ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Exodus 12

1. ఐగుప్తుదేశములో ఉన్న మోషేతోను, అహరోనుతోను ప్రభువు ఈ విధముగా చెప్పెను:

2. “అన్ని నెలలలోను ఈనెల మీకు మొదటిదగును. సంవత్సరములో ఈ నెలను మొదటినెలగా పరి గణింపుడు.

3.యిస్రాయేలీయులతో మాట్లాడి వారికి ఈ తీరుగా చెప్పుడు 'ఈ నెలలో పదియవనాడు ప్రతివ్యక్తి తన కుటుంబమునకై ఒక గొఱ్ఱె పిల్లనుగాని, మేకపిల్లనుగాని అనగా ప్రతి ఇంటికి ఒకగొఱ్ఱె పిల్లను గాని, మేకపిల్లనుగాని తీసుకొనిరావలయును.

4. ఒకవేళ దానిని తినుటకు తన కుటుంబమువారు చాలకపోయినచో కుటుంబయజమానుడు పొరుగు వారిని కలుపుకొనవలయును. ఒక్కొక్కరు ఎంత మాంసము భుజింతురో, మొత్తముమీద ఎందరు భుజింతురో ముందుగనే నిర్ణయించుకొని ఆ మీదట పశువును ఎన్నుకొనవలయును.

5. పశువు అశుద్ధమైనది కాకూడదు. అది ఒక ఏడాది పోతు అయివుండ వలెను. మేకలనుండి గాని, గొఱ్ఱెలనుండిగాని దానిని ఎన్నుకొనవచ్చును.

6. ఈ నెలలో పదునాలుగవరోజు వరకు ఆ పశువును మీవద్దనే ఉండనిండు. అప్పుడు యిస్రాయేలీయుల సమాజమువారందరు ప్రొద్దుగూకిన తరువాత దానిని వధింపవలయును.

7. అంతట దాని నెత్తురు తీసికొనిపోయి వారు తాము మాంసము తిను ఇంటివాకిళ్ళ రెండు నిలువుకమ్ముల మీదను, పై అడ్డకమ్మి మీదను పూయవలయును.

8. ఆ రాత్రి దాని మాంసమును నిప్పులో కాల్చి తినవలయును. పొంగనిరొట్టెలతో చేదు మొక్కకూర లతో ఆ మాంసమును తినవలయును. 

9. పచ్చిమాంస మును గాని ఉడుకబెట్టిన మాంసమునుగాని తినరాదు. తల, కాళ్ళు, ప్రేగులు వీనితోపాటు పశువును పూర్తిగా నిప్పులలో కాల్చియే తినవలయును.

10. మరునాటి ప్రొద్దుటికి ఆ మాంసములో ఒక్క ముక్కయైనను మిగులరాదు. మిగిలిన దానిని నిప్పులలో కాల్చివేయవలయును.

11. మాంసము ఈ క్రిందివిధముగా తినవలయును. తినునపుడు మీ నడుమునకు దట్టీ ఉండవలయును. కాళ్ళకు చెప్పులు ఉండవలయును. చేతిలో కఱ్ఱ ఉండవలయును. మాంసమును గబగబా తినవలయును. ఇది ప్రభువు పాస్క'బలి.

12. ఆ రాత్రి నేను ఐగుప్తుదేశమునందు తిరుగాడుదును. ఐగుప్తుదేశమునందలి నరుల, పశువుల తొలిచూలు పిల్లలను చంపివేయుదును. ఐగుప్తుదేశ దేవతలకెల్ల శిక్షలు విధింతును. నేను యావేను!

13. మీరున్న ఇండ్లకు నెత్తురు పూతలు గుర్తులుగా ఉండును. వానిని చూచి నేను మిమ్మేమియు చేయక మీ ఇండ్లు దాటి పోయెదను. నేను ఐగుప్తుదేశమును నాశనము చేయునప్పుడు మీరు ఏ విపత్తునకు గురికారు.

14. ఈ రోజు మీకు జ్ఞాపకార్ధదినమగును. ఈనాడు మీరు యావే పేరిట పండుగ చేసికొనవలయును. తరతరముల వరకు శాశ్వతముగా మీరు ఈ రోజును పర్వదినముగా చాటవలయును.

15. ఏడురోజులపాటు మీరు పొంగని రొట్టెలను తినవలయును. మొదటిరోజుననే రొట్టెల పిండిని పులియచేయు పదార్థమును మీ ఇండ్లనుండి పారవేయవలయును. మీలో ఎవ్వడైన మొదటి రోజునుండి ఏడవరోజు వరకు ఏనాడైన పొంగిన రొట్టెలను తినినచో, వాడు యిస్రాయేలీయులనుండి వెలివేయ బడును.

