ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Exodus 25

1. యావే మోషేతో మాట్లాడుచు,

2. “నాకు అర్పణములను తీసుకొనిరండు” అని యిస్రాయేలీయులతో చెప్పుము. హృదయపూర్వకముగా ఇచ్చువాని నుండియే ఈ అర్పణములు స్వీకరింపుము.

3. యిస్రాయేలీయుల నుండి బంగారము, వెండి, ఇత్తడి,

4. ఊదా, ధూమ్ర, ఎరుపు రంగులుగల ఉన్ని, సన్ననార, మేకవెంట్రుకలు,

5. ఎఱ్ఱఅద్దకము వేసిన పొట్టేళ్ళ తోళ్ళు, మేలిమిగట్టితోళ్ళు, తుమ్మకఱ్ఱ,

6. దీపములకు చమురు, అభిషేక తైలమునకు పరిమళ ద్రవ్యములు, ధూపమునకువలయు సుగంధ ద్రవ్యములు,

7. ప్రధానయాజకుని పరిశుద్ధ వస్త్రమైన ఏఫోదున, వక్షఃఫలకమున పొదుగుటకు కావలసిన లేతపచ్చలు, రత్నములు అర్పణముగా తీసికొనుము.

8. నేను వారిలో నివసించుటకు నాకొక పవిత్ర స్థలమును నిర్మింపుము.

9. నేను నీకు చూపు నమూనా ప్రకారముగా నీవు మందిరమును దాని ఉపకరణములను నిర్మింపవలయును.

10. రెండున్నరమూరల పొడవు, ఒకటిన్నర మూర వెడల్పు, ఒకటిన్నర మూర ఎత్తుగల ఒక మందసమును తుమ్మకొయ్యతో చేయవలయును.

11. దానికి లోపల వెలుపల మేలిమి బంగారపు రేకు అతికించవలయును. దాని అంచులందు బంగారపు రేకు కట్టులుండవలయును.

12. ఆ పెట్టెకై నాలుగు బంగారు కడియములను పోతపోయవలయును. ఒక ప్రక్క రెండు, మరియొకప్రక్క రెండు ఉండునట్లుగా ఆ కడియములను పెట్టి నాలుగుకాళ్ళకు అమర్ప వలయును.

13. తుమ్మకఱ్ఱతోనే మోతకఱ్ఱలను కూడ చేసి వానికి బంగారురేకులను తొడుగవలయును.

14. పెట్టెను మోసికొని పోవుటకు దాని ప్రక్కలనున్న కడియములలో ఆ మోతకఱ్ఱలను దూర్పవలయును.

15. మోతకఱ్ఱలు కడియములందే ఉండవలయును. వానిని బయటికి తీయరాదు.

16. నేను నీకొసగు శాసనములను ఆ మందసపు పెట్టెయందు ఉంచవలయును.

17. రెండున్నర మూరల పొడవు, ఒకటిన్నర మూర వెడల్పుగల కరుణావీఠమును మేలిమి బంగారముతో చేయవలయును.

18. ఈ కరుణా పీఠము రెండుకొనలవద్ద నుంచుటకై రెండు కెరూబీము దూతల ప్రతిమలను' పోతపోసిన బంగారముతో చేయవలయును.

19. కరుణాపీఠమునకు రెండు కొనలవద్ద వాటిని ఉంచవలయును. అవి కరుణా పీఠముతో ఏకాండముగా నుండవలయును.

20. అవి రెక్కలు పైకి విచ్చుకొని ఉండవలయును. అట్లయిన ఆ రెక్కలు కరుణాపీఠమును కప్పివేయును. ఆ ఆకృతులు ఒకదానికొకటి ఎదురుగా నుండి, కరుణా పీఠమువైపు చూచుచుండవలయును.

21. కరుణా పీఠమును మందసపు పెట్టె పైనుంచుము. నేను నీకు ఒసగు శాసనములను ఆ మందసపు పెట్టెలో ఉంచుము.

