ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Exodus 26

1. ఊదా, ధూమ్ర, ఎరుపురంగుల ఉన్నితో, పేనిన సన్ననిదారముతో నేయబడి కెరూబీము దూతల బొమ్మల అల్లిక గలిగిన పదితెరలను నీవు మందిరము కొరకు సిద్ధము చేయవలయును.

2. ప్రతి తెరయు ఇరువది ఎనిమిదిమూరల పొడవు, నాలుగు మూరలు వెడల్పు ఉండవలయును. తెరలన్నిటికి ఇదియే కొలత.

3. తెరలలో ఐదింటిని కలిపి కుట్టవలయును. ఆ తీరునే మిగిలిన ఐదింటిని గూడ కలిపి కుట్టవలయును.

4. ప్రతి ఐదింటిలో చివరితెర అంచులకు ఊదారంగు దారముతో ఉచ్చులు వేయింపుము.

5. మొదటి ఐదు తెరలలో మొదటిదానికి ఏబది ఉచ్చులు, అదే విధముగా రెండవ ఐదుతెరలలో చివరిదానికి ఏబది ఉచ్చులు ఉండవలయును.

6. ఏబది బంగారు గుండీలను చేయించి ఆ ఉచ్చు ముడులన్నిటిని కలిపి వేయుము. అప్పుడు అదంతయు ఏకమందిరమగును.

7. అటు తరువాత మేక వెంట్రుకలతో పదు నొకండు కంబళి తెరలు తయారుచేసి గుడారముగా మందిరముపై కప్పువేయింపుము.

8. ఈ తెరలు ముప్పది మూరల పొడవు, నాలుగుమూరల వెడల్పు ఉండవలయును. అన్నిటికిని అదియే కొలత.

9. వానిలో ఐదింటిని ఒకతెరగా, ఆరింటిని మరియొక తెరగా కుట్టింపుము. ఆరవ తెరను నడిమికి మడిచి దానిలో సగభాగమును గుడారము చూరున అమర్చుము.

10. ఐదు తెరలలో మొదటిదానికి ఏబది ఉచ్చులు, ఆరుతెరలలో కడపటిదానికి ఏబది ఉచ్చులు వేయింపుము.

11. ఏబది ఇత్తడి గుండీలను చేయించి ఆ తెరల రెండుకొనలనున్న ఉచ్చులను కలిపి ఒకే గుడారమగునట్లు ఆ గుండీలను ఉచ్చులకు తగిలించి దానిని కూర్చవలెను.

12. ఒక తెరలో సగభాగము గుడారపు చూరున వ్రేలాడినట్లే మిగిలిన సగభాగము గుడారము చివర వ్రేలాడును.

13. గుడారముగా కప్పిన తెరలు నిలువువైపున మూరెడు పొడవున క్రిందికి మందిరము ఇరువైపుల వ్రేలాడుచుండవలయును.

14. అటుతరువాత పొట్టేళ్ళ చర్మమునకు ఎఱ్ఱని అద్దకమువేసి దానిని గుడారమునకు మీదికప్పుగా వేయుము. దానిమీద మరల మేలురకమైన గట్టితోలు కప్పు వేయింపుము.

15. మందిరమునకు తుమ్మకఱ్ఱతో నిలువు చట్రములు చేయింపవలయును.

16. ప్రతిచట్రము పదిమూరల పొడవు, మూరన్నర వెడల్పు ఉండవలయును.

17. ప్రతి చట్రమునకు క్రింద సమదూరములో రెండు కొసలు ఉండును. ఈ కొసల సహాయముతో చట్రములన్ని కలిపివేయవచ్చును. చట్రములన్నింటిని ఈ రీతినే రెండు రెండు కొసలతో చేయింపవలయును.

18. గుడారమునకు దక్షిణపువైపు ఇరువది చట్రములు చేయింపుము.

19. నలువది వెండి దిమ్మెలుగూడ చేయించి చట్రములక్రింద జొప్పింపుము. ఒక్కొక్క చట్రపు రెండు కొసలు రెండేసి దిమ్మలలోనికి గ్రుచ్చుకొనిపోవును.

