ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Exodus 27

1. నీవు తుమ్మకొయ్యతో చదరముగానుండు బలిపీఠము నిర్మింపవలయును. అది ఐదుమూరల పొడవు, ఐదుమూరల వెడల్పు, మూడుమూరల ఎత్తు ఉండవలెను.

2. దాని నాలుగు మూలలయందు నాలుగు కొమ్ములను నిలుపుము. ఈ కొమ్ములు పీఠముతో ఏకాండముగా ఉండవలెను. పీఠము అంతటికి ఇత్తడి రేకు పొదిగింపుము.

3. పీఠమునొద్ద వాడుటకై, కాల్చిన క్రొవ్వును ఎత్తుటకు పళ్ళెరములు, గరిటెలు, నీళ్ళు చిలుకరించు గిన్నెలు, ముళ్ళగరిటెలు, నిప్పునెత్తు పళ్ళెరములను ఇత్తడితో చేయింపుము.

4. మరియు పీఠమునకు ఇత్తడితో జల్లెడవంటి తడిక చేయింపుము. ఈ తడికకు నాలుగువైపుల నాలుగు ఇత్తడి కడియములు చేయింపుము.

5. దానిని పీఠపు క్రింది అంచు నుండి సగము ఎత్తువరకు ఉండునట్లు అమర్పుము.

6. పీఠమును మోసికొని పోవుటకై తుమ్మకఱ్ఱతో మోత కఱ్ఱలు చేయించి, వానిని ఇత్తడితో పొదిగింపుము.

7. పీఠమునకు రెండువైపుల ఉన్న కడియములలో వానిని చేర్చి పీఠమును మోసికొనిపోవలయును.

8. పీఠమునకు మధ్య బోలు ఏర్పడునట్లుగా దానిని పలకలతో నిర్మింపుము. నీకు పర్వతముమీద చూపిన నమూనా ప్రకారమే దానిని నిర్మింపుము.

9. నీవు గుడారమునకు చుట్టు ఆవరణము నిర్మింపవలయును. దక్షిణదిశకు పేనిన దారముతో నేసిన నారబట్టతో నూఱుమూరల పొడవుగల తెరను తయారుచేయింపుము.

10. ఇత్తడి దిమ్మలలో కూర్చిన ఇరువది ఇత్తడి కంబములకు దానిని తగిలింప వలయును. ఈ కంబములకు కొక్కెములు, వెండి బద్దలు ఉండవలయును.

11. ఆ రీతిగనే ఉత్తరదిశన నూఱుమూరల పొడవు గల తెరలు ఉండవలయును. ఇరువది ఇత్తడి దిమ్మలలో కూర్చిన యిరువది ఇత్తడి కంబములకు వానిని తగిలింపవలయును. ఈ కంబములకు కొక్కెములు వెండిబద్దలు ఉండును.

12. ఆవరణము వెడల్పు కొరకు పడమటి వైపున ఏబది మూరల పొడవుగల తెరలు, పది కంబములు, పది దిమ్మలు ఉండవలయును.

13. తూర్పు వైపున అనగా ఉదయదిక్కున ఆవరణము ఏబది మూరలు వెడల్పు ఉండవలయును.

14. ఆవరణ ద్వారమునకు ఒక వైపున పదునైదు మూరల పొడవుగల తెరలుండ వలయును. వానిని మూడు దిమ్మేలలో నుంచి మూడు కంబములకు తగిలింపవలయును.

15. ఆ రీతిగనే రెండవ వైపున గూడ పదునైదు మూరల పొడవుగల తెరలు, మూడు దిమ్మలలోనికి జొన్పిన మూడు కంబములు ఉండవలయును.

16. ఆవరణ ప్రవేశమునకు ఇరువది మూరల పొడవుగల మరొక తెర ఉండవలెను. అది ఊదా, ధూమ్ర, ఎరుపు రంగుల ఉన్నితో పేనిన మంచిదారముతో కళాత్మకముగా నేయబడి అల్లిక పనులు కలదై ఉండవలయును. అది నాలుగు దిమ్మెలలో జొనిపిన నాలుగు కంబములపై ఉండవలయును.

17. ఆవరణము చుట్టు పాతియుంచిన కంబములన్నిటిని వెండిబద్ధలతో కలిపివేయవలయును. ఈ కంబములకు మరల వెండి కొక్కెములు ఇత్తడి దిమ్మలు ఉండవలయును.

18. ఆవరణము నూఱు మూరల పొడవు, ఏబదిమూరల వెడల్పు, ఐదు మూరల ఎత్తు ఉండవలయును. తెరలను పేనిన సన్నని నారదారముతో, దిమ్మలను ఇత్తడితో చేయ వలయును.

19. గుడారమున వాడు పరికరముల నన్నిటికిని, గుడారమునకు, ఆవరణమునకు వాడు మేకులన్నిటిని ఇత్తడితోనే చేయవలయును.

20. దీపమును వెలిగించుటకై దంచితీసిన స్వచ్చమైన ఓలివుతైలము కొనిరమ్మని యిస్రాయేలీయులకు చెప్పుము. గుడారమున నిత్యము దీపము వెలుగుచు ఉండవలయును.

21. అహరోను అతని కుమారులు సాన్నిధ్యవు గుడారమున మందసము ఎదుటనున్న తెర వెలుపల ఈ దీపము వెలిగింపవలయును. అచట నెలకొనియున్న దేవుని సన్నిధిని ఆ దివ్వె సాయంత్రమునుండి ఉదయము వరకు నిత్యము వెలుగుచుండవలయును. యిస్రాయేలీయులును, వారి సంతతివారును ఈ నియమమును సదా పాటింపవలయును.