ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

మలాకీ

1. ప్రభువు మలాకీ ద్వారా యిస్రాయేలు ప్రజలకు వినిపించిన సందేశమిది:

2. ప్రభువు తన ప్రజలతో “నేను మిమ్ము ఎల్లప్పుడును ప్రేమించుచునే యుంటిని” అని చెప్పుచున్నాడు. కాని వారు “నీవు మమ్ము ఏ రీతిన ప్రేమించితివి?" అని పలుకుదురు. ప్రభువు ఇట్లనును: “ఏసావు, యాకోబునకు అన్నకదా! కాని నేను యాకోబును ప్రేమించితిని.

3. ఏసావును ద్వేషించితిని. ఏసావు పర్వతసీమను నాశనముచేసి వన్యమృగముల పాలుచేసితిని.”

4. ఏసావు వంశజులైన ఎదోమీయులు, శత్రువులు మా పట్టణములను నాశనముచేసిరి. కాని మేము వానిని మరల నిర్మించుకొందుము అని పలికినచో సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు ఇట్లు నుడువుచున్నాడు. “వారిని తిరిగి కట్టుకోనిండు, నేను ఆ నగరములను మరల కూలద్రోయుదును. ఇతర ప్రజలు ఎదోమీయులను దుష్టదేశమనియు, ప్రభువు సదా కోపించు జాతి అనియు పిల్తురు.

5. యిస్రాయేలీయులు ఈ సంగతినెల్ల తమ కంటితో చూతురు. వారు ప్రభువు యిస్రాయేలు పొలిమేరలకు ఆవల కూడ ఘనుడుగా చలామణి అగుచున్నాడని చెప్పుకొందురు.”

6. సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు యాజకులతో ఇట్లనుచున్నాడు: “కుమారుడు తండ్రిని గౌరవించును, సేవకుడు యజమానుని గౌరవించును, నేను మీకు తండ్రిని. మీరు నన్నేల గౌరవింపరు? నేను మీకు యజమానుడను. మీరు నాకేల భయ పడరు? మీరు నన్ను చిన్నచూపు చూచుచున్నారు. అయినను 'మేము నిన్నేరీతిన చిన్నచూపు చూచితిమి?" అని మీరడగుచున్నారు.

7. నా బలిపీఠముపై అపవిత్రమైన ఆహారమును అర్పించుటద్వారా మీరు నన్ను చిన్నచూపు చూచుచున్నారు. అయినను మీరు 'మేము నిన్నెట్లు కించపరచితిమి?' అని ప్రశ్నించుచున్నారు. 'నా భోజనపుబల్లను హీనపరచుట ద్వారానే' అని నేను చెప్పుచున్నాను.

8. మీరు కుంటిదియో, గ్రుడ్డిదియో, జబ్బుగానున్నది యోయైన పశువును నాకు బలిగా నిచ్చినపుడు అది తప్పుకాదా? మీరు అట్టిదానిని నీ అధికారికి అర్పించినచో అతడు మీపట్ల దయచూపునా? మీ కోర్కెలు తీర్చునా? అని సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు అడుగుచున్నాడు.

9. యాజకులారా! ప్రభువును మీపై దయచూపుమని వేడుకొనుడు. అది మీ వల్లననే జరిగెను కదా! ఇట్టి అర్పణమును అర్పించుట ద్వారా ఆయన మీలో ఎవరినైన అంగీకరించునా? అని సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు.

10. సైన్యముల కధిపతియగు ప్రభువు ఇట్లు అనుచున్నాడు. మీరు నా బలిపీఠముపై నిరుపయోగముగా నిప్పులను సిద్ధము చేయకుండునట్లు ఎవరైనా దేవాలయ ద్వారములు మూసివేసినచో ఎంత బాగుండును! నాకు మీపై ప్రీతి లేదు. నేను మీ బలులను అంగీకరింపను.

11. సూర్యోదయము మొదలుకొని సూర్యాస్తమయము వరకును నా నామము వివిధ జాతులలో ఘనముగా యెంచబడును. వారు ఎల్లయెడల నాకు సాంబ్రాణి పొగవేసి నిర్మలమైన అర్పణమును అర్పించుదురు. ఏలయన నా నామము సమస్తజాతులలోను ఘనమైనది. సైన్య ములకధిపతియగు ప్రభువు వాక్కు ఇది.

12. కాని మీరు 'నా భోజనపు బల్ల అపవిత్రమైనది' అను మీ మాటలతోనే దానిపైని ఆహారమును హేయమైన దానిగాచేసి దానిని తృణీకరించుచున్నారు.

