ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

jekarya 11

1. లెబానోనూ! నీ ద్వారములు తెరువుము, అగ్ని నీ దేవదారులను కాల్చివేయును.

2. దేవదారులు కూలినవి, ఆ మహావృక్షములు నాశనమైనవి కనుక తమాలములారా! మీరు శోకింపుడు. దట్టమైన అడవిని నరికివేసిరి. కనుక బాషాను సింధూరములారా! మీరు విలపింపుడు.

3. కాపరులు విచారముతో విలపించుచున్నారు. వారి వైభవము అంతరించినది. ఈ సింహకిశోరములు గర్జించుచున్నవి, వినుడు! యోర్దాను ప్రక్కనున్న వాని అటవీ స్థలము అంతరించినది.

4. నా ప్రభువైన దేవుడు నాతో ఇట్లు చెప్పెను: “నీవు చావునకు గురికానున్న గొఱ్ఱెలకు కాపరివిగా వ్యవహరింపుము.

5. వానిని కొనువారు, వానిని చంపియు శిక్షను తప్పించుకొనుచున్నారు. వానిని అమ్మినవారు, వాని మాంసమును అమ్మి 'మేము సంపన్నులమైతిమి. ప్రభువునకు స్తుతి కలుగునుగాక!' అని పలుకుచున్నారు. ఆ గొఱ్ఱెలను కాయుకాపరులకే వానిపై జాలిలేదు.

6. ప్రభువు ఇంకను ఇట్లనెను: నేనికమీదట దేశనివాసులను దయతో చూడను. నేను ప్రజలెల్లరిని వారి పాలకుల అధీనమున ఉంతును. ఆ పాలకులు దేశమును నాశనము చేయుదురు. వారి బారినుండి నేను దానిని కాపాడను”.

7. కనుక నేను చావునకు గురియైన గొఱ్ఱెలకు కాపరినైతిని. నేను రెండు కఱ్ఱలను తీసికొని ఒక దానికి “అనుగ్రహము” అనియు, మరియొక దానికి “ప్రోగుచేయుట” అనియు పేర్లు పెట్టితిని. అటు పిమ్మట మందనుమేపితిని.

8. ముగ్గురు ఇతర కాపరులు నన్ను ద్వేషించిరి. నేను వారియెడల సహనము కోల్పోయితిని. ఒక్క నెలలోనే ఆ ముగ్గురిని వదలించుకొంటిని.

9. నేను గొఱ్ఱెల మందతో 'ఇక మీదట నేను మిమ్ము మేపను, మీలో చచ్చునవి చచ్చునుగాక! నాశనమగునవి నాశనమగునుగాక! మిగిలినవి ఒకదానినొకటి కబళించివేయునుగాక!' అని చెప్పితిని.

10. అంతట నేను 'అనుగ్రహము' అనబడు కఱ్ఱను విరిచివేసి ప్రభువు జనులందరితో చేసికొనిన నిబంధనమును రద్దుచేసితిని.

11. కనుక ఆ రోజే ఆ నిబంధనము సమాప్తమయ్యెను. నిబంధన రద్దు అయిన దినమున నేను చెప్పినది ప్రభువు వాక్కు అని మందలో బలహీనములై నన్ను కనిపెట్టుకొనియున్న గొఱ్ఱెలు తెలుసుకొనెను.

12. నేను వారితో “మీకు సమ్మతమైనచో నా వేతనము నాకు చెల్లింపుడు. సమ్మతము కాదేని మీరే ఉంచుకొనుడు' అని అంటిని. వారు ముప్పది వెండినాణెములను నాకు జీతముగా చెల్లించిరి.

13. 'ఎంతో అబ్బురముగ వారు నాకు ఏర్పరచిన క్రయధనమును దేవాలయ కోశాగారమున ఉంచుము' అని ప్రభువు నాతో చెప్పెను. కనుక నేను ఆ ముప్పది వెండినాణెములను దేవాలయ కోశాగారమున ఉంచితిని.

14. అటుపిమ్మట నేను ప్రోగుచేయుట' అనబడు రెండవకఱ్ఱను గూడ విరిచితిని. అందువలన యూదా యిస్రాయేలు ప్రజల ఐక్యము చెడిపోయెను.

15. ప్రభువు నాతో ఇట్లు చెప్పెను: “నీవు ఈసారి నిష్ప్రయోజకుడైన కాపరిగా వ్యవహరింపుము.

16. నేను నా మందకు ఒక కాపరిని నియమించితిని. కాని అతడు నాశనమునకు గురికానున్న మందను కాపాడడు. తప్పిపోయిన గొఱ్ఱెలను వెదకడు. గాయపడిన వానిని నయముచేయడు. చావగా మిగిలిన వానిని మేపడు. పైపెచ్చు అతడు క్రొవ్విన గొఱ్ఱెల మాంసమును తినివేయును. వాని గిట్టలను చీల్చి వేయును.

17. తన మందను విడనాడు నిష్ప్రయోజకుడైన కాపరికి అనర్థము తప్పదు. యుద్ధము అతని బలమును పూర్తిగా నాశనము చేయును. అతని చేయి చచ్చుబడును, కుడికన్ను గ్రుడ్డిదగును”.