ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Exodus 29

1. నాకు యాజకులుగా సేవలు చేయుటకై అహరోనును అతని కుమారులను ప్రతిష్ఠింపవలసిన నియమమిది. ఎట్టి అవలక్షణములును లేని ఒక కోడెను, రెండు పొట్టేళ్ళను గైకొనుము.

2. పులియని రొట్టెలను, నూనెతో చేసిన పొంగనిరొట్టెలను, నూనె రాచిన పొంగని పలుచని రొట్టెలను గైకొనుము. వీనిని గోధుమ పిండితో చేయవలెను.

3. కోడెను, పొట్టేళ్ళను కొనివచ్చునప్పుడు ఈ రొట్టెలను గూడ గంపలో పెట్టు కొనివచ్చి నాకు సమర్పింపుము.

4. అహరోనును అతని కుమారులను గుడారము గుమ్మము వద్దకు కొనిరమ్ము. వారిని నీటితో శుభ్రము చేయవలయును.

5. అంతట పవిత్రవస్త్రములను తీసికొనుము. చొక్కాను, పరిశుద్ధవస్త్రము తాల్చు నిలువుటంగీని, ఎఫోదు పరిశుద్ధవస్త్రమును, వక్షః ఫలకమును అహరోనునకు తొడుగుము. అతనికి ఎఫోదు విచిత్రమైన అల్లికగల నడికట్టు బిగింపుము.

6. అతని తలమీద తలపాగా పెట్టి పతకమును ఆ పాగాకు కట్టుము.

7. అటు తరువాత అభిషేక తైలమును కుమ్మరించి అతనికి శిరస్సున అభిషేకము చేయుము

8. ఆ పిమ్మట అతనికుమారులను కొనివచ్చి అంగీలు తొడుగుము.

9. వారికి నడికట్లు కట్టి తలల మీద టోపీలు పెట్టుము. నా నిత్యనియమమును అనుసరించి వారు నా యాజకులగుదురు. అహరోనును అతని కుమారులను ప్రతిష్ఠింపవలసిన వైనమిది.

10. ఇక కోడెను గుడారము ఎదుటికి కొనిరమ్ము. అహరోనును అతని కుమారులును దాని తలమీద తమ చేతులుంతురు.

11. గుడారము గుమ్మము నొద్ద ప్రభువు సమక్షమున కోడెను వధింపుము.

12. దాని నెత్తురు కొంత తీసికొని నీ మునివ్రేళ్ళతో బలిపీఠము కొమ్ములకు పూయుము. మిగిలిన నెత్తురునంతటిని బలిపీఠము అడుగున కుమ్మరింపుము.

13. అటు పిమ్మట కోడెప్రేగులను, కాలేయమునకు అంటియున్న క్రొవ్వును, మూత్రగ్రంథులను, వానికి అంటియున్న క్రొవ్వును తీసికొని బలిపీఠముపై నాకు సమర్పణగా దహింపుము.

14. కాని దాని మాంసమును, చర్మ మును, పేడను శిబిరము వెలుపల కాల్చివేయుము. ఇది పాపమును తొలగించు సమర్పణమగును.

15. అటుతరువాత ఒక పొట్టేలిని కొనిరమ్ము. అహరోను అతని కుమారులు దానిమీద తమ చేతులుంతురు.

16. పొట్టేలిని వధించి దాని నెత్తురును బలిపీఠము నాలుగువైపుల చల్లుము.

17. పొట్టేలిని ముక్కముక్కలుగా కోయుము. దాని ప్రేవులను, కాళ్ళనుకడిగి, వానిని దాని మాంసపు ముక్కలమీద, తలమీద పేర్చుము.

18. పిమ్మట పొట్టేలినంతటిని బలిపీఠము మీద దహింపుము. ఇది ప్రభువునకు అర్పించు దహనబలి. దాని సువాసన ప్రభువునకు ప్రీతి కలిగించును. ఇది ప్రభువు కొరకై అగ్నిచే అర్పించిన దహనబలి.

