర్తనలు పాడి అతని దివ్యనామమును మహిమపరపుడు. మీ స్తుతులతో అతనికి కీర్తిని ఆపాదింపుడు,

3. “నీ కార్యములు అద్భుతమైనవి. నీ మహాబలమును చూచి శత్రువులు నీ ముందట వంగి దండము పెట్టుదురు.

4. లోకములోని ప్రజలెల్లరు నిన్ను పూజింతురు. నిన్ను కీర్తించి స్తుతింతురు. నీ దివ్యనామమును సన్నుతింతురు” అని మీరు ప్రభువుతో నుడువుడు.

5. రండు, ప్రభువు క్రియలను గమనింపుడు. నరులకొరకు అతడు చేసిన అద్భుత కార్యములను చూడుడు.

6. ఆయన సముద్రమును ఎండిననేలగా మార్చెను. మన ప్రజలు నది గుండ నడచిపోయిరి. ఆయన కార్యములకుగాను మనమచట ప్రమోదము చెందితిమి.

7. ఆయన సదా పరాక్రమముతో పరిపాలనము చేయును. జాతులనెల్ల ఒక కంట కనిపెట్టియుండును. తిరుగుబాటుదారులు ఎవరును. అతనిని ఎదిరింపకుందురుగాక!

8. అన్యజాతులారా! మీరు మా దేవుని స్తుతింపుడు. మీ స్తుతి ఎల్లయెడల ప్రతిధ్వనించునుగాక!

9. ఆయన మనలను జీవముతో నింపెను. మనలను పడిపోకుండ కాపాడెను

10. దేవా! నీవు మమ్ము పరీక్షలకు గురిచేసితివి. వెండినివలె మమ్ము పుటమువేసి శుద్ధిచేసితివి.

11. నీవు మేము వలలో చిక్కుకొనునట్లు చేసితివి. మా వీపున పెద్ద బరువులు మోపితివి.

12. మా శత్రువులు తమ రథములను మా మీద తోలునట్లు చేసితివి. మేము అనేక కష్టములను అనుభవించితిమి. కాని ఇప్పుడు మమ్ము సురక్షితమైన తావునకు కొనివచ్చితివి.

13. నేను నీ మందిరమున దహనబలులు అర్పించెదను. నా మ్రొక్కులు చెల్లించుకొందును.

14. నేను ఆపదలో ఉన్నపుడు చేసికొనిన మ్రొక్కుబడులను తీర్చుకొందును.

15. గొఱ్ఱెపోతులను నీకు దహనబలిగా అర్పింతును. దహించిన పొట్టేళ్ళ సుగంధమును నీకర్పింతును. కోడెలను, మేకపోతులను నీకు బలి ఇత్తును.

16. దేవునిపట్ల భయభక్తులు గలవారెల్లరు విచ్చేసి వినుడు. మీకెల్లరకు వినిపింతును.

17. నేను ఆయనకు మొర పెట్టుకొంటిని. ఆయనను కీర్తనలతో స్తుతించుటకు సంసిద్ధుడనైతిని.

18. నా హృదయమున దోషము ఉండెనేని ప్రభువు నా వేడుకోలును ఆలించియుండెడివాడు కాడు.

19. కాని ప్రభువు నిశ్చయముగా నా వేడుకోలును అంగీకరించెను. నా మొర వినెను.

20. దేవుడు నా మొరను పెడచెవిన పెట్టలేదు. నాయెడల కృప చూపుటను మానలేదు. ఆయనకు స్తుతికలుగునుగాక!

1. దేవా! మా మీద దయజూపి మమ్ము దీవింపుము. నీ ముఖకాంతిని మా మీద ప్రకాశింపనిమ్ము.

2. అప్పుడు సకలజాతులు నీ మంచితనమును తెలిసికొనును. సకల జాతులు నీ రక్షణమును అర్థము చేసికొనును.

3. దేవా! అన్యజాతులు నిన్ను స్తుతించునుగాక! సకలజాతులు నిన్ను కొనియాడునుగాక!

4. అన్యజాతులు ఆనందనాదముతో కీర్తనలు పాడునుగాక! నీవు జాతులకు న్యాయముతో తీర్పుతీర్తువు. భూమి మీది జాతులనెల్ల నడిపించునది నీవే.

5. దేవా! అన్యజాతులు నిన్ను స్తుతించునుగాక! సకలజాతులు నిన్ను కొనియాడునుగాక!

6. పొలము పంట పండినది. దేవుడు, మన దేవుడు, మనలను దీవించెను.

7. దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించెను. నేల నాలుగుచెరగుల వరకునుగల జనులెల్లరు అతనిని గౌరవింతురుగాక!

1. దేవుడు లేచునుగాక! ఆయన శత్రువులు చెల్లాచెదరగుదురుగాక! ఆయనను ద్వేషించువారు పారిపోవుదురుగాక!

2. ఆయన వారిని పొగనువలె చెదరగొట్టునుగాక! నిప్పు ఎదుట మైనమువలె దేవుని ఎదుట దుష్టులు కరగిపోవుదురుగాక!

3. కాని నీతిమంతులు దేవునిగాంచి సంతసింతురు. వారు మహానందము చెందుదురుగాక!

4. ప్రభువు మీద పాటలు పాడుడు, ఆయన నామమును కీర్తింపుడు. మేఘములపై స్వారిచేయు దేవునికి మార్గము సిద్ధము చేయుడు. ఆయన పేరు ప్రభువు, ఆయనను జూచి సంతసింపుడు.

5. పవిత్రమందిరమున వసించుదేవుడు అనాథలకు తండ్రి, వితంతువులకు ఆదరువు.

6. దేవుడు ఒంటరివానికి ఇంటినొసగును. బందీలను చెరనుండి విడిపించి వృద్ధిలోనికి తెచ్చును. అతనిమీద తిరుగుబాటు చేయువారు మాత్రము మరుభూమిలో వసింపవలెను.

7. దేవా! నీవు నీ ప్రజలను నడిపించుచు ఎడారిగుండ కదలిపోయినపుడు

8. సీనాయి దేవుడవైన నిన్నుచూచి, యిస్రాయేలు దేవుడవైన నిన్నుగాంచి భూమి కంపించినది, ఆకసము వర్షించినది.

9. నీవు వానను మిక్కిలిగా కురియించి సొలసియున్న నీ వారసత్వపు భూమికి సత్తువను ఒసగితివి.

10. నీ ప్రజలు ఆ నేలమీద నివాసము ఏర్పరచుకొనిరి. ఉదారబుద్దితో నీవు పేదల అక్కరలు తీర్చితివి.

11-12. దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. ‘రాజులు వారి సైన్యములతో పారిపోవుచున్నారు” అని చాలమంది వార్త తీసికొనివచ్చిరి. ఇండ్ల పట్టున స్త్రీలు కొల్లసొమ్ము పంచుకొనిరి.

13. వారు గొఱ్ఱెల దొడ్డిలో నివసించినప్పటికి, ఆ ఉవిదలు వెండితో కప్పిన పావురపు రెక్కలవలె నొప్పిరి. తళతళ మెరయు పావురపు 'బంగారు రెక్కలవలె చూపట్టిరి. మీరు మాత్రము గొఱ్ఱెల దొడ్లలో కాలక్షేపము చేసితిరి.

14. అచట మహోన్నతుడైన ప్రభువు రాజులను చెదరగొట్టి, సొలోమోను కొండమీద మంచు కురియించెను.

15. బాషానుకొండ మహాపర్వతము.  అది అనేక శిఖరములతో అలరారు పర్వతము.

16. బాషానూ! నీవు నీ ఉన్నత శిఖరములతో దేవుడు స్వయముగా వసింపగోరిన పర్వతమును చిన్నచూపు చూడనేల? ప్రభువు ఆ కొండమీద శాశ్వతముగా వసించును.

17. ప్రభువు వేలకొలది మహారథములతో సీనాయినుండి తన పవిత్రస్థలమునకు ఏతెంచుచున్నాడు.

18. ఆయన చాలమంది బందీలను వెంటగొని తన ఉన్నతపర్వతమును అధిరోహించెను. తిరుగుబాటుచేయు వారినుండి కానుకలు గైకొనెను. దేవుడైన ప్రభువు అచట నివాసము చేయును.

19. దినదినము మన భారములు మోయు ప్రభువునకు స్తుతి కలుగునుగాక! మనలను రక్షించువాడు ఆయనే!

20. మన దేవుడు రక్షణమును దయచేయువాడు. దేవుడైన యావే మనలను మృత్యువు నుండి తప్పించును.

21. ప్రభువు తన విరోధుల శిరములు పగులగొట్టును. దౌష్ట్యమును విడనాడని వారి కపాలములు బ్రద్దలుచేయును.

22. “నేను బాషానునుండి మీ శత్రువులను మరలించుకొని వచ్చెదను. సముద్రగర్భమునుండి వారిని కొనివచ్చెదను.

23. మీ పాదములను వారి నెత్తుటిలో కడుగుదురు. మీ కుక్కలు వారి రక్తమును నాకును” అని ప్రభువు బాసచేసెను.

24. దేవా! నీ ఊరేగింపును ఎల్లరును జూచిరి. నా దేవుడవు నా రాజువైన నీవు దేవాలయమునకు విజయము చేయుచుండగా ఎల్లరును గాంచిరి.

25. అపుడు కీర్తనలు పాడువారు ముందు నడచిరి. తంత్రీవాద్యములు మీటువారు వెనుక వచ్చిరి. తంబురలు వాయించు యువతులు మధ్య నడచిరి.

26. "భక్తసమాజమున ప్రభువును స్తుతింపుడు. యిస్రాయేలు ఊటనుండి ఉద్భవించిన ప్రజలారా! ప్రభువును వినుతింపుడు.”

27. మొదట చిన్నదైన బెన్యామీను తెగ వచ్చును. తరువాత యూదా నాయకులు తమ బృందములతో వత్తురు. అటుపిమ్మట సెబూలూను, నఫ్తాలి అధిపతులు వత్తురు.

28-29. ప్రభూ! రాజులు కానుకలు తెచ్చెడి యెరూషలేములోని నీ మందిరమునుండి నీ బలమును ప్రదర్శింపుము. నీవు మా పక్షమున వినియోగించిన శక్తిని మరల చూపెట్టుము.

30. రెల్లులోని మృగమును చీవాట్లు పెట్టుము. ఎద్దులగుంపును, దూడలను, జనులను మందలింపుము. వారు నీకు దండము పెట్టి తమ వెండిని నీకు అర్పించువరకును నీవు వారిని గద్దింపుము. యుద్ధకాముకులను చెల్లాచెదరు చేయుము.

31. ఐగుప్తునుండి రాయబారులు వత్తురు. ఇతియోపీయులు చేతులెత్తి దేవునికి ప్రార్థన చేయుదురు.

32. లోకములోని రాజ్యములారా! దేవుని స్తుతించి పాడుడు, అతనిని కీర్తింపుడు.

33. పురాతనమైన ఆకాశవాహనముపై స్వారిచేయు ప్రభువును కీర్తింపుడు. అతడు మహానాదముతో గర్జించును, వినుడు.

34. ప్రభువు బలమును చాటుడు, ఆయన బలము యిస్రాయేలీయులను క్రమ్మియున్నది. ఆయన శక్తి ఆకసమున తేజరిల్లుచున్నది.

35. దేవుడు తన మందిరమున ఆశ్చర్యకరుడై ఒప్పును. ఆయన యిస్రాయేలు దేవుడు తన ప్రజలకు శక్తిని, బలమును దయచేయువాడు. ఆ దేవునికి స్తుతి కలుగునుగాక!

1. దేవా! నన్ను రక్షింపుము. నీళ్ళు నా గొంతు వరకు వచ్చినవి.

2. నేను ఊబిగుంటలో దిగబడిపోవుచున్నాను. నా పాదములకు గట్టినేల తగులుటలేదు. నేను లోతైన నీళ్ళలోనికి దిగితిని. కెరటములు నన్ను ముంచివేయుచున్నవి.

3.  అరచి అరచి నేను అలసిపోతిని. నా గొంతు బొంగురు పోయినది. నీ సహాయము కొరకు చూచిచూచి కన్నులు వాచినవి.

4. నిష్కారణముగా నన్ను ద్వేషించువారు నా తలమీద వెంట్రుకలకంటె ఎక్కువగనేయున్నారు, నా విరోధులు నామీద కొండెములు చెప్పుచున్నారు. వారు బలవంతులు కనుక నన్ను చంపజూచుచున్నారు. నేను అపహరింపని వస్తువును తిరిగి, ఈయమనుచున్నారు.

5. దేవా! నేను చేసిన పిచ్చిపని నీకు తెలియును. నా తప్పిదములు నీవెరుగనివి కావు.

6. సర్వశక్తిమంతుడవైన ప్రభూ! నిన్ను నమ్మువారికి నా వలన తలవంపులు రాకుండునుగాక! యిస్రాయేలుదేవా! నిన్ను వెదకు వారికి నా వలన అవమానము కలుగకుండును గాక!

7. నీ కారణముననే నాకు అవమానము ప్రాప్తించినది. నీ వలననే నేను నిందను తెచ్చుకొంటిని.

8. నా సోదరులకు నేను పరాయివాడనైతిని. నా తోబుట్టువులకు నేను అన్యుడనైతిని.

9. నీ దేవాలయముపట్ల నాకుగల భక్తి నన్ను దహించివేయుచున్నది. నిన్ను నిందించువారి నిందలు నామీద పడినవి.

10. నేను ఉపవాసము చేసి వినమ్రుడనుకాగా, జనులు నన్ను ఆడిపోసికొనిరి.

11. శోకసూచకముగా గోనెతాల్చగా ప్రజలు నన్ను ఎగతాళి చేసిరి.

12. నగరద్వారము వద్ద గుమికూడినవారు నన్ను గూర్చి చెప్పుకొనిరి. త్రాగుబోతులు నా మీద పాటలు కట్టిరి.

13. ప్రభూ! నా మట్టుకు నేను నీకు అనుకూలమైన సమయముననే మనవి చేసికొందును. నీవు మహాకరుణ కలవాడవు. రక్షణమును దయచేయుదువు, అను నమ్మదగినవాడవు. కనుక నాకు ప్రత్యుత్తరమిమ్ము.

14. ఈ ఊబిగుంటలో దిగబడనీకుండ నన్ను కాపాడుము. నా శత్రువులనుండి నన్ను రక్షింపుము. లోతైన నీళ్ళనుండి నన్ను కావుము.

15. జలప్రవాహము నన్ను ముంచివేయకుండునుగాక! అగాధ సముద్రము నన్ను మ్రింగివేయకుండునుగాక! పాతాళము నన్ను కబళింపకుండునుగాక!

16. నీవు మంచివాడవును కృపామయుడవును గనుక నాకు ప్రత్యుత్తరమిమ్ము. మిగుల జాలికలవాడవు. కనుక నా మొర వినుము.

17. ఈ దాసుని నుండి నీ మొగమును మరుగు చేసికొనకుము. నేను ఆపదలో చిక్కితిని కనుక శీఘ్రమే నాకు ఉత్తరమిమ్ము.

18. నా చెంతకువచ్చి నన్ను రక్షింపుము. నా విరోధులనుండి నన్ను కాపాడుము.

19. నాకు ఎట్టి నిందలు ప్రాప్తించెనో నీకు తెలియును. నాకు అగౌరవము, అవమానము వాటిల్లెనని నీవు ఎరుగుదువు. నా విరోధులనెల్ల నీవు గమనించుచునే ఉన్నావు.

20. పరనిందలు నా హృదయమును ముక్కలు చేసెను. నేను బలమును కోల్పోయితిని. నేను సానుభూతిని ఆశించితిని. కాని అది లభ్యము కాదయ్యెను. ఓదార్పును అభిలషించితిని కాని అది లభింపదయ్యెను.

21. వారు నాకు భోజనమునకు మారుగా విషమును ఒసగిరి. నేను దప్పికగొని యున్నపుడు సిర్కాను ఇచ్చిరి.

22. వారి భోజనపు బల్ల వారికి ఉచ్చు అగునుగాక! వారి ఉత్సవములే వారిని నాశనము చేయునుగాక!

23. వారి కన్నులకు మసకలు క్రమ్మి చూడకుందురుగాక! వారి నడుములు కదలి నిరంతరము ఊగులాడునుగాక!

24. నీ రౌద్రమును వారిపై కుమ్మరింపుము. నీ కోపాగ్ని వారిని తరిమి పట్టుకొనునుగాక!

25. వారి శిబిరములు పాడుపడునుగాక! వారి గుడారములలో ఎవడును వసింపకుండునుగాక!

26. నీవు శిక్షించినవానిని వారు హింసించిరి. నీవు గాయపరచిన వాని బాధలను గూర్చి వారు ముచ్చట్లాడిరి.

27. నీవు వారి పాపములన్నిటిని గణించి ఉంచుము. వారు నీ రక్షణమున పాలుపొందకుండునట్లు చేయుము.

28. సజీవుల గ్రంథమునుండి వారి పేరును కొట్టివేయుదురుగాక!  నీతిమంతుల జాబితా నుండి వారి పేరు కొట్టివేయుదురుగాక!

29. నా మట్టుకు నేను దీనుడను బాధామయుడనై ఉన్నాను. ప్రభూ! నీ రక్షణముతో నన్ను ఉద్దరింపుము.

30. నేను గీతములతో ప్రభువును కీర్తించెదను. కృతజ్ఞతాస్తుతులతో ఆయనను శ్లాఘించెదను.

31. ఎద్దునుగాని, ఎదిగిన కోడెనుగాని అర్పించినదాని కంటె ఈ కార్యము ప్రభువునకు ఎక్కువ ప్రీతి కలిగించును.

32. ఈ చెయిదమును చూచి దీనులు సంతసింతురు. దేవుని కొల్చు భక్తులు ఉత్సాహము తెచ్చుకొందురు.

33. ప్రభువు ఆర్తులమొర వినును. ఆయన చెరలోనున్న తన ప్రజలను అనాదరము చేయడు.

34. భూమ్యాకాశములును, సముద్రములును, వానిలోని ప్రాణికోటులును ప్రభుని స్తుతించునుగాక!

35. దేవుడు సియోనును రక్షించును. యూదా పట్టణములను పునర్నిర్మించును. ప్రభుని సేవకులు సియోనున వసించి భూమిని స్వాధీనము చేసికొందురు.

36. ప్రభువు సేవకుల బిడ్డలు ఆ నేలను వారసత్వముగా బడయుదురు. ఆయనను ప్రేమించువారు ఆ తావున వసింతురు.

1. ప్రభూ! నీవు నన్ను ఆదుకొనుటకు రమ్ము. నాకు సాయపడుటకు శీఘ్రమే రమ్ము.

2. నా ప్రాణములు తీయజూచువారెల్లరు అవమానమున మునిగి, అపజయము పొందుదురుగాక! నాకు కలిగిన కీడునుచూచి ఆనందించువారు సిగ్గుపడి, వెనుదిరుగుదురుగాక!

3. నన్ను ఎగతాళి చేయువారు తలవంపులు తెచ్చుకొని, భీతిల్లుదురుగాక!

4. కాని నిన్ను వెదకు వారందరును పరమానందము చెందుదురుగాక! నీ రక్షణను అభిలషించువారు అందరును “ప్రభువు మహాఘనుడు” అని ఎల్లవేళల వాకొందురుగాక!

5. దేవా! నేను దరిద్రుడను, దీనుడను. శీఘ్రమే నీవు నా చెంతకు రమ్ము. నాకు సహాయుడవును, రక్షకుడవును నీవే. కనుక ప్రభూ! జాగుచేయక నన్ను ఆదుకొనుము.

1. ప్రభూ! నేను నిన్ను ఆశ్రయించితిని. నేను ఏనాడును అవమానము చెందకుందునుగాక!
2. నీవు న్యాయవంతుడవు కనుక నన్ను ఆదుకొని రక్షింపుము. చెవియొగ్గి నా మొరవిని నన్ను కాపాడుము.
3. నీవు నాకు రక్షణదుర్గము అగుము. నాకు సురక్షితమైన కోటవై నన్ను రక్షింపుము. నాకు ఆశ్రయస్థానమును రక్షణశైలమును నీవే.
4. దేవా! దుష్టులబారినుండి నన్ను కాపాడుము. క్రూరులైన దుర్మార్గుల బెడదనుండి , నన్ను రక్షింపుము.
5. దేవా! నీవే నాకు దిక్కు నా నమ్మిక. యవ్వనము నుండియు నేను నిన్నే ఆశ్రయించితిని
6. నేను పుట్టిన నాటి నుండియు నిన్నే నమ్ముకొంటిని. తల్లి గర్భమునుండి నన్ను ఉద్భవింపజేసినవాడవు నీవే. నేను నిన్ను సదా కీర్తింతును.
7. నా జీవితముపలువురికి వింతగా కన్పించుచున్నది కాని నీవు నాకు బలమైన ఆశ్రయము.
8. దినమెల్ల నేను నిన్ను నోరార వినుతింతును, నీ మహిమను ఉగ్గడింతును.
9. నా ముసలితనమున నీవు నన్ను పరిత్యజింపకుము. నా బలము ఉడిగిన తరుణమున నీవు నన్ను చేయి విడువకుము.
10. నా విరోధులు నన్ను గూర్చి చెప్పుకొనుచున్నారు. నా ప్రాణములు తీయగోరి కుట్రలు చేయుచున్నారు.
11. “దేవుడు అతనిని విడనాడెను గనుక అతనిని వెన్నంటి పట్టుకొనుడు. అతనిని రక్షించువాడు ఇక ఎవడును లేడు" అని పలుకుచున్నారు.
12. దేవా! నీవు నాకు దూరముగా నుండవలదు. నా దేవా! నన్ను రక్షించుటకు శీఘ్రమే రమ్ము.
13. నా మీదికి ఎత్తి వచ్చువారు పరాభవము చెంది, నాశనమగుదురుగాక! నాకు కీడు తలపెట్టువారు నిందావమానములకు గురియగుదురుగాక!
14. నా ఆశాభావము ఎడతెగనిది. నిన్ను అధికాధికముగా స్తుతించెదను.
15. నేను నీ నీతిని ఉగ్గడింతును. దినమెల్ల నీ రక్షణమును ప్రకటింతును. ఆ రక్షణ కార్యములను నేను సరిగా అర్థము చేసికోజాలను.
16. ప్రభూ! నేను నీ మహాకార్యములనుగూర్చి ముచ్చటింతును. నీ నీతిని మాత్రమే ప్రకటింతును.
17. దేవా! బాల్యమునుండియు నీవు నాకు బోధచేసితివి నేను నేటివరకు నీ అద్భుతకార్యములను ప్రకటించుచునేయున్నాను.
18. దేవా! ఇప్పుడు నేను తలనెరసిన ముదుసలినైయుండగా, నీవు నన్ను విడనాడవలదు నేను భావితరముల వారికి నీ శక్తిని నీ బలమును తెలియజేయుటకుగాను నీవు నన్ను జీవించియుండనిమ్ము.
19. దేవా! నీ న్యాయము ఆకాశమును అంటుచున్నది. నీవు మహాకార్యములు చేసితివి,  నీకు సాటివాడెవడును లేడు.
20. నీవు నన్ను పెక్కుశ్రమలకు కీడులకు గురిచేసితివి కాని నీవు నేను మరల కోలుకొనునట్లు చేయుదువు. పాతాళమునుండి నన్ను మరల వెలుపలికి కొనివత్తువు.
21. నీవు నన్ను పూర్వముకంటె అధికుని చేయుదువు. నా కష్టములలో నన్ను ఓదార్తువు.
22. దేవా! తంత్రీవాద్యముతో నేను నిన్ను సన్నుతింతును. నీ విశ్వసనీయతను కొనియాడెదను. పవిత్రుడవైన యిస్రాయేలు దేవా! సితారాతో నేను నీమీద పాటలుపాడెదను.
23. ఆనందనాదముతో నిన్ను కీర్తించెదను. నీవు నన్ను రక్షించితివి కనుక నిండుమనస్సుతో నీమీద కీర్తనలు పాడెదను.
24. నాకు కీడు తలపెట్టినవారు అవమానమున మునిగి తలవంపులు తెచ్చుకొనిరి. కనుక దినమెల్ల నేను నీ న్యాయమును ప్రకటించెదను.
1. దేవా! రాజునకు నీ న్యాయమును ప్రసాదింపుము. రాకుమారునికి నీ నీతిని దయచేయుము.
2. అప్పుడతడు నీ ప్రజలను నీతియుక్తముగా పాలించును. పేదలను న్యాయసమ్మతముగా ఏలును.
3. పర్వతములు సమృద్ధిని కొండలు నీతిని ప్రజలకు కలుగజేయునుగాక!
4. రాజు పేదలను కాపాడునుగాక! అక్కరలోనున్నవారిని ఆదుకొనునుగాక! పీడకులను నాశనము చేయునుగాక!
5. " ఆకసమున సూర్యచంద్రులు ఉన్నంతకాలము అతను భయభక్తులు కలిగిఉండునుగాక!
6. గడ్డి బీడులపై వాన కురిసినట్లుగాను, పొలముపై జల్లు పడినట్లుగాను రాజు తేజరిల్లునుగాక! .
7. అతని జీవితకాలమున న్యాయము వర్ధిల్లునుగాక! చంద్రుడు వెలుగొందినవరకు దేశమున సమృద్దినెలకొనునుగాక!
8. సముద్రమునుండి సముద్రమువరకును, యూఫ్రటీసు నదినుండి నేల అంచులవరకును అతని సామ్రాజ్యము వ్యాపించునుగాక!
9. ఎడారివాసులు అతనికి తలవంచుదురు. అతని విరోధులు మన్నుగరతురు.
10. తర్షిషు రాజులు, ద్వీపముల నృపులు కప్పము కట్టుదురు. షేబా, సెబా పాలకులు కానుకలు కొనివత్తురు.
11. రాజులెల్లరు అతనికి శిరమువంతురు. జాతులెల్ల అతనికి ఊడిగము చేయును.
12. అతడు తనకు మొర పెట్టుకొనిన పేదలను రక్షించును. దిక్కుమొక్కులేని దీనులను కాపాడును.
13. దరిద్రులను, నిస్సహాయులను దయతో చూచును. అక్కరలోనున్న వారిని ఆదుకొనును.
14. పీడకులనుండి, హింసాపరులనుండి ఆ ఆర్తులను కాపాడును. అతని దృష్టిలో వారి ప్రాణములు అమూల్యమైనవి.
15. రాజునకు దీర్ఘాయువు కలుగునుగాక!  షెబా నుండి అతనికి బంగారమును కొనివత్తురు గాక! ప్రజలు అతనికొరకు నిరంతరము ప్రార్ధనలు అర్పింతురుగాక! ఎల్లవేళల దేవుడు అతనిని దీవించునుగాక!
16. దేశమున ధాన్యము సమృద్ధిగా పండునుగాక! లెబానోను మండలమున వలె కొండల మీద కూడ పంటలు పుష్కలముగా పండునుగాక! పొలమున గడ్డి ఎదిగినట్లుగా పట్టణములు ప్రజలతో నిండియుండునుగాక!
17. రాజు పేరు కలకాలము నిలుచునుగాక! సూర్యుడున్నంతకాలము అతని కీర్తి నిలిచియుండునుగాక! అతనిద్వారా ఎల్ల ప్రజలకును దీవెనలు లభించునుగాక! ఎల్ల జాతులతనిని ధన్యుడని కొనియాడునుగాక!
18. యిస్రాయేలు దేవుడైన ప్రభువునకు నుతులు కలుగునుగాక! ఆయన మాత్రమే ఇట్టి అద్భుతకార్యములు చేయగలవాడు.
19. ఆయన దివ్యనామమునకు సదా మహిమ కలుగునుగాక! . ఈ ధాత్రి అంతయు ఆయన తేజస్సుతో నిండియుండునుగాక! ఆమెన్! ఆమెన్! యిషాయి కుమారుడైన దావీదు ప్రార్ధనలు ముగిసినవి.

1. దేవుడు యిస్రాయేలీయులకు మేలు చేసెను. అతడు విశుద్ధ హృదయులకు మేలు చేసెను.

2-3. గర్వితులను గాంచి అసూయ చెందుటవలనను, దుర్మార్గులు వృద్ధిలోనికి వచ్చుచున్నారని గ్రహించుటవలనను నేను ప్రలోభమున చిక్కుకొంటిని. నా పాదములు జారిపడిపోవుట కొంచెములో తప్పినది.

4. ఆ దుష్టులకు ఎట్టి బాధలును లేవయ్యెను. వారు ఆరోగ్యముతో పుష్టిగా నుండిరి.

5. ఇతర నరులవలె శ్రమలను అనుభవింపరైరి. ఇరుగుపొరుగు వారివలె ఇక్కట్టులకు గురికారైరి.

6. కావున వారు అహంకారమను హారమును ధరించిరి, హింస అను వస్త్రమును తాల్చిరి.

7. బలిసిపోయి వారి కన్నులు ఉబ్బిపోవగా హృదయమును కుతంత్రములతో నింపుకొనిరి. 

8. ఇతరులను ఎగతాళిచేయుచు చెడుగా మాట్లాడిరి. అహంకారముతో అన్యులను పీడింపనెంచిరి.

9. ఆకాశమువైపు వారు ముఖము ఎత్తుదురు. వారి నాలుక భూసంచారము చేయును.

10. కావున ప్రజలు ఆ దుర్మార్గుల వైపే తిరిగి వారిని పొగడుదురు. వారిలో ఏ దోషమును కనిపెట్టరైరి.

11. “దేవునికి మన సంగతులు ఎట్లు తెలియును? - మహోన్నతునికి జ్ఞానము ఎట్లు అలవడును?” అని ఆ దుష్టుల వాదము.

12. ఇదుగో! దుష్టులు ఇట్టివారు: , వారు సంపన్నులై యున్నారు. రోజురోజునకు ఇంకను సంపన్నులగుచున్నారు.

13. మరి నేను విశుద్దుడనుగా జీవించుటవలన ఫలితమేమి? " ఆ దుష్కార్యములు విడనాడుటవలన లాభమేమి?

14. నేను దినమెల్ల శ్రమలతో వెతచెందితిని.. ప్రతి ఉదయము శిక్షను అనుభవించితిని.

15. "నేనును ఆ దుష్టులవలె మాటలాడెదను” అని అనుకున్నచో నీ ప్రజలకు ఆ తప్పక ద్రోహము చేసియుండెడివాడను.

16. కాని నేను ఈ సమస్యను అర్ధము చేసికోజూచితిని. అది నాకు తలకెక్కదయ్యెను.

17. నేను దేవుని పరిశుద్ధ ఆలయములోనికి పోయి, ధ్యానించినపుడే వారి అంతమునుగూర్చి గ్రహించితిని.

18. నీవు వారిని కాలుజారి , పడిపోవుతావులలో నిలిపితివి. వారికి వినాశము దాపురించునట్లు చేసితివి.

19. ఆ దుష్టులు క్షణకాలములో నాశనమయ్యెదరు. ఘోరవినాశమున కూలి కంటికి కన్పించకుండ పోయెదరు.

20. నిద్రమేలుకొనినవాడు తాను కన్న కలను పట్టించుకోనట్లే ప్రభూ! నీవు నిద్రలేచినపుడు వారిని ఏమాత్రము లక్ష్యము చేయవు.

21. నా హృదయము వ్యధతో నిండిపోయెను. నా అంతరంగము మిగులనొచ్చుకొనెను.

22. నేను మందమతినై విషయము గ్రహింపనైతిని. నీ పట్ల పశువువలె ప్రవర్తించితిని.

23. అయినను నేను నిరంతరము నీకు అంటిపెట్టుకొనియుంటిని. నీవు నా కుడిచేతిని పట్టుకొని నన్ను నడిపించితివి.

24. నీ ఉపదేశముతో నీవు నన్ను నడిపింతువు. కడకు నన్ను నీ తేజస్సులోనికి కొనిపోయెదవు.

