ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

jekarya 7

1. దర్యావేషు పరిపాలనాకాలము నాలుగవయేట, కిస్లేవు అను తొమ్మిదవ నెలలో నాలుగవదినమున ప్రభువు నాకు తన సందేశము వినిపించెను.

2. బేతేలు ప్రజలు షెరెజెరును, రెగెమ్మెలెకును, వారి అనుయాయులను సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు దేవళమునకు పంపిరి. వారు ప్రభువును శాంతిపరచుటకై,

3. “మేము ఇన్ని యేండ్లనుండి చేసినట్లుగా, ఐదవనెలలో ఉపవాసముండి విలపింపవలెనా?” అని మందిరమున నున్న యాజకులను, ప్రవక్తలను మనవి చేయగా,

4. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభునివాక్కు నాతో ఇట్లనెను.

5. "నీవు దేశములోని ప్రజలకును, యాజకులకును ఇట్లు చెప్పుము: 'మీరు కడచిన డెబ్బది యేండ్లలోను ఐదు, ఏడవనెలలయందు నాయందు భక్తిగలిగియే ఉపవాసముండి విలపించిరా?

6. మీరు అన్నపానీయములు పుచ్చుకొనినది గూడ స్వీయ తృప్తి కొరకే గదా!

7. యెరూషలేము వృద్ధిచెంది ప్రజలతో నిండియున్నప్పుడు, దాని పరిసరనగరములలో పెక్కుమంది వసించుచున్నపుడు, దాని దక్షిణ భాగమునను, పడమర నున్న కొండపాదులలోకూడ ప్రజలు వసించుచున్నపుడు, ప్రభువు పూర్వప్రవక్తల ద్వారా వినిపించిన సందేశమును మీరు మననము చేసుకొనక ఉండవచ్చునా?

8. ప్రభువువాణి జెకర్యాకిట్లు చెప్పెను:

9. “పూర్వము నేను నా ప్రజలను ఇట్లాజ్ఞాపించితిని. మీరు న్యాయము జరిగింపవలెను. ఒకరియెడలనొకరు దయతోను, జాలితోను మెలగవలెను.

10. వితంతువులను, తండ్రిలేనివారిని, మీ మధ్య వసించు పరదేశులను, పేదలను పీడింపకూడదు. ఒకరికొకరు కీడు తలపెట్టరాదు".

11. కాని నా ప్రజలు మొండితనముతో నా పలుకులు ఆలింపరైరి. వారు తమ చెవులను గట్టిగా మూసికొనిరి.

12. తమ హృదయములను చెకుముకి రాతివలె కఠినము చేసికొనిరి. నేను నా పూర్వ ప్రేషిత ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పించిన ఉపదేశమును వారు విననందున నేను వారిపై ఆగ్రహము చెందితిని. ఇదియే సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు వాక్కు

13. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు ఇట్లు అనుచున్నాడు: 'వారు నేను పలికిన పలుకులను ఆలింపలేదు. కనుక నేను వారి వేడుకోలును ఆలింపనైతిని.

14. నేను తుఫానువలె వారిని అన్యదేశములకు చెదరగొట్టితిని. వారి భూమి జనావాసములేని మరు భూమి అయ్యెను. వారు తమ సుందరదేశమును ఎడారిచేసికొనిరి.