19. ఆ మీదట రెండవ పొట్టేలిని కొనిరమ్ము. అహరోను అతని కుమారులు దానిమీద తమ చేతులుంతురు.

20. పొట్టేలిని చంపి దాని నెత్తురు కొంత తీసికొని అహరోను అతని కుమారుల కుడిచెవుల కొనలమీద, వారి కుడిచేతి బొటన వ్రేళ్ళ మీద, కుడికాళ్ళ బొటన వ్రేళ్ళ మీద పూయుము. మిగిలిన నెత్తురు బలిపీఠము నలువైపుల చల్లుము.

21. బలిపీఠము మీది నెత్తురును అభిషేక తైలమును కొంత తీసికొని అహరోనుమీద అతని కుమారులమీద వారి వస్త్రములమీద చిలుకరింపుము. అతడును, అతని కుమారులును, వారి దుస్తులును ప్రభువునకు ప్రతిష్ఠితమగును.

22. పొట్టేలినుండి క్రొవ్వుగల తోకను, ప్రేవుల మీది క్రొవ్వును, కాలేయముమీది క్రొవ్వును, మూత్ర గ్రంథులను, వాని క్రొవ్వును, కుడితొడను గైకొనుము. ఇది ప్రభువునకు సమర్పించిన పొట్టేలు.

23. ప్రభువు ఎదుటనున్న పులియని రొట్టెల గంపనుండి ఒక రొట్టెను, నూనెతో చేసిన రొట్టెనొకదానిని, ఒక పలుచనిరొట్టెను గైకొనుము.

24. ఈ భక్ష్యములన్నింటిని అహరోను, అతని కుమారుల చేతులలో పెట్టి, వానిని అల్లాడింపబడు అర్పణగా ప్రభువునెదుట ఎత్తి సమర్పింపుమనుము.

25. పిమ్మట వారిచేతులనుండి ఆ భోజనపదార్థములను గైకొని బలిపీఠముమీద దహనబలిగా కాల్చి వేయుము. దాని సువాసన ప్రభువునకు ప్రీతి కలిగించును. అది ప్రభువునకు అర్పించిన దహనబలి.

26. అహరోనునకు ప్రతిష్ఠితమైన పొట్టేలి రొమ్మును తీసుకొని యావే సన్నిధిని అల్లాడింపబడు అర్పణముగా సమర్పింపుము. ఈ భాగము నీకు లభించును.

27. అహరోనును, అతనికుమారులను ప్రతిష్టించునపుడు సమర్పించిన పొట్టేలిరొమ్మును, యాజకుల కొరకై అట్టి పెట్టిన తొడనుగూడ అట్లే అల్లాడింపవలెను.

28. నా నిత్యనిబంధనము ప్రకారము ప్రతిష్టార్పణ భాగములను యిస్రాయేలు ప్రజలు అహరోనునకు, అతని కుమారులకు ఇచ్చి వేయవలయును. యిస్రాయేలు ప్రజలు వారి సమాధాన బలులనుండి యాజకులకు అర్పింపవలసిన భాగమిది. ఈ భాగమును వారు ప్రభువునకే అర్పించినట్లగును.

29. అహరోను మరణానంతరము అతని ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములను అతని కుమారులకు ఈయవలెను. అతని కుమారులు ఆ వస్త్రములతోనే అభిషేకము పొంది ప్రతిష్ఠితులగుదురు.

30. అహరోను తరువాత యాజకుడగు అతని కుమారుడు పరిశుద్ధస్థలమున పరిచర్యచేయుటకై గుడారమున ప్రవేశించునపుడు ఆ వస్త్రములను ఏడునాళ్ళపాటు ధరించును.

31. యాజకులను ప్రతిష్ఠించునపుడు సమర్పించిన పొట్టేలి మాంసము తీసికొని ఒక పవిత్రస్థలమున వండుము.