25. ఆకాశమున నీవుతప్ప నాకు ఇంకెవరున్నారు? ఈ భూమిమీద నీవు తప్ప మరి ఏమియు నేను కోరుకొనను.

26. నా దేహమును, నా హృదయమును కృశించిపోవుచున్నవి. దేవుడే సదా నాకు ఆశ్రయశిల, నాకు వారసత్వభూమి.

27. కావున నీనుండి దూరముగా వైదొలగువారు చత్తురు. నిన్ను త్యజించువారిని నీవు నాశనము చేయుదువు

28. దేవునిచెంత ఉండుటే నాకు క్షేమకరము. నేను ప్రభువైన దేవుని ఆశ్రయించితిని. అతడు చేసిన కార్యములనెల్ల ప్రకటన చేయుదును.

1. దేవా! నీవు మమ్ము శాశ్వతముగా విడనాడనేల? నీవు మేపెడి గొఱ్ఱెలపై నీ కోపము రగుల్కోనేల?
2. నీవు ప్రాచీనకాలముననే ఎన్నుకొనిన నీ ప్రజలను, నీవు స్వయముగా విమోచించి, నీ జాతినిగా చేసికొనినవారిని, నీవు వసించిన ఈ సియోను కొండను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుము.
3. పూర్తిగా ధ్వంసమైన ఈ శిథిలములమీద నీ కాళ్ళు మోపి నడువుము. శత్రువులు దేవాలయములోని వస్తువులనెల్ల నాశనము చేసిరి.
4. నీ భక్తులు గుమిగూడిన చోటుననే విరోధులు విజయనాదము చేసిరి, తమ జెండాలను నెలకొల్పిరి.
5. వారు గొడ్డళ్ళతో చెట్లు నరకు వడ్రంగులవలె కనబడిరి.
6. గొడ్డళ్ళతోను, సమ్మెటలతోను బొమ్మలు చెక్కిన కొయ్యపలకలను ధ్వంసము చేసిరి.
7. నీ నామమందిరమును అపవిత్రము చేసిరి. దేవాలయమును తగులబెట్టిరి.
8. మమ్ము సర్వనాశనము చేయు తలంపుతో “దేశములోని పవిత్రమందిరములనెల్ల కూల్చివేసెదము” అనుకొనిరి.
9. నేడు సూచకక్రియలు కరువు అయినవి. - ప్రవక్తలు లేరైరి, ఈ విపత్తు ఎంతకాలము కొనసాగునో తెలియదు.
10. దేవా! మా విరోధులు మమ్మెంతకాలము గేలిచేయవలయును? వారు నీ దివ్యనామమును సదా దూషింపవలసినదేనా?
11. నీవు మమ్మాదుకొనెడి నీ చేతిని వెనుకకు ముడుచుకొంటివేల? నీ వక్షము మీది కుడిచేతిని చాపి పన వారిని నాశనము చేయవేల?
12. దేవా! మొదటినుండియు నీవు మాకు రాజువు. భూమియందంతట రక్షణ కార్యములు నిర్వహించినవాడవు.
13. నీ మహాబలముతో నీవు సముద్రమును విభజించితివి. జలభుజంగముల తలలు చితుకకొట్టితివి.
14. రాకాసి మకరము శిరస్సులను చితుకగొట్టితివి. దాని శవమును వన్యమృగములకు ఆహారము కావించితివి.
15. నీవు నీటిబుగ్గను, ఏరులను పుట్టించితివి. జీవనదులు వట్టిపోవునట్లు చేసితివి.
16. పగలునీదే, రాత్రియునీదే సూర్యచంద్రులను నెలకొల్పితివి.
17. భూమికి సరిహద్దులేర్పరచితివి. వేసవిని, చలికాలమును సృజించితివి.
18. ప్రభూ! నీ శత్రువులు నిన్ను దూషించుటను, మూర్ఖులు నిన్ను అవమానించుటను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుము.
19. నీ పావురమును డేగపాలు చేయకుము. పీడితులైన నీ ప్రజలను శాశ్వతముగా విస్మరింపకుము.
20. నీ నిబంధనమును స్మరించుకొనుము. దేశములోని చీకటి చోటులెల్ల హింసకు ఆటపట్టులైనవి.
21. బాధితులు అవమానముతో వెనుదిరుగునట్లు చేయకుము. దీనులును, ఆర్తులునైన ప్రజలు నిన్ను స్తుతించునట్లు చేయుము.
22. దేవా! లెమ్ము! నీ పక్షమున నీవే వాదింపుము. మూర్ఖులు దినమెల్ల నిన్ను నిందించుచున్నారని విస్మరింపకుము.
23. నీ శత్రువుల ఘోషణను మరచిపోకుము. నీ విరోధుల నిరంతర గర్జనలు విస్మరింపకుము.

1. ప్రభూ! మేము నీకు కృతజ్ఞతలర్పింతుము. నీ సామీప్యతనుబట్టి నిన్ను స్తుతింతుము. నీ నామమును ఘనపరతుము. నీ మహా కార్యములను ప్రకటింతుము.

2. “నిర్ణీతదినము వచ్చినపుడు నేను తీర్పుతీర్చెదను. న్యాయయుక్తముగా తీర్పుచెప్పెదను.

3. భూమియు, భూమిమీద వసించువారును గతించినను, నేను భూమి పునాదులను  మాత్రము కదలనీయక స్థిరముగా నుంచెదను.

4. నేను గర్వితులతో , మీ ప్రగల్భములు కట్టిపెట్టుడంటిని. దుష్టులతో మీ అహంకారము అణచుకొనుడంటిని

5. మీ మిడిసిపాటును విడనాడుడు, పొగరుబోతుతనముతో మాటలాడకుడు అంటిని” అని ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు.

6. న్యాయనిర్ణయము తూర్పునుండిగాని, పడమటినుండిగాని రాదు. ఎడారినుండియైనను హెచ్చింపబడదు.

7. న్యాయము చెప్పువాడు దేవుడే. అతడు కొందరిని తగ్గించి, మరికొందరిని హెచ్చించును.

8. ప్రభువు చేతిలో పానపాత్రము ఉన్నది. దానిలోని ద్రాక్షారసము నురగలు క్రక్కుచున్నది. అది ఔషధ సమ్మిశ్రితమై ఉన్నది. ప్రభువు ఆ రసమును పోయగా దుష్టులెల్ల త్రాగుదురు. దానిని చివరిబొట్టువరకును పీల్చివేయుదురు.

9. నేను నిరంతరము యాకోబు దేవుడైన ప్రభువును స్తుతింతును. ఆయనపై కీర్తనలు పాడుదును.

10. ప్రభువు దుర్మార్గుల బలమును వమ్ముచేసి, సత్పురుషుల బలమును హెచ్చించును.

1. ప్రభువు యూదాలో సుప్రసిద్ధుడు. యిస్రాయేలీయులలో ఆయన నామము ఘనమైనది.

2. షాలేమున అతని గుడారమున్నది. సియోనున అతని నివాసగృహమున్నది.

3. అచట ఆయన శత్రువుల మెరుపు బాణములు, డాళ్ళు, కత్తులు సకలాయుధములు విరుగగొట్టెను.

4. పర్వతముల సౌందర్యముకంటె నీవు మిక్కిలి తేజస్సు గలవాడవు.

5. అచట శూరులైన సైనికులు తమసొమ్ము కొల్లబోగా మరణనిద్ర నిద్రించుచున్నారు. వారి ఆయుధములు వారిని రక్షింపజాలవయ్యెను.

6. యాకోబు దేవా! నీవు గద్దింపగ రథములు, సారథులు దిఢీలున ఆగిపోయిరి.

7. దేవా నీవు భీకరుడవు. నీవు ఆగ్రహము చెందినపుడు నీయెదుట నిలువగల వాడెవడు?

8. నీవు ఆకసమునుండి నీ నిర్ణయములను తెలియచేసినపుడు, లోకములోని పీడితవర్గమును రక్షింపగోరి,

9. నీ న్యాయనిర్ణయములను వెల్లడిచేసినపుడు, భూమి భీతిల్లి నిశ్చలమయ్యెను.

10. నరులు కోపింతురేని వారు నీ ఖ్యాతినే పెంచుదురు. కోపావేశములను నీ నడుముపట్టీగా ధరించుకొందువు.

11. మీరు ప్రభువునకు చేసిన మ్రొక్కుబడులు చెల్లించుకొనుడు. " భీకరుడైన ప్రభువుచుట్టు ప్రోగయిన వారెల్ల ఆయనకు కానుకలు అర్పించుకొనుడు.

12. ఆయన అధిపతుల గర్వము అణచును. భూపతులకు భయము పుట్టించును.

1. నేను ప్రభువునకు బిగ్గరగా మొరపెట్టెదను, స్వరమెత్తి మొరపెట్టెదను, ఆయన నా వేడుకోలును ఆలించును.

2. నేను ఆపదలో చిక్కి ప్రభువునకు మనవి చేసితిని. రేయెల్ల చేతులెత్తి ఎడతెగక ప్రార్థన చేసితిని. అయినను ఉపశాంతిని బడయజాలనైతిని.

3. నేను దేవుని స్మరించుకొని నిట్టూర్పు విడుచుచున్నాను ఆయనను మననము చేయుచు నా ఆత్మ నీరసించిపోయినది.

4. ప్రభువు నా కంటికి కునుకు పట్టనీయలేదు. నేను వ్యాకులముచెంది మాట్లాడజాలనైతిని.

5. నేను పురాతన కాలమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొంటిని. గతకాలము నాకు గుర్తునకు వచ్చెను.

6. రేయెల్ల ధ్యానముచేసి ఆలోచించి చూచితిని. ఆ మీదట నన్నునేను ఆత్మలో అన్వేషించుకొంటిని.

7. “ప్రభువు నన్ను సదా చేయి విడచునా? ఇక నన్ను ఎప్పటికిని ఆదరింపడా?

8. ఇక నన్ను ప్రేమతో చూడడా? ఆయన వాగ్దానములిక చెల్లవా?

9. దేవుడు తన కరుణను విస్మరించెనా? ఆయన కోపము ఆయన జాలిని అణచివేసెనా?”

10. అంతట నేనిట్లు భావించితిని. 'మహోన్నతుని కుడిహస్తము మారిపోయినది. ఈ విషయము నాకు మిగుల బాధకలిగించుచున్నది.'

11. ప్రభూ! నేను నీ మహాకార్యములను స్మరించుకొందును. పూర్వము నీవు చేసిన అద్భుతములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొందును.

12. నీ చెయిదములను గూర్చి చింతింతును. నీ చేతలను తలపోసెదను.

13. దేవా! నీ మార్గము పవిత్రమైనది. నీవలె ఘనుడైన దేవుడు ఎవరు?

14. నీవు అద్భుతకార్యములు చేసితివి. . నిఖిల జాతులలో నీ శక్తిని వెల్లడి చేసితివి.

15. యాకోబు యోసేపుల సంతతివారైన నీ ప్రజలను స్వీయబలముతో రక్షించితివి.

16. దేవా! నిన్ను జూచి జలములు భయపడెను. సముద్రాగాధము కంపించెను.

17. మేఘములు వర్షించెను. ఆకాశము గర్జించెను. నలుదిక్కుల నీ బాణములు మెరుపులు మెరిసెను.

18. నీ ఉరుములు గర్జించుచు పరుగిడెను. నీ మెరుపులు లోకమంతటిని వెలిగించెను. భూమి గడగడ కంపించెను.

19. నీవు సాగరముగుండ నడచితివి. లోతైన సముద్రముగుండ సాగిపోయితివి. కాని నీ అడుగుజాడలు మాత్రము కన్పింపరానివి.

20. మోషే అహరోనులద్వారా నీ జనులను మందవలె నడపించుకొని పోయితివి.

1. జనులారా! మీరు నా బోధ వినుడు. నా నోటి పలుకులకు చెవియొగ్గి ఆలింపుడు

2. నేను సూక్తులద్వారా మీతో మాట్లాడెదను. మన పూర్వచరిత్రలోని రహస్యములను మీకు వివరించెదను.

3. మేము విన్న సంగతులు, ఎరిగిన సంగతులు, మా పూర్వులు మాతో చెప్పిన సంగతులు.

4. ప్రభువు మహాకార్యములు, ఆయన పరాక్రమము, ఆయన అద్భుతకార్యములు మొదలైన అంశములను మన పిల్లలకు తెలియకుండ దాచియుంచరాదు. ఆ సంగతులనెల్ల మన తరువాత తరములవారికి తెలియజేయవలెను.

5. ప్రభువు యాకోబు సంతతికి శాసనములను ఒసగెను. యిస్రాయేలు ప్రజలకు ధర్మశాస్త్రమును దయచేసెను మన పూర్వులు ఆ శాసనములను తమ పిల్లలకు బోధింపవలెననియు,

6. అప్పటికి ఇంకను పుట్టని భావితరముల వారును వానిని నేర్చుకొని మరల తమ బిడ్డలకు నేర్పింపవలయుననియు అతడు ఆజ్ఞాపించెను.

7. ఈ రీతిగా మన ప్రజలు దేవుని నమ్మి అతని కార్యములను జ్ఞప్తియందుంచుకొని అతని ఆజ్ఞలను పాటింపగలుగుదురు.

8. మన జనులు మన పితరులవలె అవిధేయులై దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయువారు కారాదు. ఆ పితరులు దేవునిమీద ఆధారపడలేదు. ఆయనపట్ల విశ్వాసమును చూపలేదు.

9. విల్లులతో పోరాడు ఎఫ్రాయీము తెగవారు యుద్ధమున వెన్నిచ్చి పారిపోయిరి.

10. వారు దేవుని నిబంధనమును పాటింపలేదు. ఆయన ధర్మశాస్త్రమును అనుసరింపలేదు.

11. వారు ప్రభువు కార్యములను విస్మరించిరి. ఆయన తమకు చూపించిన అద్భుతకార్యములను మరచిపోయిరి.

12. వారి పితరులు చూచుచుండగా ఐగుప్తులోని సోవాను క్షేత్రమున దేవుడు అద్భుతకార్యములను చేసెను.

13. వేరుచేసిన సముద్రము గుండు ఆ పితరులను నడిపించెను. వారికొరకు సాగరజలములను గోడలవలె నిల్పియుంచెను.

14. పగటిపూట మేఘముతోను, రేయెల్ల నిప్పు వెలుగుతోను యాకోబు జనులను నడిపించెను.

15. ఎడారిలో కొండబండలను బ్రద్దలుచేసి త్రాగుటకు వారికి నీరు సమృద్ధిగా ఒసగెను.

16. కొండబండనుండి ఏరు పుట్టించి నీటిపాయను ప్రవహింపచేసెను.

17. కాని వారు దేవునికి ద్రోహముగా పాపము చేయుచు వచ్చిరి. ఎడారిలో మహోన్నతునిమీద తిరుగబడిరి.

18. తమకు నచ్చిన భోజనమును ఒసగుమని దేవుని బుద్ధిపూర్వకముగా సవాలు చేసిరి.

19. “దేవుడు ఎడారిలో భోజనము దయచేయగలడా” అనుచు ఆయనకు వ్యతిరేకముగా మాటలాడిరి.

20. “దేవుడు బండను చరచినపుడు, నీళ్ళు ప్రవాహముగా పారిన మాట నిజమే కాని ఆయన మనకు ఆహారమును కూడ దయచేయగలడా? మాంసమునుగూడ పెట్టగలడా?” అని పలికిరి.

21. ఆ పలుకులు ఆలించి ప్రభువు కోపించెను. ఆయన అగ్ని యాకోబు వంశమును దహించెను. ఆయన కోపము యిస్రాయేలు మీద విరుచుకొనిపడెను.

22. ఆ జనులు దేవుని నమ్మరైరి. . ఆయన తమను రక్షించునని విశ్వసింపరైరి.

23. అయినను ఆయన ఆకాశమునకు ఆజ్ఞను ఒసగెను.  అంతరిక్ష కవాటములను తెరచెను.

24. ఆ ప్రజలకు అహారముగా మన్నానుకురియించెను ఆకసమునుండి వారికి ఆహారమును ఒసగెను.

25. నరులు దేవదూతల ఆహారమును ఆరగించిరి. ఆయన వారికి సమృద్ధిగా ఆహారమును దయచేసెను

26. ఆయన ఆకాశమునుండి అమలు తూర్పుగాలిని తోలించెను. తన శక్తితో దక్షిణవాయువును పంపెను.

27. ధూళివలెను కడలి ఒడ్డునున్న యిసుక రేణువుల వలెను, తన ప్రజలమీదికి పక్షులను విస్తారముగా పంపెను.

28. అవి ప్రజలు వసించు శిబిరము మధ్య వారి గుడారముల చుట్టునువాలెను.

29. ప్రజలు ఆ పక్షుల మాంసము భుజించి సంతృప్తి చెందిరి. ప్రభువు వారు కోరుకొనిన భోజనమును దయచేసెను.

30. కాని వారి కోరిక తీరకమునుపే, ఆ భోజనము ఇంకను వారి నోటనుండగనే

31. ప్రభువు కోపము వారిమీద విరుచుకొనిపడెను. వారిలో బలాఢ్యులు చచ్చిరి. యిస్రాయేలీయులలో యువకులు నేలకొరిగిరి.

32. ఇన్ని వింతలు జరిగినను జనులు పాపములు విడనాడలేదు. . ప్రభువు అద్భుతములను నమ్మలేదు.

33. కనుక ప్రభువు వారి దినములు శ్వాసమువలె అదృశ్యమగునట్లు చేసెను. వారి ఆయుషు ఆకస్మికమైన విపత్తుల వలన గతించిపోవునట్లు చేసెను.

34. ప్రభువు ఆ ప్రజలను సంహరింప పూనుకోగా వారు ఆయనను శరణువేడిరి. పశ్చాత్తాపపడి భక్తితో ఆయనను ఆశ్రయించిరి.

35. ప్రభువు తమకు ఆశ్రయశిలా దుర్గమనియు, మహోన్నతుడు తమకు విమోచకుడనియు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనిరి.

36. కాని వారి మాటలన్నియు వట్టి ముఖస్తుతులు. వారి పలుకులన్నియు బొంకులు.

37. వారి హృదయములు ప్రభువుమీద లగ్నము కాలేదు. వారు ఆయన నిబంధనమును పాటింపలేదు.

38. కాని దేవుడు జాలితో వారి తప్పిదములు మన్నించి వారిని మట్టుపెట్టడయ్యెను. అతడు పలుమారులు తన ఆగ్రహమును అణచుకొనెనేగాని, దానినెంత మాత్రము విజృంభింపనీయడయ్యెను.

39. ఆ జనులు కేవలము నరమాత్రులనియు, ఒకసారి వీచి వెడలిపోయి మరల తిరిగిరాని గాలివలె కేవలము క్షణమాత్ర జీవులనియు అతడు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనెను.

40. వారు ఎడారిలో ఆయనమీద ఎన్నిసార్లు తిరుగబడలేదు? ఆ మరుభూమిలో ఆయన మనసు ఎన్నిసార్లు కష్టపెట్టలేదు.

41. పలుసార్లు ప్రభువును పరీక్షకు గురిచేసిరి. పవిత్రుడైన యిస్రాయేలు దేవుని మనస్సును చివుక్కుమనిపించిరి.

42. ఆయన శక్తి ఎటువంటిదియో మరచిపోయిరి. ఆయన శత్రువులనుండి తమను విడిపించుటను విస్మరించిరి.

43. ఐగుప్తున ఆయన చేసిన అద్భుతములను సోవాను నగర ప్రదేశమున ఆయన చేసిన అసమాన అద్భుత క్రియలను గుర్తునకు తెచ్చుకోరైరి.

44. ప్రభువు ఐగుప్తీయుల నదులను నెత్తురుగ మార్చెను. కనుక ఆ ప్రజలు వారి యేరుల నుండి నీరు త్రాగలేకపోయిరి.

45. అతడు వారిమీదికి ఈగలను పంపగా అవి వారిని బాధించెను. కప్పలను పంపగా అవి వారిని నాశనము చేసెను.

46. వారి పొలములలోని పంటలను చీడపురుగులపాలు చేసెను. ఆ వారి కాయకష్టము మిడుతల వాత పడునట్లు చేసెను.

47. వారి ద్రాక్షలను వడగండ్లతోను అత్తి చెట్లను మంచుతోను పాడుచేసెను.

48. వారి పశువులను వడగండ్లతోను, మందలను మెరుపులతోను నాశనము చేసెను.

49. భీకరమైన తన కోపాగ్నితో ఆ ప్రజలను పీడించి కడగండ్లపాలు చేసెను. వినాశదూతలను వారి మీదికి పంపెను.

50. అతడు తన కోపమును అణచుకోలేదు. ఆ ప్రజలను ప్రాణములతో వదలివేయలేదు. వారు అంటురోగముల వాతపడునట్లు చేసెను.

51. ఐగుప్తులోని తొలిచూలు పిల్లల నెల్ల హాము గుడారములోని బలమైన ప్రథమ సంతానమునెల్ల సంహరించెను.

52. తన ప్రజలను గొఱ్ఱెల మందనువలె నడిపించుకొనిపోయెను. ఎడారిగుండ వారిని తోడ్కొనిపోయెను.

53. అతడు ఆ ప్రజలను సురక్షితముగా కొనిపోగా వారు భయపడరైరి. వారి శత్రువులు మాత్రము సముద్రమున మునిగిపోయిరి.

54. ప్రభువు ఆ ప్రజలను తన పవిత్ర పర్వతమునకు కొనివచ్చెను. తాను స్వయముగా జయించిన కొండనేలకు తీసికొని వచ్చెను.

55. తన ప్రజల ప్రక్క వసించు స్థానిక జాతులను తరిమివేసెను, యిస్రాయేలు తెగలకు వారసత్వపు భూమిని పంచియిచ్చెను. - ఆ తెగలవారు ఆ నేలమీద గుడారములు పన్నుకొనునట్లు చేసెను.

56. అయినను వారు మహోన్నతుడైన దేవుని మీద తిరుగబడిరి, అతని ఆజ్ఞలను మీరిరి.

57. తమ పితరులవలె విశ్వాసఘాతకులై తిరుగుబాటు చేసిరి. వంకరవిల్లువలె మోసగాండ్రయిరి.

58. కొండలమీద అన్యుల గుళ్ళు కట్టి దేవుని కోపమును రెచ్చగొట్టిరి. విగ్రహములను కొల్చి ఆయనను అసూయకు గురిచేసిరి.

59. ఈ చెయిదములెల్ల చూచి దేవుడు కోపించెను. యిస్రాయేలును పూర్తిగా విడనాడెను.

60. అతడు షిలో నగరములోని తన గుడారమును, ప్రజలనడుమ తాను వసించిన నివాసమును త్యజించెను.

61. తన బలముగా వెలుగొందు మందసమును ప్రవాసమునకు అప్పగించెను. తన తేజస్సయిన మందసమును శత్రువులపాలు చేసెను. 

62. తన ప్రజలమీద ఆగ్రహము తెచ్చుకొని, వారు విరోధుల కత్తికి బలియగునట్లు చేసెను.

63. యుద్ధములందు అగ్ని వారి యువకులను దహించివేసెను. వారి యువతులను పరిణయమాడువారు లేరైరి.

64. వారి యాజకులు కత్తివాతపడిరి. వారి వితంతువులు తమ భర్తలకొరకు శోకింపజాలరైరి.

65. అంతట ప్రభువు నిద్రించువాడు మేల్కొనినట్లుగా మేలుకొనెను. మధువును సేవించిన వీరునివలె ఆవేశము తెచ్చుకొనెను.

66. ఆయన శత్రువులను వెనుకకు తరిమికొట్టి శాశ్వత అవమానమునకు గురిచేసెను.

67. ప్రభువు యోసేపు సంతతిని నిరాకరించెను. ఎఫ్రాయీము వంశజులను ఎన్నుకోడయ్యెను.

68. వారికి బదులుగా యూదా తెగను అంగీకరించెను తనకు ప్రీతిపాత్రమైన సియోను కొండను ఎన్నుకొనెను.

69. ఆకాశములోని తన నివాసమునకు పోలికగా ఆ కొండమీద దేవాలయమును కట్టించెను. అది ఎల్లకాలము భూమివలె స్థిరముగా నిల్చియుండునట్లు చేసెను.

70. ఆయన తన దాసుడైన దావీదు నెన్నుకొనెను. గొఱ్ఱెలను కాచుచుండగా అతనిని పిలిపించెను.

71. గొర్రెపిల్లలను మేపుచుండగా అతనిని రప్పించెను. తన సొంత ప్రజలును తాను ఎన్నుకొనినవారునైన యాకోబు ప్రజమీద అతనిని కాపరిగా నియమించెను.

72. దావీదు యదార్ధహృదయుడై ఆ ప్రజలను పాలించెను. నేర్పుతో వారిని నడిపించెను.

1. దేవా! అన్యజాతి ప్రజలు నీ దేశము మీదికి దండెత్తి వచ్చిరి. వారు నీ పవిత్రమందిరమును అమంగళము చేసిరి. యెరూషలేమును ధ్వంసము చేసిరి.

2. నీ దాసుల శవములను పక్షులకు ఆహారము కావించిరి. నీ భక్తుల ప్రేతములను వన్యమృగములకు తిండి గావించిరి.

3. యెరూషలేమునందంతట నెత్తుటిని నీటివలె ఒలికించిరి. పీనుగులను పాతిపెట్టు వాడెవడును లేడయ్యెను.

4. మా చుట్టుపట్లనున్న అన్యజాతివారు మమ్ము అవమానించుచున్నారు. మా ఇరుగుపొరుగువారు మమ్ము గేలిచేసి నవ్వుచున్నారు.

5. ప్రభూ! నీవు ఎంతకాలము మాపై కోపింతువు? కలకాలమునా? నీ ఆగ్రహము అగ్నివలె మండుచుండవలసినదేనా?

6. నిన్ను ఎరుగని అన్యజాతులమీదను, నీకు ప్రార్థన చేయని రాజ్యములమీదను నీ కోపమును కుమ్మరింపుము.

7. ఆ ప్రజలు యాకోబు జనులను సంహరించిరి. వారి నివాసమును నాశనము చేసిరి.

8. మా పూర్వుల పాపములకుగాను నీవు మమ్ము శిక్షింపకుము. జాలితో వెంటనే మమ్ము ఆదుకొనుము. మేము హీనస్థితికి దిగజారిపోయితిమి.

9. మాకు రక్షకుడవైన దేవా! నీ నామ కీర్తి కొరకు నీవు మాకు సాయము చేయుము. నీ కీర్తి కొరకు మమ్ము రక్షింపుము. మా పాపములు మన్నింపుము.

10. అన్యజాతి జనులు “మీ దేవుడు ఏడీ” అని మమ్మడుగనేల? వారు నీ దాసుల నెత్తురు ఒలికించిరిగాన నీవా ప్రజలను శిక్షింపగా మేము కన్నులార చూడగోరెదము.

11. చెరలో ఉన్న వారి నిట్టూర్పులు నీకు విన్పించునుగాక! నీ మహాబలముతో మృత్యువువాత పడనున్నవారిని విడిపింపుము.

12. అన్యజాతులవలన నీకు కలిగిన అవమానమునకుగాను నీవు వారికి ఏడంతలుగా ప్రతీకారము చేయుము

13. నీ ప్రజలమును, నీ మందయునైన మేము నీకు సదా కృతజ్ఞత తెల్పుకొందుము. ఎల్లకాలము నిన్ను స్తుతింతుము.

1. యిస్రాయేలు కాపరీ! మా మొర వినుము. నీ యోసేపు ప్రజలను మందవలె నడిపించిన నీవు మా వేడుకోలును ఆలింపుము

2. నీవు కెరూబులను దూతల మీద ఆసీనుడవైయుండి ఎఫ్రాయీము, బెన్యామీను, మనష్షే తెగలమీద నీ వెలుగును ప్రసరింపచేయుము. నీ పరాక్రమమును చూపి మమ్ము రక్షించుటకు రమ్ము.

3. దేవా! మమ్ము ఉద్దరింపుము. నీ ముఖకాంతిని మా మీద ప్రకాశింపచేసెదవేని మేము రక్షణమును బడయుదుము.

4. యావే! సైన్యములకధిపతియైన దేవా! నీవెంతకాలము కోపముతో నీ ప్రజల ప్రార్థనను నిరాకరింతువు?

5. నీవు మా అశ్రువులే మాకు ఆహారము కావించితివి. చాలా కన్నీళ్ళే మాకు పానీయము కావించితివి.

6. మా ఇరుగుపొరుగువారు మా దేశముకొరకు పోట్లాడుకొనునట్లును, మా విరోధులు మమ్ము అపహాస్యము చేయునట్లును చేసితివి.

7. సైన్యములకధిపతియైన దేవా! మమ్ము ఉద్ధరింపుము. నీ ముఖకాంతిని మా మీద ప్రకాశింపచేసెదవేని మేము రక్షణమును బడయుదుము.

8. ఐగుప్తునుండి నీవొక ద్రాక్షతీగను గొనివచ్చితివి. అన్యజాతులను వెళ్ళగొట్టి వారి దేశమున దానిని నాటితివి.

9. ఆ తీగ పెరుగుటకు నేలను సరిచేసితివి. అది వేరుపారి నేలయందు అంతట అల్లుకొనెను.

10. దాని నీడ కొండలను కప్పెను. దాని కొమ్మలు ఉన్నతములైన దేవదారుల మీదికి ఎగబ్రాకెను.

11. దాని తీగలు మధ్యధరా సముద్రమువరకు వ్యాపించెను. దాని రెమ్మలు యూఫ్రటీసు నదివరకు సాగెను.

12. దానిచుట్టునుగల గోడను నీవు ఏల పడగొట్టించితివి? ఇపుడు దారిన పోవువారు దాని పండ్లను అపహరింతురు.

13. అడవి పందులు దానిని కాళ్ళతో తొక్కివేయును. వన్యమృగములు దానిని తినివేయును.

14. సైన్యములకధిపతియైన దేవా! నీవు మావైపు మొగము త్రిప్పుము. ఆకాశమునుండి మావైపు పారచూడుము. ఈ ద్రాక్షతీగయొద్దకు వచ్చి దీనిని కాపాడుము.

15. నీవు స్వయముగా నాటిన ఈ తీగను, నీవు బలసంపన్నుని చేసిన నీ ఈ పుత్రుని సంరక్షింపుము.

16. మా శత్రువులు దానిని నరికి నిప్పులో పడవేసిరి.  నీ ఆగ్రహమును వారిపై ప్రదర్శించి వారిని నాశనము చేయుము.

17. నీ కుడిప్రక్కన ఉన్న వానిని కాపాడుము. నీవు బలాఢ్యుని చేసిన వానిని రక్షింపుము.

18. మేము మరల నిన్ను విడనాడము. మమ్ము ప్రాణములతో బ్రతుకనిమ్ము, మేము నిన్ను స్తుతింతుము.

19. యావే! సైన్యములకధిపతియైన దేవా! మమ్ము ఉద్దరింపుము. నీ ముఖకాంతిని మామీద ప్రకాశింపజేసెదవేని మేము నీ రక్షణమును బడయుదుము.

1. మనకు బలమైన ప్రభువు పేర ఆనందనాదము చేయుడు. యాకోబు దేవుని పేర ఉత్సాహనాదము చేయుడు.

2. గీతము పాడుచు తప్పెటలు వాయింపుడు. స్వరమండలములను, సితారలను మీటి శ్రావ్యమైన సంగీతము విన్పింపుడు.

3. అమావాస్యనాడు, పూర్ణిమనాడు పండుగను సూచించుచు కొమ్మును ఊదుడు.

4. ఇది యిస్రాయేలీయులకు చట్టము. ఇది యాకోబు దేవుడు నిర్ణయించిన ఆజ్ఞ.