20. ఆ రీతిగనే గుడారపు ఉత్తర భాగమునకు ఇరువది చట్రములు చేయింపుము.

21. నలువది వెండిదిమ్మెలుకూడ చేయించి ఒక్కొక్క చట్రము క్రింద రెండుదిమ్మల చొప్పున అమర్పుము.

22. పడమట, గుడారపు వెనుకటి భాగమునకు ఆరు చట్రములు చేయింపుము.

23. ఆ వెనుకటి భాగపు రెండుమూలలకు రెండుచట్రములు ఉండవలయును.

24. ఈ మూలచట్రములు క్రింది భాగమున ఒక దానితో ఒకటి అతుకుకొని ఉండవలయును. మీది భాగమున గూడ మొదటి కడియమువరకు అవి ఒక దానితోనొకటి అతుకుకొని ఉండవలయును. వెనుకటి మూలచట్రములు రెండింటిని తయారు చేయవలసిన నియమము ఇది.

25. కనుక వీనితో కలిపి మొత్తము ఎనిమిది చట్రములు, వాని క్రింద పదునారు వెండి దిమ్మలు ఉండును.

26. తుమ్మకొయ్యతో అడ్డ కఱ్ఱలను కూడ చేయింపుము.

27. ఉత్తరపువైపున వున్న చట్రములను ఒక్కటిగా కలిపి వేయుటకు ఐదింటిని, దక్షిణపువైపున ఉన్న చట్రములను ఒక్కటిగా కలిపివేయుటకు ఐదింటిని, పడమటివైపున ఉన్న చట్రములను ఒక్కటిగా కలిపి వేయుటకు ఐదింటిని చేయింపుము.

28. మధ్యనున్న అడ్డకఱ్ఱ, చట్రముల సగమెత్తున నడిమికి, ఒక కొని నుండి మరియొక కొనవరకు చట్రములలో దూరి యుండవలయును.

29. చట్రములకు బంగారము పొదిగించి వానికి బంగారుకడియములు వేయింపుము. అడ్డకఱ్ఱలకుగూడ బంగారము పొదిగించి వానిని ఈ కడియములలో దూర్పింపుము.

30. నీకు పర్వతము మీద చూపిన నమూనాప్రకారముగనే గుడారమును నిర్మింపుము.

31. పేనిన దారముతో ఊదా, ధూమ్ర, ఎరుపు రంగుల ఉన్నితో కళాత్మకముగా నేయబడి, కెరూబీము దూతలబొమ్మల అల్లిక గల అడ్డుతెరను తయారు చేయింపుము.

32. తెరను నాలుగు తుమ్మస్తంభములకు వ్రేలాడదీయుము. ఆ స్తంభములను బంగారముతో పొదిగి, వానికి బంగారు కొక్కెములు అమర్చుము. ఆ స్తంభములను వెండిదిమ్మలలో అమర్చియుంచుము.

33. ఆ అడ్డుతెరను కొక్కెములకు వ్రేలాడదీసి, శాసనములుంచిన మందసమును ఆ అడ్డుతెరవెనుక భాగములో ఉంచుము. ఈ అడ్డుతెర గర్భగృహము నుండి పరిశుద్ధస్థలమును వేరుపరుచును.

34. గర్భ గృహముననున్న శాసనములు గల మందసముమీద కరుణాపీఠము నుంచుము.

35. బల్లను అడ్డుతెర వెలుపల ఉంచుము. దీపస్తంభమును గుడారమునకు దక్షిణ భాగమున బల్లకెదురుగా నిలుపుము.

36. గుడారపు ద్వారమునకు పేనిన దారముతో, ఊదా, ధూమ్ర, ఎరుపు రంగుల ఉన్నితో కళాత్మకముగా నేయబడి అల్లిక పనిగల తెరకుట్టింపుము.

37. ఈ తెరకు ఐదు తుమ్మస్తంభములు చేయింపుము. ఆ స్తంభములకు బంగారము పొదిగించి, బంగారు కొక్కెములు అమర్చి వానిని ఐదు ఇత్తడిదిమ్మలలో బిగింపుము.