13. మీరు ఈ కార్యములన్నిటివలన మేము అలసిపోతిమి అనుకొని నా భోజనపుబల్లను తృణీకరించుచున్నారు. నన్ను తేలికభావముతో చూచుచున్నారు. మీరు కుంటి దానినో, జబ్బుగానున్నదానినో, దోచబడినదానినో నాకు బలిపశువుగా కొనివచ్చుచున్నారు. అట్టి అర్పణను మీచేతులనుండి నేను అంగీకరింతునను కొనుచున్నారా? ఇది ప్రభువు వాక్కు

14. నేను ఘనుడనైన మహారాజును. నా నామము సమస్తజాతులయందును భయంకరమైనది అని సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు. నాకు బలియిత్తునని ప్రమాణము చేసిన మగపశువును మందలోనుంచుకొని, లోపముతో గూడిన దానిని అర్పించు మోసగాడు శాపగ్రస్తుడు." 

1. సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు యాజకులతో ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు: “ఈ ఆజ్ఞ మీ కొరకే.

2. మీ కార్యములద్వారా మీరు నన్ను గౌరవింపవలెను. మీరు నా మాటవినలేని నేను మిమ్ము శాపము పాలుచేయుదును. మీరు భృతి కొరకు స్వీకరించు వస్తువులనుగూడ శపింతును. మీరు నా ఆజ్ఞలను లెక్కచేయుటలేదు కనుక నేను వాని నిదివరకే శపించితిని.

3. నేను మీ బిడ్డలను శిక్షింతును. మీరు బలి ఇచ్చు పశువుల పేడనే మీ మొగములపై పూయుదును. పేడదిబ్బయొద్దకే మీరు ఊడ్చివేయబడుదురు.

4. అప్పుడు నేనే మీకు ఈ ఆజ్ఞను ఇచ్చితినని మీరు గ్రహింతురు. అప్పుడే నేను లేవీ వంశజులైన యాజకులతో చేసు కొనిన నిబంధనము భగ్నముకాదు-సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు వాక్కు ఇది.

5. నా నిబంధనము ద్వారా నేను వారికి జీవమును, క్షేమమును ప్రసాదించితిని. వారు నన్ను గౌరవించుటకుగాను నేను వారికి ఈ భాగ్యముల నొసగితిని. ఆ కాలమున వారు నన్ను గౌరవించిరి, నన్ను చూచి భయపడిరి.

6. వారు ధర్మమునే గాని అధర్మమును బోధింపలేదు. వారు నాకు స్నేహితులుగా జీవించుచూ నీతిని పాటించిరి. ఇతరులను పాపమార్గములనుండి ప్రక్కకు త్రిప్పిరి.

7. దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును బోధించుట యాజకుల బాధ్యత. యాజకులు సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు వార్తావహులు. కనుక ప్రజలు ఉపదేశముకొరకు వారియొద్దకు పోవలెను.

8. కాని యాజకులైన మీరు దారితప్పితిరి. మీరు ధర్మశాస్త్రపరముగ అనేకులకు అభ్యంతరకరముగా ఉండి నేను లేవీయులతో చేసుకొనిన నిబంధనమును మీరు భగ్నముచేసితిరి.

9. మీరు నా చిత్తమును పాటింపరైరి. ప్రజలకు బోధచేయునపుడు అందరిని సమానముగా చూడరైతిరి. కనుక నేను యిస్రాయేలీయులు మిమ్ము తృణీకరించునట్లును, హీనపరుచునట్లును చేయుదును”.

10. మనకందరికి తండ్రి ఒక్కడుకాదా? ఒక్క దేవుడు మనలనందరిని సృజింపలేదా? అటులయిన మనము ఒకరికొకరము ద్రోహము చేసికోనేల? దేవుడు మన పితరులతో చేసికొనిన నిబంధనమును నిర్లక్ష్యము చేయనేల?

11. యూదా ప్రజలు తాము దేవునికి చేసిన వాగ్దానములను నిలబెట్టుకోలేదు. వారు దేశమందంతటను, యెరూషలేమున కూడ ఘోరకార్యము చేసిరి. దేవునికి ప్రీతిపాత్రమైన పవిత్రస్థలమును అపవిత్రము చేసిరి. వారి పురుషులు అన్యదైవముల కొలుచు యువతులను పెండ్లియాడిరి.

12. ఈ కార్యము చేసినవారిని ప్రభువు యాకోబు సమాజము నుండి తొలగించునుగాక'! వారు సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువునకు కానుకలు అర్పించు వారి బృందమున చేరకుందురుగాక!