5. ప్రభువు ఐగుప్తుమీదికి యుద్ధమునకు పోయినపుడు యోసేపునకు ఈ కట్టడను విధించెను. నేను గుర్తింపజాలని స్వరము ఒకటి నాకు ఇట్లు విన్పించినది:

6. “మీ భుజముల మీదినుండి బరువును దింపినది నేనే మీ చేతులలోనుండి గంపలను తొలగించినది నేనే

7. మీరు ఆపదలోనుండి నాకు మొర పెట్టగా నేను మిమ్ము ఆదుకొంటిని. ఉరుము దాగుకొను స్థలములోనుండి మీకు బదులు ఇచ్చితిని. మెరీబా జలములవద్ద మిమ్ము పరీక్షించితిని.

8. నా ప్రజలారా వినుడు! నేను మిమ్ము హెచ్చరించుచున్నాను. అయ్యో! యిస్రాయేలీయులారా! మీరు నా మాటవినిన ఎంత బాగుండును.

9. మీరు అన్యదైవమును కొలువరాదు. పరదైవమునకు మ్రొక్కకూడదు.

10. నేను మీ దేవుడనైన ప్రభుడను. నేను ఐగుప్తుదేశమునుండి మిమ్ము తోడ్కొనివచ్చినవాడను. మీరు నోరు తెరచిన చాలు. నేను మీకు చాలినంత భోజనము పెట్టెదను.

11. కాని నా ప్రజలు నామాట వినుటలేదు. యిస్రాయేలీయులు నాకు అవిధేయులుగా ఉన్నారు

12. కనుక నేను వారిని తమ మొండిపట్టునకు వదలివేసితిని. వారిని తమ ఇష్టము వచ్చినట్లు చేయనిచ్చితిని.

13. నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎంత బాగుండును! యిస్రాయేలీయులు నా మార్గములలో నడచిన ఎంత బాగుండును!

14. నేను వేగిరమే వారి శత్రువులను ఓడించియుందును వారి విరోధులను జయించియుందును.

15. యావేను ద్వేషించువారు ఆయనకు దండము పెట్టియుందురు. వారికి శాశ్వతముగా శిక్షపడియుండెడిది.

16. నేను మిమ్ము మేలైన గోధుమలతో పోషించియుందును. కొండతేనెతో సంతృప్తిపరచి ఉందును.”

1. దేవుడు దేవలోకసభకు అధ్యక్షత వహించియున్నాడు. ఆ దైవముల నడుమనుండి , అతడు తీర్పుచెప్పుచున్నాడు.

2. అన్యాయపు తీర్పుతీర్చుటను, దుష్టులపై పక్షపాతము చూపుటను మీరిక మానుకొనుడు.

3. పేదలకును, అనాథలకును అనుకూలముగా తీర్పుచెప్పుడు. దీనులకును, దరిద్రులకును న్యాయము చేకూర్చి పెట్టుడు.

4. బడుగువారిని, అక్కరలోనున్నవారిని ఆదుకొనుడు వారిని దుర్మార్గుల బారినుండి రక్షింపుడు.

5. మీరు అజ్ఞానులు, మూర్ఖులు, అంధకారమున నడచువారు మీరు నేలపునాదులుకూడ ను ధ్వంసము చేయుచున్నారు.

6. "మీరును దైవములే” అనియు , “మీరెల్లరును యావే పుత్రులే” అనియు నేను వచించితిని.

7. అయినను అందరు నరులవలె మీరును చత్తురు. అందరు అధికారులవలె మీరును కూలుదురు.

8. దేవా! లెమ్ము. భూమికి తీర్పు చెప్పుము. అన్యజనులందరు నీకే భుక్తముగా ఉందురు.

1. దేవా! నీవు చూచుచు ఊరకుండవలదు. దేవా! నీవు మౌనముగ నుండవలదు. జోక్యము చేసికోకుండనుండవలదు.
2. నీ శత్రువులు తిరుగుబాటు చేయుచున్నారు, చూడుము. నిన్ను ద్వేషించువారు నీ మీద తిరుగబడుచున్నారు.
3. వారు నీ జనులమీద కుట్రలు పన్నుచున్నారు. నీవు కాపాడు ప్రజలమీద కుతంత్రములు పన్నుచున్నారు.
4. "రండు మనము వీరి జాతిని నాశనము చేయుదము. " యిస్రాయేలు పేరు ఇక కన్పింపకూడదు” అని పలుకుచున్నారు.
5. వారందరును కూడి ఏకముగా పన్నాగముపన్నిరి. నీకు విరోధముగా నిబంధనము చేసికొనిరి.
6. వారు ఎదోమీయులు, యిష్మాయేలీయులు, మోవాబీయులు, హగ్రీయులు,
7. గెబారీయులు, అమ్మోనీయులు, అమాలేకీయులు, ఫిలిస్తీయులు, తూరీయులు
8. అశ్సురీయులుకూడ వారితో కలిసిపోయిరి. లోతు వంశజులుకూడ ఆ విరోధులలో చేరిపోయిరి
9. నీవు మిద్యానీయులనువలె వారినిగూడ శిక్షింపుము కీషోను నదియొడ్డున సీస్రాకును, యాబీనునకును పట్టించిన గతినే వారికిని పట్టింపుము.
10. వారు ఎండోరువద్ద చచ్చి నేలకు ఎరువైపోయిరి.
11. ఆ విరోధుల సైన్యాధిపతులకు ఓరేబునకును, సెయేబునకును పట్టించిన గతి పట్టింపుము. వారి పాలకులనెల్ల సేబా, సల్మూనా రాజులను ఓడించినట్లుగా ఓడింపుము.
12. వారు దేవుడు వసించు దేశమును తాము స్వాధీనము చేసికొందుమని ఎంచిరి.
13. దేవా! వారిని ధూళివలె ఎగజిమ్ముము. గాలికి ఎగిరిపోవు పొట్టువలె ఎగరగొట్టుము.
14. అగ్ని అరణ్యమును కాల్చివేసినట్లుగాను, నిప్పుమంటలు కొండలను తగులబెట్టినట్లుగాను
15. నీ తుఫానుతో వారిని వెన్నాడుము. నీ సుడిగాలితో వారిని జడిపింపుము.
16. దేవుడైన యావే వారిని అవమానమున ముంచివేయుము. అప్పుడు వారు నిన్ను సేవింతురు.
17. వారికి కలకాలము అపకీర్తియు, భీతియు ప్రాప్తించునుగాక! వారు అవమానముతో చత్తురుగాక!
18. యావే అను నామమును ధరించిన నీవు మాత్రమే ప్రభుడవనియు లవ భూమియందంతట నీవు మాత్రమే మహోన్నతుడవు అనియు వారు గుర్తింతురుగాక!
1. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభూ! నీ నివాసము ఎంత రమ్యము!
2. నేను యావే మందిరావరణములను దర్శింపవలెనని ఉవ్విళ్ళూరుచున్నాను, తపించిపోవుచున్నాను. పూర్ణహృదయముతోను, ఆనందముతోను, నేను సజీవుడైన దేవునికి గీతములు పాడుదును.
3. నా దేవుడవును, నా రాజువును, సైన్యములకధిపతియైన ప్రభూ! నీ బలిపీఠమువద్ద పిచ్చుకలు గూడు కట్టుకొన్నవి. వానకోయిలలుకూడ పిల్లలు చేయుటకు గూడు పెట్టుకొన్నవి.
4. నీ మందిరమున వసించుచు, ఎల్లవేళల నిన్ను స్తుతించువారు ధన్యులు.
5. నీ వలన బలముపొంది నీ దేవాలయమునకు యాత్ర చేయగోరువారు ధన్యులు.
6. వారు ఎండిన లోయగుండ పయనముచేసి దానిని చెలమల తావుగా మార్చుదురు. తొలకరివానలు దానిని మడుగులతో నింపును.
7. వారు పయనించిన కొలది అధికబలమును బడయుదురు. సియోను దేవాధిదేవుని దర్శింతురు.
8. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభూ! నా వేడుకోలును ఆలింపుము. యాకోబు దేవా! నా మొర వినుము.
9. మాకు రక్షకుడవైన దేవా! మాపై నీ దృష్టి నిలుపుము.  నీవు అభిషేకించిన అతనిని కటాక్షింపుము.
10. అన్యుల ఇండ్లలో వేయినాళ్ళు గడపినదానికంటె నీ మందిరమున ఒక్కరోజు వసించటమేలు. దుష్టుల ఇండ్లలో నివసించుటకంటె, నా దేవుని మందిరమున ద్వారపాలకుడనుగా ఉండుట మెరుగు.
11. ప్రభువు మనకు సూర్యుడు, కవచము వంటివాడు ఆయన మనకు కృపను, కీర్తిని దయచేయును. ధర్మవర్తనులుగా మనువారికి అతడు ఎట్టి శుభములను నిరాకరింపడు.
12. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభూ! నిన్ను నమ్మువారు ధన్యులు.
1. ప్రభూ! నీవు నీ దేశమునకు మేలు చేసితివి. యాకోబునకు మరల పెంపును దయచేసితివి.
2. నీ ప్రజల పాపములను క్షమించితివి. వారి తప్పిదములను మన్నించితివి.
3. నీ కోపమును ఉపసంహరించుకొంటివి నీ క్రోధమును విడనాడితివి.
4. మా రక్షకుడవైన దేవా! మేము తిరిగి నీ చెంతకు వచ్చునట్లు చేయుము. మాపై నీకుగల కోపమును అణచుకొనుము.
5. నీవు మాపై కలకాలము కోపింతువా? తరతరములవరకు మామీద కినుక పూనుదువా?
6. మాకు నూతనబలమును దయచేసి, నీ ప్రజలమైన మేము నీయందు ఆనందించునట్లు చేయవా?
7. ప్రభూ! నీ కృపను మాపట్ల ప్రదర్శింపుము, నీ రక్షణమును మాకు దయచేయుము.
8. నేను ప్రభువైన దేవుని పలుకులు ఆలింతును. ఆయన తన భక్తులమైన మనకు శాంతి కలుగుననియు, .. మనము మాత్రము మరల పిచ్చిపనులకు పాల్పడరాదనియు చెప్పుచున్నాడు.
9. ఆయన తనపట్ల భయభక్తులు చూపువారిని రక్షించుటకు సిద్ధముగానున్నాడు. అతని సాన్నిధ్యము మన దేశమున నెలకొనును.
10. కృపయు, విశ్వసనీయతయు ఒకదానిని ఒకటి కలిసికొనును. న్యాయమును, శాంతియు ఒకదానిని ఒకటి ముద్దుపెట్టుకొనును.
11. పుడమి మీదినుండి విశ్వసనీయత మొలకెత్తును. నింగినుండి న్యాయము క్రిందికి పారజూచును.
12. ప్రభువు మనకు శుభములు దయచేయును. మన నేల చక్కగా పంటలు పండును.
13. నీతి ప్రభువునకు ముందుగా నడచును. ఆయన అడుగుజాడలలో అది నడచును.

1. ప్రభూ! నీవు నా మొర విని నాకు ప్రత్యుత్తరమిమ్ము. నేను అవసరార్డిని, దీనుడను.

2-3. నేను నీ భక్తుడను కనుక నన్ను మృత్యువునుండి కాపాడుము. నిన్ను నమ్మిన దాసుడను కనుక నన్ను రక్షింపుము. నేను దినమెల్ల నీకు మొరపెట్టుచున్నాను.

4. నేను నీకు ప్రార్ధన చేయుచున్నాను కనుక నీ ఈ దాసుని సంతోషచిత్తుని చేయుము.

5. ప్రభూ! నీవు మంచివాడవు, నరుల తప్పులను మన్నించువాడవు. నీకు మనవి చేయు వారిని మిక్కిలి నెనరుతో ఆదరించువాడవు.

6. ప్రభూ! నా మొర వినుము. నా వేడుకోలును ఆలింపుము.

7. నీవు ప్రత్యుత్తరమిత్తువు కనుకనే ఆపత్కాలమున నేను నీకు మొరపెట్టుకొనుచున్నాను.

8. ప్రభూ! నీకు సాటిదైవము లేడు. నీవు చేసిన కార్యములను ఎవరును చేయలేరు.

9. నీవు కలిగించిన జాతులెల్ల నీ ఎదుటికి వచ్చి నీకు దండము పెట్టును. నీ నామమును కీర్తించును.

10. నీవు మహనీయుడవు. నీవు మాత్రమే మహత్తరకార్యములు చేయుదువు. నీవు మాత్రమే దేవుడవు.

11. ప్రభూ! నీ మార్గములను నాకు తెలియజేయుము. నేను నమ్మదగినతనముతో నీ త్రోవలలో నడతును. నేను పూర్ణహృదయముతో, నీ నామమును గౌరవింతును.

12. నా దేవుడవైన ప్రభూ! నేను నిండుమనసుతో నీకు స్తుతులు అర్పింతును. నీ నామమును సదా కీర్తింతును.

13. నీవు నాపట్ల అపారమైన కృప చూపితివి. అగాధమైన పాతాళమునుండి నన్ను కాపాడితివి.

14. దేవా! గర్వితులు నా మీదికి ఎత్తివచ్చుచున్నారు. క్రూరబృందము నన్ను చంపజూచుచున్నది. వారు నిన్ను లెక్కచేయువారు కారు.

15. దేవా! నీవు జాలికలవాడవు, కృపామయుడవు, సహనవంతుడవు, దయాపరుడవు, విశ్వసనీయుడవు

16. నీ దృష్టిని నా వైపు మరల్చి నన్ను కనికరింపుము. నీ దాసుడనైన నాకు నీ బలమును దయచేయుము. నీ సేవకురాలి కుమారుని రక్షింపుము.

17. నీవు నన్ను అనుగ్రహించితివనుటకు గుర్తును చూపింపుము. నీవు నన్ను ఆదుకొని నాకు ఉపశాంతిని దయచేసితివని గ్రహించి నన్ను ద్వేషించువారెల్ల సిగ్గుచెందుదురు.

1. పవిత్రపర్వతముమీద ప్రభువు తన నగరమును నెలకొల్పెను.

2. అతడు యాకోబు పట్టణములు అన్నిటికంటెను సియోను ద్వారములను ఎక్కువగా అభిమానించును.

3. దైవనగరమా! ప్రభువు నీ మహత్తర కార్యములనుగూర్చి మాట్లాడెను.

4. “ఐగుప్తును బబులోనియాను నన్ను పూజించు దేశములలో చేర్తును, పలానావ్యక్తి ఫిలిస్తీయాలోనో లేక తూరు లోనో లేక యితియోపియాలోనో పుట్టెనని జనులు చెప్పుకొందురు.

5. సియోనును గూర్చి మాట్లాడునపుడు మాత్రము ఎల్లజాతులును అచట పుట్టినవని చెప్పుకొందురు” సర్వోన్నతుడు ఆ నగరమును బలపరచును.

6. ప్రభువు జాతుల జనాభా లెక్కలు వ్రాయించును. “అతడు ప్రతి వానిని సియోను పౌరుని” గనే గణించును.

7. జనులు అచట నాట్యము చేయుచు పాటలు పాడుదురు. “మా ఊటలకు ఆధారము నీవే” నని చెప్పుకొందురు.

1. ప్రభూ! నాకు రక్షకుడవైన దేవా! నేను నీకు పగలు మొరపెట్టుకొనుచున్నాను, రేయి నీ సన్నిధిలోనికి వచ్చుచున్నాను.

2. నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని చేరునుగాక! నీవు నా మొరను ఆలింపుము.

3. నాకు పలుకీడులు దాపురించినవి. నేను మృత్యువువాత పడనున్నాను.

4. నా పేరు మృతలోకమునకు పోవువారి జాబితాలోకి ఎక్కినది. నేను సహాయము లభించని వానివలెనైతిని.

5. జనులు నన్ను విడనాడిరి. నేను మృతులలో కలిసిపోతిని. చచ్చి సమాధిచేరినవారిని నీవిక స్మరింపవు, ఆదరింపవు. నేను అట్టివాడనే అయితిని.

6. నీవు నన్ను నడిగుంటలో పడవేసితివి. లోతైన చీకటి కోనేటిలో పడద్రోసితివి.

7. నీ కోపము నన్ను అణగదొక్కినది. నీ క్రోధతరంగములు నన్ను ముంచివేసినవి.

8. నీవు నా మిత్రులు నన్ను విడనాడునట్లు చేసితివి. వారు నన్ను అసహ్యించుకొనునట్లు చేసితివి. నేను ఈ చెరనుండి బయటపడలేను. 

9. శ్రమలవలన నా కంటిచూపు మందగించినది. ప్రభూ! ప్రతి రోజు నేను నీకు మొరపెట్టుచునే యుంటిని. చేతులెత్తి నీకు ప్రార్థన చేయుచునే యుంటిని.

10. నీవు మృతులకొరకు అద్భుతములు చేయుదువా? ప్రేతములు పైకి లేచి నిన్ను స్తుతించునా?

11. సమాధిలో నీ కరుణనుగూర్చి ఎవడు మాట్లాడును? వినాశస్థలములో నీ విశ్వసనీయతను ఎవడు ఉగ్గడించును?

12. చీకటిలో నీ అద్భుతములను ఎవరు గుర్తింతురు? విస్మృతికి గురియైన పాతాళలోకమున నీ న్యాయమును ఎవరు తెలిసికొందురు?

13. కాని ప్రభూ! నేను నీకు మొరపెట్టుకొనుచున్నాను. ప్రతి ఉదయము నీకు ప్రార్ధన చేయుచున్నాను.

14. ప్రభూ! నీవు నన్ను నిరాకరింపనేల? నీ మొగమును నానుండి మరుగుచేసికోనేల?

15. నేను బాల్యమునుండియు శ్రమలను అనుభవించి చావునకు సిద్ధమైనవాడను, నేను నీ శిక్షలు అనుభవించి అలసిపోయితిని.

16. నీ క్రోధము నన్ను కూల్చివేసినది. నీ దండనములు నన్ను నాశనము చేసినవి.

17. నీ శిక్షాతరంగములు దినమెల్ల నన్ను చుట్టుముట్టినవి. అవి నామీదికి పొంగిపొరలినవి.

18. నీవు నా స్నేహితులను, పరిచితులను నానుండి దూరము చేసితివి. కడకు చీకటి మాత్రమే నాకు చెలికాడయ్యెను.

1. ప్రభూ! నేను నీ కృపను ఎల్లపుడును గానము చేసెదను. నీ విశ్వసనీయతను రాబోవు తరములన్నిటికిని నోరారా ఉగ్గడించెదను.
2. నీ కృప కలకాలము నిల్చుననియు, నీ విశ్వసనీయత ఆకాశమువలె శాశ్వతముగా ఉండిపోవుననియు ప్రకటింతును.
3. "నేను ఎన్నుకొనిన అతనితో నేను నిబంధనము చేసికొంటిని. నా సేవకుడైన దావీదునకు నేను మాట ఇచ్చితిని.
4. నీ వంశజులు కలకాలము పరిపాలనము చేయుదురు. నేను నీ సింహాసనమును శాశ్వతముగా నిలుపుదునని నేను అతనితో పలికితిని” అని నీవు నుడివితివి.
5. ప్రభూ! ఆకాశము నీ మహాకార్యములను కొనియాడును. పవిత్రమైన దేవదూతల బృందము నీ విశ్వసనీయతను స్తుతించును.
6. ఆకాశమున ప్రభువునకు సాటియైనవాడు ఎవడు? దేవదూతలలో ప్రభువును పోలినవాడు ఎవడు?
7. దేవదూతల బృందము ప్రభువును గాంచి భయపడును. "ఆయన తనచుట్టునున్న వారికెల్లరికి భయంకరుడుగా కన్పించును.
8. సైన్యములకధిపతియైన .యావే! నీవలె బలాఢ్యుడైనవాడు ఎవడు? నీవు విశ్వసనీయతనే వస్త్రముగా ధరింతువు.
9. నీవు కడలిపొంగును పాలింతువు. ఉవ్వెత్తుగా లేచిన సాగర తరంగములను అణచివేయుదువు.
10. నీవు జలభూతమైన రాహబును శవమును చీల్చినట్లుగా చీల్చివేసితివి. మహాపరాక్రమముతో నీ శత్రువులను చెల్లాచెదరుచేసితివి
11. భూమ్యాకాశములు నీవే. లోకమును దానిలోని సమస్త వస్తువులును నీవే చేసితివి.
12. నీవు ఉత్తరదక్షిణములను సృజించితివి. తాబోరు హెర్మోను పర్వతములు సంతసముతో నిన్ను కీర్తించును.
13. నీవు మిక్కిలి పరాక్రమవంతుడవు.  నీ హస్తము బలమైనది. నీ కుడిచేయి ఉన్నతమైనది
14. నీ రాజ్యము నందు నీతి న్యాయనిర్ణయములమీద నిల్చియుండును. కృప, విశ్వసనీయత నీ ముందట బంటులవలె నడచును.
15. నిన్ను ఆనందగీతముతో స్తుతించు ప్రజలు ధన్యులు నీ ముఖకాంతియందు వారు నడుచుదురు.
16. నిన్ను తలంచుకొని దినమెల్ల సంతసింతురు. నీ నీతిని గాంచి హర్షింతురు.
17. వారి కీర్తియు, బలమును నీవే నీ అనుగ్రహమువలన మేము తల ఎత్తుకొని తిరిగెదము.
18. మమ్ము ఆదుకొనురాజు ప్రభువునకు చెందినవాడు మా యేలిక పవిత్రుడైన యిస్రాయేలు దేవునికి చెందినవాడు.
19. పూర్వము నీవొక దర్శనమున నీ భక్తులతో ఇట్లు నుడివితివి. “నేను ఒక వీరుని ఆదుకొంటిని. ప్రజలనుండి నేను ఎన్నుకొనినవానిని v
20. నా సేవకుడైన దావీదును ఎన్నుకొని పవిత్రతైలముతో అభిషేకించితిని.
21. నా బలము ఎల్లవేళల అతనికి తోడుగా నుండును. నా శక్తి అతనిని బలాఢ్యుని చేయును.
22. శత్రువులు అతనిని ఓడింపజాలరు. దుర్మార్గులు అతనిని బాధింపజాలరు.
23. అతని విరోధులను నేను కూల్చివేసెదను. అతనిని ద్వేషించువారిని హతము చేసెదను.
24. నా విశ్వసనీయత, స్థిరమైనకృప అతనితో ఉండును నా వలన అతడు విజయములు బడయును.
25. అతని హస్తమును సముద్రముమీద నిలుపుదును అతని దక్షిణహస్తమును నదులమీద స్థాపింతును. అతని ఆధిపత్యము చెల్లునట్లు చేయుదును.
26. అతడు నాతో 'నీవే నాకు తండ్రివి, దేవుడవు, రక్షణ దుర్గమవు' అని చెప్పుకొనును.
27. నేను అతనిని నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని చేసికొందును. భూమిమీది రాజులలోనెల్ల అత్యధికుని గావింతును.
28. నా స్థిరమైన కృపతో అతనిని నిలబెట్టుదును. నేను అతనితో చేసికొనిన నిబంధనము , శాశ్వతముగా కొనసాగును, దృఢముగా నుండును
29. అతని సింహాసనము ఆకాశమువలె శాశ్వతముగానుండును. అతని సంతతి ఎల్లకాలము పరిపాలనము చేయును.
30. అతని అనుయాయులు నా ధర్మశాస్త్రమును ఉల్లంఘించినచో, నా ఆజ్ఞల ప్రకారము జీవింపనిచో,
31. నా కట్టడలను మీరినచో, నా విధులను పాటింపనిచో,
32. నేను వారి తప్పిదములకుగాను వారిని దండముతో శిక్షింతును.  వారి పాపములకుగాను, వారిని కొరడాలతో దండింతును.
33. కాని నేను దావీదునకు. కృపను చూపుట మాత్రము మానను. అతనికి చేసిన ప్రమాణమును
34. అతనితో చేసికొనిన నిబంధనమును భంగపరుపను. అతనికి ఇచ్చిన మాటను వమ్ముచేయను.
35. నేను దావీదుతో అబద్దమాడనని నా పవిత్రత మీదుగా, శాశ్వతముగా ప్రమాణము చేసితిని.
36. అతని వంశజులు కలకాలము కొనసాగుదురు. అతని సింహాసనము సూర్యుడు ఉన్నంతకాలము ఉండును.
37. అది మింటనుండు నమ్మకమైన సాక్షియగు చంద్రునివలె శాశ్వతముగానుండును”.
38. అయినను నీవు నీ అభిషిక్తునిపై కోపించితివి. అతనిని నిరాకరించి విసర్జించితివి.
39. నీవు నీ సేవకునితో చేసికొనిన నిబంధనమును మీరితివి. అతని కిరీటమును నేలమీద పడవేసి అవమానముపాలు చేసితివి.
40. అతని నగరప్రాకారములను పడగొట్టి, అతని కోటలను పాడుచేసితివి.
41. దారిన పోవువారు అతని సొత్తు దోచుకొనుచున్నారు. సాటివారు అతనిని చూచి నవ్వుచున్నారు.
42. అతని శత్రువులు అతనిని ఓడించునట్లు చేసితివి. వారినెల్ల ప్రమోదభరితులను చేసితివి.
43. అతని ఖడ్గము మొక్కపోవునట్లును, అతడు పోరున ఓడిపోవునట్లును చేసితివి.
44. అతని రాజదండమును అతనినుండి తొలగించితివి. అతని సింహాసనమును నేలమీద కూలద్రోసితివి.
45. కాలము రాకముందే అతనిని వృద్దుని గావించితివి. అతడిని అవమానమున ముంచితివి.
46. ప్రభూ! నీవెంతకాలము నీ దర్శనమును నిరాకరింతువు? కలకాలమునా? నీ కోపాగ్ని ఎంతకాలము మండును?
47. నా ఆయుష్కాలమెంత స్వల్పమైనదో జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుము. నీవు నరులందరిని చచ్చుటకే సృజించితివని గుర్తునకు తెచ్చుకొనుము.
48. చావును తప్పించుకొని ఎల్లకాలము బ్రతుకగలవాడెవడు? మృతలోకమును తప్పించుకోగలవాడు ఎవడు?
49. ప్రభూ! పూర్వము నీవు ప్రదర్శించిన కృప నేడు కన్పింపదేమి? నీ విశ్వసనీయత మీదుగా నీవు దావీదునకు చేసిన ప్రమాణములు ఏవి?
50. నీ సేవకుడనైన నాకు కలిగిన అవమానములను గుర్తింపుము. ఈ అన్యజాతులవారు నన్ను గేలిచేయు తీరును పరికింపుము.
51. ప్రభూ! శత్రువులు అభిషిక్తుని ఎగతాళి చేయుచున్నారు. అతడు ఎటు వెళ్ళినను గేలిచేయుచున్నారు.
52. ప్రభువునకు సదాస్తుతి కలుగునుగాక! ఆమెన్.  ఆమెన్.
1. ప్రభూ! అనాదికాలమునుండియు నీవు మాకు వాసస్థలముగానుంటివి.
2. పర్వతములు పుట్టకమునుపే, భూమియు, లోకమును ఏర్పడకపూర్వమే అనాదికాలమునుండి నీవు దేవుడవుగానుంటివి ఎల్లకాలమును నీవు వేల్పువుగా నుందువు.
3. నీవు నరులను మట్టిగా మార్చెదవు. “నరులారా! మీరు మరల మన్నయిపొండు” అని పలికెదవు.
4. నీకు వెయ్యేండ్లు ఒక్కరోజుతో సమానము, అవి గతించిపోయిన నిన్నటిదినముతోను రేయి అందలి ఒక్క జాముతోను సరిసమానము.
5. నీవు నరులను వరదవలె ఈడ్చుకొని పోయెదవు. వారు కలవంటివారు, ఉదయమున మొలకెత్తు గడ్డివంటివారు.
6. అది వేకువన ఎదిగి పూలు పూయును. సాయంకాలమున కోయబడి వాడి, ఎండిపోవును
7. మేము నీ కోపాగ్నివలన మాడిపోవుచున్నాము. నీ క్రోధమువలన గడగడ వణకుచున్నాము.
8. నీవుమా పాపములను నీ ముందట ఉంచుకొందువు మా రహస్య పాపములను నీ ముఖకాంతితో పరిశీలించి చూతువు.
9. నీ కోపము భరించుచూనే మా దినములన్నియు గతించిపోవును. మా ఆయువు శ్వాసమువలె గతించును.
10. మేమొక డెబ్బదియేండ్లు జీవింతుము. దృఢకాయులమైనచో ఎనుబదియేండ్లు బ్రతుకుదుము  కాని ఆ యేండ్లన్నియు బాధావిచారములతో నిండియుండును. మా జీవితము క్షణములో ముగియగా మేము దాటిపోవుదుము.
11. కాని నీ కోపప్రభావమును అర్థము చేసికొన్నవాడెవడు? నీ క్రోధమువలన ఎట్టి భయము కలుగునో గ్రహించినవాడెవడు?
12. మా ఆయుష్కాలము ఎంతస్వల్పమైనదో మేము గ్రహించునట్లు చేయుము. దానివలన మేము విజ్ఞులమగుదుము.
13. ప్రభూ! నీ క్రోధమును అణచుకొనుము. నీవింకను ఎంతకాలము కోపింతువు? నీ దాసుల మీద దయచూపుము.
14. వేకువన మమ్ము నీకృపతో నింపుము. మా జీవితకాలమందెల్ల మేము సంబరముతో కేరింతలు కొట్టుదుము.
15. పూర్వము మమ్ము ఎంతగా శ్రమలపాలుచేసి, దుఃఖ పెట్టితివో అంతగా నేడు మమ్ము సంతోషపెట్టుము.
16. నీదాసులమైన మేము నీ రక్షణమును చూతుముగాక మా బిడ్డలు నీ మాహాత్మ్యమును కాంతురు గాక!
17. మా దేవుడవైన ప్రభూ! నీ అనుగ్రహమును మాకు దయచేయుము. మా కార్యములనెల్ల సఫలము చేయుము.
1. మహోన్నతుని మరుగున వసించువాడు, సర్వశక్తిమంతునిరెక్కలనీడలో నివసించువాడు
2. ప్రభువుతో "నీవు నా ఆశ్రయమవు, నాకు రక్షణదుర్గమవు, నేను నమ్మిన దేవుడవు” అని చెప్పుకొనును.
3. వేటకాని ఉరులనుండియు, ఘోరవ్యాధులనుండియు ఆయన నిన్ను కాపాడును.
4. ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును. ఆయన రెక్కల క్రింద నీవు తలదాచుకొందువు. ఆయన విశ్వసనీయత నీకు డాలుగను, రక్షణాయుధముగను ఉండును.
5. నీవు రేయి కలుగు అపాయములకును, పగటిపూట తగులు బాణములకును వెరవనక్కరలేదు.
6. చీకటిలో సోకు అంటురోగములకును, మిట్టమధ్యాహ్నము హానిచేయు వారికిని భయపడనక్కరలేదు.
7. నీ దాపున వేయిమంది కూలినను, నీ కుడిప్రక్కన పదివేలమంది పడినను నీకు ఏ అపాయమును కలుగదు.
8. నీ కన్నులతో నీవు దుష్టులు శిక్షను అనుభవించుటను చూతువు.
9. నీవు ప్రభువును నీకు ఆశ్రయనీయునిగను మహోన్నతుని నీకు నివాస సదనముగను చేసికొంటివి.
10. నీకు ఎట్టి కీడును సంభవింపదు. నీ ఇంటిచెంతకు ఎట్టి అంటురోగమును రాదు.
11. ప్రభువు నిన్ను తన దూతల అధీనమున ఉంచును. నీవు ఎచటికి వెళ్ళినను వారు నిన్ను కాపాడుచుందురు.
12. నీ కాళ్ళు రాతికి తగిలి నొవ్వకుండునట్లు వారు నిన్ను తమ చేతులలో ఎత్తిపట్టుకొందురు.
13. నీవు సింహమును, , నాగుపామును కాలితో మట్టెదవు. కొదమసింగమును, కాలసర్పమును పాదములతో తొక్కెదవు.
14. “నన్ను ప్రేమించువారిని నేను రక్షించెదను. నా ప్రాభవమును అంగీకరించువారిని నేను కాపాడెదను.
15. వారు నాకు మొరపెట్టినపుడు నేను వారికి ప్రత్యుత్తరమిత్తును. వారి ఆపదలలో వారిని ఆదుకొందును. వారిని విపత్తులనుండి కాపాడి వారికి కీర్తిని దయచేయుదును.
16. వారిని దీర్ఘాయువుతో సంతృప్తిపరచెదను. వారికి నా రక్షణమును అనుగ్రహించెదను” అని ప్రభువు పలుకుచున్నాడు.

