ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Exodus 36

1. ప్రభువు గుడారమును నిర్మించుటకు నేర్పును సామర్థ్యమును అనుగ్రహించిన బేసలేలు, ఒహోలియాబు మరియు మిగిలిన పనివారు యావే ఆజ్ఞాపించినట్లే సమస్తకార్యములను చేసి ముగించెదరు.

2. దేవుని నుండి నేర్పును సామర్థ్యమును పొంది గుడారమును నిర్మించుటకు పూనుకొనిన పనివారిని, అనగా బేసలేలును, ఒహోలియాబును, మిగిలిన పనివారిని మోషే పిలువనంపెను.

3. గుడారము కట్టుటకై యిస్రాయేలీయులు కొనివచ్చిన కానుకలను మోషేనుండి వారు స్వీకరించిరి. ప్రజలు ప్రతిదినము కానుకలు కొనివచ్చుచునే యుండిరి.

4. అపుడు గుడారమున ఆయావస్తువులు చేయుపనివారందరు తమ పనులను చాలించి,

5. మోషే వద్దకు వచ్చి అతనితో “ప్రభువు ఆజ్ఞాపించిన వస్తువులు సిద్ధము చేయుటకు అవసరమైన దానికంటె అధిక సామగ్రిని ఈ ప్రజలు తీసికొనివచ్చుచున్నారు” అని చెప్పిరి.

6. కనుక మోషే “ఆడవారుగాని మగవారుగాని యిక గుడారమును కట్టుటకు కానుకలు కొనిరానక్కర లేదు” అని శిబిరమున వార్త చాటించెను. కనుక ప్రజలు కానుకలు తెచ్చుట మానివేసిరి.

7. వారు అది వరకే తెచ్చిన వస్తుసామగ్రి గుడారమును కట్టుటకు సంపూర్ణముగా సరిపోయెను.

8. పనివాండ్రలో మిగుల నిపుణులైన వారు గుడారమును నిర్మించిరి. వారు పది వస్త్రములతో గుడారమును తయారుచేసిరి. అవి ఊదా, ధూమ్ర, ఎరుపురంగుల ఉన్నితో, పేనిన సన్ననిదారముతో నేయబడియుండెను. వాని మీద కెరూబీము దూతల బొమ్మల కళాత్మకమైన అల్లిక ఉండెను.

9. ప్రతి తెర ఇరువది ఎనిమిది మూరల పొడవు, నాలుగు మూరల వెడల్పు ఉండెను. తెరలన్నిటికి ఇదియే కొలత. .

10. మోషే ఈ తెరలలో ఐదింటిని కలిపి కుట్టించెను. ఆ రీతిగనే మిగిలిన ఐదింటినిగూడ కలిపి కుట్టించెను.

11. ప్రతి ఐదింటిలో చివరితెర అంచులకు ఊదా దారముతో ఉచ్చులు వేయించెను.

12. మొదటి ఐదుతెరలలో మొదటి దానికి ఏబది ఉచ్చులు అదే విధముగా రెండవ అయిదుతెరలలో చివరిదానికి ఏబది ఉచ్చులు తగిలించెను.

13. ఏబది బంగారు గుండీలు చేయించి, ఆ ఉచ్చు ముడులన్నింటిని కలిపివేసెను. అప్పుడది ఏకమందిరము అయ్యెను.

14. అటుతరువాత అతడు మేకవెంట్రుకలతో పదునొకొండు కంబళి దుస్తులు తయారుచేయించి గుడారముగా మందిరముపై కప్పు వేయించెను.

15. ఈ తెరలు ముప్పది మూరల పొడవు, నాలుగు మూరల వెడల్పు ఉండెను. అన్నిటికిని అదియే కొలత.

16. వానిలో ఐదింటిని ఒక తెరగా, ఆరింటిని మరియొక తెరగా కుట్టించెను.

17. ఐదు తెరలలో కడపటి దానికి ఏబది ఉచ్చులు, ఆరుతెరలలో కడపటి దానికి ఏబది ఉచ్చులు కుట్టించెను.

18. ఏబది ఇత్తడి గుండీలను చేయించి ఆ తెరల రెండు కొనలనున్న ఉచ్చులను కలిపి ఒకటే గుడారమగునట్లు గుండీలను ఉచ్చులకు తగిలించి దానికి కూర్చెను.

19. ఎఱ్ఱని అద్దకము వేయించిన పొట్టేళ్ళ చర్మముతో గుడారమునకు పైకప్పు వేయించెను. దానిమీద నాణ్యమైన గట్టితోళ్ళతో మరియొక కప్పువేయించెను.

