ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

jekarya 13

1. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు: “ఆ కాలము వచ్చినపుడు దావీదు వంశజులను, యెరూషలేము పౌరులను వారి పాపములనుండియు, విగ్రహారాధనమునుండియు శుద్ధిచేయుటకుగాను ఒక ఊటను సిద్ధము చేయుదురు.

2. ఆ కాలమున నేను దేశమునుండి విగ్రహముల నామ రూపములను తొలగింతును. ఆ మీదట వాని నెవడును జ్ఞప్తియందుంచుకొనడు. నేను ప్రవక్తలను గూడ తొలగింతును. విగ్రహారాధనముపట్ల ఆసక్తిని గూడ నిర్మూలింతును.

3. ఆ మీదట కూడ ఎవడైనను ప్రవచనము చెప్పగోరెనేని, అతని సొంత తల్లిదండ్రులే 'నీకు చావు మూడినది. నీవు ప్రభువు మాటలు చెప్పుదునని పలికి అబద్దములు చెప్పుచున్నావు' అని అందురు. అతడు ప్రవచించెనేని సొంత తల్లిదండ్రులే అతనిని కత్తితో పొడిచిచంపుదురు.

4. ఆ కాలము వచ్చినపుడు ప్రవక్తయైనవాడు తన ప్రవచనములను బట్టియు, దర్శనములను బట్టియు సిగ్గుపడును. అతడు రోమ వస్త్రమునుతాల్చి ప్రజలను మోసగింపబూనుకొనడు.

5. అతడు 'నేను ప్రవక్తను కాను, రైతును. చిన్ననాటనే నన్ను కొనినవానియొద్ద పొలము దున్ను కొని బ్రతుకుచున్నాను' అని చెప్పును.

6. ఎవరైన నీ చేతులమధ్య గాయములేమిటివని ప్రశ్నించినచో అతడు 'నా స్నేహితుల ఇంట నేను గాయపడితిని” అని సమాధానము చెప్పును”.

7. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: “ఖడ్గమా! నా గొఱ్ఱెల కాపరి మీదను, నా సహకారి మీదను పడుము. మంద చెల్లాచెదరగునట్లు కాపరిని హతము చేయుము చిన్నవారిమీద నేను నా హస్తమునుంచుదును

8. దేశమంతటను రెండువంతుల జనులు చావగా మూడవవంతు మిగులుదురు.

9. ఆ మూడవవంతు జనులను నేను పరీక్షకు గురిచేయుదును. వారిని కుంపటిలోని వెండివలె శుద్ధిచేయుదును. బంగారమువలె పరీక్షింతును. అప్పుడు వారు నాకు మొఱ్ఱపెట్టగా, నేను వారి మొఱ్ఱనాలింతును. 'మీరు నా ప్రజలు' అని నేను చెప్పుదును, 'ప్రభువు మా దేవుడు' అని వారు చెప్పుదురు.