16. మీరు మొదటిరోజున, ఏడవ రోజున పవిత్రసభ చేయవలయును. ఆ రెండు రోజులలో మీరు ఏపనిని చేయరాదు. వంటకమును మాత్రము వండుకొనవచ్చును.

17. మీరు ఈ పొంగనిరొట్టెల పండుగ తప్పక జరుపుకొనవలయును. ఏలయన నేను ఆ దినమే మీ సైన్యములను ఐగుప్తుదేశమునుండి వెలుపలికి చేర్చితిని. యుగయుగములవరకు శాశ్వతముగా ఈ రోజును పర్వదినముగా లెక్కింపుడు.

18. మొదటి నెలలో పదునాలుగవరోజు సాయంకాలమునుండి ఇరువది ఒకటవరోజు సాయంకాలమువరకు మీరు పొంగని రొట్టెలు తినవలయును.

19. ఏడురోజులవరకు మీ ఇండ్లలో రొట్టెలను పులియజేయు పదార్థము ఉండరాదు. మీలో ఎవ్వడైనను పొంగిన రొట్టెలను తినినచో, వాడు స్వదేశీయుడైనను, విదేశీయుడైనను యిస్రాయేలీయుల సమాజమునుండి వెలివేయబడును.

20. మీరు పొంగినరొట్టెలు ఏమాత్రమును తినకూడదు. మీ ఇండ్లన్నిటిలో పొంగనిరొట్టెలనే తినవలయును."

21. అంతట మోషే యిస్రాయేలీయుల పెద్దల నెల్ల రప్పించి వారితో “వెళ్ళి మీమీ కుటుంబములను బట్టి మందలనుండి పిల్లలను ఎన్నుకొనుడు. పాస్కబలిగా వానిని వధింపుడు.

22. చిలుకరించు (హిస్సోపు) కుంచెను తీసికొని పాత్రములోనున్న పశురక్తమున ముంచుడు. ఆ నెత్తురును కుంచెతో వాకిటి నిలువు కమ్ములమీద, పై అడ్డకమ్మిమీద పూయుడు. ప్రొద్దు పొడుచువరకు మీలో ఎవ్వడును గడపదాటి బయటికి పోరాదు.

23. ఐగుప్తుదేశమును నాశనము చేయుటకై యావే అంతట తిరుగాడును. నిలువుకమ్ములమీద, పై అడ్డ కమ్మిమీద నెత్తురు పూతలనుచూచి యావే వాకిలి దాటిపోవును. వినాశకారిని మీ ఇండ్లలోనికి ప్రవేశింపనీయడు.

24. తరతరములవరకు మీరును, మీ సంతతియు ఈ నియమములను విధిగా పాటింప వలయును.

25. యావే తాను మాట ఇచ్చిన భూమికి మీరు చేరుకొనినపుడు ఈ ఆచారమును నిర్వహింపుడు.

26. మీ బిడ్డలు 'ఈ ఆచారమేమి?' అని మిమ్ము అడిగినపుడు మీరు వారితో

27. 'ఇది యావే పాస్కబలి. ఆయన ఐగుప్తుదేశములోని యిస్రాయేలీయుల ఇండ్లమీదుగా దాటిపోయెను. ఐగుప్తుదేశము నెల్ల నాశనము చేసెను. కాని మన యిస్రాయేలీయుల ఇండ్లను వదలివేసెను' అని చెప్పుడు” అనెను. ఆ మాటలువిని యిస్రాయేలీయులు తలలువంచి దేవునికి నమస్కరించిరి.

28. యిస్రాయేలీయులు అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయి ప్రభువు మోషే అహరోనులను ఆజ్ఞాపించి నట్లే చేసిరి.

29. అర్థరాత్రి యావే దేవుడు ఐగుప్తు దేశము నందలి తొలిచూలు బిడ్డలనెల్లచంపెను. సింహాసనమునకు వారసుడైన ఫరోరాజు ప్రథమసంతానము మొదలుకొని, చెరసాల చీకటిగదిలో మ్రగ్గుచున్నవాని మొదటిబిడ్డవరకును ఐగుప్తుదేశమునందలి తొలిచూలు పిల్లలందరిని ఆయన చంపెను. పశువుల తొలిపిల్లల నంతటిని నాశనము చేసెను.

30. ఫరోరాజు, అతని కొలువువారు, ఐగుప్తుదేశీయులు ఎల్లరును రాత్రివేళ మేల్కొని లేచినపుడు ఐగుప్తుదేశమందంతట శోకారావము మిన్నుముట్టినది. దేశమున చావుమూడని ఇల్లు అనునదిలేదు.

31. ఆ రాత్రియే ఫరోరాజు మోషే అహరోనులను పిలిపించి "పొండు! మీరును, మీ యిస్రాయేలీయులును వెంటనే నా ప్రజను వదలివెళ్ళుడు. వెళ్ళి మీరు కోరినట్లే యావేను ఆరాధింపుడు.