13. మీరు మరల ఈ కార్యమును చేయుచున్నారు. కన్నీళ్ళతోను, ఏడ్పులతోను, శోకాలాపములతోను ప్రభువు బలిపీఠమును తడుపుచున్నారు. కావున ప్రభువు మీరు తెచ్చుకానుకలను అంగీకరించుటలేదు. ఆయన తనకు అనుకూలముకాని అర్పణములను ఎంతమాత్రమును పరిగణింపడు

14. “ఆయన మా కానుకలను ఎందుకు అంగీకరించుట లేదు?” అని మీరు ప్రశ్నించుచున్నారు. ఎందుకనగా నీవు యువకుడిగానున్నప్పుడు పెండ్లియాడిన భార్యకు ద్రోహము చేసితివని ఆయనకు తెలియును. అందులకు ఆమె పక్షమున ప్రభువే సాక్షి. ఆమె నీ సహచరియైనను నీవు ఆమెకిచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోలేదు. నీవు ఆమెపట్ల విశ్వసనీయుడవుగా మెలగుదునని దేవునియెదుట బాసచేసితివి. ఆ బాసలో ఆమెకూడ నీతోటి పాత్రురాలేకదా! ఆమె నీ నిబంధన భార్యకదా!

15. దేవుడు నిన్ను ఆమెతో ఏకదేహముగను, ఏకాత్మగను చేయలేదా? ఈ ఏకత్వము ఉద్దేశ్యమేమిటి? దైవప్రజలైన మీకు బిడ్డలు కలుగవలెననియే కదా! కనుక మీలో ఎవడును తాను యవ్వనమున పెండ్లి యాడిన భార్యకు ద్రోహము తలపెట్టకుండునుగాక!

16. యిస్రాయేలు దేవుడైన ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: “నేను విడాకులను అసహ్యించుకొందును. ఒకడు తన వస్త్రములను హింసతో కప్పుకొనుట ప్రభువు ఏవగించుకొనును. కనుక మీ మనస్సాక్షిని పరీక్షించుకొని విశ్వాసపాత్రులై మీ భార్యలపట్ల క్రూరముగ ప్రవర్తింపకుడు.” ఇది సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు వాక్కు,

17. మీరు మీ మాటలతో ప్రభువునకు విసుగు పుట్టించితిరి. కాని “మేము అతడికెట్లు విసుగు పుట్టించితిమి?" అని మీరు ప్రశ్నించుచున్నారు. “దుష్కార్యములు చేయువారు ప్రభువు దృష్టిలో మంచి వారు, వారనిన అతనికి ఇష్టము” అని మీరు పలుకుట ద్వారా, “ఇంకను, న్యాయమును జరిగించు దేవుడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు?” అని ప్రశ్నించుట ద్వారా కూడ మీరు ప్రభువునకు విసుగు పుట్టించితిరి.

1. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు ఇట్లు బదులు చెప్పుచున్నాడు: నా మార్గమును సిద్ధము చేయుటకు నాకు ముందుగా నా దూతను పంపుదును. అపుడు మీరెదురుచూచుచున్న ప్రభువు దిఢీలున దేవళమునకు వచ్చును. మీరు చూడగోరుచున్న నిబంధన దూత శ్రీఘ్రముగా వచ్చును. ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడు.

2. కాని అతడు వేంచేయు దినమును భరింపగలవాడెవడు? అతనియెదుట నిలబడగలవాడెవడు? అతడు చాకలివాని సబ్బువంటి వాడు. లోహములను శుద్ధిచేయు కంసాలి అగ్నివంటివాడు.

3. అతడు వెండిని పటమువేసి శుద్ధిచేయువానివలె వచ్చి తీర్పు చెప్పును. లోహకారుడు వెండిబంగారములను పుటము వేసినట్లే ప్రభువుదూత యాజకులను శుద్ధిచేయును. అందువలన వారతనికి యోగ్యమైనబలిని అర్పింతురు.

4. అప్పుడు యూదా, యెరూషలేమువాసులు ప్రభువునకు అర్పించుబలులు పూర్వకాలమునందువలె అతడికి ప్రీతిపాత్రములగును.

5. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువిట్లనుచున్నాడు: “నేను తీర్పుచెప్పుటకుగాను మీ చెంతకురాగా, మాంత్రికుల మీదను, వ్యభిచారుల మీదను, కూటసాక్ష్యము పలుకువారిమీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి వారికి జీతము చెల్లింపనివారిమీదను, విధవలను అనాధ శిశువులను పరదేశులను పీడించువారిమీదను, నన్ను గౌరవింపనివారి మీదను బలమైన సాక్ష్య మిచ్చుదును.

6. ప్రభుడనైన నేను మార్పులేనివాడను. కనుకనే యాకోబు వంశజులైన మీరు ఇంకను పూర్తిగా నాశనము కాలేదు.

7. మీ పితరులవలె మీరు నా ఆజ్ఞల నుండి వైదొలిగి వానిని పాటింపరైతిరి. మీరు నా వైపు మరలుడు, నేను మీతట్టు తిరుగుదును. కాని 'నీవైపు మరలవలెనన్న మేమేమి చేయవలయును' అని మీరడుగుచున్నారు.