1. దేవా! నీకు వందనములు అర్పించుట మంచిది మహోన్నతుడవైన నిన్ను కీర్తనలతో స్తుతించుట మేలు.

2-3. తంత్రీవాద్యములతోను, సితారా గానముతోను, వేకువన నీ ప్రేమను, రేయి నీ విశ్వసనీయతను ప్రకటనము చేయుట లెస్స

4. ప్రభూ! నీ చెయిదములకుగాను నేను ఆనందింతును. నీ కార్యములకుగాను నేను సంతసముతో పాటలు పాడుదును.

5. ప్రభూ! నీ కార్యములు ఎంత ఘనమైనవి! నీ ఆలోచనలు ఎంత లోతైనవి!

6. మూర్ఖులు ఈ సంగతిని గుర్తింపజాలరు. అజ్ఞానులు ఈ అంశమును గ్రహింపజాలరు.

7. దుష్టులు కలుపువలె ఎదిగినను, దుర్మార్గులు వృద్ధిలోనికి వచ్చినను వారెల్లరును వేరంట నాశనమగుదురు.

8. ప్రభూ! నీవు కలకాలము , మహోన్నతుడవుగానుందువు.

9. ప్రభూ! నీ శత్రువులు నశింతురు. దుష్కార్యములు చేయువారెల్ల చెల్లాచెదరగుదురు.

10. అడవిఎద్దు కొమ్మువలె నీవు నాకొమ్ము పైకెత్తితివి. క్రొత్త తైలముతో నా చర్మముపై అంటితివి.

11. నేను నా శత్రువుల పతనమును ఆశతీరచూచితిని. దుష్టవర్తనుల ఆక్రందనమును వింటిని. "

12. పుణ్యపురుషులు ఖర్జూరములవలె వృద్ధిజెందుదురు. లెబానోను దేవదారులవలె ఎదుగుదురు.

13. వారు దేవుని మందిరమున నాటగా చక్కగా ఎదుగు చెట్లవలె ఉందురు.

14. ముసలితనములోగూడ కాయలు కాయుచు నిత్యము పచ్చగా కళకళలాడుచుందురు.

15. ఆ రీతిగా వారు ప్రభువు నీతిమంతుడనియు, నాకు ఆశ్రయదుర్గమైన దేవునియందు దోషమేమియు లేదనియు రుజువు చేయుదురు.

1. ప్రభువు రాజు. అతడు ప్రాభవమును వస్త్రమువలె ధరించెను. బలమును వస్త్రమువలె దాల్చి నడికట్టుగా కట్టుకొనెను. అతడు భూమిని స్థిరముగా పాదుకొల్పెను, అది చలింపదు.
2. ప్రభూ! నీ సింహాసనము అనాదికాలము నుండియు స్థిరముగా నిల్చియున్నది. నీవు అనాదికాలమునుండియు ఉన్నవాడవు.
3. ప్రభూ! సాగరగర్భములు ఉప్పొంగినవి. అవి గళమెత్తి హోరుమని శబ్దించినవి.
4. కాని ప్రభువు కడలిహోరుకంటెను, సాగర తరంగములకంటెను అధికుడై ఆకాశమున మహోన్నతుడుగా పరిపాలన చేయును.
5. ప్రభూ! నీ శా
1. రండు, ప్రభువును సంతసముతో స్తుతింతము మన రక్షణదుర్గమైన దేవుని ఆనందముతో కీర్తింతము.
2. కృతజ్ఞతాస్తుతులతో ఆయనసన్నిధిలోనికి వచ్చెదము సంతోషముతో కీర్తనలు పాడుచు ఆయనను వినుతించుదము.
3. ప్రభువు మహాదేవుడు, దైవములందరికిని మహారాజు.
4. భూగర్భము మొదలుకొని పర్వతశిఖరములవరకు అన్నిటిని ఆయనే పరిపాలించును.
5. సముద్రము ఆయనది, ఆయనే దానిని చేసెను. ధరణి ఆయనది, ఆయనే దానిని కలిగించెను.
6. రండు, శిరమువంచి ఆయనను ఆరాధించుదము మనలను సృజించిన ప్రభువు ముందట మోకరిల్లుదము.
7. ఆయన మన దేవుడు, . మనము ఆయన కాచి కాపాడు ప్రజలము. ఆయన మేపు మందలము. నేడు మీరు ఆయన మాట వినిన ఎంత బాగుండును!
8. “మెరిబాచెంత మీ పితరులవలె, . ఆనాడు ఎడారిలో మస్సాచెంత మీ పితరులవలె మీరును హృదయములను కఠినము చేసికోవలదు.
9. నేను చేసిన కార్యములను చూచిన పిదపకూడ మీ పితరులు నన్నచట శోధించి పరీక్షకు గురిచేసిరి
10. నలుబదియేండ్లపాటు ఆ తరమువారు నన్ను విసిగించిరి. 'ఈ జనులకు నాపట్ల నమ్మకము లేదు. వీరు నా మార్గములను గుర్తింపరు' అని నేను పలికితిని.
11. కనుక నేను వారి మీద ఆగ్రహము చెంది మీరు నా విశ్రమస్థానమును చేరజాలరని ప్రతిజ్ఞ చేసితిని.”
సనములు ఎన్నటికిని మారవు. నీ మందిరమునకు ఎల్లకాలము పవిత్రత తగియున్నది.

1. ప్రతీకారము చేయువాడవైన ప్రభూ! ప్రతీకారము చేయువాడవైన ప్రభూ! నీ తేజస్సును కన్పింపనిమ్ము.

2. లోకమునకు న్యాయాధిపతివైన దేవా! నీవు పైకి లేచి గర్వాత్ములకు శాస్తిచేయుము.

3. ప్రభూ!దుర్మార్గులు ఎంతకాలము ఆనందింతురు? ఎంతకాలము ఆనందింతురు?

4. ఎంతకాలము గర్వముతో బింకములాడుచు, తమ దుష్కార్యములను గూర్చి ప్రగల్భములు పలుకుదురు?

5. ప్రభూ! వారు నీ జనులను అణగదొక్కుచున్నారు. నీవు ఎన్నుకొనిన ప్రజలను పీడించుచున్నారు.

6. వితంతువులను మాతో వసించు పరదేశులను చంపుచున్నారు. అనాథబాలలను వధించుచున్నారు.

7. "ప్రభువేమియు చూడడులే, యిస్రాయేలు దేవుడేమియు గమనింపడులే” అనుచున్నారు.

8. జనులారా! మీరు పరమమూర్ఖులు, మందమతులు. మీకు వివేకము ఎప్పుడు అలవడును?

9. చెవిని చేసినవాడు వినలేదా? కంటిని కలిగించినవాడు కనలేదా?

10. అన్యజాతులను మందలించువాడు వారిని శిక్షింపలేడా? నరులకు బోధించువానికి జ్ఞానము లేదా?

11. ప్రజల ఆలోచనలు ప్రభువునకు తెలియును. వారి తలపులు నిరర్ధకమైనవని ఆయనెరుగును.

12. ప్రభూ! నీవు ఉపదేశముచేయు నరుడు ధన్యుడు. నీవు ధర్మశాస్త్రము బోధించుజనుడు భాగ్యవంతుడు

13. కష్టకాలమున నీవు అతనికి చిత్తశాంతిని అనుగ్రహింతువు. దుష్టులు కూలుటకు మాత్రము గోతిని త్రవ్వుదువు

14. ప్రభువు తన జనులను చేయివిడువడు. తాను ఎన్నుకొనిన ప్రజలను పరిత్యజింపడు.

15. సత్పురుషులు మరల నీతిని పాటింతురు. పుణ్యపురుషులెల్లరు న్యాయమును అనుసరింతురు.

16. దుష్టులను ఎదిరించి నా పక్షమున నిల్చినవాడెవడు? దుర్మార్గులకు అడ్డువచ్చి నన్ను సమర్థించినవాడెవడు?

17. ప్రభువు నన్ను ఆదుకొననిచో నా ప్రాణము సత్వరమే మౌనలోకము చేరుకొనియుండెడిది.

18. ప్రభూ! “నేను కాలుజారి పడిపోవుచున్నాను” అని నీతో చెప్పిన వెంటనే నీ కృప నన్ను రక్షించెను.

19. నేను విచారములలో చిక్కుకొనినచో నీవు నన్ను ఓదార్చి సంతోషచిత్తుని చేయుదువు.

20-21. సత్పురుషులమీద కుట్రలుపన్ని, నిర్దోషులకు మరణదండనము విధించి, అన్యాయమును న్యాయముగా చలామణిచేయు దుష్టన్యాయాధిపతులతో నాకు పొత్తులేదు.

22. కాని ప్రభువు నాకు కోట. నా దేవుడు, నేను తలదాచుకొను ఆశ్రయదుర్గము, ఆధారశిల.

23. దుష్టుల దుష్టత్వమునకుగాను ప్రభువు వారిని శిక్షించును. వారి పాపములకుగాను వారిని నాశనము చేయును. మన దేవుడైన ప్రభువు వారిని తుడిచిపెట్టును.

1. రండు, ప్రభువును సంతసముతో స్తుతింతము మన రక్షణదుర్గమైన దేవుని ఆనందముతో కీర్తింతము.
2. కృతజ్ఞతాస్తుతులతో ఆయనసన్నిధిలోనికి వచ్చెదము సంతోషముతో కీర్తనలు పాడుచు ఆయనను వినుతించుదము.
3. ప్రభువు మహాదేవుడు, దైవములందరికిని మహారాజు.
4. భూగర్భము మొదలుకొని పర్వతశిఖరములవరకు అన్నిటిని ఆయనే పరిపాలించును.
5. సముద్రము ఆయనది, ఆయనే దానిని చేసెను. ధరణి ఆయనది, ఆయనే దానిని కలిగించెను.
6. రండు, శిరమువంచి ఆయనను ఆరాధించుదము మనలను సృజించిన ప్రభువు ముందట మోకరిల్లుదము.
7. ఆయన మన దేవుడు, . మనము ఆయన కాచి కాపాడు ప్రజలము. ఆయన మేపు మందలము. నేడు మీరు ఆయన మాట వినిన ఎంత బాగుండును!
8. “మెరిబాచెంత మీ పితరులవలె, . ఆనాడు ఎడారిలో మస్సాచెంత మీ పితరులవలె మీరును హృదయములను కఠినము చేసికోవలదు.
9. నేను చేసిన కార్యములను చూచిన పిదపకూడ మీ పితరులు నన్నచట శోధించి పరీక్షకు గురిచేసిరి
10. నలుబదియేండ్లపాటు ఆ తరమువారు నన్ను విసిగించిరి. 'ఈ జనులకు నాపట్ల నమ్మకము లేదు. వీరు నా మార్గములను గుర్తింపరు' అని నేను పలికితిని.
11. కనుక నేను వారి మీద ఆగ్రహము చెంది మీరు నా విశ్రమస్థానమును చేరజాలరని ప్రతిజ్ఞ చేసితిని.”

1. ప్రభువు మీద క్రొత్తపాట పాడుడు. విశ్వధాత్రీ! నీవు ప్రభువుమీద పాట పాడుము.

2. ప్రభువు పైన పాట పాడి ఆయనను స్తుతింపుడు. ప్రతిరోజు ఆయన రక్షణ కార్యమును ఉగ్గడింపుడు.

3. ఆయన కీర్తిని ఎల్లజాతులకు తెలియజేయుడు. ఆయన మహాకార్యములను ఎల్ల జనులకు విశదము చేయుడు.

4. ప్రభువు మహామహుడు, గొప్పగా స్తుతింపదగినవాడు. దైవములందరికంటెను ఎక్కువగా గౌరవింపదగినవాడు.

5. అన్యజాతుల దైవములు అందరును వట్టి విగ్రహములు. కాని ప్రభువు ఆకసమును చేసెను.

6. తేజస్సును, ప్రాభవమును ఆయనయెదుట బంటులవలె నిల్చును. శక్తియు, సౌందర్యమును ఆయన మందిరమును నింపును.

7. సకలజాతులకు చెందిన నిఖిల వంశజులారా! మీరు ప్రభువును వినుతింపుడు. కీర్తియు బలమునుగల ప్రభువును కొనియాడుడు.

8. ప్రభువు మహిమాన్వితనామమును స్తుతింపుడు. సమర్పణలతో ఆయన దేవాలయములోనికి రండు

9. పవిత్రవస్త్రములు తాల్చి ప్రభువును వందింపుడు. విశ్వధాత్రీ! అతనిని చూచి గడగడ వణకుము.

10. “ప్రభువు రాజు, అతడు నేలను కదలకుండునట్లు పదిలపరచెను. అతడు న్యాయబుద్దితో జాతులకు తీర్పుచెప్పును” అని మీరు అన్యజాతులతో నుడువుడు.

11. ప్రభువు విజయము చేయుటను గాంచి ఆకాశము ఆనందించునుగాక! భూమి హర్షించునుగాక! సాగరమును, దానిలోని ప్రాణులును హోరుమని నినదించునుగాక !

12. పొలములును వానిలోని పైరులును సంతసించునుగాక! అరణ్యములలోని వృక్షములు ఆనందనాదము చేయునుగాక!

13. ప్రభువు లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు వేంచేయును ఆయన న్యాయముగను, నిష్పక్షపాతముగను లోకములోని జాతులకు తీర్పుతీర్చును.

1. ప్రభువు రాజు! భూమి ఆనందించునుగాక ! నానా ద్వీపములు సంతసించునుగాక !
2. మేఘమును, తమస్సును ప్రభువును చుట్టుముట్టియుండును. నీతిన్యాయములు, ఆయన సింహాసనమునకు పునాదులు.
3. అగ్ని ఆయనకు ముందుగా పోవుచు ఆయన చుట్టుపట్లనున్న శత్రువులనెల్ల భస్మము చేయును.
4. ఆయన మెరుపులు లోకమును వెలిగించును. ఆ దృశ్యమునుచూచి భూమి కంపించును.
5. విశ్వధాత్రికి అధిపతియైన ప్రభువును గాంచి, కొండలు మైనమువలె కరగిపోవును.
6. ఆకాశము ఆయన న్యాయమును ప్రకటించును. సకలజాతులు ఆయన మహిమను దర్శించును.
7. ప్రతిమలను కొలుచువారు విగ్రహారాధనవలన పొంగిపోవువారు, సిగ్గుతో మ్రగ్గిపోదురు. ఎల్ల వేలుపులారా! మీరు ప్రభువునకు దండము పెట్టుడు.
8. ప్రభూ! నీ న్యాయనిర్ణయములను గాంచి సియోను ఆనందించును. యూదా నగరములు సంతసించును.
9. నీవు ప్రభుడవు. భూమికంతటికి మహోన్నతుడవైన పాలకుడవు. ఎల్ల వేలుపులను మించిన దేవుడవు.
10. చెడును ఏవగించుకొనువారిని ప్రభువు ప్రేమించును అతడు తన భక్తుల ప్రాణములను కాపాడును. వారిని దుష్టుల పీడనమునుండి విడిపించును.
11. సజ్జనుల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. ఋజువర్తనులు ఆనందమును బడయుదురు.
12. నీతిమంతులారా! ప్రభువునందు ఆనందింపుడు. ఆయన పవిత్ర నామమునకు వందనములు అర్పింపుడు.
1. ప్రభువునకు కొత్త పాట పాడుడు. ఆయన అద్భుతకార్యములు చేసెను. ఆయన తన దక్షిణహస్తమువలనను, పవిత్రమైన తన బాహువువలనను, విజయమును సాధించెను.
2. ప్రభువు తన విజయమును ఎరిగించెను. తన రక్షణమును అన్యజాతులకు తెలియజేసెను.
3. యిస్రాయేలీయులపట్ల కృపను, విశ్వసనీయతను చూపుదునన్న తన ప్రమాణమును నిలబెట్టుకొనెను. నేల అంచులవరకుగల జనులెల్లరును మన ప్రభువు విజయమును గాంచిరి.
4. విశ్వధాత్రీ! ప్రభువునకు జేకొట్టుము. ఆనందనాదము చేయుచు, అతనికి కీర్తనలు పాడుము.
5. కీర్తనలతో ప్రభువును వినుతింపుడు. సితార వాద్యములతో సంగీతము విన్పింపుడు.
6. బూరలను, కొమ్ములను ఊది మన రాజైన ప్రభువునకు జేకొట్టుడు.
7. సముద్రము, దానిలోని జీవులు, హోరుమని గర్జించునుగాక ! లోకము, దానిలోని జీవులు కేరింతలిడునుగాక!
8. నదులు చప్పట్లు కొట్టునుగాక ! పర్వతములు ఏకమై సంతోషనాదము చేయునుగాక!
9. ప్రభువు లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు వేంచేయును అతడు న్యాయముగ, నిష్పక్షపాతముగ లోకములోని జాతులకు తీర్పు తీర్చును.

1. ప్రభువు రాజు! జాతులు గడగడ వణకును. ఆయన కెరూబులమీద ఆసీనుడగును. నేల కంపించును.

2. సియోనున ప్రభువు ఘనుడైయున్నాడు. . ఆయన ఎజాతులను మించినవాడు.

3. భీకరమైన ఆయన మహానామమును ఎల్లరు స్తుతింతురుగాక! ఆయన పవిత్రుడు.

4. మహారాజువైన నీవు న్యాయమును ప్రేమింతువు. నీవు ఋజువర్తనమును, నీతిన్యాయమును, ధర్మమును స్థాపించితివి. యాకోబు ప్రజలలో ఈ గుణములను నెలకొలిపితివి.

5. మన ప్రభువైన దేవుని కొనియాడుడు. ఆయన పాదపీఠముచెంత ఆయనను స్తుతింపుడు. ఆయన పవిత్రుడు.

6. మోషే అహరోనులు ఆయన యాజకులు, సమూవేలు ఆయనకు ప్రార్థన చేసినవాడు. వారు ఆయనకు మనవి చేయగా ఆయన వారి వేడికోలును ఆలించెను.

7. మేఘస్తంభమునుండి ఆయన వారితో మాట్లాడెను ఆయన దయచేసిన శాసనములను, కట్టడలను వారు పాటించిరి.

8. మా ప్రభుడవైన దేవా! నీవు ప్రజలమొరలు ఆలించితివి. నీవు ఆ జనుల పాపములకు వారిని దండించినను వారిని మన్నించు దేవుడవని రుజువు చేసికొంటివి.

9. మన ప్రభువైన దేవుని కొనియాడుడు. ఆయన పవిత్రపర్వతముచెంత ఆయనను వందింపుడు. మన దేవుడైన ప్రభువు పవిత్రుడు.

1. విశ్వధాత్రీ! ప్రభువునకు జేకొట్టుము.
2. సంతోషముతో ప్రభువును పూజింపుము. ఆనంద గీతములతో ఆయన సన్నిధికి రమ్ము.
3. ప్రభువే దేవుడని తెలిసికొనుడు. ఆయన మనలను సృజించెను, మనము ఆయన వారలము, ఆయన ప్రజలము, ఆయన మేపు మందలము.
4. కృతజ్ఞతాస్తుతులతో ఆయన మందిర ద్వారమున ప్రవేశింపుడు. స్తుతిగీతములతో దేవాలయ ఆవరణమున అడుగిడుడు. ఆయనకు వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన నామమును కీర్తింపుడు.
5. ప్రభువు మంచివాడు. ఆయన స్థిరమైన కృపశాశ్వతమైనది. ఆయన విశ్వసనీయత కలకాలము నిలుచును.

1. నేను కృపను గూర్చియు, న్యాయమును గూర్చియు పాడెదను. ప్రభూ! నా గీతమును నీకు విన్పించెదను

2. నేను ధర్మమార్గమున ప్రవర్తించెదను. నీవు నా చెంతకు ఎపుడు వచ్చెదవు? నేను నా ఇంట విశుద్ధవర్తనుడనుగా జీవించెదను

3. చెడు మీద నేను దృష్టి నిలుపను.  దేవునినుండి వైదొలగువారి క్రియలను నేను అసహ్యించుకొందును. వారితో నాకు పొత్తులేదు.

4. కపటాత్ములను నా చెంతకు రానీయను. దుష్టులను అంగీకరింపను.

5. తోడివారిమీద చాటుమాటున చాడీలు చెప్పువాని నోరుమూయింతును. పొగరుబోతును గర్వితుడునైన నరుని నేను సహింపను.

6. విశుద్ధహృదయులను నేను అంగీకరింతును. వారు నా కొలువున ఉండవచ్చును. ఋజువర్తనులైన వారు నాకు సేవకులు అగుదురు.

7. కపటాత్ములకు నా ఇంట తావులేదు. కల్లలాడువాడు నాయెదుట నిలువజాలడు.

8. నేను ప్రతి ఉదయము దేశములోని దుర్మార్గులనెల్ల నిర్మూలింతును. ప్రభువు నగరమునుండి దుర్జనులనెల్ల బహిష్కరింతును.

1. ప్రభూ! నాప్రార్ధనను ఆలింపుము. నా మొర నీ సన్నిధిని చేరునుగాక!
2. నేను ఆపదలో చిక్కుకోగా నీ మొగమును నానుండి మరుగు చేయకుము. నీ చెవియొగ్గి నా వేడుకోలును ఆలింపుము. నా మొరను సత్వరమే వినుము.
3. నా ఆయుస్సు పొగవలె గతించుచున్నది. నా ఒడలు పొయ్యివలె వేడిగానున్నది.
4. నా హృదయము ఎండినగడ్డివలె వాడిపోయినది. నేను తినుటయే మరచితిని.
5. నేను పెద్దగా నిట్టూర్పులు విడుచు శబ్దమువలన నా ఎముకలు బయటికి కన్పించుచున్నవి.
6. నేను ఎడారిలోని ఉష్ణపక్షివలెను, ఆ పాడుబడిన ఇంటిలోని గుడ్లగూబవలెనున్నాను.
7. నాకు నిద్దుర పట్టుటలేదు. . నేను ఇంటి కప్పుమీద వాలియున్న ఒంటి పక్షివలెనున్నాను. 
8. దినమెల్ల శత్రువులు నన్ను నిందించుచున్నారు. నన్ను గేలిచేయుచు శపించుచున్నారు.
9. నేను ఆహారముగ బూడిద తినుచున్నాను. పానీయములో నా కన్నీళ్ళు కలుపుకొని త్రాగుచున్నాను.
10. నీ ఉగ్రకోపమువలన నాకు ఈ గతి పట్టినది. నీవు నన్ను పైకెత్తి క్రిందపడవేసితివి.
11. నా జీవితము సాయంకాలపు నీడవలెనున్నది. నేను ఎండబారిన గడ్డివంటి వాడనైతిని.
12. కాని ప్రభూ! నీవు శాశ్వతముగా జీవించువాడవు. ఎల్లతరములవారును నిన్ను స్మరించుకొందురు.
13. లెమ్ము, సియోనును కనికరింపుము. ఆ నగరముమీద దయ జూపవలసిన సమయము వచ్చినది.  నిర్ణీతకాలము ఆసన్నమైనది.
14. నీ దాసులు ఆ శిథిలనగర శిలలను ఆదరముతో చూతురు. దాని ధూళిని కనికరముతో చూతురు.
15. జాతులు ప్రభువు నామమునకు భయపడును. నేలమీది రాజులు ఆయన మహిమనుజూచి గడగడలాడుదురు.
16. ప్రభువు సియోనును పునర్నిర్మించినపుడు ఆయన మాహాత్మ్యము వెల్లడియగును.
17. ఆయన పరిత్యక్తులైన తన ప్రజల మన మొరలు అలించును. వారీ వేడికోలును చెవినిబెట్టును.
18. భావితరముల వారికొరకు ఈ అంశమును లిఖించి ఉంచుడు. రానున్న తరములవారు అతనిని ప్రశంసింతురు.
19. ప్రభువు ఉన్నతమైన తన పవిత్ర స్థలమునుండి క్రిందకి పారజూచెను. ఆకసమునుండి భువికి దృష్టిని మరల్చెను.
20. ఆయన బందీల నిట్టూర్పులు వినెను. మృత్యువువాత పడనున్నవారిని చెరనుండి విడిపించెను.
21-22. కావున జాతులును, రాజ్యములును ఏకమై వచ్చి ప్రభువును పూజించును. సియోనున అతని నామమును సన్నుతింతురు. యెరూషలేమున అతనిని కీర్తింతురు.
23. వార్ధక్యము రాకమునుపే ప్రభువు నన్ను బలహీనుని చేసెను. నా ఆయుష్కాలమును తగ్గించెను.
24. "ప్రభూ! నేను వృద్దుడను కాకమునుపే నీవు నన్ను కొనిపోవలదు. నీవు కలకాలము మనెడివాడవుకదా” అని నేను విన్నవించితిని.
25. పురాతన కాలముననే నీవు భూమికి పునాదులెత్తితివి.  నీ చేతులతోనే ఆకాశమును సృజించితివి.
26. భూమ్యాకాశములు గతించునుగాని నీవు నిల్చియుందువు. అవియెల్ల వస్త్రములవలె చినిగిపోవును. నీవు వానిని జీర్ణవస్త్రములవలె విడనాడుదువు. అవి గతించును.
27. కాని నీవు ఎల్లవేళల ఏకరీతిగా నుందువు. నీ ఆయుస్సునకు అంతము లేదు.
28. నీ దాసుల బిడ్డలు సురక్షితముగా నివసింతురు ఆ బిడ్డల బిడ్డలును నీ ప్రాపున భద్రముగా నిలుచుదురు
1. నా ప్రాణమా! ప్రభువును స్తుతింపుము. నాలోని సమస్తశక్తులారా! ఆయన పవిత్రనామమును సన్నుతింపుడు.
2. నా ప్రాణమా! ప్రభువును స్తుతింపుము. ఆయన ఉపకారములను వేనిని మరువకుము.
3. ఆయన నీ పాపములనెల్ల మన్నించును. నీ వ్యాధులనెల్ల కుదుర్చును.
4. సమాధినుండి నిన్ను కాపాడును. కరుణా కటాక్షములు అనెడు కిరీటమును నీకు ఒసగును.
5. నీ జీవితకాలమంతయు శుభములతో నింపును. నీవు గరుడపక్షివలె యువకుడవుగాను, శక్తిసంపన్నుడవుగాను మనునట్లు చేయును.
6. ప్రభువు నీతిని పాటించును. పీడితులకు న్యాయము చేకూర్చిపెట్టును.
7. ఆయన మోషేకు తన ప్రణాళికను ఎరిగించెను. యిస్రాయేలీయులకు తన మహాకార్యములు విశదము చేసెను.
8. ప్రభువు కరుణామయుడు, దయాపూరితుడు, దీర్ఘశాంతుడు, ప్రేమనిధి. 
9. ఆయన మనలను నిత్యము చీవాట్లు పెట్టడు.మనమీద కలకాలము కోపపడడు.
10. మన పాపములకు తగినట్లుగా మనలను శిక్షింపడు మన దోషములకు తగినట్లుగా మనలను దండింపడు.
11. భూమికి ఆకాశము ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నదో ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపువారియెడల ఆయన ప్రేమ అంత మిక్కుటముగానుండును.
12. పడమరకు తూర్పు ఎంతదూరమో అంత దూరముగా అతడు మన పాపములను పారద్రోలును.
13. తండ్రి తన కుమారుల మీద జాలి చూపినట్లే ప్రభువు తన పట్ల భయభక్తులు కలవారి మీద జాలి చూపును.
14. మనమెట్లు రూపొందితిమో ఆయనకు తెలియును. మనము మట్టి మనుషులమని ఆయన జ్ఞప్తియందు ఉంచుకొనును.
15. నరుల జీవితము గడ్డిపరకవంటిది. పిచ్చిమొక్కలు పూయు పూవువంటిది.
16. ఆ పూవుమీద గాలి తోలగా అది రాలిపోవును. అది యిక ఎవరికంటను పడదు.
17. కాని ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపువారియెడల ఆయన కృప అనాది నుండి అనంతకాలము వరకును ఉండును.
18. ప్రభువు నిబంధనమును పాటించి అతని కట్టడలను అనుసరించువారికి అతని రక్షణము తరతరముల వరకు లభించుచుండును.
19. ప్రభువు తన సింహాసనమును ఆకసమున నెలకొల్పెను . ఆయన ఎల్లరిమీద పరిపాలనము చేయును.
20. బలాఢ్యులైన ప్రభువు దూతలారా! ఆయన ఆజ్ఞ పాటించి ఆయన మాట వినువారలారా! మీరు ఆయనను స్తుతింపుడు.
21. ప్రభువు సైన్యములారా! ఆయనకు పరిచారకులై అతని చిత్తమును పాటించువారలారా! మీరు ఆయనను స్తుతింపుడు.
22. ప్రభువు సామ్రాజ్యమునందలి సమస్త సృష్టివస్తువులారా! మీరు ఆయనను స్తుతింపుడు. నా ప్రాణమా! ప్రభువును స్తుతింపుము.

1. నాప్రాణమా! ప్రభుని స్తుతింపుము. ప్రభూ! నీవు మిక్కిలి ఘనుడవు. నీవు ప్రాభవవైభములను వస్త్రమువలె ధరించితివి.

2. వెలుగును వస్త్రమువలె తాల్చితివి. ఆకాశమును గుడారమువలె వ్యాపింపజేసితివి.

3. మీది జలములమీద ఆయన తన ప్రాసాదమును నిర్మించుచున్నాడు. మేఘములు ఆయన రథములు. వాయురెక్కలమీద ఆయన స్వారిచేయుచున్నాడు.

4. గాలులు ఆయనకు దూతలు, తళతళలాడు మెరుపులు ఆయన బంటులు.

5. ఆయన నేలను దాని పునాదులమీద నెలకొల్పెను . అది ఏనాటికిని కదలదు.

6. ఆ నేలను సముద్రము అను వస్త్రముతో నీవు కప్పితివి. సాగరజలము కొండలను ముంచివేసెను.

7. నీవు గద్దింపగా ఆ జలములు భయపడి పారిపోయెను మేఘగర్జనమువంటి నీ ఆజ్ఞకు వెరచి అవి పరుగిడెను.

8. ఆ నీళ్ళు కొండలనుండి జారి క్రింది లోయలోనికి పారెను. అచటనుండి అవి నీవు నిర్ణయించిన స్థలమును చేరుకొనెను.

9. నీవు ఆ నీళ్ళకు దాటరాని హద్దును నెలకొల్పితివి. అవి ఆ మేరను దాటి వచ్చి, నేలను మరల ముంచివేయవు.

10. ఆయన లోయలలో ఊటలను పుట్టించెను. వాని నీళ్ళు కొండలనడుమ పారును.

11. వన్యమృగములెల్ల ఆ బుగ్గల నీళ్ళు త్రాగును. అడవిగాడిదలు ఆ నీటితో దప్పిక తీర్చుకొనును.

12. ఆ చేరువలో పక్షులు గూళ్ళు కట్టుకొని చెట్లకొమ్మలలో నుండి కూయును.

13. తన ప్రాసాదమునుండి కొండలమీద " వాన కురియించును. నీ చెయిదము ఫలముగా నేల సంతృప్తి చెందును.

14. ఆయన పశువులకొరకు గడ్డిని మొలిపించుచున్నాడు. నరుని ఉపయోగము కొరకు మొక్కలు మొలిపించుచున్నాడు. ఆయన నేలనుండి పంటలుపండించును.

15. ఆయన నరుని సంతోషపెట్టుటకు ద్రాక్షసారాయమును, అతనికి ఆనందము కలిగించుటకు ఓలివు తైలమును అతడిని బలాఢ్యుని చేయుటకు ఆహారమును దయచేయుచున్నాడు.