32. గుడారపు గుమ్మమునెదుట అహరోను అతని కుమారులు గంపలోని రొట్టెలను, ఆ వండిన మాంసమును భుజింతురు.

33. వారిని ప్రతిష్ఠించి ప్రభువునకు సమర్పించునపుడు ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకు సమర్పించినబలినే వారిచట భుజింతురు. ఇది పవిత్ర భోజనము కనుక ఇతరులు దీనిని భుజింపకూడదు.

34. భుజింపగా ఉదయమునకు మిగిలి పోయిన మాంసమును రొట్టెలను కాల్చివేయవలయును. అది పవిత్రభోజనము కనుక అన్యులెవరును దానిని భుజింపరాదు.

35. అహరోనును అతని కుమారులను నేను ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారముగనే ప్రతిష్ఠింపుము. వారి నివేదనము ఏడునాళ్ళు సాగును.

36. ప్రతిదినము పాపపరిహారార్థము ఒక ఎద్దును పాపపరిహారబలిగా సమర్పింపుము. పాప పరిహారార్థము సమర్పించిన బలివలన బలిపీఠము మీదినుండి పాపములను తొలగింతువు. తరువాత పీఠమునకు అభిషేకము చేసి దానిని ప్రభువుకొరకు ప్రతిష్టింపుము.

37. ఏడునాళ్ళు బలిపీఠముమీది పాపములను తొలగించుటకై పాపపరిహార బలులను సమర్పించి ఆ పిమ్మట బలిపీఠమును ప్రభువుకొరకు ప్రతిష్ఠింపుము. అప్పుడు బలిపీఠము పరమపవిత్ర మగును. దానిని అంటినదెల్ల పవిత్రమగును.

38. నీవు బలిపీఠముమీద సమర్పింపవలసిన బలులివి: కలకాలము, ప్రతిరోజు ఏడాది గొఱ్ఱె పిల్లలను రెండింటిని బలిగా సమర్పింపవలయును.

39. వానిలో ఒకదానిని ఉదయము మరియొకదానిని సాయంకాలము సమర్పింపవలయును.

40. ఉదయము అర్పించు గొఱ్ఱెపిల్లతోపాటు అచ్చమైన మూడు పాత్రల ఓలివు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు మంచి గోధుమపిండిని గూడ అర్పింపవలయును. వానితోపాటు మూడు పాత్రల ద్రాక్షాసారాయమును గూడ పానబలిగా ధారపోయవలెను.

41. సాయంకాలము అర్పించు గొఱ్ఱెపిల్లతోపాటు ఉదయమునందువలె భోజన, పానబలులను సమర్పింపవలయును. వీని సువాసన ప్రభువునకు ప్రీతికలిగించును. ఇవి ప్రభువుకొరకై అగ్నిచే కావించిన దహనబలులు.

42. ఈ దహన బలులను అన్ని కాలములందు అన్ని తరములవారు మీతో మాట్లాడుటకు నేను సాక్షాత్కరించు గుడారము గుమ్మమునొద్ద ప్రభుడనైన నాకు సమర్పింపవలయును.

43. అచట నేను యిస్రాయేలీయులకు సాక్షాత్కరించెదను. నా సాన్నిధ్యమువలన ఆ చోటు పవిత్రమగును.

44. గుడారమును, బలిపీఠమును నేను పవిత్రము చేసెదను. నాకు యాజకులుగా పరిచర్యచేయుటకు అహరోనును అతని కుమారులను పవిత్రపరచెదను.

45. నేను యిస్రాయేలీయుల నడుమవసింతును. వారికి దేవుడనై ఉందును.

46. నేను యిస్రాయేలీయులకు ప్రభువును, దేవుడనై వారి నడుమ వసించుటకు ఐగుప్తునుండి వారిని తోడ్కొని వచ్చితినని ఆ ప్రజలు గుర్తించును. అవును, నేను వారి ప్రభుడను, దేవుడను.