32. మీరు చెప్పినట్లే మీ మందలను తోలుకొనిపొండు. నన్నుకూడ దీవింపుడు” అనెను.

33. “మీరు వెళ్ళనిచో మేముగూడ చత్తుము” అనుచు ఐగుప్తుదేశీయులు యిస్రాయేలీ యులను తమ దేశమునుండి వెళ్లిపోవలయునని తొందర పెట్టిరి.

34. అంతట యిస్రాయేలీయులు పిండిపులియక మునుపే ఆ పిండిపిసుకు గిన్నెలను మూటలుకట్టి భుజములమీద వేసికొని వెడలిపోయిరి.

35. యిస్రాయేలీయులు మోషే చెప్పినట్లు వెండి, బంగారునగలు, వస్త్రములు ఇమ్మని ఐగుప్తు దేశీయులను అడిగిరి.

36. యావే ఐగుప్తుదేశీయులకు యిస్రాయేలీయుల పట్ల గౌరవము కలుగజేసెను. అందుచేవారు యిస్రాయేలీయులు అడిగినవానినెల్ల ఇచ్చివేసిరి. ఈ విధముగా యిస్రాయేలీయులు ఐగుప్తు ప్రజలను దోచుకొనిరి.

37. యిస్రాయేలీయులు రామెసేసు నుండి సుక్కోతు నకు బయలుదేరిరి. వారందరు ఆరులక్షల కాల్బలముగా వెడలిరి. వారి స్త్రీలు, పిల్లలు ఈ లెక్కలో చేర లేదు.

38. పలుఅన్య తెగలవారు అసంఖ్యాకముగా వారిలో వచ్చిచేరిరి. లెక్కలకందని గొఱ్ఱెల మందలు, గొడ్లమందలు వారితో వెళ్ళెను.

39. యిస్రాయేలీయులు ఐగుప్తుదేశమునుండి తెచ్చిన పిండితో పొంగని రొట్టెలు కాల్చుకొనిరి. పిండి పులియకముందే వారు ఐగుప్తు దేశమునుండి నెట్టివేయబడిరి. దారిలో తినుటకు తిండి సిద్ధము చేసికొనువరకునైన వారు ఆ దేశమున నిలువ లేకపోయిరి.

40. యిస్రాయేలీయులు ఐగుప్తుదేశములో గడిపినకాలము నాలుగువందల ముప్పది యేండ్లు.

41. నాలుగువందలముప్పది ఏండ్లు ముగి సిననాడే యావే సైన్యము ఐగుప్తుదేశమును వదలెను.

42. ఐగుప్తుదేశమునుండి తమను తరలించునందు లకు యిస్రాయేలీయులు యావేకు ఆచరింపదగిన జాగరణ రాత్రియిది. యిస్రాయేలీయులు తరతరముల వరకు యావే పేరిట ఈ రాత్రి జాగరణము చేయుదురు.

43. యావే మోషే అహరోనులతో “దీనిని పాస్క నియమముగా భావింపుడు. పరదేశి ఎవ్వడును ఈ పాస్కభోజనము తినరాదు.

44. కాని మీరు సొమ్ముకు కొన్న బానిసకు సున్నతిచేయించిన తరువాత ఈ భోజనమును పెట్టవచ్చును.

45. అన్యజాతివాడుగాని, కూలివాడుగాని ఈ భోజనమును తినరాదు.

46. మీరు అందరును ఒక్క ఇంటినీడనే మాంసమును తినవలయును. ఒక్క మాంసపుముక్కయిన ఇంటినుండి బయటికి తీసికొనిపోరాదు. ఒక్క ఎముకనైన విరుగ గొట్టరాదు.

47. యిస్రాయేలీయుల సమాజమంతయు ఈ పండుగ చేసికొనవలయును.

48. మీవద్దనున్న పరదేశి యెవ్వడైనను యావే పేర పండుగ చేసికొనగోరినచో ముందు అతని కుటుంబమునందలి పురుషులందరు సున్నతి చేయించుకొనవలయును. అప్పుడు అతడు ఈ ఉత్సవములో పాల్గొనవచ్చును. అట్టివాడు మీ దేశమున పుట్టిన వానిక్రిందనే లెక్క. సున్నతి చేసికొననివాడు ఎవ్వడును ఈ పండుగలో పాల్గొనరాదు.

49. మీతో ఉన్న స్వదేశీయులకును, మీలో నివసించు విదేశీయులకును ఈ నియమమే వర్తించును” అనెను.

50. యిస్రాయేలీయులందరు యావే చెప్పినట్లే చేసిరి. ప్రభువు మోషే అహరోనులను ఆజ్ఞాపించినట్లే ఒనర్చిరి.

51. ఆనాడే యావే యిస్రాయేలు సైన్యములను ఐగుప్తుదేశమునుండి తరలించెను.