16. ఆయన నాటిన లెబానోను దేవదారు వృక్షములు పుష్కల వర్షములతో సంతృప్తి చెందును.

17. వానిలో పక్షులు గూళ్ళు కట్టుకొనును. సారసపక్షులు దేవదారులలో గూళ్ళు కట్టుకొనును.

18. ఎత్తయిన కొండలలో అడవిమేకలు వసించును. పర్వతశిఖరములలో కుందేళ్ళు దాగుకొనును.

19. ఋతువులను ఎరిగించుటకు నీవు చంద్రుని చేసితివి. సూర్యునికి తానెప్పుడు అస్తమింపవలెయునో తెలియును.

20. నీవు రేయిని కొనిరాగా చిమ్మచీకట్లు క్రమ్మును. అపుడు వన్యమృగములెల్ల వెలుపల తిరుగాడును.

21. కొదమ సింగములు ఎరకొరకు గర్జించును. అవి దేవుని నుండి తమ ఆహారమును వెదకుకొనును.

22. సూర్యోదయముననే అవి మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును.

23. అపుడు నరుడు పనికి బయలుదేరును. అతడు సాయంకాలమువరకు పాటుపడును.

24. ప్రభూ! నీ కార్యములు ఎన్ని విధములుగా ఉన్నవి! నీ చెయిదములన్నిటిని విజ్ఞానముతో చేసితివి. ఈ భూమి నీ ప్రాణులతో నిండియున్నది.

25. అదిగో విశాలమైన మహాసముద్రము ఆ సాగరములో చిన్నవియు, పెద్దవియునైన ప్రాణులు లెక్కకుమించి జీవించుచుండును.

26. దానిలో ఓడలు సంచరించుచుండును. నీవు ఆడుకొనుటకు చేసిన మకరమును దానిలో నున్నది.

27. ఈ ప్రాణులన్నియు నీమీద ఆధారపడి జీవించును అవి తమకు అవసరమైనపుడు నీ నుండి ఆహారమును బడయును.

28. నీవు వానికి తిండిపెట్టగా. అవి తినును. వానికి ఆహారమును ఈయగా అవి సంతృప్తిగా భుజించును.

29. నీవు మొగము ప్రక్కకు తిప్పుకొనినచో అవి తల్లడిల్లును. వాని ఊపిరి తీసినచో అవి చచ్చును. తాము పుట్టిన మట్టిలోనే కలిసిపోవును.

30. కాని నీవు ఊపిరిపోసినచో ప్రాణి సృష్టి జరుగును. నీవు భూమికి నూతన జీవమును ఒసగుదువు.

31. ప్రభువు కీర్తి ఏనాటికి మాసిపోకుండునుగాక! ఆయన తన సృష్టిని గాంచి ఆనందించునుగాక!

32. ప్రభువు భూమివైపు పారజూడగా అది కంపించును కొండలను తాకగా అవి పొగలు వెళ్ళగ్రక్కును.

33. నా జీవితకాలమెల్ల ప్రభువుపై కీర్తనలు పాడెదను. నేను బ్రతికియున్నంత కాలము ఆయన స్తుతులు పాడెదను.

34. నా ఈ ఆలోచనలు ప్రభువునకు ప్రియమగునుగాక! నేను ప్రభువునందు ఆనందించెదను.

35. దుష్టులు భూమిమీదనుండి తొలగిపోవుదురుగాక! దుర్మార్గులు కంటికి కన్పింపకుండపోవుదురుగాక! నా ప్రాణమా! ప్రభువును సన్నుతింపుము. మీరెల్లరును ప్రభువును స్తుతింపుడు.

1. ప్రభువునకు కృతజ్ఞతలు అర్పింపుడు. ఆయన నామమును, మాహాత్మ్యమును ఉగ్గడింపుడు. ఆయన మహాకార్యములను జాతులకు విశదము చేయుడు.
2. ఆయనను కీర్తించి స్తుతింపుడు. ఆయన అద్భుతకార్యములనెల్ల వెల్లడిచేయుడు.
3. పవిత్రుడైన ప్రభువునకు చెందియున్నందుకు గర్వింపుడు. ఆయనను సేవించువారెల్ల సంతసింపుడు.
4. ప్రభువును వెదకుడు, ఆయన బలమును వెదకుడు నిరతము ఆయనను పూజింపుడు.
5-6. ప్రభువు దాసుడైన అబ్రహాము సంతతి వారును, ప్రభువు ఎన్నుకొనిన యాకోబు వంశజులునైన మీరు ఆయన సల్పిన అద్భుత కార్యములను, ఆయనచేసిన నిర్ణయములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుడు.
7. ఆయన మన దేవుడైన ప్రభువు. ఆయన తీర్పులు భూమికంతటికిని వర్తించును.
8. ఆయన తన నిబంధనమును నిత్యము పాటించును. తన వాగ్దానములను నిరతము నిల్పుకొనును.
9. అబ్రహామునకు తాను చేసిన ప్రమాణములను, ఈసాకునకు తాను చేసిన బాసను కలకాలము నిల్పుకొనును.
10. ఆయన యాకోబుతో ఒప్పందము చేసికొనెను. అది ఎల్లకాలమును ఉండునది.
11. “నేను కనాను మండలమును నీకు ఇత్తును. అది నీకే భుక్తమగును” అని ఆయన సెలవిచ్చెను.
12. ఆ కనాను మండలమున ప్రభువు ప్రజలు కొద్దిమందియైయుండిరి. పరదేశులుగా కూడ గణింపబడిరి.
13. వారు దేశమునుండి దేశమునకు, రాజ్యమునుండి రాజ్యమునకు ప్రయాణము చేసిరి.
14. కాని ప్రభువు వారిని ఎవరి పీడకును గురిచేయలేదు. ఆయన రాజులను మందలించి ఆ ప్రజలను కాపాడెను.
15. "నేను అభిషేకించినవారిని మీరు ముట్టుకొనకుడు నా ప్రవక్తలకు మీరు హానిచేయకుడు" అని పలికెను.
16. అటుతరువాత ప్రభువు దేశము మీదికి కరువు రప్పించి ప్రజల జీవనాధారమైన ఆహారమును దొరకకుండ చేసెను.
17. కాని ఆయన ఆ జనులకు ముందుగా ఒక నరుని పంపెను. అతడే బానిసగా అమ్ముడుపోయిన యోసేపు.
18. జనులు అతని కాళ్ళకు సంకెళ్ళువేసి అతని మెడకు ఇనుప వలయమును తొడిగిరి.
19. ఆ పిమ్మట యోసేపు చెప్పిన సంగతి నెరవేరెను. ప్రభువు వాక్కు అతని సత్యమును నిరూపించెను.
20. అపుడు రాజు అతనిని చెరసాలనుండి విడిపించెను జాతుల నేత అతనికి విముక్తిని ప్రసాదించెను.
21. అతడు యోసేపును, తన ప్రభుత్వమునకు అధిపతిని చేసెను, తన రాజ్యమునకు అంతటికిని పాలకుని గావించెను.
22. యోసేపు రాజోద్యోగులకు అధికారి అయ్యెను. రాజు సలహాదారులకు విజ్ఞానమును ఉపదేశించెను.
23. అంతట యాకోబు ఐగుప్తునకు వలసవెళ్ళి ఆ దేశమున స్థిరపడెను.
24. ప్రభువు అచట తన ప్రజలను తామరతంపరగా వృద్ధి చేసెను. వారిని తమ శత్రువులకంటెను బలవంతులను చేసెను.
25. ఆయన ఐగుప్తీయులు యిస్రాయేలీయులను ద్వేషించి వారిపట్ల కపటముగా వర్తించునట్లు చేసెను.
26. అంతట ప్రభువు తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఎన్నుకొనిన అహరోనును పంపెను.
27. వారు అచట ప్రభువు మహాకార్యములను చేసి చూపిరి. ఆయన హాము దేశమందు అద్భుతకార్యములను ప్రదర్శించెను.
28. ప్రభువు అంధకారమును పంపగా చిమ్మచీకట్లు క్రమ్మెను. కాని ఐగుప్తీయులు ఆయన ఆజ్ఞను లెక్కచేయలేదు
29. ఆయన వారి జలములను నెత్తురుగా మార్చెను. వానిలోని చేపలనెల్ల చంపివేసెను.
30. వారి దేశము కప్పలకు ఆలవాలమయ్యెను. రాజప్రాసాదము కూడ కప్పలతో నిండిపోయెను.
31. ప్రభువు ఆజ్ఞాపించినదే తడవుగా , ఈగల గుంపును, దోమలును దేశమందెల్ల నిండిపోయెను.
32. ఆయన ఆ దేశమున వానకు బదులుగా వడగండ్ల వాన కురియించెను. తళతళలాడు మెరుపులు కలిగించెను.
33. వారి ద్రాక్షతోటలను, అత్తితోటలను ధ్వంసము చేసెను. దేశములోని చెట్లనెల్ల విరుగగొట్టెను.
34. ఆయన ఆజ్ఞ ఈయగా మిడుతలు వచ్చెను. లెక్కలకందని చీడపురుగులు వచ్చెను.
35. అవి దేశములోని మొక్కలనెల్ల తినివేసెను. నేల మీది పైరులనెల్ల మ్రింగివేసెను.
36. ఆయన ఆ దేశీయుల ప్రథమ సంతానమునెల్ల, వారికి పుట్టిన తొలిచూలు పిల్లలనెల్ల సంహరించెను
37. అటు తరువాత ఆయన తన ప్రజలను తోడ్కొనిపోయెను. ఈ వారు వెండిబంగారములతో వెడలిపోయిరి. వారి తెగలలో దుర్భలుడు ఒక్కడును లేడయ్యెను.
38. ఐగుప్తీయులు ఆ ప్రజలను చూచి భయపడిరి. వారు వెడలిపోయినందులకు సంతసించిరి.
39. ఆయన తన ప్రజలను మేఘముతో కప్పెను. రేయి వారికి వెలుగు నిచ్చుటకుగాను అగ్నిని కలిగించెను.
40. వారు అడుగగనే ఆయనపూరేడు పిట్టలను ఒసగెను ఆకాశమునుండి ఆహారముతో వారిని సంతృప్తి పరచెను.
41. ఆయన రాతిని బద్దలు చేయగా నీళ్ళు ఉబికివచ్చెను. అవి ఎడారిలో ఏరులైపారెను.
42. ఆయన తన దాసుడైన అబ్రహామునకు చేసిన పవిత్ర వాగ్దానమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనెను.
43. తాను ఎన్నుకొనిన ప్రజలను వెలుపలికి తోడ్కొని వచ్చెను. వారు సంతసముతో పాడుచు కేరింతలు కొట్టిరి.
44. ఆయన వారికి అన్యజాతుల భూములను ఇచ్చెను. అన్యుల శ్రమ ఫలము వారికి దక్కెను.
45. ఆ జనులు మాత్రము తన కట్టడలను గైకొని, తన ధర్మశాస్త్రమును పాటింపవలెనని ఆయన నియమము చేసెను.

1. మీరెల్లపుడు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువు మంచివాడు కనుక ఆయనకు వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన కృప కలకాలము నిలుచును.

2. ప్రభువు మహాకార్యములను ఎవ్వడు ఉగ్గడింపగలడు? ఆయనను యుక్తరీతిని ఎవ్వడు సన్నుతింపగలడు?

3. న్యాయమును పాటించువారు, సదా నీతిని అనుసరించువారు ధన్యులు.

4. ప్రభూ! నీవు నీ ప్రజలను అనుగ్రహించునపుడు నన్నును జ్ఞప్తియందు ఉంచుకొనుము. నీ ప్రజలతోపాటు నన్నును రక్షింపుము.

5. నేను నీవు ఎన్నుకొనిన ప్రజలవృద్ధిని , కన్నులార చూతునుగాక! నీ జనుల సంతోషమున పాలు పొందుదునుగాక! నీకు చెందియున్నందులకుగాను గర్వింతునుగాక!

6. మా పితరులవలె మేమును పాపము చేసితిమి. మేము దుష్టులమును, దుర్మార్గులమునైతిమి.

7. ఐగుప్తున మా పితరులు నీ అద్భుతకార్యములను ఎన్నడును గ్రహింపరైరి. వారు నీ మహాప్రేమను విస్మరించిరి. రెల్లు సముద్రమువద్ద మహోన్నతునిమీద తిరుగబడిరి.

8. కాని తాను వాగ్దానము చేసినట్లే ప్రభువు వారిని రక్షించెను. దానిద్వారా ఆయన తన శక్తిని వెల్లడిచేసెను.

9. ప్రభువు ఆజ్ఞాపింపగనే రెల్లు సముద్రము ఎండిపోయెను. ఆయన తన ప్రజలను కడలిలో పొడినేలమీద నడిపించెను.

10. తమ్ము ద్వేషించు వారినుండి వారిని కాపాడెను. విరోధులనుండి వారిని రక్షించెను.

11. వారి శత్రువులు నీళ్ళలో మునిగిచచ్చిరి. ఒక్కడును తప్పించుకోజాలడయ్యెను.

12. అపుడు ప్రజలు ప్రభువు వాగ్దానములను నమ్మిరి. ఆయనను స్తుతించి కీర్తించిరి.

13. కాని ఆ జనులు ప్రభువు కార్యములను వెంటనే మరచిపోయిరి. ఆయన సలహాకొరకు వేచియుండరైరి.

14. ఎడారిలో వారు తమ వాంఛకు లొంగిపోయిరి. అరణ్యములో ప్రభువును పరీక్షకు గురిచేసిరి.

15. ప్రభువు వారి కోరికను తీర్చెను. కాని వారు ఘోరవ్యాధివాత పడునట్లు చేసెను.

16. జనులు శిబిరమున మోషే మీదను ప్రభువు పవిత్రసేవకుడైన అహరోను మీదను అసూయపడిరి.

17. అప్పుడు భూమి నోరువిప్పి దాతానును మ్రింగివేసెను. అబీరాము బృందమును పూడ్చివేసెను.

18. అగ్ని వారి గుంపుమీదికి దిగివచ్చెను. దాని జ్వాలలు ఆ దుష్టులనెల్ల మసిచేసెను.

19. ఆ జనులు హోరేబువద్ద దూడను చేసిరి. పోతపోసిన విగ్రహమును ఆరాధించిరి.

20. ప్రభువు తేజస్సును గడ్డిమేయు ఎద్దు బొమ్మకు మారకము వేసిరి.

21. ఐగుప్తున మహాకార్యములు చేసి తమను రక్షించిన దేవుని విస్మరించిరి.

22. ఆయన ఐగుప్తున అట్టి అద్భుతకార్యములు చేసెను రెల్లు సముద్రము వద్ద అట్టి భీకర కార్యములను చేసెను

23. ప్రభువు ఆ ప్రజలను నాశనము చేయనెంచెను. కాని తాను ఎన్నుకొనిన సేవకుడగు మోషే అతనికి అడ్డుపడి, అతని కోపమును చల్లార్చి వారిని కాపాడెను.

24. వారు ప్రభువు వాగ్దానములను నమ్మరైరి. కనుక, రమ్యమైన దేశమును స్వాధీనము చేసికొన నిరాకరించిరి.

25. ప్రభువు మాట వినక, తమ గుడారములోనే కూర్చుండి గొణగనారంభించిరి.

26-27. వారు ఎడారిలోనే చత్తురని, వారి సంతానము అన్యజాతుల నడుమ చెల్లాచెదరై పరదేశీయులలో కలిసిపోవుదురనియు ప్రభువు నిశితముగా మందలించెను.

28. అటుతరువాత ఆ ప్రజలు పెయోరువద్ద బాలుదేవత ఆరాధనములో పాల్గొనిరి. మృతదేవతలకు అర్పించిన నైవేద్యములను ఆరగించిరి.

29. వారు తమ దుష్కార్యములద్వారా ప్రభువు కోపము రెచ్చగొట్టి అంటురోగము వాతబడిరి.

30. అప్పుడు ఫీనెహాసు లేచి శిక్ష జరిపింపగ ఆ అంటువ్యాధి సమసిపోయెను.

31. ఈ కార్యమువలన అతడు తరతరములవరకును పుణ్యపురుషుడుగా గణుతికెక్కెను.

32. మెరిబా జలములవద్ద ప్రజలు ప్రభువునకు కోపము పుట్టించిరి. వారివలన మోషేకును తిప్పలు వచ్చెను.

33. వారు మోషేను విసిగింపగా అతడు దురుసుగా మాట్లాడెను.

34. ప్రభువు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా వారు అన్యజాతి జనులను నాశనము చేయరైరి.

35. అన్యజనులతో సహవాసముచేసి, వారి దుష్టచర్యలను అనుకరించిరి.

36. ఆ ప్రజలు అన్యజనుల విగ్రహములను పూజించి వలలో చిక్కుకొనిరి.

37. తమ పుత్రులను, పుత్రికలను దయ్యములకు బలి ఇచ్చిరి.

38. వారు నిర్దోషులైన తమ బిడ్డలను చంపి కనాను విగ్రహములకు బలి యిచ్చిరి. కనుక ఆ శిశువుల నెత్తురువలన దేశము అపవిత్రమయ్యెను.

39. వారు తమ చెయిదములవలన అపవిత్రులైరి. వారు తమ నడవడిలో వ్యభిచరించినవారైరి.

40. కనుక ప్రభువు తన ప్రజలమీద కోపపడెను. తాను ఎన్నుకొనిన జనులను అసహ్యించుకొనెను.

41. ఆయన వారిని అన్యజాతులకు అప్పగించెను. వారిని ద్వేషించువారే వారికి పాలకులైరి.

42. శత్రువులు వారిని పీడించి నేలబెట్టి కాలరాచిరి.

43. ప్రభువు చాలసార్లు తన ప్రజలను శత్రువులనుండి విడిపించెను. కాని వారు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయుటకే నిశ్చయించుకొని పాపములో కూరుకొనిపోయిరి.

44. అయినను ప్రభువు వారి బాధలను అర్థము చేసికొనెను. ఆ ప్రజలు తనకు మొర పెట్టగా వారి వేడికోలును ఆలకించెను.

45. ఆయన వారి మేలెంచి తన నిబంధనమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనెను. మహాకృప కలవాడు కనుక వారిమీద దయచూపెను.

46. వారిని బందీలనుగా కొనిపోయినవారు వారిమీద జాలి చూపునట్లు చేసెను.

47. మా దేవుడవైన ప్రభూ! నీవు మమ్ము రక్షింపుము. అన్యజాతులనుండి మమ్ము విడిపింపుము. అప్పుడు మేము సగర్వముగా నీకు వందనములు అర్పించి నీ పవిత్రనామమును సన్నుతింతుము.

48. అనాదికాలము నుండియు అనంతము వరకును యిస్రాయేలు దేవునకు స్తుతికలుగునుగాక! ఇచట ఎల్లరును 'ఆమెన్' అని పలుకవలయును. మీరెల్లరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.

1. “ప్రభువు మంచివాడు కనుక ఆయనకు వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన కృపకలకాలము నిలుచును”.
2. ప్రభువునుండి రక్షణము బడసినవారెల్ల పై పలుకులు ఉచ్చరింపుడు. ఆయన మిమ్ము శత్రువులనుండి కాపాడును.
3. అన్యదేశములనుండి, తూర్పు పడమరలనుండి, ఉత్తరదక్షిణములనుండి మిమ్ము తోడ్కొనివచ్చెను.
4. కొందరు దారులులేని ఎడారులలో తిరుగాడుచు జనావాసయోగ్యమైన నగరమునకు త్రోవకానరైరి.
5. వారు ఆకలిదప్పులకు గురియై సొమ్మసిల్లిపోయిరి.
6. అంతట వారు తమ శ్రమలలో ప్రభువునకు మొర పెట్టగా ఆయన కేశములోనుండి వారిని కాపాడెను.
7. వారిని తిన్నని మార్గమున కొనిపోయి జనావాసయోగ్యమైన నగరమునకు చేర్చెను.
8. ప్రభువు కృపకుగాను, అతడు నరులకు చేసిన అద్భుతకార్యములకుగాను, వారు అతనికి వందనములు అర్పింపవలయును.
9. అతడు దాహముగొనినవారి దప్పిక తీర్చును. ఆకలిగొనినవారికి మేలి వస్తువులు ఒసగును.
10. మరికొందరు నిరాశాపూరితమైన అంధకారమున వసించుచు, బాధగొల్పు ఇనుప సంకెళ్ళచే బంధింపబడియుండిరి.
11. దేవుని ఆజ్ఞలను ధిక్కరించిరిగాన, మహోన్నతుని ఉపదేశములను నిరాకరించిరిగాన, వారు అట్టి శిక్ష తెచ్చుకొనిరి.
12. వారు ఘోర శ్రమలవలన క్రుంగిపోయి కూలి పడిపోయినను లేవనెత్తువారు లేరైరి.
13. అంతట ఆ జనులు తమ శ్రమలలో ప్రభువునకు మొరపెట్టగా, ఆయన కేశములనుండి వారిని విడిపించెను.
14. నిరాశాపూరితమైన అంధకారమునుండి వారిని వెలుపలికి కొనివచ్చి, వారి సంకెళ్ళను ఛేదించెను.
15. ప్రభువు కృపకుగాను, అతడు నరులకు చేసిన అద్భుతకార్యములకుగాను వారు అతనికి వందనములు అర్పింపవలయును.
16. అతడు ఇత్తడి తలుపులను పగులగొట్టును. ఇనుప గడెలను విరుగగొట్టును.
17. మరికొందరు బుద్ధిహీనులై పాపముచేసి బాధలు తెచ్చుకొనిరి. తమ అపరాధములకుగాను వేదనలు తెచ్చుకొనిరి.
18. వారికి ఏ ఆహారము రుచింపదయ్యెనుగాన మృత్యుద్వారమునకు చేరువ అయిరి.
19. అంతట వారు తమ శ్రమలలో ప్రభువునకు మొరపెట్టగా ఆయన క్లేశమునుండి వారిని కాపాడెను.
20. తన ఆజ్ఞతో వారి రోగములు కుదిర్చి సమాధినుండి వారిని రక్షించెను.
21. ప్రభువు కృపకుగాను, అతడు నరులకు చేసిన అద్భుతకార్యములకుగాను వారు ఆయనకు వందనములు అర్పింపవలయును.
22. దేవునికి కృతజ్ఞతాబలులు అర్పించి, ఆనందనాదముతో ఆయన ఉపకారములను ఎల్లరికి వెల్లడిచేయవలయును.
23. ఇంకను కొందరు ఓడనెక్కి సముద్రయానము కావించుచు, జలనిధిమీద వ్యాపారము చేయుచుండిరి.
24. వారు ప్రభువు చెయిదములను చూచిరి. ఆయన సాగరమున చేయు అద్భుతకార్యములను గ్రహించిరి.
25. ఆయన ఆజ్ఞాపింపగనే తుఫాను చెలరేగి పెద్ద అలలను లేపెను.
26. అది ఓడలను ఆకాశమువరకు లేపి సాగర గర్భమున ముంచివేసెను.  అట్టి విపత్తులో వారు ధైర్యము కోల్పోయిరి.
27. మత్తెక్కిన వారివలె తూలి జారిపడిరి. వారి నైపుణ్యము వారికి అక్కరకు రాదయ్యెను.
28. అంతట వారు తమ శ్రమలలో ప్రభువునకు మొరపెట్టగా ఆయన కేశములనుండి వారిని కాపాడెను.
29. ఆయన తుఫానును అణచివేయగా, తరంగములు సమసిపోయెను.
30. వాతావరణము ప్రశాంతముకాగా బాటసారులు సంతసించిరి. ప్రభువు వారిని తాము కోరిన రేవునకు చేర్చెను.
31. ప్రభువు స్థిరమైన కృపకుగాను, ఆయననరులకు చేసిన అద్భుతకార్యములకుగాను వారు ఆయనకు వందనములు అర్పింపవలయును
32. భక్తసమాజము ఆయనను కొనియాడవలయును. పెద్దల సభలో ఆయనను వినుతింపవలయును.
33. ప్రభువు నదులను ఎడారులనుగా మార్చెను. నీటి బుగ్గలు ఎండిపోవునట్లు చేసెను.
34. సారవంతమైన నేలలను చౌటిపర్రెలు గావించెను. అచట వసించు నరుల దుష్టవర్తనమునకుగాను ఆయన అటులచేసెను.
35. ఆయన ఎడారిని జలమయము గావించెను. మరుభూమిలో నీటి బుగ్గలు పుట్టించెను.
36. ప్రభువు ఆకలిగొనిన ప్రజలకు అచట నివాసము కల్పింపగా, వారచట నివాసయోగ్యమైన పట్టణమును నిర్మించుకొనిరి.
37. ఆ ప్రజలు అచట పైరువేసి ద్రాక్షలు నాటగా, విస్తారమైన పంట చేతికి వచ్చెను.
38. ప్రభువు ఆ జనులను దీవింపగా వారికి పెక్కుమంది బిడ్డలు పుట్టిరి. ఆయన వారి మందలను వృద్ధిలోనికి తెచ్చెను.
39. దైవప్రజలు సంఖ్యలో తగ్గిపోయి అవమానమున మునిగియుండిరి. శత్రువులు వారిని క్రూరముగా హింసించి పీడించిరి.
40. కాని ప్రభువు వారి పాలకులను చిన్నచూపు చూచి, వారు దారులులేని ఎడారులలో తిరుగాడునట్లు చేసెను.
41. ఆయన దుఃఖార్తులను బాధలనుండి తప్పించెను. వారి కుటుంబములను గొఱ్ఱెలమందలవలె వృద్ధిలోనికి తెచ్చెను.
42. ఈ సంఘటనమునుచూచి సజ్జనులు సంతసింతురు దుష్టులు మాత్రము నోరు మూసికొందురు.
43. బుద్ధిమంతులు ఈ విషయములెల్ల . ఆలోచించి చూచి, ప్రభువు ప్రేమ ఎట్టిదో అర్థము చేసికొందురుగాక!

1. దేవా! నాహృదయము నిశ్చలముగానున్నది నేను నీపై పాటలు పాడి నిన్ను సన్నుతింతును.

2. నా ప్రాభవము, ప్రభుని కీర్తించును. నా స్వరమండలమును, తంత్రీవాద్యమును మేల్కొనునుగాక! నేను ఉషస్సును మేల్కొల్పెదను.

3. ప్రభూ! నేను వివిధ జాతుల నడుమ నిన్ను స్తుతించెదను. ఆ బహుప్రజల నడుమ నిన్ను వినుతించెదను.

4. నీ కృప ఆకాశమంత ఉన్నతమైనది. నీ విశ్వసనీయత మేఘమండలమంత ఎతైనది.

5. దేవా! నీవు మింటికి పైగా ఎగయుము. ధాత్రినంతటిని నీ తేజస్సుతో నింపుము.

6. మా మొర వినుము, నీ కుడిచేతితో మమ్ము ఆదుకొనుము.  అప్పుడు నీవు కృపతో మనుజుజనులు రక్షణమును బడయుదురు.

7. ప్రభువు తన దేవాలయమునుండి మనకు ఇట్లు వాగ్దానము చేసెను: “నేను విజయము సాధించి, షెకెమును పంచిపెట్టెదను. సుక్కోతు లోయను విభజించి యిచ్చెదను.

8. గిలాదు, మనప్పే మండలములు నావే. ఎఫ్రాయీము నాకు శిరస్త్రాణము, .. యూదా నాకు రాజదండము.

9. మోవాబు నేను కాళ్ళు కడుగుకొను పళ్ళెము. ఎదోము మీదికి నా పాదరక్షను విసరుదును. ఫిలిస్తీయాను ఓడించి విజయనాదము చేయుదును!".

10. సురక్షితమైయున్న నగరములోనికి నన్ను ఎవ్వరు కొనిపోగలరు? తన ఎదోము లోనికి నన్ను ఎవ్వరు తీసికొనిపోగలరు?

11. దేవా! నీవు మమ్ము నిజముగనే పరిత్యజింతువా? మా సైన్యముతో నీవిక యుద్ధమునకు పోవా?

12. శత్రువులనుండి నీవు మమ్ము ఆదుకొనుము. నరుల తోడ్పాటు నిరర్థకము.

13. దేవుడు మన పక్షమున ఉండెనేని, మనము శౌర్యముతో పోరాడుదుము. ఆయన మన శత్రువులనెల్ల అణగదొక్కును.

1. దేవా! నేను నిన్ను స్తుతింతును. నీవు ఇక మౌనముగా ఉండవలదు.

2. దుష్టులు, కల్లలాడువారు నన్ను నిందించుచున్నారు నామీద చాడీలు చెప్పుచున్నారు.

3. వారు నన్నుగూర్చి చెడ్డగా మాట్లాడుచున్నారు. నిష్కారణముగా నా మీదికి వచ్చుచున్నారు.

4. నేను వారిని ప్రేమించి వారికొరకు ప్రార్థన చేసినను వారు నన్ను ద్వేషించుచున్నారు.

5. నేను వారికి మేలు చేయగా, వారు నాకు కీడు చేయుచున్నారు. నేను వారిని ప్రేమింపగా వారు నన్ను ద్వేషించుచున్నారు.

6. వానిమీద దుష్టుని అధికారిగా నుంచుము. ఎవడైన ఒకడు అతనిమీద నేరము మోపునట్లు చేయుము.

7. అతనికి తీర్పుచెప్పు వారు అతనిని దోషినిగా నిర్ణయింతురుగాక! అతని ప్రార్థనకూడ నేరముగా గణింపబడునుగాక!

8. అతడు అకాల మృత్యువువాత పడునుగాక! అతని ఉద్యోగము మరియొకనికి దక్కునుగాక!

9. అతని బిడ్డలు అనాథలగుదురుగాక! అతని భార్య వితంతువగునుగాక! .

10. అతని బిడ్డలు దేశదిమ్మరులు బిచ్చగాండ్రు అగుదురుగాక! వారు వసించు పాడువడిన కొంపల నుండి వారిని తరిమివేయుదురుగాక!

11. అప్పులవారు అతని ఆస్తిని ఆక్రమించుకొందురుగాక! ను అతడు కష్టించి ఆర్జించిన సొత్తును అన్యులు దోచుకొందురుగాక!

12. ఎవడును అతనికి దయచూపకుండునుగాక! అతని అనాథ సంతానమునెవడును ఆదుకొనకుండునుగాక!

13. అతని సంతతి నాశనమగునుగాక! ? ఒక్క తరములోనే అతని పేరు మాసిపోవునుగాక!

14. ప్రభువు అతని పితరుల పాపములను జ్ఞాపకముంచుకొనునుగాక! - అతని తల్లి అపరాధములను మన్నింపకుండునుగాక!

15. ప్రభువు వారి తప్పులను ఎల్లవేళలలో జ్ఞాపకముంచుకొనునుగాక! అమలు వారి పేరును భూమి మీదనుండి తుడిచివేయునుగాక!

16. అతడేనాడును దయాపరుడుగా మెలగలేదు. పేదలను, ఆర్తులను, నిస్సహాయులను హింసించి చంపెను.

17. శాపవచనములు అతనికి ఇష్టము. అతనికి శాపము కలుగునుగాక! అతడు దీవించుటకు ఇష్టపడలేదు. అతనికి దీవెనలు ప్రాప్తింపకుండునుగాక!

18. అతడు శాపములను అంగీవలె తొడుగుకొనెను. ఆ శాపములు నీటివలె అతని దేహములోనికి చొచ్చుకొనిపోవునుగాక! తైలమువలె అతని ఎముకలలోనికి ప్రవేశించునుగాక!

19. ఆ శాపములను అతడు బట్టలవలె కప్పుకొనునుగాక! నిత్యము నడికట్టువలె ధరించునుగాక!

20. నా శత్రువులకు, నన్నుగూర్చి చెడుగా మాట్లాడువారికి ప్రభువు ఇట్లు శాస్తిచేయునుగాక!