22. ఆ కరుణాపీఠము నుండియు, శాసనములు గల మందసపు మీదనుండు రెండు కెరూబుదూతల బొమ్మల నడుమ నుండి నేను మిమ్ము కలిసికొందును. అక్కడినుండియే యిస్రాయేలీయుల కొరకు సమస్త నియమములను నీకు ప్రసాదింతును.

23. రెండు మూరల పొడవు, ఒక మూర వెడల్పు, ఒకటిన్నర మూర ఎత్తుగల బల్లను తుమ్మ కఱ్ఱతో చేయవలయును.

24. మేలిమిబంగారపు రేకును దానికి తొడుగవలయును. ఆ బల్ల అంచుల చుట్టు మేలిమి బంగారపుకట్టు ఉండవలయును.

25. బల్లచుట్టు బెత్తెడు వెడల్పుగల బద్దె ఉండవలయును. ఆ బద్దెచుట్టు బంగారపుకట్టు ఉండవలయును.

26. బల్లకొరకు నాలుగు బంగారు కడియములు చేసి వానిని దాని నాలుగుకాళ్ళకుండు నాలుగుమూలలా తగిలింప వలయును.

27. బల్లను మోయు మోతకఱ్ఱలుంచుటకు కడియములు బద్దెకు దగ్గరగా ఉండవలయును.

28. తుమ్మకొయ్యతో మోతకఱ్ఱలను చేసి, వానికి బంగారురేకును తొడిగింపవలయును. వానితో బల్లను మోయవలయును.

29. ఆ బల్లమీద వాడుటకై పళ్ళెములను, ధూపారులను, గిన్నెలను, కూజాలను, పానీయ అర్పణనకు వలయు పాత్రములను మేలిమి బంగారముతో చేయవలయును.

30. నిత్యము నాకు సమర్పింపవలసిన సాన్నిధ్యపు రొట్టెలను బల్లమీద నా ఎదుట ఉంచవలయును.

31. మేలిమిబంగారముతో దీపస్తంభము చేయవలయును. దానిపీఠము, కాండము కమ్మచ్చున తీసిన బంగారముతో నగిషీపనిగా చేయవలయును. ఆ దీపస్తంభముమీది గిన్నెలవంటి మొగ్గలు, దళములు దానితో కలిసిపోయి నగిషీపనిగా ఉండవలయును.

32. దానికి ఇటువైపున మూడు, అటువైపున మూడు మొత్తము ఆరుకొమ్మలుండును.

33. దాని ఆరు కొమ్మలకు ఒక్కొక్క కొమ్మకు బాదము పూల రూపమున నున్న గిన్నెలవంటి మొగ్గలు, దళములు మూడేసి ఉండవలయును.

34. దీపస్తంభము కాండమున కూడ బాదముపూల రూపముననున్న మొగ్గలు, దళములు నాలుగు ఉండవలయును.

35. దీపస్తంభమునకు ప్రతి రెండుకొమ్మల క్రింద ఒక్కొక్క గిన్నె చొప్పున ఉండవలయును.

36. ఆ గిన్నెలు, కొమ్మలు దీప స్తంభముతో ఏకాండము అయివుండవలెను. వీనినన్నిటిని కమ్మచ్చున తీసిన బంగారముతోనే చేయ వలయును.

37. దీపస్తంభమునకు ఏడు దీపములు చేయవలయును. స్తంభమునకు ముందు వెలుగుపడునట్లుగా వానిని దానికి అమర్చవలయును.

38. ఆ దీపములకువలయు కత్తెరయు, పాత్రయు మేలిమి బంగారముతోనే చేయవలయును.

39. దీపస్తంభమును మిగిలిన ఉపకరణములను చేయుటకు నలువది వీసెల మేలిమి బంగారము ఉపయోగించవలయును.

40. కొండమీద నీకు చూపిన నమూనా ప్రకారముగ వీనినన్నిటిని చేయవలయునని గుర్తుంచుకొనుము.