ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

jekarya 5

1. నేను మరల కన్నులెత్తి చూడగా ఆకసమున ఎగురుచున్న గ్రంథపుచుట్ట కనిపించెను.

2. “నీకేమి కనిపించుచున్నది” అని దేవదూత నన్నడిగెను. నేను “ఆకసమున ఎగురు గ్రంథపుచుట్ట కనిపించు చున్నది. అది ఇరువదిమూరల పొడవు పదిమూరలు వెడల్పు కలిగియున్నది” అని చెప్పితిని.

3. అంతట అతడు ఇట్లనెను: “దీనిపై వ్రాసిన శాపము దేశమంతటిమీదికిని పోవును. గ్రంథపుచుట్ట ఒక ప్రక్క ప్రతిదొంగయు దేశమునుండి బహిష్కరింప బడునని చెప్పుచున్నది. మరియొక ప్రక్క అబద్ద ప్రమాణములు చేయు ప్రతివాడును దేశమునుండి బహిష్కరింపబడునని నుడువుచున్నది.

4. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు: నేనీ శాపమును దేశముమీదికి పంపుదును. అది ప్రతి దొంగయింటను, అబద్ద ప్రమాణముచేయు ప్రతివాని ఇంటను ప్రవేశించును. అది వారి ఇండ్లలోనుండి పోయి వారి ఇండ్ల దూలములను, రాళ్ళనుగూడ నాశనము చేయును.”

5. నాతో మాటలాడు దేవదూత బయల్వెడలి, నాతో ఇట్లనెను: “నీ కన్నులెత్తి ఆ వచ్చుదానిని చూడుము” అనెను.

6. "అది ఏమిటి?” అని నేను ప్రశ్నించితిని. అతడు “అది ఒక కొలతబుట్ట'. అది భూలోకమంతటను జరుగు వారి వ్యవహారమును సూచించును” అని చెప్పెను.

7. ఆ బుట్టకు సీసపు మూతకలదు. నేను చూచుచుండగా ఆ మూత తీయబడెను. బుట్టలో నొక స్త్రీ కూర్చుండియుండెను.

8. దేవదూత “ఈ స్త్రీ దుష్టత్వమును సూచించును” అని చెప్పెను. అతడు ఆమెను బుట్టలోనికి నొక్కి దానిపై మరల సీసపుమూత బరువు పెట్టెను.

9. నేను చూచుచుండగా ఇరువురు స్త్రీలు నా చెంతకు ఎగిరివచ్చిరి. వారికి సారసపక్షికివలె బలమైన రెక్కలుండెను. వారు ఆ బుట్టను భూమ్యాకాశముల మధ్యకు ఎత్తి మోసికొనిపోయిరి.

10. వారా బుట్టనెచటికి తీసికొని పోవుచున్నారని నేను దేవదూతను ప్రశ్నించితిని.

11. అతడిట్లు చెప్పెను: “దానిని షీనారు నగరమునకు కొనిపోవుచున్నారు. అచట దానికొక దేవళమును నిర్మింతురు. ఆ దేవళము పూర్తియైనప్పుడు ఆ బుట్టను దానిలో పెట్టి పూజింతురు."