21. నా దేవుడవైన ప్రభూ! నీ నామము నిమిత్తము నన్ను ఆదుకొనుము. నీ స్థిరమైన కృప మంచిది కనుక నన్ను కాపాడుము

22. నేను బలహీనుడను, దరిద్రుడను. నా హృదయము గాఢ సంతాపమున మునిగియున్నది.

23. నేను సాయంకాలపు నీడవలె గతింపనున్నాను. నన్ను మిడుతనువలె ఎగురగొట్టిరి.

24. ఉపవాసముచేత నా మోకాళ్ళు బలమును కోల్పోయినవి, నేను చిక్కిసగమైతిని.

25. నేను నవ్వులపాలయితిని. జనులు నన్ను గేలిచేయుచు తల ఆడించుచున్నారు

26. నా దేవుడవైన ప్రభూ! నీవు నన్ను ఆదుకొనుము. నీవు కృపామయుడవు గాన నన్ను రక్షింపుము.

27. అది నీ హస్తమువలననే చేయబడినదని వారు తెలుసుకొందురు. ఓ ప్రభూ! ఇది నీవే చేసితివి.

28. వారి శాపములకు బదులుగా , నీవు నాకు దీవెనలిత్తువు. నన్ను హింసించువారు ఓడిపోవుదురుగాక! నీ దాసుడనైన నేను సంతసింతును గాక!

29. నా శత్రువులు నగుబాట్లు తెచ్చుకొందురుగాక! అవమానమును బట్టనువలె తాలురు గాక!

30. నేను ప్రభువును పెద్దగా స్తుతింతును. భక్తసమాజమున ఆయనను కీర్తింతును.

31. ఆయన పేద నరుని కోపు తీసికొని మరణశిక్ష విధించు వారినుండి అతనిని కాపాడును.

1. ప్రభువు వా ప్రభువుతో ఇట్లనెను: “నేను నీ శత్రువులను నీకు పాదపీఠముగా చేయువరకు నీవు నా కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడవు కమ్ము"

2. ప్రభువు సియోనునుండి నీ రాజ్యాధికారమును విస్తృతము చేయును. నీవు నీ శత్రువులను పరిపాలింపుమని ఆయన వాకొనును.

3'. యుద్ధసన్నాహ దినమున నీ ప్రజలు ఇష్టపూర్వకముగా వచ్చెదరు. నీ యవ్వనస్తులలో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్దాలంకృతులై అరుణోదయ గర్భములోనుండి పుట్టు మంచుబిందువులవలె నీయొద్దకు వచ్చెదరు.

4. ప్రభువు బాసచేసెను, అతడు మాట తప్పడు. “నీవు మెల్కీసెదెకువలె యాజకత్వమును బడసి కలకాలము యాజకుడవుగానుందువు.”

5. ప్రభువు నీ కుడిపార్శ్వమున ఉన్నాడు. ఆయనకు కోపము వచ్చినపుడు . రాజులను నాశనము చేయును.

6. అతడు జాతులకు తీర్పుచెప్పును. యుద్ధభూమిని శవములతో నింపును. భూమిమీద రాజులనెల్ల ఓడించును.

7. దారిప్రక్కనున్న యేటినుండి నీళ్ళు త్రాగి విజయసిద్ధి వలన తలయెత్తుకొని నిలబడును.

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. సత్పురుషులు కూడిన సమాజమున పూర్ణహృదయముతో నేను ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు అర్పింతును.
2. ప్రభువు కార్యములు మహత్తరమైనవి. వానిపట్ల ప్రీతికలవారు వానిని అర్థము చేసికొందురు
3. ప్రభువు చెయిదములెల్ల కీర్తి ప్రాభవములతో నిండియుండును. అతని నీతి శాశ్వతముగా నిల్చును.
4. ఆయన తన అద్భుతకార్యములను మనము జ్ఞాపకము చేసికొనునట్లు చేయును. ప్రభువు దయ, నెనరు కలవాడు.
5. తనపట్ల భయభక్తులు గలవారికి ఆయన కడుపునిండ కూడు పెట్టును. ఆయన తన నిబంధనను ఏనాడును మరచిపోడు.
6. ఆయన అన్యజాతుల భూములను తన ప్రజలకు ఇచ్చి తన మహాశక్తిని వారికి వెల్లడిచేసెను.
7. ఆయన కార్యములందెల్ల నమ్మదగినతనమును, న్యాయమును గోచరించును. ఆయన ఆజ్ఞలు నమ్మదగినవి.
8. అవి శాశ్వతముగా ఉండిపోవును. సత్యముతోను, యదార్థతతోను ప్రభువు వానిని దయచేసెను.
9. ఆయన తన ప్రజలకు రక్షణను ప్రసాదించెను. వారితో శాశ్వతమైన నిబంధన చేసికొనెను. ఆయన నామము గంభీరమైనది.
10. దైవభీతి విజ్ఞానమునకు మొదటిమెట్టు. ఆ గుణమును అలవరచుకొనువారు వివేకవంతులు ప్రభువు కలకాలము స్తుతింపదగినవాడు.

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపువాడు, ఆయన ఆజ్ఞలను ఆనందముతో పాటించువాడు ధన్యుడు.

2. అతని పిల్లలు దేశమున బలవంతులుగా బ్రతుకుదురు నీతిమంతుని సంతానము దీవెనలు బడయును.

3. అతని కుటుంబము సిరిసంపదలతో అలరారును. అతని నీతి కలకాలము వృద్ధిచెందును.

4. దయ, జాలి, నీతికల సజ్జనునికి చీకటిలోకూడ వెలుగు ప్రకాశించును.

5. అతడు వడ్డీ తీసికొనకయే అప్పిచ్చును. తన కార్యములనెల్ల న్యాయబుద్ధితో నిర్వహించును.

6. నీతిమంతుడు ఏనాడును కదలింపబడడు. అతని పేరు శాశ్వతముగా ఉండిపోవును.

7. స్థిరవిశ్వాసమును, ప్రభువునందు నమ్మకము కలవాడు కనుక అతడు తనను గూర్చిన దుర్వార్తలకు జడియడు.

8. అతని హృదయం స్థిరమైనది, తన శత్రువుల విషయమున తన కోరిక నెరవేరువరకు భయపడడు.

9. అతడు పేదలకు ఉదారముగా దానము చేయును. సదా అతని నీతి నిలిచియుండును. వాని కొమ్ము ఘనతనాంది హెచ్చింపబడును.

10. దుష్టులు అతనిని గాంచి కోపింతురు. పండ్లు పటపట కొరుకుదురు. అటుపిమ్మట నాశనమై పోవుదురు. వారి ఆశలును వమ్మైపోవును.

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువు సేవకులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు. ఆయన నామమును సన్నుతింపుడు.

2. ప్రభువు నామము ఇప్పుడును ఎప్పుడును స్తుతింపబడునుగాక!

3. సూర్యోదయమునుండి సూర్యాస్తమయమువరకు ప్రభువు నామము వినుతింపబడునుగాక!

4. ప్రభువు జాతులన్నింటిని మించినవాడు ఆయన తేజస్సు ఆకాశమునకు పైన వెలుగొందుచుండును.

5. మన దేవుడైన ప్రభువువంటివాడు ఎవడు? ఆయన మహోన్నతస్థానమున వసించును.

6. అయినను క్రిందికి వంగి ఆకాశమును భూమిని పరికించి చూచును.

7. ఆయన పేదలను దుమ్ములోనుండి పైకిలేపును. దీనులను బూడిదనుండి లేవనెత్తును.

8. వారిని రాజుల సరసన, తన ప్రజలను ఏలు పాలకుల సరసన కూర్చుండబెట్టును.

9. ఆయన గొడ్రాలు తన ఇంట మన్నన పొందునట్లు చేయును. ఆమెకు బిడ్డలను ఒసగి సంతుష్టి కలిగించును. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.

1. యిస్రాయేలీయులు ఐగుప్తునుండి వెడలివచ్చినపుడు, యాకోబు వంశజులు అన్యభాషగల జనులనుండి బయల్వెడలినపుడు

2. యూదా ప్రభువునకు పవిత్రస్థలము అయ్యెను. యిస్రాయేలు అతడి సొంత రాజ్యము అయ్యెను.

3. సముద్రము ఆయనను చూచి పారిపోయెను. యోర్దాను వెనుకకు మరలెను.

4. కొండలు పొట్టేళ్ళవలె గంతులు వేసెను. తిప్పలు గొఱ్ఱెపిల్లలవలె దుమికెను.

5. సముద్రమా! నీవు పారిపోనేల? యోర్డానూ! నీవు వెనుకకు మరలనేల?

6. పర్వతములారా! మీరు పొట్టేళ్ళవలె గంతులు వేయనేల? తిప్పలారా! మీరు గొఱ్ఱెపిల్లలవలె దుముకనేల ?

7. ధాత్రీ! నీవు ప్రభువు సన్నిధిలో, యాకోబు దేవుని సన్నిధిలో కంపింపుము.

8. ఆయన రాతిని నీటిమడుగుగా మార్చెను. కఠినశిలను నీటిబుగ్గను చేసెను.

1.  ప్రభూ! మాకు మహిమ తగదు. నీ కృపవలనను నీ విశ్వసనీయత వలనను నీ నామమునకే మహిమ తగియున్నది.

2. అన్యజాతి వారు “మీ దేవుడేడి” అని మనలను అడుగనేల?

3. మన దేవుడు ఆకాశముననున్నాడు. ఆయన తనకు ఇష్టము వచ్చిన కలలు కార్యమెల్ల చేయును.

4. వారి విగ్రహములు వెండిబంగారములతో చేయబడినవి. నరుల హస్తములు వానిని మలచెను.

5. వానికి నోళ్ళున్నవి కాని అవి మాట్లాడలేవు. కన్నులున్నవి కాని చూడలేవు.

6. చెవులున్నవి కాని వినలేవు. ముక్కులున్నవి కాని వాసన చూడలేవు.

7. చేతులున్నవికాని స్పృశింపలేవు. కాళ్ళున్నవి కాని నడువలేవు. వాని గొంతునుండి ఒక్కమాటయు వెలువడదు.

8. ఆ బొమ్మలను మలచినవారు, వానిని నమ్మువారు, వానివంటివారే అగుదురు.

9. యిస్రాయేలీయులారా! మీరు ప్రభువును నమ్ముడు. ఆయన మీకు డాలును, ఆదుకోలువై ఉన్నాడు.

10. అహరోను వంశజులారా! మీరు ప్రభువును నమ్ముడు. ఆయన మీకు డాలును, ఆదుకోలువై ఉన్నాడు.

11. ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపువారలారా! మీరు ప్రభువును నమ్ముడు. ఆయన మీకు డాలును, ఆదుకోలువై ఉన్నాడు.

12. ప్రభువు మనలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని దీవించును. ఆయన యిస్రాయేలీయులను ఆశీర్వదించును. అహరోను వంశజులను ఆశీర్వదించును.

13. అల్పులు, ఘనులు అను తారతమ్యము లేక తనపట్ల భయభక్తులు చూపువారినెల్లరిని ఆశీర్వదించును.

14. ప్రభువు మీ సంతానమును, మీ బిడ్డల సంతానమునుగూడ వృద్ధిచేయునుగాక!

15. భూమ్యాకాశములను చేసిన దేవుడు మిమ్ము దీవించునుగాక!

16. ఆకాశము ప్రభువునకు చెందియున్నది. భూమిని మాత్రము ఆయన నరులకు ఇచ్చివేసెను.

17. మృతులు ప్రభువును స్తుతింపలేరు. వారు మౌన లోకమును చేరుకొనిరి.

18. కాని బ్రతికియున్న మనము మాత్రము ఇప్పుడును ఎప్పుడును ప్రభువును స్తుతింతుము. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.

1. ప్రభువు నా మొర వినును కనుక నేను ఆయనను ప్రేమింతును. ఆయన నా విన్నపమును ఆలకించును.
2. నేను మొర పెట్టినపుడెల్ల నా జీవితకాలమంత ఆయన చెవియొగ్గి ఆలించును.
3. మృత్యుపాశములు నన్ను చుట్టుకొనెను. పాతాళ వేదనలు నన్ను చుట్టుముట్టెను. భయవిచారములు నన్ను క్రమ్ముకొనెను.
4. అప్పుడు నేను ప్రభువునకు మొర పెట్టితిని. “ఓ ప్రభూ! నీవు నన్ను రక్షింపుము” అని వేడుకొంటిని.
5. ప్రభువు దయాళుడు, న్యాయవంతుడు, మన దేవుడు జాలికలవాడు.
6. ప్రభువు నిష్కపటహృదయులను కాపాడును. నేను ఆపదలోనున్నపుడు ఆయన నన్ను ఆదుకొనెను.
7. నా ప్రాణమా! నీవు నమ్మకముతో ఉండుము. ప్రభువు నీకు మేలు చేసెను.
8. ఆయన నన్ను మ త్యువునుండి రక్షించెను. నా కన్నీటిని తుడిచెను. నన్ను జారిపడి పోనీయడయ్యెను.
9. కనుక నేను ప్రభువు సన్నిధిలో జీవవంతుల లోకములో సంచరింతును.
10. “నేను సర్వనాశనమైపోతిని” అని అనుకొన్నప్పుడు గూడ నా నమ్మకమును కోల్సోనైతిని
11. నేను భయమునకు లొంగి, “ఏ నరుని నమ్మగూడదు” అనుకొంటిని.
12. ప్రభువు నాకు చేసిన ఉపకారములకుగాను ఆయనకు ఏమి అర్పింపగలను?
13. రక్షణపాత్రమును చేత పుచ్చుకొని, కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లింతును.
14. ప్రభు ప్రజలందరు ప్రోగైన సమాజమున నా మ్రొక్కులు చెల్లించుకొందును.
15. భక్తిమంతుల మరణము ప్రభువునకు మిగులవిలువగలది.
16. ప్రభూ ! నేను నీ దాసుడను. నీ దాసుడను, నీ దాసురాలి కుమారుడను. నీవు నా మృత్యుబంధములను తెంచితివి.
17. నేను నీకు కృతజ్ఞతాబలిని అర్పింతును. నీ నామమునకు వందనములు చెల్లింతును,
18-19. ప్రభువు ప్రజలందరును ప్రోగైన సమాజమున, ఓ యెరూషలేమా! నీ మధ్యనున్న ప్రభువు దేవాలయమున నా మ్రొక్కులు చెల్లించుకొందును. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.

1. ఎల్లజాతులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు. ఎల్లప్రజలారా! అతనిని కీర్తింపుడు.

2. మనపట్ల ఆయనకు మిక్కుటమైన కృప కలదు, ఆయన విశ్వసనీయత ఎల్లకాలమును ఉండును. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.

1. ప్రభువు మంచివాడు కనుక ఆయనకు వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలముండును
2. “ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలమునుండును" అని యిస్రాయేలీయులు పలుకుదురుగాక!
3. "ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలమునుండును" అని అహరోను వంశజులు పలుకుదురుగాక !
4. “ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము నుండును" అని ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపువారు పలుకుదురుగాక!
5. నేను ఇరుకునందుండి ప్రభువునకు మొరపెట్టితిని ఆయన విశాలస్థలమునందు నాకు బదులిచ్చెను.
6. ప్రభువు నా పక్షమున వుండగా నేను జడియను. నరమాత్రులు నన్నేమి చేయగలరు?
7. ప్రభువు నా కోపు తీసికొని నాకు సాయము చేయును. నేను నా శత్రువులను జయింతును.
8. నరులను నమ్ముటకంటె, ప్రభువును ఆశ్రయించుట మేలు.
9. రాజులను నమ్ముట కంటె, ప్రభువును ఆశ్రయించుట మేలు.
10. అన్యజాతి వారు అనేకులు నన్ను చుట్టుముట్టిరి. కాని ప్రభువు బలముతో నేను వారిని తుదముట్టించితిని.
11. వారు నా చుట్టును క్రమ్ముకొనిరి. కాని ప్రభువు బలముతో, నేను వారిని తుదముట్టించితిని.
12. వారు కందిరీగలవలె నా చుట్టును ముసురుకొనిరి ముండ్ల మంటలవలె నా చుట్టును మండిరి. కాని ప్రభువు బలముతో నేను వారిని తుదముట్టించితిని.
13. శత్రువులు నాతో భీకరముగా పోరాడి, నన్ను పడగొట్టజూచిరి. కాని ప్రభువు నాకు తోడ్పడెను.
14. నాకు బలమును, ధైర్యమును ఒసగువాడు ప్రభువే ఆయన నన్ను రక్షించెను.
15. సత్పురుషుల గుడారములనుండి విన్పించు సంతోషపూరితములైన విజయనాదములను ఆలింపుడు.
16. “ప్రభువు తన కుడిహస్తముతో సాహసకార్యములు చేసెను. ఆయన తన కుడిహస్తముతో విజయమును సాధించెను”.
17. నేను చనిపోను, బ్రతికియుండి ప్రభువు చేసిన కార్యములు ఉగ్గడింతును.
18. ప్రభువు నన్ను నిశితముగా శిక్షించినను నన్ను మృత్యువువాత పడనీయలేదు.
19. మీరు నాకు నీతిద్వారములు తెరువుడు. నేను లోపలికి వెళ్ళి, ప్రభువునకు వందనములు అర్పింతును.
20. ఇది ప్రభువు ద్వారము నీతిమంతులు మాత్రమే దీనిగుండ లోపలికి వెళ్ళవచ్చును.
21. ప్రభూ ! నీవు నా మొరవిని నాకు విజయమును ఒసగితివి. కనుక నేను నిన్ను స్తుతింతును.
22. ఇల్లు కట్టువారు పనికిరాదని నిరాకరించిన రాయియే మూలరాయి అయ్యెను.
23. ఇది ప్రభువు చెయిదము. ఇది మన దృష్టికి విచిత్రముగా నున్నది.
24. ఇది ప్రభువు ఏర్పాటు చేసిన రోజు, మనము ఉత్సవము చేసికొని ఆనందింతము.
25. ప్రభూ! మాకు రక్షణ దయచేయుము. ప్రభూ! మాకు విజయము ప్రసాదింపుము.
26. ప్రభువు పేరిట వచ్చువాడు దీవెనలు బడయునుగాక! ప్రభువు మందిరమునుండి , మేము నిన్ను దీవింతుము.
27. ప్రభువు దేవుడు, ఆయన మనకు వెలుగును ప్రసాదించెను. మీరు రెమ్మలు చేతబూని ఉత్సవ బలిపశువును బలిపీఠపు కొమ్ములకు కట్టివేయుడు.
28. నీవు నా దేవుడవు, నేను నీకు వందనములర్పింతును. నీ మాహాత్మ్యమును ఉగ్గడింతును.
29. ప్రభువు మంచివాడు కనుక ఆయనకు వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన స్థిరమైన కృప ఎల్లకాలము ఉండును.
1. నిర్దోషులుగా జీవించుచు, ధర్మశాస్త్రముననుసరించువారు ధన్యులు
2. ప్రభువు ఆజ్ఞలు పాటించుచు, పూర్ణహృదయముతో అతనిని వెదకువారు ధన్యులు
3. వారు చెడును తలపెట్టక, ప్రభువు మార్గములలో నడతురు.
4. ప్రభూ! మేము నీ ఆజ్ఞలను చిత్తశుద్ధితో పాటింపవలెనని నీవు నియమము చేసితివి.
5. నేను స్థిరబుద్ధితో నీ కట్టడలను అనుసరించిన ఎంత బాగుండును!
6. నేను నీ ఆజ్ఞలనెల్ల చేకొనినచో ఇక అవమానమునకు గురికానక్కరలేదు.
7. న్యాయయుక్తమైన నీ ఆజ్ఞలను నేర్చుకొనినందుకుగాను నేను నిర్మల హృదయముతో నిన్ను స్తుతింతును.
8. నేను నీ ఆజ్ఞలకు బద్ధుడనగుదును. నీవు నన్ను ఏనాడును పరిత్యజింపవలదు.
9. యువకుడు విశుద్ధజీవితమును ఎట్లు గడుపును? నీ ఆజ్ఞలను పాటించుటవలననే.
10. నేను నిన్ను పూర్ణహృదయముతో వెదకుచున్నాను. నేను నీ ఆజ్ఞలను మీరకుండునట్లు చేయుము.
11. నేను నీకు ద్రోహముగా పాపము చేయకుండుటకుగాను నీ వాక్యమును నా హృదయమున నిలుపుకొంటిని
12. ప్రభూ! నీవు ధన్యుడవు. నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము. 
13. నీవు దయచేసిన విధులనెల్ల నేను పునశ్చరణము చేయుచున్నాను.
14. పెద్ద సంపదలను కూడబెట్టుకొనుటవలనగాక నీ శాసనములను పాటించుటవలన నేను ఆనందము చెందుదును.
15. నేను నీ ఆజ్ఞలను ధ్యానింతును. నీ మార్గములను పరిశీలింతును.
16. నేను నీ కట్టడలను గాంచి సంతసింతును. నీ వాక్యమును విస్మరింపను,
17. నీవు ఈ దాసుని కరుణించినచో నేను బ్రతికిపోయెదను. నేను నీ వాక్యమును పాటింతును.
18. నీవు నా కన్నులు తెరువుము. నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునందలి అద్భుత విషయములను గ్రహింతును.
19. నేనీలోకమున పరదేశిగానున్నాను. నీ ఆజ్ఞలను నానుండి మరుగు చేయకుము.
20. నీ విధుల మీదగల గాఢవాంచే నా హృదయము ఎల్లవేళల దహించుకొని పోవుచున్నది.
21. నీ ఆజ్ఞలను పాటింపని గర్వాత్ములను, శాపగ్రస్తులను నీవు మందలింతువు.
22. వారు నన్ను నిందించి అవమానింపకుండునట్లు చేయుము. నేను నీ శాసనములను పాటించుచున్నాను.
23. రాజులు సభతీర్చి నామీద కుట్రలు పన్నినను ఈ దాసుడు నీ కట్టడలను ధ్యానించుట మానడు.
24. నేను నీ శాసనములను చూచి సంతోషింతును. అవి నాకు సలహాను ఒసగును.
25. నేను క్రుంగి నేలకొరిగితిని. నీ వాక్యము ప్రకారము నాకు పునర్జీవమును ప్రసాదింపుము.
26. నా తప్పులెల్ల నీకు తెలియజేసికోగా నీవు నా మొరవింటివి. నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము.
27. నీ ఉపదేశములను నేను గ్రహించునట్లు చేయుము నీ అద్భుతకార్యములను నేను ధ్యానింతును.
28. నేను విచారమువలన క్రుంగిపోతిని. నీ వాక్యము ప్రకారము నాకు బలమును దయచేయుము.
29. అపమార్గమునుండి నన్ను తప్పింపుము. నాకు నీ ఉపదేశమును దయచేయుము.
30. నేను నీ పట్ల విశ్వసనీయుడనుగా మెలగితిని. నీ విధులను గైకొంటిని.
31. ప్రభూ! నేను నీ శాసనములకు అంటిపెట్టుకొని యుంటిని. నన్ను అవమానమున ముంచకుము.
32. నీవు నా జ్ఞానమును వృద్ధిచేయుదువు కనుక నేను మక్కువతో పాటింతును.
33. ప్రభూ! నీ కట్టడల భావమును,నాకు విశదీకరింపుము. నేను వానికి సదా విధేయుడనగుదును. 
34. నీ ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించుటకు నాకు బుద్ధిని దయచేయుము. అప్పుడు పూర్ణహృదయముతో దానిని పాటింతును
35. నేను నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించునట్లు చేయుము. నేను వానిని చూచి ఆనందింతును.
36. నా హృదయమును నీ శాసనములవైపు మరల్పుము. ధనవ్యామోహమునుండి దానిని వైదొలగింపుము.
37. నా మనసు వ్యర్థ వస్తువులమీదికి పోకుండునట్లు చేయుము. నీ వాక్యము ప్రకారము నాకు జీవమును దయచేయుము.
38. నీ ఈ దాసునికి నీవు ఇచ్చిన వాక్యమును నిలబెట్టుకొనుము. అది నీపట్ల భయభక్తులు కలవారికి నీవు చేయు ప్రమాణము.
39. నేను వెరచు అవమానములనుండి నన్ను రక్షింపుము నీ విధులు మేలైనవి.
40. ఇదిగో! నేను నీ ఆజ్ఞలమీద ఆశగొనియున్నాను. నీవు నీతిమంతుడవు కనుక నాకు జీవమునిమ్ము.
41. ప్రభూ! నీ కనికరమును నామీద కుమ్మరింపుము. నీ మాటనుబట్టి నీ రక్షణమును నాకు అనుగ్రహింపుము.
42. నేను నీ మాటలను నమ్మితిని కనుక నా మీద నిందలు మోపువారికి బదులు చెప్పగలను.
43. నేను ఎల్లవేళల, సత్యమునే పలుకునట్లు చేయుము. నేను నీ విధులనే నమ్మియుంటిని.
44. నేను ఎల్లవేళల, కలకాలమువరకు నీ ధర్మశాస్త్రమును పాటింతును.
45. నేను నీ ఉపదేశములను చేకొందును గనుక స్వేచ్చగా మనుదును.
46. నేను రాజులకు నీ శాసనములను ఎరిగింతును. దానివలన నేను నగుబాట్లు తెచ్చుకొనను.
47. నీ ఆజ్ఞలు నాకు ఆనందమును ఒసగును. అవి నాకు ప్రీతిపాత్రములు.
48. నేను నీ ఆజ్ఞలకు చేతులెత్తి నమస్కరింతును.  వానిని ఆదరముతో చూతును, ధ్యానింతును.
49. ఈ దాసునికి నీవు దయచేసిన మాటను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుము. అది నాకు ఆశను కల్పించెను.
50. నీ వాక్యము నాకు జీవమును ఒసగెను కనుక నా బాధలలో కూడ నేను ఓదార్పును పొందితిని.
51. గర్వాత్ములు నన్ను ఎల్లవేళల గేలిచేయుచున్నారు. అయినను నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునుండి వైదొలగనైతిని.
52. ప్రభూ! నేను పురాతనములైన నీ విధులను జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాను. అవి నాకు ఓదార్పును ఒసగుచున్నవి.
53. దుష్టులు నీ ధర్మశాస్త్రమును విడనాడుటను చూడగా నాకు ఆగ్రహము కలుగుచున్నది.
54. ఈ ప్రవాసమున నీ కట్టడలు నాకు పాటలైనవి.
55. నేను రేయి నీ నామమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొందును. నీ ధర్మశాస్త్రమును స్మరించుకొందును.
56. నీ కట్టడలను పాటించు భాగ్యమునకు నేను నోచుకొంటిని.
57. ప్రభూ! నీవే నా భాగము నేను నీ పలుకులు పాటింతునని మాట ఇచ్చుచున్నాను.
58. నీ వాక్యము ప్రకారము నన్ను కరుణింపుమని నిండుహృదయముతో వేడుకొనుచున్నాను.
59. నేను నా ప్రవర్తనమును పరిశీలించి చూచుకొని, నీ శాసనములను పాటింపబూనితిని.
60. కాలయాపనము చేయక శీఘ్రమే నేను నీ ఆజ్ఞలు చేకొందును.
61. దుష్టులు నన్ను బంధించుటకు ఉచ్చులు పన్నినను నేను నీ ధర్మశాస్త్రమును విస్మరింపలేదు.
62. నేను నడిరేయి మేలుకొని, న్యాయసమ్మతములైన నీ విధులకుగాను నీకు వందనములర్పింతును.
63. నీపట్ల భయభక్తులు చూపుచు, నీ ఉపదేశములను పాటించువారికెల్లరికిని నేను స్నేహితుడను.
64. ప్రభూ! ఈ భూమి నీ ప్రేమతో నిండియున్నది నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము.
65. ప్రభూ! నీ మాట ప్రకారము ఈ దాసునికి నీవు మేలు చేసితివి.
66. నాకు విజ్ఞాన వివేకములను ప్రసాదింపుము. నేను నీ ఆజ్ఞలను నమ్మితిని.
67. నీవు నన్ను శిక్షింపక పూర్వము నేను తప్పు ద్రోవ తొక్కెడివాడను. కాని ఇప్పుడు నేను నీ మాట పాటింతును.
68. నీవు మంచివాడవు, మంచినే చేయుదువు. నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము.
69. గర్వాత్ములు నా మీద చాడీలు చెప్పినను నేను నిండుమనసుతో నీ ఉపదేశములు పాటింతును.
70. ఆ పొగరుబోతుల హృదయములు మొద్దుబారినవి కాని నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునుచూచి ఆనందింతును
71. నేను శిక్షను అనుభవించుట మేలే అయినది. దానివలన నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకొంటిని.
72. నీవు దయచేసిన ధర్మశాస్త్రము వేలకొలది వెండిబంగారు నాణెములకంటే మెరుగైనది.
73. నీ చేతులు నన్ను నిర్మించి, నాకు రూపము ఏర్పరచెను. నీ ఆజ్ఞలను నేర్చుకొను వివేకమును నాకు ప్రసాదింపుము.
74. నేను నీ వాక్యమును నమ్మితిని కనుక , నీపట్ల భయభక్తులు కలవారు నన్ను చూచి ఆనందింతురు.
75. ప్రభూ! నీ తీర్పులు న్యాయసమ్మతమైనవనియు, నీవు విశ్వసనీయుడవు కనుకనే నన్ను శిక్షించితివనియు నేను బాగుగా ఎరుగుదును.
76. ఈ దాసునికి నీవు బాస చేసినట్లే నీ కృప నన్ను ఓదార్చునుగాక!
77. నీవు నా మీద జాలి చూపినచో నేను బ్రతికిపోయెదను. నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు సంతోషమును ఒసగును.
78. నా మీద అపదూరులు మోపు గర్వాత్ములు సిగ్గుచెందుదురుగాక! నేను నీ ఉపదేశములను ధ్యానించుకొందును.
79. నీపట్ల భయభక్తులు కలవారు, నా పక్షమును అవలంబించి తనకు నీ శాసనములను గ్రహింతురుగాక!
80. నేను నీ శాసనములను పూర్ణముగా పాటించి అవమానమునుండి తప్పుకొందునుగాక !
81. నీ రక్షణముకొరకు ఎదురు చూచి చూచి అలసిపోతిని. నేను నీ వాక్యమును నమ్మితిని.
82. నీవిచ్చినమాట కొరకు చూచి చూచి నా కన్నులు వాచినవి. నీవు నాకు ఓదార్పును ఎప్పుడొసగెదవు?
83. నేను పొగచూరిన ద్రాక్ష తిత్తివలె శిథిలమై పోయినపుడును నీ కట్టడలను విస్మరింపలేదు.
84. నీ దాసుడింక ఎంతకాలము వేచియుండవలెను? నన్ను హింసించువారిని నీవెప్పుడు తీర్పు తీర్చెదవు?
85. నీ ధర్మశాస్త్రమును లెక్కచేయని పొగరుబోతులు నన్ను కూలద్రోయుటకు గోతులు త్రవ్విరి.
86. నీ ఆజ్ఞలన్నియు నమ్మదగినవి. ఆ శత్రువులు బొంకులాడి నన్ను హింసించుచున్నారు నీవు నన్ను ఆదుకొనుము.
87. వారు నన్ను నాశనము చేయునంత పనిచేసిరి. కాని నేను నీ ఉపదేశములను విడనాడనైతిని.
88. నీవు కృపామయుడవు కనుక నాకు జీవమునిమ్ము. నేను నీ శాసనములను పాటింతును.
89. ప్రభూ! నీవు కలకాలము నిలుచుదువు. నీ వాక్యము ఆకసమున శాశ్వతముగానుండును.
90. నీ విశ్వసనీయత యుగయుగములు ఉండును. నీవు భూమిని నెలకొల్పగా అది స్థిరముగా నిల్చియున్నది.
91. నీ ఆజ్ఞవలన ఎల్ల వస్తువులును నిల్చియున్నవి. అవియెల్ల నీకు సేవలు చేయుచున్నవి.
92. నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు ఆనందమును , ఒసగియుండనిచో నాకు సంభవించిన శ్రమలవలన , నేను నాశనమైపోయెడివాడనే.
93. నేను నీ ఉపదేశములను ఎన్నడును విస్మరింపను నీవు వానిద్వారా నేను బ్రతికియుండునట్లు చేసితివి.
94. నేను నీవాడను, నన్ను రక్షింపుము. నేను నీ ఉపదేశములను పాటించుచున్నాను.
95. దుష్టులు నన్ను నాశనము చేయనెంచిరి. కాని నేను నీ శాసనములను ధ్యానించుకొనుచున్నాను.
96. నాకు ప్రతిదానిలోను కొరత కన్పించినది. నీ ఆజ్ఞలు మాత్రము పరిపూర్ణమైనవి.
97. నీ ధర్మశాస్త్రమనిన నాకు మిక్కిలి ఇష్టము. నేను దినమెల్ల దానిని మననము చేసికొనుచుందును.
98. నీ ఆజ్ఞలు నిత్యము నా చెంతనున్నవి. వానిద్వారా నా శత్రువులకంటెను నన్ను వివేకవంతుని చేసితివి.
99. నీ శాసనములను ధ్యానించుకొనుట వలన నా ఉపదేశకులందరికంటెను నేను ఎక్కువ గ్రహించితిని.
100. నీ ఉపదేశములను పాటించుటవలన నేను వృద్దులకంటె ఎక్కువ జ్ఞానమును ఆర్జించితిని.
101. నీ వాక్యమును అనుసరింపకోరితిని కనుక నేను దుష్టకార్యములనెల్ల విడనాడితిని.
102. నేను నీ విధులనుండి వైదొలగలేదు నీవే స్వయముగా నాకు బోధచేసితివి.
103. నీ వాక్కులు నా నోటికి తీయగానున్నవి. తేనెకంటె మధురముగానున్నవి.
104. నీ ఉపదేశమువలన నాకు జ్ఞానము కలుగును. దుష్టవర్తనము నాకు గిట్టదు.
105. నీ వాక్కు నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగు.
106. న్యాయయుక్తములైన నీ విధులను పాటింతునని పూర్వము నేను చేసిన ప్రమాణమును నిలబెట్టుకొందును.
107. ప్రభూ! నా వ్యధలు ఘోరమైనవి. నీ మాట చొప్పున నన్ను బ్రతికింపుము.
108. ప్రభూ! నా వందన సమర్పణను అంగీకరింపుము. నీ విధులను నాకు నేర్పింపుము.
109. నేను నా ప్రాణమును అర్పించుటకు ఎప్పుడును సిద్ధముగనే ఉన్నాను. నీ ధర్మశాస్త్రమును నేను ఎప్పుడును విస్మరింపలేదు
110. దుష్టులు నాకు వలపన్నిరి. అయినను నేను నీ ఉపదేశములనుండి వైదొలగలేదు.
111. నీ శాసనములను నేను శాశ్వత వారసత్వముగా చేసికొంటిని. అవి నా హృదయమునకు ఆనందమును ఒసగును.
112. నేను మరణమువరకును నీ కట్టడలను పాటింపబూనితిని.
113. రెండు నాలుకల నరులను నేను అసహ్యించుకొందును. నీ ధర్మశాస్త్రము అనిన నాకిష్టము.
114. నాకు ఆశ్రయమును, డాలును నీవే.. నేను నీ వాక్యమును నమ్మితిని.
115. దుష్టులారా! మీరు నా చెంతనుండి దూరముగా తొలగిపొండు. నేను నా దేవుని ఆజ్ఞలను పాటింతును.
116. నీ మాటచొప్పున నన్ను ఆదుకొనుము. నేను బ్రతికిపోయెదను. నీవు నా ఆశను వమ్ము చేయకుము.
117. నీవు నాకు సాయము చేసినచో నేను భద్రముగా మనుదును. ఆ నేను నిత్యము నీ కట్టడలను గైకొందును.
118. నీ కట్టడలను మీరినవారిని నీవు నిరాకరింతువు. వారి కపటవర్తనము చెల్లదు.
119. నీవు దుష్టులను కసవువలె చూతువు. కావున నేను నీ శాసనములను అభిమానించితిని.
120. నేను నిన్ను చూచి గడగడ వణకుదును. నీ విధులకు నేను భయపడుదును.
121. నేను న్యాయమును, ధర్మమును పాటించితిని. నన్ను శత్రువుల చేతికి అప్పగింపకుము.
122. నీవు ఈ దాసునికి హామీగా ఉండుము. ! గర్వాత్ములు నన్ను పీడింపకుండ అడ్డుపడుము.
123. నీ రక్షణ కొరకును నీతిగల నీ మాట కొరకును ఎదురు చూచి చూచి నా కన్నులు వాచినవి.
124. ఈ దాసుని కృపతో బ్రోవుము. నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము.
125. నేను నీ సేవకుడను, నీవు నాకు వివేకము యిచ్చినచో నేను నీ శాసనములను గ్రహింతును.
126. ప్రభూ! ప్రజలు నీ ధర్మశాస్త్రమును మీరుచున్నారు. నీవు జోక్యము చేసికొనుటకిది తరుణము.
127. బంగారముకంటెను, మేలిమి బంగారముకంటెను ఎక్కువగా నేను నీ కట్టడలను ఆశింతును.
128. కనుక నీ ఆజ్ఞల ప్రకారము నా జీవితమును దిద్దుకొందును. అసత్యమార్గములను నేను అసహ్యించుకొందును.
129. నీ శాసనములు అద్భుతమైనవి. కావున నేను వానిని పాటింతును.
130. నీ వాక్యముల వివరణము వెలుగును దయచేయును. తెలివిలేనివారికి తెలివి పుట్టించును.
131. నీ ఆజ్ఞల మీదగల మిక్కుటమైన కోర్కెచే నేను నోరుతెరచి ఆరాటము చెందుచున్నాను.
132. నీ నామమును ప్రేమించువారిని నీవు అనుగ్రహింతువు కనుక నావైపు దృష్టి మరల్చి నన్ను కరుణింపుము.
133. నీ వాక్యమును బట్టి నన్ను పడిపోనీకుండ కాపాడుము. నేను చెడుకు లొంగిపోకుండునట్లు చేయుము.
134. పీడకులనుండి నన్ను రక్షింపుము. నేను నీ ఉపదేశములను పాటింతును.
135. నీ ముఖకాంతిని ఈ దాసునిమీద ప్రసరింపజేయుము. నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము.
136. ప్రజలు నీ ధర్మశాస్త్రమును పాటింపకపోవుటను చూచి నేను కన్నీరు ఏరులుగా కార్చుచున్నాను.
137. ప్రభూ! నీవు నీతిమంతుడవు. నీ విధులు న్యాయమైనవి.
138. నీవు దయచేసిన శాసనములు న్యాయయుక్తములును, విశ్వసనీయములును అయినవి.
139. నా శత్రువులు నీ వాక్యమును అనాదరము చేయుచున్నారు గాన కోపము నన్ను దహించివేయుచున్నది.
140. నీ వాక్యము నమ్మదగినది, అది నీ దాసునికి ప్రీతిపాత్రమైనది.
141. నేను అల్పుడను, తిరస్కృతుడను. అయినను నేను నీ ఉపదేశమును విస్మరింపను.
142. నీ నీతి శాశ్వతముగా నిల్చును. నీ ధర్మశాస్త్రము సత్యసమ్మతము.
143. నేను వేదనలకును విచారమునకును గురియైతిని కాని నీ ఆజ్ఞలు నాకు ప్రమోదము చేకూర్చును.
144. నీ శాసనములు ఎప్పటికిని ధర్మయుక్తములైనవి. నాకు జ్ఞానమును అనుగ్రహింపుము, నేను బ్రతికిపోయెదను.
145. ప్రభూ! నేను పూర్ణహృదయముతో నీకు మొర పెట్టితిని. నా వేడికోలును ఆలింపుము. నేను నీ కట్టడలను పాటింతును.
146. నేను నీకు మొరపెట్టుకొనుచున్నాను, నన్ను కాపాడుము. నేను నీ శాసనములను గైకొందును.
147. వేకువనే లేచి నేను నీ సహాయమును అర్థింతును. నేను నీ వాగ్దానమును నమ్మితిని.
148. నేను రేయెల్ల మేల్కొనియుండి నీ వాక్యములను ధ్యానించుకొందును.
149. ప్రభూ! నీవు కృపామయుడవుగాన నా వేడుకోలును ఆలింపుము. యావే! నీ వాక్య విధులను బట్టి నా ప్రాణమును కాపాడుము.
150. క్రూరులైన పీడకులు నన్ను సమీపించుచున్నారు. వారు ఏనాడును నీ ధర్మశాస్త్రమును పాటింపలేదు.
151. కాని ప్రభూ! నీవు నాకు చేరువలోనేయున్నావు. నీ కట్టడలన్నియు సత్యములు.
152. నీ శాసనములు శాశ్వతమైనవని నాకు పూర్వమునుండియే తెలియును.
153. నా బాధలను గుర్తించి నన్ను కాపాడుము. నేను నీ ధర్మశాస్త్రమును విస్మరింపలేదు.
154. నీవు నా పక్షమున వాదించి నన్ను రక్షింపుము. నీ వాక్యము ప్రకారము నాకు జీవమును ఇమ్ము.
155. దుష్టులు నీ శాసనములను పాటింపరు. కనుక వారికి రక్షణము లేదు.
156. ప్రభూ! నీవు నాపట్ల మిగుల నెనరు చూపితివి. నీ విధుల ప్రకారము నాకు జీవమును ఇమ్ము.
157. నాకు శత్రువులును, పీడకులును చాలమంది ఉన్నారు. అయినను నేను నీ శాసనములనుండి వైదొలగలేదు
158. ఆ దుష్టులను చూడగా నాకు అసహ్యము కలుగుచున్నది. వారు నీ వాక్యములను పాటింపరు.
159. ప్రభూ! నీ ఆజ్ఞలనిన . నాకెంత ఇష్టమో చూడుము. నీవు కృపకలవాడవు కనుక నాకు జీవమునిమ్ము.
160. నీ వాక్యమునందలి ముఖ్యగుణము సత్యము. నీ న్యాయవిధులన్నియు కలకాలము నిల్చును.
161. అధికారులు నన్ను నిష్కారణముగా హింసించిరి. అయినను నేను నీ వాక్యముపట్ల భయభక్తులు చూపుదును.
162. పెన్నిధిని కనుగొనినవానివలె నేను నీ వాక్యములను చూచి ఆనందింతును.
163. అబద్దమనిన నాకు అసహ్యము. నీ ధర్మశాస్త్రమనిన నాకు పరమప్రీతి.
164. న్యాయయుక్తములైన నీ విధులకుగాను దినమునకు ఏడుసార్లు నేను నీకు వందనములు అర్పింతును.
165. నీ ధర్మశాస్త్రమును చేకొనువారు, మిక్కుటమైన శాంతిని బడయుదురు. వారు కాలుజారి పడిపోరు.
166. ప్రభూ! నేను నీ రక్షణముకొరకు ఎదురుచూచుచున్నాను. నేను నీ ఆజ్ఞలను పాటింతును.
167. నేను నీ శాసనములను గైకొందును. అవి నాకు ప్రీతిని కలిగించును.
168. నేను నీ ఉపదేశములను శాసనములను పాటింతును. నీ కార్యములెల్ల నాకు తెలియును
169. ప్రభూ! నా వేడుకోలు నీ సన్నిధిని చేరునుగాక! నీ మాటచొప్పున నాకు వివేకమును దయచేయుము.
170. నా విన్నపము నీ సన్నిధిని చేరునుగాక! నీవు మాట యిచ్చినట్లే నన్ను రక్షింపుము.
171. నీవు నీ కట్టడలను నాకు బోధించితివి కనుక నా పెదవులు నిన్ను స్తుతించును.
172. నీ ఆజ్ఞలు న్యాయయుక్తములు, నా నాలుక నీ వాగ్దానములను కీర్తించును.
173. నేను నీ ఉపదేశములను చేకొంటిని. నీవు నన్ను ఆదుకొనుటకు నీ హస్తము సిద్ధముగా నుంచుము.
174. ప్రభూ! నేను నీ రక్షణముకొరకు ఆశగొనియున్నాను. నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు ఆనందము నొసగును.
175. నేను నిన్ను స్తుతించుటకు దీర్ఘకాలము జీవింతునుగాక! నీ విధులు నాకు సాయము చేయునుగాక!
176. నేను మందతప్పిన గొఱ్ఱెవలె తిరుగాడజొచ్చితిని. నీ దాసుని వెదకుటకు రమ్ము. నేను నీ ఆజ్ఞలను విస్మరింపలేదు.