8. 'దేవుని మోసగించుట ని తగునా?' అని నేను మిమ్ము ప్రశ్నించుచున్నాను. అయినను మీరు నన్ను దోచుకొనుచున్నారు. 'మేము నిన్నెట్లు మోసగించితిమి' అని మీరడుగుచున్నారు. పదియవ వంతు మరియు కానుకలను చెల్లించు విషయమున,

9. మీ ప్రజలందరు నన్ను దోచుకొను చున్నారు. కావున మీరు శాపముపాలగుదురు.

10. మీరు మీ పదియవ పాలును సంపూర్తిగా దేవళమునకు కొనిరండు. అపుడు దేవాలయమున సమృద్ధిగా భోజనము లభించును. మీరు నన్ను పరీక్షించి చూడవచ్చును. నేను ఆకాశ ద్వారములు విప్పి ఆశీర్వాదములెల్ల మీపై సమృద్ధిగా కురియింతునో లేదో మీరే చూడవచ్చును.

11. నేను పురుగులు మీ పైరులు తిని వేయకుండునట్లును, మీ ద్రాక్షలు సమృద్ధిగా ఫలించునట్లును చేయుదును.

12. అప్పుడు మీ భూమి ఆనందదాయకమైనదగును. గనుక సమస్త జాతి ప్రజలు మీరు ధన్యులని పలుకుదురు.

13. మీరు నన్ను గూర్చి ఘోరమైన సంగతులు చెప్పితిరని ప్రభువు పలుకుచున్నాడు. కాని 'మేము నిన్నుగూర్చేమి చెప్పితిమి' అని మీరడుగుచున్నారు.

14. మీరు ఇట్లంటిరి: “ప్రభువును సేవించుట నిష్ప్రయోజనము. ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించుటవలన లాభమేమి? మేము చేసిన కార్యములకుగాను సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు ఎదుట పశ్చాత్తాపపడుట వలన ప్రయోజనమేమి?

15. మాకు కన్పించునదేమనగా, గర్వాత్ములే సంతోషముగానున్నారు. దుర్మార్గులు వృద్ధిలోనికి వచ్చుచున్నారు. వారు దేవుని సహనమును పరీక్షకు గురిచేసియు, తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారు.”

16. అపుడు ప్రభువునకు భయపడువారు తమలో తాము మాటలాడుకొనిరి. అతడు వారి పలుకులు వినెను. ప్రభువునందు భయభక్తులుగలవారి పేర్లు ఆయన సన్నిధిలోనే జ్ఞాపకార్దముగా గ్రంథమున వ్రాయబడెను.

17. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు: “వారు నా ప్రజలగుదురు. నియమింపబడిన దినమున వారునావారై నాకు ప్రత్యేకమైన ఆస్తిగా నుందురు. తండ్రి తనకు ఊడిగముచేయు కుమారునిపట్ల దయజూపినట్లే, నేనును వారిపట్ల దయజూపుదును.

18. అప్పుడు దుర్మార్గులకును సజ్జనులకును ఏమేమి జరుగునో, నన్ను సేవించువారికిని సేవింపనివారికిని ఏమేమిజరుగునో నా ప్రజలు కన్నులారా చూతురు.”

1. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు ఇట్లను చున్నాడు: “ఏలయన నియమింపబడిన దినము వచ్చుచున్నది. కొలిమివలె మండుదినము రాబోవుచున్నది. ఆ రోజు గర్వాత్ములు, దుష్టులు గడ్డివలె కాలిపోవుదురు.వారిలో వేరు అయినను, చిగురు అయినను లేకుండా పోవును.

2. కాని నాయెడల భయభక్తులుజూపు మీపై నీతిసూర్యుడు ఉదయించును. అతని రెక్కలు నీకు ఆరోగ్యము కలుగజేయును. మీరు శాలలనుండి బయటకువచ్చి బీళ్ళకుపోవు లేగలవలె గంతులు వేయుదురు.

3. ఆనియమిత దినమున మీరు దుష్టుల నణగదొక్కగా వారు మీ కాలిక్రింద ధూళివలె నగుదురు.

4. మీరు నా సేవకుడగు మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రమును,యిస్రాయేలీయులందరును పాటించుటకుగాను హోరేబు కొండపై నేనతనికిచ్చిన చట్టములను విధులను జప్తియందుంచుకొనుడు.

5. ప్రభువు మహాదినము, ఘోరదినము రాకమునుపే నేను ఏలియా ప్రవక్తను మీయొద్దకు పంపుదును.

6. నేను వచ్చి మీ దేశమును శపించి నాశనము చేయకుండునట్లు, అతడు తండ్రుల హృదయములను బిడ్డలవైపును, బిడ్డల హృదయములను తండ్రుల వైపును మరల్చును.”