ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

jekarya 4

1. నాతో మాటలాడు దేవదూత నాయొద్దకు తిరిగివచ్చి నన్ను నిద్రించువానిని లేపినట్లుగా లేపెను.

2. అతడు “నీ కేమి కనిపించుచున్నది?” అని నన్నడిగెను. నేను ఇట్లంటిని: “నాకు బంగారముతో చేసిన దీపస్తంభము కనిపించుచున్నది. దానిపై నూనెపోయు పాత్రమున్నది. ఆ స్తంభముపై ఏడు దీపములున్నవి. ఒక్కొక్క దీపమునకు వత్తులనుంచు నాలుకలు ఏడున్నవి.

3. దీపస్తంభమునకు కుడిఎడమలందు ఒక్కొక్కటి చొప్పున రెండు ఓలివుచెట్లు కలవు.”

4. ఇట్లు చెప్పి, నేను "అయ్యా! వీని భావము ఏమిటి?” అని దేవదూత నడిగితిని.

5. “వీని అర్థము నీకు తెలియదా?” అని అతడు నన్ను ప్రశ్నించెను. “తెలియదు” అని నేనంటిని.

6. దేవదూత నాతో ఇట్లనెను. సెరుబ్బాబెలునకు ప్రభువు సెలవిచ్చు సందేశమును ఇట్లు చెప్పుమనెను: "సైన్యబలమువలన కాదు, నీ సొంతబలమువలనను కాదు. కేవలము నా ఆత్మవలననే నీకు విజయము కలుగును- ఇదియే సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు వాక్కు

7. ఉన్నతపర్వతములు కూడ సెరుబ్బాబెలునకు సమతలమైన ప్రదేశమగును. అతడు ఆలయ నిర్మా ణము చేయును. దానికతడు పైన చివరిరాయి పెట్టించునపుడు జనులందరు ఆనందముతో 'ఇది వరమే! ఇది వరానుగ్రహమే!' అని ధ్వానము చేయుదురు.

8. ప్రభువు నాకు మరల తన సందేశమును ఇట్లు వినిపించెను:

9. “సెరుబ్బాబెలు ఈ మందిరమునకు పునాదులెత్తెను. అతడు దాని నిర్మాణమును పూర్తిచేయును. ఈ కార్యము జరిగినప్పుడు సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు నిన్ను వారి చెంతకు పంపెనని నా ప్రజలు గ్రహింతురు.

10. ఆ వారు కొద్దిపాటి పనియే జరిగినదని నిరుత్సాహపడుచున్నారు. అయినను సెరుబ్బాబెలు దేవాలయనిర్మాణమును కొన సాగించుటను చూచి వారు ప్రమోదము చెందుదురు.” అ దేవదూత “ఏడుదీపములు లోకము నంతటిని పరిశీలించి చూచు ప్రభువు ఏడుకన్నులు” అని చెప్పెను.

11. “దీపస్తంభమునకు ఇరువైపులనున్న రెండు ఓలివుచెట్ల భావమేమిటి?

12. ఓలివుతైలము కారుచున్న రెండు బంగారు గొట్టముల ప్రక్కనున్న ఆ రెండు ఓలివుకొమ్మల అర్థమేమిటి?” అని నేనడిగితిని.

13. “వాని భావము నీకు తెలియదా?” అని అతడు నన్ను ప్రశ్నించెను. “తెలియదు” అని నేను చెప్పితిని.

14. "ఈ రెండు సర్వలోకాధిపతియైన ప్రభువు తనను సేవించుటకుగాను అభిషేకించిన యిరువురు మనుష్యులను సూచించును” అని అతడు పలికెను.