20. అతడు మందిరమునకు తుమ్మకఱ్ఱతో నిలుపు చట్రములు చేయించెను.

21. ప్రతిచట్రము పదిమూరల పొడవు, ఒకటిన్నర మూర వెడల్పు ఉండునట్లు చేసెను.

22. ప్రతి చట్రమునకు క్రింద సమదూరమున రెండుకొసలుచెక్కి, వాని సహాయ ముతో చట్రములన్నిటిని కలిపివేసెను. చట్రములన్నిటిని ఈ రీతిగనే రెండుకొసలతో తయారు చేయించెను.

23. గుడారమునకు దక్షిణమువైపున ఇరువది చట్రములు చేయించెను. నలువది వెండి దిమ్మలనుకూడ చేయించి వానిని చట్రముల క్రింద జొన్పించెను.

24. ఒక్కొక్క చట్రపు రెండుకొసలు రెండేసి దిమ్మల లోనికి చొచ్చుకొని పోయెను.

25. ఆ రీతిగనే గుడారపు ఉత్తరభాగమునకు ఇరువది చట్రములు చేయించెను.

26. నలువది వెండిదిమ్మలు గూడ చేయించి ఒక్కొక్క చట్రము క్రింద రెండు దిమ్మల చొప్పున అమర్చెను.

27. పడమర నున్న గుడారపు వెనుక భాగమునకు ఆరుచట్రములు చేయించెను.

28. వెనుకటి భాగపు రెండు మూలలకు రెండు చట్రములు చేయించెను.

29. ఈ మూల చట్రములను క్రింది భాగమునుండి మీది భాగమున మొదటి కడియము వరకు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొని పోవునట్లు చేసెను. అతడు వెనుకటి మూల చట్రములు రెండింటిని తయారుచేసిన వైనమిది.

30. కనుక వీనితో కలిపి ఇవి మొత్తము ఎనిమిది చట్రములు, వానిక్రింద పదునారు వెండి దిమ్మెలు అయ్యెను.

31. అతడు తుమ్మకొయ్యతో అడ్డకఱ్ఱలు  గూడ చేయించెను.

32. ఉత్తరమున నున్న చట్రము లన్నిటిని ఒక్కటిగా కలిపివేయుటకు ఐదింటిని, దక్షిణపువైపున నున్న చట్రములన్నిటిని ఒక్కటిగా కలిపివేయుటకు ఐదింటిని, పడమటవైపున నున్న చట్రములన్నిటిని ఒక్కటిగా కలిపి వేయుటకు ఐదింటిని తయారుచేయించెను.

33. చట్రముల మధ్యనున్న అడ్డకఱ్ఱ, చట్రముల సగమెత్తు నడిమికి ఒక కొననుండి మరియొక కొనవరకు చట్రములలో దూరియుండినట్లు చేయించెను.

34. చట్రములకు బంగారమును పొదిగి, వానికి బంగారు కడియము లను వేయించెను. అడ్డకఱ్ఱలకు గూడ బంగారము పొదిగి వానిని కడియములలో జొన్నించెను.

35. అతడు అడ్డుతెరను తయారు చేయించెను. అది పేనిన దారముతో ఊదా, ధూమ్ర, ఎరుపురంగుల ఉన్నితో నేయబడియుండెను. దాని మీద కెరూబీము దూతల బొమ్మల కళాత్మకమైన అల్లిక ఉండెను.

36. ఆ తెరను నాలుగు తుమ్మస్తంభములకు వ్రేలాడ దీసెను. ఆ స్తంభములను బంగారముతో పొదిగి, . వానికి బంగారుకొక్కెములు తగిలించెను. ఆ స్తంభములను వెండి దిమ్మలలో అమర్చెను.

37. గుడారపు ద్వారమునకుగూడ తెరను తయారుచేయించెను. అది ఊదా, ధూమ్ర, ఎరుపు రంగుల ఉన్నితో నేయబడియుండెను. దానిమీద కళాత్మకమైన అల్లికలు కలవు.

38. ఈ తెరను కట్టుటకు ఐదు తుమ్మస్తంభములను చేయించి వానికి కొక్కెములు తగిలించెను. ఆ స్తంభముల పై భాగములను, వానిలోనుండి దూరిపోవు కఱ్ఱలను బంగారముతో పొదిగించెను. స్తంభములను ఇత్తడి దిమ్మెలలో బిగించెను.