1. ఆపదలలో నేను ప్రభువునకు మొరపెట్టితిని. ఆయన నా వేడికోలును ఆలించెను.

2. ప్రభూ! కల్లలాడు వారినుండియు మోసగాండ్రనుండియు నన్ను కాపాడుము.

3. బొంకులాడు వారలారా! ప్రభువు మీకేమి చేయునో తెలియునా? ఆయన మిమ్ము ఎట్లు శిక్షించునో తెలియునా?

4. వాడిబాణములతోను, గనగనమండు నిప్పుకణికలతోను, ఆయన మిమ్ము దండించును.

5. అయ్యో! మీతో కలిసి జీవించుట మెషెక్కున, కేదారున వసించుట వంటిది.

6. శాంతిని మెచ్చని జనుల నడుమ నేను దీర్ఘకాలము జీవించితిని.

7. నేను శాంతిని గూర్చి మాటలాడగా వారు కయ్యమునకు కాలుదువ్వెడివారు.

1. నేను నా కన్నులనెత్తి కొండలవైపు పారజూచుచున్నాను. నాకు ఎచటినుండి సహాయము లభించును?

2. భూమ్యాకాశములను సృజించిన ప్రభువునుండి నాకు సాయము లభించును.

3. ఆయన నిన్ను కాలుజారి పడనీయడు. నిన్ను కాపాడువాడు నిద్రపోడు.

4. యిస్రాయేలును కాపాడువాడు కునికిపాట్లు పడడు, నిద్రపోడు.

5. ప్రభువు నిన్ను కాపాడును, నీకు నీడగా నుండును. ఆయన నీ కుడి ప్రక్కన నిల్చి నిన్ను రక్షించును.

6. పగలు నీకు సూర్యునివలన హానికలుగదు. రేయి చంద్రునివలన కీడుకలుగదు.

7. ప్రభువు నిన్ను సకల ఆపదలనుండి కాపాడును. నిన్ను సురక్షితముగానుంచును.

8. ఆయన నీ రాకపోకలన్నింటను ఇప్పుడును ఎప్పుడును నిన్ను కాపాడును.

1. “మనము ప్రభువు మందిరమునకు వెళ్ళుదము” అని జనులు పల్కగా నేను ఆనందము చెందితిని.

2. యెరూషలేమూ! మా పాదములు నీ ద్వారములలో అడుగుపెట్టినవి.

3. యెరూషలేమును పునరుద్ధరించి ఏక నగరముగా నిర్మించిరి.

4. యిస్రాయేలు తెగలు, ప్రభువు తెగలు, ఇచటికి ఎక్కివచ్చి ప్రభువు ఆజ్ఞ ప్రకారము ఆయనకు వందనములు అర్పించును.

5. ఇచట న్యాయ సింహాసనములు, దావీదు వంశజుల న్యాయసింహాససములు నెలకొనియున్నవి.

6. యెరూషలేమునకు శుభము కలుగునట్లు ప్రార్ధింపుడు “నిన్ను అభిమానముతో చూచువారు వర్ధిల్లుదురుగాక! .

7. నీ ప్రాకారములలో శాంతి నెలకొనునుగాక! నీ ప్రాసాదములు సురక్షితముగా నుండునుగాక!”

8.  నా మిత్రులు బంధువులకొరకు నేను యెరూషలేముతో “నీకు శాంతి కలుగునుగాక!” అని పలుకుదును.

9. మన ప్రభువైన దేవుని మందిరముకొరకు నేను నీకు అభ్యుదయము కలుగవలెనని ప్రార్థింతును.

1. ప్రభూ! స్వర్గమునందు ఆసీనుడైనవాడా! నేను నీ వైపు కన్నులెత్తియున్నాను.

2. సేవకుల కన్నులు యజమానుని చేతిమీదను, సేవకురాండ్రు కన్నులు యజమానురాలి చేతిమీదను నిల్చియుండునట్లే, మన దేవుడైన ప్రభువు మనలను కరుణించువరకును, మన కన్నులను ఆయనమీద నిలిపి ఉంచుదము

3. ప్రభూ! మాకు దయచూపండి. మమ్ము కరుణించండి. మేము చాల అవమానములకు గురియైతిమి.

4. ధనవంతులు మమ్ము చాల నిందించిరి. గర్వాత్ములు మమ్ము గేలిచేసిరి.

1. ప్రభువు మన పక్షమున ఉండనియెడల యిస్రాయేలీయులు ఈ పలుకులు పునశ్చరణము చేయుదురుగాక!
2. ప్రభువు మన పక్షమున ఉండనియెడల శత్రువులు మన మీదికి ఎత్తివచ్చినపుడు
3. కోపావేశముతో మనలను సజీవులనుగా మ్రింగివేసెడివారే.
4. జలములు మనలను ముంచివేసెడివే, వెల్లువలు మన మీదుగా పొర్లిపారెడివే.
5. ఘోషించుచు పారు ప్రవాహములు మనలను ముంచివేసెడివే.
6. శత్రువులనెడు వన్యమృగముల కోరలనుండి మనలను కాపాడిన ప్రభువు స్తుతింపబడునుగాక!
7. మనము వేటకాండ్ర ఉచ్చులనుండి పక్షివలె తప్పించుకొంటిమి. ఉచ్చులు తెగిపోయినవి, మనము తప్పించుకొంటిమి
8. భూమ్యాకాశములను చేసిన దేవునినుండి మనకు సహాయము లభించును.

1. ప్రభువును నమ్మువారు సియోను కొండవలె నిశ్చలముగను, శాశ్వతముగను నిలుతురు.

2. కొండలు యెరూషలేమును చుట్టియున్నట్లుగా ఇప్పుడును ఎప్పుడును ప్రభువు తన ప్రజలను చుట్టియుండును.

3. దుష్టులు ధర్మాత్ముల నేలను పరిపాలింపజాలరు. పరిపాలింతురేని, ధర్మాత్ములును దుష్టులగుదురు.

4. ప్రభూ! ఋజుమార్గవర్తనులును, సజ్జనులును అయినవారికి నీవు మేలు చేయుము.

5. కాని వక్రమార్గమునపోవు కుటిలవర్తనులను దుష్టులతో కలిపివేయుము. యిస్రాయేలీయులకు శాంతి కలుగునుగాక!

1. ప్రభువు మనలను యెరూషలేమునకు మరలించుకొని వచ్చినపుడు మొదట అది ఒక కలవలె కన్పించెను.
2. అప్పుడు మనము నోరార నవ్వి, సంతసముతో పాటలు పాడితిమి. అన్యజాతి వారును “ప్రభువు వీరికి ఘనకార్యములు చేసెను' అని పలికిరి.
3. ప్రభువు మనకు అద్భుతకార్యములు చేసెను. మనము మిగుల సంతసించితిమి.
4. ప్రభూ! ఎండిన యేరులు వాననీటితో నిండినట్లుగా మమ్ము మరల సంపన్నులను చేయుము.
5. కన్నీళ్ళు విడుచుచూ విత్తువారు, పాటలు పాడుచు పంట కోసికొందురు.
6. ఏడ్చుచు విత్తుటకు విత్తనములెత్తుకొనిపోయినవారు ఆనందముతో పాటలు పాడుచు, పనలతో తిరిగివత్తురు.
1. ప్రభువు ఇల్లు కట్టనియెడల దానిని కట్టువారి శ్రమ వ్యర్ధమే. మనం ప్రభువు నగరమును కాపాడనియెడల కావలివారు మేల్కొనియుండియు వ్యర్ధమే.
2. వేకువనే నిద్రలేచి, రేయి ప్రొద్దుపోయినవరకు మేల్కొనియుండి, కష్టపడి పనిచేసి పొట్టకూడు సంపాదించుకొనుట వ్యర్ధము. ప్రభువు తాను ప్రేమించు ప్రజలకు వారు నిద్రించునపుడును సంపదలొసగును.
3. పుత్రులు ప్రభువు ఇచ్చు వరము. తనయులు దేవుని బహుమానము.
4. యవ్వనమున పుట్టిన కుమారులు వీరుని చేతిలోని బాణములవంటివారు.
5. అట్టి బాణములతో తన అమ్ములపొదిని నింపుకొనువాడు ధన్యుడు. నగరద్వారమువద్ద శత్రువులు తారసిల్లినపుడు అతడు పరాజయమునొందడు.

1. ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపుచు అతని మార్గములలో నడచు నరులు ధన్యులు.

2. నీ కష్టార్జితమును నీవు అనుభవింతువు. నీవు ఆనందమును, అభ్యుదయమును బడయుదువు.

3. నీలోగిట నీ భార్యఫలించిన ద్రాక్ష తీగవలెనుండును నీ భోజనపు బల్లచుట్టు నీ పిల్లలు ఓలివు పిలకలవలె ఒప్పుదురు.

4. దేవునిపట్ల భయభక్తులుగల నరుడు ఇట్టి దీవెనలు బడయును.

5. నీ జీవితకాలమందెల్ల ప్రభువు సియోనునుండి నిన్ను దీవించునుగాక! నీవు యెరూషలేము అభ్యుదయమును కాంతువుగాక

6. నీ బిడ్డల బిడ్డలను కన్నులారా చూతువుగాక! యిస్రాయేలీయులకు శాంతి కలుగునుగాక!

1. “నా బాల్యము నుండియు శత్రువులు నన్ను మిక్కిలి హింసించిరి.” యిస్రాయేలీయులు ఈ పలుకులను పునశ్చరణము చేయుదురుగాక! 

2. “నా బాల్యమునుండి శత్రువులు నన్ను హింసించిరి కాని వారు నన్ను జయింపజాలరైరి.

3. వారు నా వీపును పొలమువలె దున్ని, దాని మీద పొడుగైన చాళ్ళుచేసిరి.

4. కాని ధర్మాత్ముడైన ప్రభువు దుష్టుల బానిసత్వమునుండి నన్ను తప్పించెను.

5. సియోనును ద్వేషించువారందరును సిగ్గుచెంది పరాజయమును పొందుదురుగాక!

6. వారు ఇంటికప్పు మీద మొలచిన గడ్డివలె పెరగకముందే ఎండిపోవుదురుగాక!

7. ఆ గడ్డిని ఎవరును కోయరు, కట్టలు కట్టరు.

8. ప్రభువు మిమ్ము దీవించుగాక! ప్రభువు పేరుమీదుగా మేము మిమ్ము దీవింతుము అని దారిన పోవువారెవ్వరును వారితో పలుకరు.”

1. ప్రభూ! అగాధస్థలములనుండి నేను నీకు మొర పెట్టుచున్నాను.

2. ప్రభూ! నా మొర వినుము. నీ చెవియొగ్గి నా వేడికోలును ఆలింపుము.

3. ప్రభూ! నీవు మా దోషములను గణించినచో ఇక ఎవడు నిలువగలడు?

4. కాని నీవు మమ్ము క్షమింతువు కనుక మేము నీపట్ల భయభక్తులు చూపుదుము.

5. నేను ప్రభువు కొరకు ఆశతో వేచియున్నాను. నేను ఆయన వాగ్దానమును నమ్మితిని.

6. కావలి వారు వేకువజాము కొరకు వేచియున్న దానికంటెను ఎక్కువగా నా ప్రాణము ప్రభువు కొరకు వేచియున్నది.

7. యిస్రాయేలీయులు ప్రభువును నమ్ముదురు గాక! ఆయన దయకలవాడు. సమృద్ధిగా రక్షణమును ఒసగువాడు.

8. సమస్త పాపముల నుండియు యిస్రాయేలీయులను రక్షించువాడు.

1. ప్రభూ! నా హృదయము గర్వముతో ఉప్పొంగుటలేదు. నా కన్నులకు పొరలు కమ్మలేదు. మహత్తర విషయములతోగాని, నాకు అంతుబట్టని సంగతులతోగాని, నేను సతమతమగుటలేదు.

2. నా హృదయము నిమ్మళముగను ప్రశాంతముగను ఉన్నది. పాలు మాన్పించిన శిశువు తల్లి రొమ్ము మీద ప్రశాంతముగా పరుండియున్నట్లే నా హృదయమును నాలో నిమ్మళముగానున్నది.

3. యిసాయేలీయులారా! మీరు ఇప్పుడును ఎప్పుడును ప్రభువును నమ్ముడు.

1. ప్రభూ! దావీదును, అతడు అనుభవించిన శ్రమలను జ్ఞప్తియందుంచుకొనుము.

2. అతడు నీకు చేసిన శపథమును, బలాఢ్యుడవగు యాకోబు దేవుడవైన నీకు చేసిన ప్రమాణమును జ్ఞప్తియందుంచుకొనుము. 

3-5. “ప్రభువునకు ఒక స్థానము సిద్ధము చేయువరకు బలాఢ్యుడగు యాకోబు దేవునికి వాసస్థలము తయారుచేయువరకు, నేను ఇంటికి పోను, పడుకనెక్కను, నేను నిద్రింపను, రెప్పవాల్పను” అని దావీదు బాస చేసెను.

6. ఎఫ్రాతాలో మనము మందసమునుగూర్చి వింటిమి యెయారీము పొలములలో దానిని కనుగొంటిమి

7. "ప్రభువు మందిరమునకు పోయి, ఆయన పాదపీఠమునొద్ద ఆయనను పూజింతము” అనుకొంటిమి.

8. ప్రభూ లెమ్ము! నీ బలసూచకమైన మందసముతో నీ విశ్రాంతిస్థలమునకు కదలిరమ్ము.

9. నీ యాజకులు సదా నీతిని పాటింతురుగాక! నీ భక్తులు సంతసముతో పాడుదురుగాక!

10. నీ దాసుడైన దావీదును జూచి నీవు ఎన్నుకొనిన రాజును చేయివిడువకుము.

11. ఆడినమాట తప్పని నీవు దావీదునకు ఇట్లు బాసచేసితివి. “నీ కుమారుడు రాజై నీ తరువాత పరిపాలనము చేయును.

12. నీ తనయులు నా నిబంధనములు అనుసరించి నేను ఉపదేశించిన ఆజ్ఞలను పాటింతురేని వారి పుత్రులును నీ సింహాసమును అధిరోహించి శాశ్వతముగా పరిపాలనము చేయుదురు”.

13. ప్రభువు సియోనును ఎన్నుకొనెను. దానిని తన వాసస్థలముగా చేసికొనెను.

14. అతడిట్లు పలికెను: “ఇది నాకు సదా విశ్రాంతిస్థలమగును. ఇది నేను కోరుకొనిన వాసస్థలము.

15. నేను సియోను పౌరుల అవసరములెల్ల తీరును. ఆ నగరములోని పేదలకు ఆహారము పెట్టుదును.

16. దానిలోని యాజకులకు రక్షణమును ఒసగుదును. దానిలోని భక్తులు సంతసముతో పాటలు పాడుదురు.

17. ఇచట నేను దావీదు వంశజుని ఒకనిని నెలకొల్పుదును. నా అభిషిక్తుని కొరకు నేనచట ఒక దీపము సిద్ధము చేయుదును.

18. అతని శత్రువులను అవమానమున ముంచెదను అతని కిరీటము అతనిమీదేయుండి తేజరిల్లును”.

1. సోదరులెల్లరును కూడి ఐకమత్యముతో జీవించుట చాల మంచిది. చాల రమ్యమైనది.

2. అట్టి జీవితము అహరోను తలమీదినుండియు, గడ్డమునుండియు కారి అతని అంగీ, మెడపట్టీమీద పడు విలువగల అభ్యంగనతైలము వంటిది.

3. అట్టి జీవితము సియోను కొండలమీద హెర్మోను మంచువంటిది. ఆ సియోనున ప్రభువు తన దీవెనను ఒసగును. శాశ్వత జీవమును దయచేయును.

1. ప్రభువు సేవకులెల్లరును, రాత్రి ప్రభువు మందిరమున పరిచర్యచేయువారు ఎల్లరును ప్రభువును స్తుతింపుడు.

2. మీరు పరిశుద్ధ స్థలము వైపు చేతులెత్తి ప్రభువును స్తుతింపుడు.

3. భూమ్యాకాశములను సృజించిన ప్రభువు సియోనునుండి మిమ్ము దీవించునుగాక!

1-2. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువును సేవించువారలారా! ప్రభువు మందిరములో, మన దేవుని మందిరపు అవరణములలో పరిచర్యలు చేయువారలారా! ప్రభువు నామమును స్తుతింపుడు.

3. ప్రభువు మంచివాడు కావున ఆయనను స్తుతింపుడు. ఆయన దయాపరుడు కనుక ఆయన నామమును స్తుతింపుడు. అది సుందరమైనది.

4. ఆయన యాకోబును ఎన్నుకొనెను. యిస్రాయేలును తన జాతిని చేసికొనెను.

5. ప్రభువు మహామహుడనియు, ఎల్లవేల్పులకంటె అధికుడనియు నాకు తెలియును.

6. ఆకాశమునందును, భూమిమీదను, సముద్రమునను, పాతాళమునను, ఆయన తనకు ఇష్టము వచ్చిన కార్యములెల్ల చేయును.

7. ఆయన నేల అంచులనుండి మబ్బులు లేపును. మెరుపులతో గాలివానలు కలిగించును. తన కొట్లలోనుండి గాలిని కొనివచ్చును.

8. ఐగుప్తున నరులకును, పశువులకును పుట్టిన తొలిచూలు పిల్లలనెల్ల ఆయన హతము చేసెను.

9. ఆ దేశమున సూచకక్రియలను, అద్భుతములను చేసి ఫరోను అతని ఉద్యోగులను శిక్షించెను.

10. అన్యజాతులను పెక్కింటిని నాశనముచేసెను. బలాడ్యులైన రాజులను వధించెను.

11. అమోరీయుల రాజగు సీహోనును బాషాను రాజగు ఓగును, కనాను మండల రాజులను నాశనము చేసెను.

12. వారి భూములను తన ప్రజలైన యిస్రాయేలునకు భుక్తము చేసెను.

13. ప్రభూ! నీ పేరు శాశ్వతముగా నిలుచును. ఎల్లతరములు నిన్ను స్మరించును.

14. ప్రభువు తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును. తన సేవకుల మీద నెనరు చూపును.

15. అన్యజాతుల విగ్రహములను వెండి బంగారములతో చేసిరి. మానవమాత్రులు వానిని మలచిరి.

16. అవి నోళ్ళున్నను మాట్లాడలేవు. కళ్ళున్నను చూడలేవు.

17. చెవులున్నను వినలేవు. వాని గొంతులలో ఊపిరి లేదు.

18. ఆ విగ్రహములను మలచినవారును, వాని మీద ఆధారపడు వారును వాని వంటి వారే అగుదురుగాక!

19. యిస్రాయేలీయులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు. అహరోను వంశజులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు.

20. లేవి వంశజులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువుపట్ల భయభక్తులు చూపువారలారా! ఆయనను స్తుతింపుడు.

21. సియోనున, ప్రభువు వాసస్థలమైన యెరూషలేమున ఆయనను స్తుతింపుడు. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.

