ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

jekarya 9

1. హద్రాకు మండలము, దమస్కు నగరములను గూర్చి వచ్చిన దైవోక్తి. ప్రభువు సమస్తజనులను, యిస్రాయేలీయుల తెగవారినందరిని లక్ష్యపెట్టువాడు కనుక,

2. దాని పొలిమేరలను ఆనుకొనియున్న హమాతును గూర్చియు నైపుణ్యముతో అలరారుతూరు, సీదోనులను గూర్చియు అదివచ్చెను.

3. తూరు తనరక్షణ కొరకు కోటను నిర్మించుకొనెను. ఇసుక రేణువంత వెండిని, వీధులలో కసువంత బంగారమును విస్తారముగా కూడబెట్టుకొనెను.

4. ప్రభువు దాని ప్రాపకమైన సముద్రబలమును నాశనముచేసి, దాని సొత్తునంతటిని పరులచేతికి అప్పగించును, ఆ నగరము అగ్నికి కాలిపోవును.

5. ఈ ఉదంతమును చూచి అష్కేలోను వ్యధచెందును. గాజా దుఃఖించును, ఎక్రోను గూడ తనను నమ్ముకొనునది అవమానమునొందగా భీతి ల్లును. దాని ఆశలు వమ్మగును. గాజా రాజు చచ్చును. అష్కేలోను ఎడారియగును.

6. అష్దోదున సంకరజాతి వసించును. నేను ఫిలిస్తీయుల పొగరు అణగింతునని ప్రభువు పలుకుచున్నాడు.

7. వారిక నెత్తురుతోకూడిన కూడుగాని ఇతర నిషిద్ధ ఆహారములుగాని భుజింపరు. వారిలో మిగిలినవారు నా ప్రజలలో కలిసిపోయి యూదాలో ఒక తెగ అగుదురు. యెబూసీయులవలె ఎక్రోను జనులును నా ప్రజలలో ఒక భాగమగుదురు.

8. నేను కనులారగాంచితిని గనుక బాధించు సేనలను దానిగుండ నడచిపోనీయను. దౌర్జన్యకారులు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడు కొనుటకై ఒక కావలిశిబిరమును ఏర్పరుతును.

9. సియోను కుమారీ! నీవు మిగులసంతసింపుము. యెరూషలేము కుమారీ! నీవు ఆనందనాదము చేయుము. అదిగో! నీ రాజు నీ చెంతకు వచ్చుచున్నాడు. ఆయన నీతిపరుడును, రక్షణగలవాడును దీనుడునై గాడిదపైనను, గాడిదపిల్లపైనను ఎక్కివచ్చును.

10. ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: “నేను యిస్రాయేలునుండి రథములను, యెరూషలేమునుండి యుద్ధాశ్వములను తొలగింతును. ధనుస్సులు నాశనమగును. నీ రాజు శాంతివార్త అన్యజనులకు తెలియజేయును ఆయన రాజ్యము సముద్రమునుండి సముద్రము వరకును, యూఫ్రటీసు నదినుండి నేల అంచులవరకును వ్యాపించును.

11. ప్రభువిట్లనుచున్నాడు: నేను మీతో చేసుకొనిన నిబంధన రక్తమును బట్టి నీళ్ళులేని గుంటవంటిదగు ప్రవాసపు చెరనుండి మీ ప్రజలకు విముక్తి దయచేయుదును.

12. విడుదలకై వేగిరపడు ప్రవాసులారా! మీరు మీ దుర్గమునకు తిరిగి ప్రవేశింపుడు మీరనుభవించిన యాతనలకుగాను నేడు నేను మీకు రెండంతలు మేలుచేయుదును.

13. నేను యూదాను నా ధనుస్సువలె ఎక్కుపెట్టి ఎఫ్రాయమును బాణమువలె సంధించి సియోను! నీ కుమారులనురేపి, యోధుడు ఖడ్గమును ప్రయోగించునట్లు, గ్రీకులతో పోరాడుటకు నిన్ను ప్రయోగింతును.

14. ప్రభువు తన ప్రజలకు పైగా ప్రత్యక్షమగును. అతని బాణములు మెరుపులవలె మెరయును. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు బాకానూదుచూ, దక్షిణ దిక్కునుండి వచ్చు గాలి దుమారముతో కదలివచ్చును.

15. సైన్యములకధిపతియైన యావే ప్రభువు తన జనులను కాపాడును. వారు తమ శత్రువులను హతము చేయుదురు. ఒడిసెలరాళ్ళతో వారినణగదొక్కుదురు. ఆ ప్రజలు త్రాగి మత్తెక్కినవారివలె పోరున కేకలిడుచు తమ శత్రువులనెత్తురు నొలికింతురు. బలిపశువురక్తము, పాత్రములును, బలిపీఠపు మూలలును నిండునట్లు, రక్తముతో నిండియుందురు.

16. ఆ దినము వచ్చినపుడు ప్రభువు తన ప్రజలను కాపరి మందనువలె కాపాడును. వారు అతని దేశమున కిరీటమునందలి మణులవలె వెలుగొందుదురు.

17. దేశము మనోహరముగను, క్షేమకరముగను రాజిల్లును. ధాన్యముచేత యవ్వనులును, క్రొత్త ద్రాక్షారసముచేత యవ్వనస్త్రీలును వృద్ధినొందుదురు.