ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

jekarya 12

1. దైవోక్తి, యిస్రాయేలును గూర్చి ప్రభువు సందేశమిది: ఆయన ఆకాశమును గుడారమువలె విప్పెను. భూమికి పునాదివేసెను. నరునికి ఊపిరి పోసెను. అట్టి ప్రభుని పలుకులివి:

2. “నేను యెరూషలేమును పానపాత్రమువలె చేయుదును. దాని చుట్టుపట్లనున్న వివిధజాతుల ప్రజలు ఆ పాత్రము నుండి మధువును గ్రోలి మత్తెక్కి తూలుదురు. వారు యెరూషలేమును ముట్టడించునపుడు యూదాలోని ఇతర నగరములను గూడ ముట్టడింతురు.

3. ఆ కాలము వచ్చినపుడు నేను యెరూషలేమును సమస్త జనులకు భారమైన రాతినిగా చేయుదును. ఏ జాతియైనను దాని నెత్తబోయనేని గాయపడును. లోకములోని జాతులన్నియు ఏకమై ఆ నగరముపై దాడిజేయ గోరును.

4. అప్పుడు నేను వారి గుఱ్ఱములకు భయము పుట్టింతును. వారి రౌతులు పిచ్చివారగుదురు. నేను యూదా ప్రజలను చల్లనిచూపు చూతును. వారి విరోధుల గుఱ్ఱములను మాత్రము గ్రుడ్డివానిని చేయుదును. ఇదియే ప్రభువు వాక్కు.

5. అప్పుడు యెరూషలేమునందలి అధికారులును, నివాసులును తమ దేవుడైన ప్రభువును నమ్ముకొనుటవలన మాకు బలము కలుగుచున్నదని హృదయమందు చెప్పుకొందురు.

6. ఆ కాలమున నేను యూదా అధిపతులను అడవిలోని కారుచిచ్చువలెను, పండిన పొలములోని మంటవలెను చేయుదును. వారు నలుదిక్కులనున్న జాతులన్నిటిని నాశనము చేయుదురు. యెరూషలేము నందలి ప్రజలు మాత్రము సురక్షితముగా నుందురు.

7. ప్రభువునైన నేను యూదా ప్రజలకు మొదటి విజయము నొసగుదును. కనుక దావీదు సంతతి వారికిని, యెరూషలేము పౌరులకును లభించు కీర్తి ఇతర యూదా ప్రజలకు లభించు కీర్తికంటెను గొప్పది కాజాలదు.

8. ఆ దినములలో ప్రభువు యెరూషలేమున వసించువారిని కాపాడును. వారిలో మిక్కిలి దుర్బలులు కూడ దావీదువలె బలాధ్యులగుదురు. దావీదు వంశజులు దేవునివలెను, జనులదృష్టికి ప్రభువుదూతలవలెను ఉందురు.

9. ఆ కాలమున యెరూషలేముపై దాడిచేయు ప్రతి జాతిని నేను హతమారును.

10. నేను దావీదు వంశజులమీదను, యెరూషలేము నివాసులమీదను అనుగ్రహము నొందించు ఆత్మను, విజ్ఞాపనచేయు ఆత్మను కుమ్మరింపగా, వారు తాము పొడిచిన వానిమీద దృష్టి యుంచి, ఏకైక కుమారుని కోల్పోయినవారివలె అతని కొరకు విలపింతురు. తొలిచూలు కుమారుని కోల్పోయిన వారివలె అతని కొరకు శోకింతురు.

11. ఆ కాలమున ప్రజలు మెగిద్ధో మైదానమున హదద్ రిమ్మోను కొరకు శోకించునట్లుగానే యెరూషలేమునను శోకింతురు.

12. దేశమున ఏ కుటుంబమునకు ఆ కుటుంబముగా శోకింతురు. దావీదు కుటుంబీకులు ప్రత్యేకముగను, వారి భార్యలు ప్రత్యేకముగను, నాతాను కుటుంబీకులు ప్రత్యేకముగను, వారి భార్యలు ప్రత్యేకముగను,

13. లేవి కుటుంబీకులు ప్రత్యేకముగను, వారి భార్యలు ప్రత్యేకముగను, షిమీ కుటుంబీకులు ప్రత్యేకముగను, వారి భార్యలు ప్రత్యేకముగను శోకింతురు.

14. మిగిలినవారిలో ప్రతి కుటుంబమువారు ప్రత్యేకముగను, వారి భార్యలు ప్రత్యేకముగను శోకింతురు.