1. ప్రభువు మంచివాడు కనుక ఆయనకు వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

2. దేవాధిదేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

3. ప్రభువులకు ప్రభువైన వానికి వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

4. ఆయన మాత్రమే మహాద్భుతములు చేయును. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

5. ఆయన విజ్ఞానముతో గగనమును సృజించెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

6. జలములపై భూమిని నిర్మించెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

7. మహాజ్యోతులను చేసెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

8. పగటిని పరిపాలించుటకు సూర్యుని చేసెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

9. రేయిని ఏలుటకు తారకాచంద్రులను చేసెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

10. ఐగుప్తీయుల తొలిచూలు పిల్లలను వధించెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

11. యిస్రాయేలీయులను ఐగుప్తునుండి వెలుపలికి కొనివచ్చెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

12. బాహుబలముతోను, పరాక్రమముతోను వారిని వెలుపలికి కొనివచ్చెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

13. ఎర్రసముద్రమును రెండుపాయలుగా చీల్చెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

14. దాని నడుమనుండి యిస్రాయేలీయులను నడిపించుకొని పోయెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

15. ఫరోను అతని సైన్యమును ఎర్ర సముద్రములో ముంచివేసెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

16. తన ప్రజలను ఎడారిగుండ తోడ్కొనివచ్చెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

17. గొప్పరాజులను సంహరించెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

18. సుప్రసిద్ధులైన ప్రభువులను నాశనము చేసెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

19. అమోరీయులరాజగు సీహోనును చంపెను. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

20. బాషానురాజగు ఓగును హతముచేసెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

21. ఆ రాజుల భూములను తన ప్రజలకు ఇచ్చెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

22. తన సేవకులైన యిస్రాయేలీయులకు వానిని భుక్తము చేసెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

23. మనము దీనావస్థలోనున్నపుడు మనలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

24. పీడకులనుండి మనలను విడిపించెను. ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

25. ప్రతి ప్రాణికి భోజనము నొసగును. ఆయన స్థిరమైనకృప కలకాలము ఉండును.

26. ఆకాశమునందలి దేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. ఆ ఆయన స్థిరమైన కృప కలకాలము ఉండును.

1. మేము బబులోనియా, నదులచెంత కూర్చుండి, సియోనును తలంచుకొని విలపించితిమి

2. అచటనున్న నిరవంజి చెట్లకు మా తంత్రీవాద్యములను తగిలించితిమి.

3. మమ్ము బందీలుగా కొనిపోయినవారు “మీరు పాటలుపాడి మమ్ము ఉల్లాసపరచుడు” అని అడిగిరి. సియోనునుగూర్చిన గీతములు పాడుడని కోరిరి.

4. కాని అన్యదేశమున మేము ప్రభువు కీర్తనలు ఎట్లు పాడుదుము?

5. యెరూషలేమూ! నేను నిన్ను విస్మరించినచో, నా కుడిచేయి చచ్చుపడునుగాక!

6. నేను నిన్ను మరచిపోయినచో, నా మహానందము యెరూషలేమని ఎంచనిచో, నా నాలుక అంగిటికి కరచుకొనిపోవునుగాక!

7. ప్రభూ!యెరూషలేము పట్టువడిన రోజున ఎదోమీయులు ఏమి చేసిరో చూడుము. వారు “ఆ నగరమును పడగొట్టి , నేలమట్టము చేయుడు” అని పలికిరి.

8. బబులోనియా కుమారీ!  నీవు తప్పక నాశమగుదువు. నీవు మాకు చేసిన అపకారములకు నీకు ప్రత్యుపకారము చేయువాడు ధన్యుడు.

9. నీ పసిపిల్లలనెత్తి బండమీద కొట్టువాడు ధన్యుడు.

1. ఓ ప్రభూ! నేను నీకు హృదయ పూర్వకముగా వందనములు అర్పింతును. దైవముల ముందట నిన్ను కీర్తింతును.
2. నీ కృపను, విశ్వసనీయతను చూచి నీ పవిత్రమందిరమువైపు మరలి, శిరము వంచి నీకు వందనములు అర్పింతును. నీ నామమును, నీ ఆజ్ఞలును అన్నిటికంటెను ముఖ్యమైనవి.
3. నేను మొరపెట్టగా  నీవు నా వేడికోలును ఆలించితివి. నీ శక్తితో నన్ను బలాఢ్యుని చేసితివి.
4. ప్రభూ! లోకములోని రాజులెల్ల నీకు వందనములు అర్పింతురు. వారు నీవు సెలవిచ్చినమాటలను వినియున్నారు.
5. వారు నీ కార్యములను, నీ మహామహిమను కొనియాడుదురు.
6. మహోన్నతస్థానము నుండియు నీవు దీనులను గమనింతువు. దూరమునుండియు గర్వాత్ములను పరికింతువు.
7. నేను కష్టములలో చిక్కుకొనినపుడు నీవు నన్ను కాచి కాపాడుదువు. ఆగ్రహపూరితులైన నా విరోధులను ఎదిరించి నీ బలముతో నన్ను రక్షింతువు.
8. నీవు ప్రమాణము చేసినదెల్ల చేసి తీరుదువు. నీ కృప శాశ్వతమైనది. నీవు చేపట్టిన పనిని సంపూర్ణము చేయుము.

1. ప్రభూ! నీవు నన్ను పరిశీలించి తెలిసికొనియున్నావు.

2. నేను కూర్చుండుటయు, లేచుటయు నీకు తెలియును. నీవు దూరమునుండియే నా ఆలోచనలను గుర్తుపట్టుదువు.

3. నేను నడచుచున్నను, పరుండియున్నను నీవు గమనింతువు. నా కార్యములెల్ల నీకు తెలియును.

4. నా నోట మాట రాకమునుపే నేనేమి చెప్పుదునో నీ వెరుగుదువు.

5. ముందువెనుకల నీవు నన్ను చుట్టుముట్టియుందువు. నీ చేతిని నామీద నిలిపియుంతువు.

6. నన్ను గూర్చిన నీ తెలివి అత్యద్భుతమైనది. అది చాల ఉన్నతమైనది, నా బుద్ధికి అందనిది.

7. నేను నిన్ను తప్పించుకొని ఎక్కడికి పోగలను? నీ సమక్షమునుండి ఎచ్చటికి పారిపోగలను?

8. నేను గగనమునకు ఎక్కిపోయినచో నీవు అచటనుందువు. పాతాళమున పరుండియున్నచో అచటను ఉందువు

9. నేను వేకువ రెక్కలు కట్టుకొని సముద్ర దిగంతములలో నివసించినను,

10. నీవచటను నీ చేతితో నన్ను నడిపింతువు. నీ కుడిచేతితో నన్ను ఆదుకొందువు.

11. నేను “చీకటి నన్ను కప్పివేయవలెననియు, నా చుట్టునున్న వెలుతురు చీకటిగా మారవలెననియు” అని కోరుకొన్నను

12. చీకటి నీకు చీకటి కాజాలదు.  నీ ముందట చీకటి పగటివలె ప్రకాశించును. రేయింబవళ్ళు నీకు సరిసమానము.

13. నాలోని ప్రతి అణువును నీవే సృజించితివి. మాతృగర్భమున నన్ను రూపొందించితివి.

14. నీవు నన్ను అద్భుతముగ కలుగజేసిన భీకరుడవు కనుక నేను నీకు వందనములు అర్పింతును. నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరమైనవి. ఈ అంశము నాకు బాగుగా తెలియును.

15. నేను రహస్యస్థలమున రూపము తాల్చినపుడు, మాతృగర్భమున విచిత్రముగా నిర్మితుడనైనపుడు, నీ కంటికి మరుగైయుండలేదు.

16. నేను పిండముగా నున్నపుడే నీవు నన్ను చూచితివి నాకు నిర్ణయింపబడిన రోజులన్నియు అవి ఇంకను ప్రారంభము కాకమునుపే నీ గ్రంథమున లిఖింపబడియున్నవి.

17. దేవా! నీ ఆలోచనలను గ్రహించుట ఎంత కష్టము! వాని సంఖ్య అపారమైనదికదా!

18. నేను నీ ఆలోచనలను లెక్కింపబూనినచో అవి ఇసుక రేణువులకంటెను ఎక్కువగా నుండును. నేను మేల్కొనినపుడు ఇంకను నీ చెంతనేయుందును

19. దేవా! నీవు దుష్టులను సంహరించిన ఎంత బాగుండును! దౌర్జన్యపరులు నా జోలికిరాకున్న ఎంత బాగుండును!

20. వారు నిన్ను గూర్చి చెడుగా మాట్లాడుచున్నారు, నీ నామమును దూషించుచున్నారు.

21. ప్రభూ! నిన్ను ద్వేషించువారిని నేను ద్వేషించుటలేదా? నీ మీద తిరుగబడువారిని నేనును అసహ్యించుకొనుటలేదా?

22. నేను వారిని పూర్ణముగా ద్వేషింతును. వారిని నా సొంత శత్రువులనుగా భావింతును.

23. దేవా! నన్ను పరిశీలించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము. నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలను గుర్తింపుము.

24. నాలో చెడు ఏమైన ఉన్నదేమో చూడుము. శాశ్వతమార్గమున నన్ను నడిపింపుము.

1. ప్రభూ! దుష్టులనుండి నన్ను రక్షింపుము దౌర్జన్యపరులనుండి నన్ను కాపాడుము.

2. వారు నిరంతరము కుట్రలు పన్నుచున్నారు. కలహములు లేవదీయుచున్నారు.

3. వారి నాలుకలు పాముల నాలుకలవలె పదునుగానున్నవి. వారి నోట నాగుబాము విషమున్నది.

4. ప్రభూ! దుష్టుల బారి నుండి నన్ను కాపాడుము. నన్ను కూలద్రోయుటకు కుట్రలు పన్నెడు దౌర్జన్యపరులనుండి నన్ను రక్షింపుము.

5. గర్వాత్ములు నాకొరకు వలయొడ్డి ఉచ్చులుపన్నిరి. నా మార్గములలో ఉరులుపన్ని నన్ను పట్టుకోజూచిరి.

6. నీవే నా దేవుడవనియు నేను నీకు విన్నవించుకొంటిని. ప్రభూ! నీవు నా మొర వినుము.

7. నా దేవుడవైన ప్రభూ! నీవు బలముతో నన్నాదుకొందువు. నన్ను పోరున డాలువలె కాపాడుదువు.

8. ప్రభూ! దుష్టుల కోర్కెలు తీర్పకుము. వారి పన్నాగములను నెరవేరనీయకుము.

9. నా శత్రువులకు విజయమును దయచేయకుము. వారి బెదరింపులు వారినే నాశనము చేయునట్లు చేయుము.

10. వారిమీద నిప్పుకణికలు కురియునుగాక! వారు గోతిలోపడి మరల పైకి లేవకుందురుగాక!

11. కొండెములు చెప్పువారికి విజయము సిద్దింపకుండునుగాక! చెడు అనునది దౌర్జన్యపరులను వెన్నాడి నాశనము చేయునుగాక!

12. ప్రభూ! నీవు పేదలకోపు తీసికొందువనియు, దీనులకు న్యాయము చేకూర్తువనియు నేను ఎరుగుదును.

13. సజ్జనులు నిన్ను కీర్తింతురు. యదార్థవంతులు నీ సమక్షమున జీవింతురు.

1. ప్రభూ! నేను నీకు మొరపెట్టుకొనుచున్నాను శీఘ్రమే నాయొద్దకు రమ్ము. నేను నీకు ప్రార్థన చేయుచున్నాను. నా వేడికోలును ఆలింపుము.

2. నా ప్రార్ధన సాంబ్రాణి పొగవలెను, పైకెత్తిన నా చేతులు సాయంకాలపు బలివలెను, నీ సన్నిధిని చేరునుగాక!

3. ప్రభూ! నా నోటికి కావలి పెట్టుము. నా పెదవుల వాకిట గస్తీని నియమింపుము.

4. నేను చెడును తలపెట్టకుండునట్లును, దుష్టుల దుష్కార్యములలో పాల్గొనకుండునట్లును, వారి విందులు ఆరగింపకుండునట్లును చేయుము.

5. సజ్జనుడు నన్ను దయతో శిక్షించి మందలించినపుడు, అది నాకు తైలాభిషేకము అగునుగాక! అట్టి అభిషేకమును నేను నిరాకరింపక ఉందునుగాక! దుష్టుల దుష్కార్యములను చూచి నేను నిరంతరము ప్రార్ధన చేయుదును.

6. వారి పాలకులు పర్వత శిఖరము నుండి క్రిందికి త్రోయబడినపుడు నా పలుకుల యథార్థత వెల్లడియగును.

7. తిరుగటిరాయి భూమిమీద పడి బ్రద్దలైనట్లుగా వారి ఎముకలు పాతాళద్వారము చేరువన గుల్లయగును.

8. ప్రభూ! నేను నీ మీద దృష్టి నిల్పి నీ శరణుజొచ్చితిని, నన్ను మృత్యువువాత పడనీయకుము.

9. దుష్టులు నా కొరకు పెట్టిన బోనులనుండి నాకొరకు పన్నిన ఉచ్చులనుండి నన్ను కాపాడుము.

10. దుర్మార్గులు తాముపన్నిన ఉరులలో తామే చిక్కుకొందురుగాక! నేను మాత్రము తప్పించుకొని పోవుదునుగాక!

1. నేను ప్రభువునకు మొరపెట్టెదను. ఆయనకు విన్నపము చేసెదను.
2. ఆయన ఎదుట నా గోడు వినిపింతును. నా వేదనలు ఆయనకు తెలుపుకొందును.
3. నా ప్రాణము శోషించుచున్నది. అయినను నా మార్గము ఆయనకు తెలియును. నా త్రోవలో శత్రువులు బోనులు పెట్టిరి.
4. నేను నా కుడిప్రక్కన పరిశీలించి చూడగా నన్ను ఆదుకొను వాడెవడును లేడయ్యెను. నన్ను కాపాడువాడుగాని, ఆదరించువాడుగాని ఎవడును కన్పింపడయ్యెను.
5. ప్రభూ! నేను నీకు మొర పెట్టుచున్నాను. నీవే నాకు ఆశ్రయనీయుడవని తలంచుచున్నాను. ఈ నేలమీద నీవే నా భాగ్యమని ఎంచుచున్నాను.
6. నా ఆర్తనాదమును ఆలకింపుము. నేను మిగుల క్రుంగిపోయితిని. నన్ను పీడించువారు నాకంటెను బలాఢ్యులు. కావున వారినుండి నీవు నన్ను కాపాడుము.
7. ఈ చెరనుండి నన్ను విడిపింపుము. అప్పుడు నీవు నాకు చేసిన ఉపకారమునకుగాను నీతిమంతుల సమాజమున నన్ను బట్టి వారు నిన్ను స్తుతించుదురు.
1. ప్రభూ! నా ప్రార్థనను ఆలకింపుము. నీవు విశ్వసనీయుడవును, న్యాయవంతుడవును కనుక నాకు ప్రత్యుత్తరము ఒసగుము.
2. నీ దాసుని దోషినిగా నిర్ణయింపకుము. నీ ఎదుట నీతిమంతుడుగా గణింపబడు వాడెవడును లేడు.
3. నా శత్రువు నన్ను వెన్నాడెను, నన్నోడించి మన్నుగరపించెను, నన్ను గాఢాంధకారమున ఉంచెను. నేను చిరకాలము క్రితమే గతించిన వారివలెనైతిని.
4. నేను మిగుల క్రుంగిపోయితిని. నా హృదయము విషాదమున మునిగెను.
5. నేను పూర్వదినములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొంటిని. నీ కార్యములెల్ల స్మరించుకొంటిని. నీ చెయిదములెల్ల ధ్యానించుకొంటిని.
6. చేతులెత్తి నేను నీకు ప్రార్థన చేయుచున్నాను. ఎండిన నేలవలె నీ కొరకు దప్పిగొనుచున్నాను.
7. ప్రభూ! శీఘ్రమే నాకు ప్రత్యుత్తరమిమ్ము. నేను మిగుల అలసియున్నాను. నీవు నాకు కనుమరుగయ్యెదవేని నేనును పాతాళము చేరుకొనువారిలో ఒకడనగుదును.
8. నేను నిన్ను నమ్మితిని గనుక నీవు నా పై కృప చూపితివని వేకువనే విందునుగాక! నేను నీకు ప్రార్థన చేయుచున్నాను. నేను నడువవలసిన మార్గమేదియో తెలియజేయుము
9. ప్రభూ! నేను నిన్ను శరణు వేడుచున్నాను. శత్రువులనుండి నన్ను కాపాడుము.
10. నీవు నా దేవుడవు కనుక నీ చిత్తమును పాటించు విధానమును నాకు ఎరిగింపుము. దయగల నీ ఆత్మ నన్ను సరళమార్గమున నడిపించునుగాక!
11. ప్రభూ! నీ నామము నిమిత్తము నన్ను రక్షింపుము. నీవు న్యాయవంతుడవు కనుక బాధలనుండి నన్ను తప్పింపుము.
12. నేను నీ దాసుడను కావున నాపై కృపజూపి నా శత్రువులను మట్టుపెట్టుము.  నన్ను పీడించు వారిని తుదముట్టింపుము.

1. నాకు ఆశ్రయదుర్గమైన ప్రభువునకు స్తుతి కలుగునుగాక! ఆయన నా చేతులు యుద్ధము చేయుటకు నాకు తర్ఫీదు నిచ్చును. నా వ్రేళ్ళు పోరుసల్పుటకు నన్ను సంసిద్ధుని చేయును.

2. ఆయన నన్ను కృపతో చూచువాడు, నాకు ఆశ్రయస్థానము, నాకు రక్షణదుర్గము, నన్ను కాపాడువాడు, నాకు డాలు, నేను నమ్ముకొనినవాడు, నా యేలుబడిలోనున్న జాతులను లొంగదీయువాడు.

3. ప్రభూ! నీవు నరుని గుర్తించుటకు అతడు ఏపాటివాడు? నరమాత్రుని గూర్చి తలంచుటకు అతడు ఎంతటివాడు?

4. నరుడు అల్పమైన శ్వాసమువంటివాడు. అతని రోజులు నీడవలె సాగిపోవును.

5. ప్రభూ! ఆకాశమును చీల్చుకొని క్రిందికి దిగిరమ్ము పర్వతములను తాకుము, వానినుండి పొగ వెలువడును.

6. మెరుపులను మెరపించి నా శత్రువులను పారద్రోలుము. బాణములను గుప్పించి వారిని చిందరవందర చేయుము.

7. ఆకాశమునుండి నీ చేతినిచాచి నన్ను రక్షింపుము. విస్తార జలములనుండి నన్ను బయటికి లాగుము. విదేశీయుల బారినుండి నన్ను కాపాడుము.

8. వారు కల్లలాడువారు, కుడిచేతితో అబద్ద ప్రమాణములు చేయువారు.

9. ప్రభూ! నేను నీపై నూతనగీతము పాడెదను. దశతంత్రీ వాద్యముమీటి నిన్ను కీర్తించెదను.

10. నీవు రాజులకు విజయము దయచేయుదువు. నీ సేవకుడైన దావీదునకు భద్రతను ప్రసాదింతువు.

11. దుష్టుల ఖడ్గమునుండి నన్ను కాపాడుము, అన్యజాతివారినుండి నన్ను రక్షింపుము. వారి నోళ్ళు అబద్దములాడును. వారి కుడిచేయి అబద్దసాక్ష్యము చూపును.

12. మన కుమారులు యవ్వనమును బడసి బలముగా ఎదుగు మొక్కలవలె ఒప్పుదురుగాక! మన కుమార్తెలు ప్రాసాదముల మూలలందు నిల్చియుండు మేలైన స్తంభములవలె అలరారుదురుగాక!

13. మన గాదెలు పలు రకముల ధాన్యములతో నిండియుండునుగాక! బీళ్ళలో మన గొఱ్ఱెలు వేవేల పిల్లలను ఈనునుగాక!

14. మన పశువులు సమృద్ధిగా ఆ దూడలను ఈనునుగాక! శత్రువులు మన గోడలను పగులగొట్టకుందురుగాక! ఏ వలసలు వుండకుండుగాక! మన వీధులలో ఆర్తనాదములు వినిపింపకుండును గాక!

15. ఇట్టి దశను చేరుకొనిన జాతి ధన్యమైనది. ప్రభువును దేవునిగా బడసిన జనులు ధన్యులు.

1. నా రాజువైన ప్రభూ!  నేను నీ మాహాత్మ్యమును స్తుతింతును. నీ నామమును సదా సన్నుతింతును.

2. ప్రతిదినము నిన్ను వినుతింతును. కలకాలము నీ నామమును ప్రణుతింతును.

3. ప్రభువు మహామహుడు, అత్యధికముగా కీర్తింపదగినవాడు. ఆయన మాహాత్యమును మనము గ్రహింపజాలము.

4. తరతరముల ప్రజలు నీ చేతలను పొగడుదురు. నీ మహాకార్యములను ప్రకటన చేయుదురు.

5. వారు నీ కీర్తి వైభవములను ఉగ్గడింతురు. నేను నీ అద్భుతక్రియలను ధ్యానింతును.

6. జనులు నీ భయంకర కార్యములను ప్రశంసింతురు నేను నీ మాహాత్మ్యమును వెల్లడిచేయుదును.

7. నరులు ఎనలేని నీ మంచితనమును, పొగడుదురు. నీ కరుణను ప్రస్తుతింతురు.

8. ప్రభువు దయాపూరితుడు, కరుణానిధి, సులభముగా కోపపడువాడు కాదు, కృపామయుడు.

9. ఆయన అందరికి మేలు చేయును. తాను కలిగించిన ప్రాణికోటిని  అంతటిని నెనరుతో చూచును.

10. ప్రభూ! నీవు చేసిన ప్రాణులన్నియు నిన్ను స్తుతించును. నీ ప్రజలు నిన్ను కొనియాడుదురు.

11. వారు నీ రాజ్యవైభవమును సన్నుతింతురు. నీ ప్రాభవమును ఉగ్గడింతురు.

12. దానివలన నరులెల్లరు నీ మహాకార్యములను తెలిసికొందురు. నీ రాజ్య మహిమాన్విత వైభవమును గుర్తింతురు.

13. నీ రాజ్యము శాశ్వతమైనది. నీ పరిపాలనము కలకాలము కొనసాగును. ప్రభువు తన వాగ్దానములను నిలబెట్టుకొనును. ఆయన కార్యములెల్ల కరుణతో నిండియుండును.

14. ఆయన పడిపోయినవారిని లేవనెత్తును. క్రుంగిపోయినవారిని పైకిలేపును.

15. ప్రతి ప్రాణియు ఆశతో నీవైపుచూచును. నీవు వానికి అవసరము కల్గినపుడెల్ల తిండి పెట్టుదువు.

16. నీవు నీ పిడికిటిని విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తిపరచెదవు.

17. ప్రభువు ప్రతికార్యమును న్యాయముతో చేయును ఆయన చెయిదములెల్ల దయతో కూడియుండును

18. ఆయన తనకు మొర పెట్టువారికి చేరువలోనే ఉండును. చిత్తశుద్ధితో ప్రార్థన చేయువారికి దాపులోనే యుండును.

19. తనపట్ల భయభక్తులు చూపువారి కోరికలు తీర్చును. వారి మొరలు ఆలించి వారిని రక్షించును.

20. తన్ను ప్రేమించువారిని కాచి కాపాడును. దుష్టులను మాత్రము సర్వనాశనము చేయును.

21. నేను నిరతము ప్రభువును స్తుతింతును. ఆయన పవిత్రనామమును ప్రాణులెల్ల సదా సన్నుతించునుగాక!

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ఓ నా ప్రాణమా! ప్రభువునుస్తుతింపుము

2. నా జీవితకాలమంతయు ప్రభువును కొనియాడుదును నేను బ్రతికియున్నన్నినాళ్ళు ఆయన కీర్తనలు పాడుదును.

3. రాజులను నమ్ముకొనకుము. నరమాత్రుడెవ్వడును నిన్ను రక్షింపజాలడు.

4. నరుడు ఊపిరివిడచి మట్టిలో కలిసిపోవును. ఆ దినమే అతని యత్నములెల్ల వమ్మగును.

5. యాకోబు దేవుని అండగా బడసినవాడు, తన ప్రభువైన దేవునిమీద ఆధారపడువాడు ధన్యుడు.

6. ప్రభువు భూమ్యాకాశసముద్రములను వానిలోని సమస్తవస్తువులను చేసినవాడు, ఆయన తన ప్రమాణములను నిలబెట్టుకొనును.

7. ఆయన పీడితులకు న్యాయము చేకూర్చిపెట్టును. ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము పెట్టును. బందీలను చెరనుండి విడిపించును.

8. గ్రుడ్డి వారికి చూపునొసగును.క్రుంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తును. సజ్జనులను ఆదరముతో చూచును.

9. మన దేశమునవసించు పరదేశులను కాపాడును. వితంతువులను, అనాథశిశువులను ఉద్దరించును. దుర్మార్గుల పన్నాగములను భంగపరచును.

10. ప్రభువు కలకాలము పరిపాలించును. సియోనూ! నీ దేవుడు నిత్యము రాజ్యపాలనము చేయును. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. మన ప్రభువును కీర్తించుట మంచిది. ఆయనను కీర్తించుట యుక్తము, మనోరంజిత కార్యము.

2. ప్రభువు యెరూషలేమును పునరుద్దరించెను. యిస్రాయేలు బందీలను స్వీయదేశమునకు కొనివచ్చెను.

3. భగ్నహృదయుల బాధలు తీర్చి వారి గాయములకు కట్టుకట్టెను.

4. ఆయన నక్షత్రములను లెక్కపెట్టును, ప్రతి తారకకును పేరు పెట్టును.

5. మన ప్రభువు మహాఘనుడు, మహాశక్తిమంతుడు, అపారమైన జ్ఞానముకలవాడు.

6. ప్రభువు దీనులను లేవనెత్తును. దుష్టులను నేలకు అణగదొక్కును.

7.  ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు పాడుడు. తంత్రీవాద్యముతో ఆయనను వినుతింపుడు.

8. ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కప్పును. నేలపై వానలు కురియించును. కొండలపై గడ్డిని ఎదుగజేయును.

9. పశువులకును, కావుకావుమని అరచు కాకి పిల్లలకును గ్రాసమొసగును.

10. ఆయన అశ్వబలమును మెచ్చడు. నరుల శౌర్యమును చూచి మురిసిపోడు.

11. తనపట్ల భయభక్తులు చూపువారనిన, తన కృపకొరకు కాచుకొనియుండు వారనిన ఆయనకు ఇష్టము.

12. యెరూషలేమూ! ప్రభువును స్తుతింపుము. సియోనూ! నీ దేవుని కొనియాడుము.

13. ఆయన నీ కవాటములను బలపరుచును. నీ పౌరులను దీవించును.

14. నీ పొలిమేరలను సురక్షితము చేయును. నాణ్యమైన గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచును.

15. ఆయన భూమికి ఆజ్ఞనిచ్చును. ఆయన వాక్యమువడివడిగా పరుగెత్తుకొనివచ్చును

16. ఆయన నేలపై మంచును దుప్పటివలె పరచును. నూగు మంచును బూడిదవలె వెదజల్లును.

17. వడగండ్లను కంకరవలె కురిపించును. ఆయన పంపు చలినెవడు భరింపగలడు?

18. ఆ మీదట ఆయన ఆజ్ఞనీయగా మంచు కరగును. గాలి వీచునట్లు చేయగా నీళ్ళు పారును.

19. ఆయన తన వాక్కును యాకోబునకు విన్పించును. తన కట్టడలను, ధర్మవిధులను యిస్రాయేలీయులకు ప్రకటించును.

20. అన్యజాతులకు ఆయన ఇట్టికార్యమును చేయలేదు ఆయన ధర్మవిధులు వారికి తెలియవు. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. మహోన్నతస్థానమున వసించువారలారా! ఆకసము నుండి మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.

2. ప్రభువు దూతలారా! మీరందరు ఆయనను స్తుతింపుడు. ప్రభువు సైన్యములారా! మీరందరు ఆయనను స్తుతింపుడు.

3. సూర్య చంద్రులారా! ఆయనను స్తుతింపుడు. ప్రకాశించు తారలారా! మీరందరు ఆయనను స్తుతింపుడు.

4. మహోన్నతాకాశమా! ప్రభువును స్తుతింపుము. ఆకాశముపైనున్న జలములారా! ఆయనను స్తుతింపుము.

5. అవియెల్ల ప్రభు నామమును స్తుతించునుగాక! ఆయన ఆజ్ఞ ఈయగా అవి పుట్టెను.

6. ప్రభువు తిరుగులేని శాసనముతో ఆ వస్తువులనెల్ల వానివాని స్థలములలో శాశ్వతముగా పాదుకొల్పెను.

7. భూమిమీద వసించువారలారా! మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. మకరములారా! అగాధజలములారా! ఆయనను స్తుతింపుడు.

8. మెరుపులారా, వడగండ్లలారా, హిమమా, పొగమంచులారా, ఆయన ఆజ్ఞకు లొంగు తుఫానూ

9. కొండలారా, తిప్పలారా, పండ్లతోటలారా, అడవులారా

10. సాధుజంతువులారా, వన్యమృగములారా నేలప్రాకుప్రాణులారా, ఎగురుపక్షులారా

11. రాజులారా, సమస్త ప్రజలారా, అధిపతులారా, సమస్త పాలకులారా

12. యువతీయువకులు, వృద్ధులు, బాలబాలికలు

13. అందరును ప్రభునామమును స్తుతింతురుగాక! ఆయన నామము అన్నిటికంటెను గొప్పది. ఆయన మహిమ భూమ్యాకాశములను మించినది

14. ఆయన తన ప్రజలకు అభ్యుదయమును ప్రసాదించెను. కనుక ఆయన ప్రజలెల్లరును, ఆయనకు ప్రీతిపాత్రులైన యిస్రాయేలీయులెల్లరును, ఆయనను స్తుతింతురు

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువునకు నూతన గీతము పాడుడు. భక్తసమాజమున ఆయనను స్తుతింపుడు.

2. యిస్రాయేలీయులు తమ సృష్టికర్తనుచూచి ఆనందింతురుగాక! సియోను పౌరులు తమ రాజునుగాంచి సంతసింతురుగాక!

3. వారు నాట్యము చేయుచు ఆయన నామమును స్తుతింతురుగాక! మృదంగములతో, తంత్రీవాద్యములతో ఆయనను కీర్తింతురుగాక!

4. ప్రభువు తన ప్రజలనుగాంచి ప్రీతిచెందెను. దీనులకు విజయమును ప్రసాదించెను.

5. ప్రభువు ప్రజలు తమ విజయమునకుగాను సంతసింతురుగాక! రేయెల్ల సంతసముతో గానము చేయుదురుగాక!

6. వారి నోటితో ప్రభుని స్తుతించుచు కేకలు పెట్టుదురుగాక! వారు రెండంచుల కత్తిని చేతబూని

7. అన్యజాతులకు ప్రతీకారము చేయుదురుగాక! ఇతర జాతులను దండింతురుగాక!

8. వారి రాజులను శృంఖలాలతో బంధింతురుగాక! వారి నాయకులకు ఇనుపసంకెలలు వేయుదురుగాక!

9. వారిని ప్రభువు నిర్ణయించిన శిక్షకు గురిచేయుదురుగాక! భక్తులందరి విజయమిదియే, మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.

1. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు. ప్రభువు మందిరమున ఆయనను స్తుతింపుడు. విశాలాకాశమున ఆయన బలమును స్తుతింపుడు.

2. ఆయన చేసిన మహాకార్యములకుగాను ఆయనను స్తుతింపుడు. ఆయన మాహాత్మ్యమునకు గాను ఆయనను స్తుతింపుడు.

3. బూరలనూది ఆయనను స్తుతింపుడు. స్వరమండలముతో, సితారతో ఆయనను స్తుతింపుడు.

4. తంబురతో, నాట్యముతో ఆయనను స్తుతింపుడు. తంత్రీవాద్యములతో, పిల్లనగ్రోవితో ఆయనను స్తుతింపుడు.

5. చిటితాళములతో ఆయనను సుతింపుడు గంభీర నాదముగల తాళములతో ఆయనను స్తుతింపుడు.

6. బ్రతికియున్న ప్రాణులెల్ల ప్రభువును స్తుతించునుగాక! మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.