ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Exodus 11

1. యావే మోషేతో ఫరోకు, ఐగుప్తుదేశమునకు ఇంకొక్క ఉపద్రవము మాత్రమే కలిగింతును. దానితరువాత అతడు మిమ్ము ఇక్కడినుండి పోనిచ్చును. పోనిచ్చుట మాత్రమేగాదు, మిమ్ము ఇక్కడినుండి గెంటి వేయును.
2. కాబట్టి మీలో ప్రతిపురుషుడును ప్రతి స్త్రీయు తమ ఇరుగుపొరుగున ఉన్న పురుషుని స్త్రీని అడిగి వెండినగలు బంగారునగలు తీసికొనవలయు నని యిస్రాయేలీయులతో చెప్పుము” అనెను.
3. యావే యిస్రాయేలీయులను ఐగుప్తుదేశీయుల కంటికి గొప్పవారు అగునట్లు చేసెను. అదియునుగాక మోషేఅనునతడు ఐగుప్తుదేశములో గొప్పపలుకుబడి గడించెను. ఫరో కొలువువారికి ప్రజలకు మహాఘన నీయుడాయెను.
4. మోషే ఫరోతో "యావే నీకు ఈ వార్తను పంపెను. అర్ధరాత్రమున నేను ఐగుప్తుదేశము మీదుగ పోవుదును.
5. ఈ దేశములో పుట్టిన మొదటికాన్పు పిల్లలందరును చచ్చెదరు. సింహాసనమునకు వారసుడైన ఫరో మొదటిబిడ్డనుండి, తిరుగటిలో పిండివిసరు పనికత్తె మొదటిబిడ్డ వరకును ఎల్లరును చత్తురు. పశువులలోను తొలిచూలుపిల్లలు చచ్చును.
6. ఐగుప్తు దేశమంతట శోకారావము మిన్నుముట్టును. అట్టి ఆక్రందన ఇంతకుముందు పుట్టలేదు, ఇక పుట్టబోదు.
7. కాని యిస్రాయేలీయులలో మనుష్యుని మీదగాని, పశువుమీదగాని ఒక్క కుక్కకూడా నాలుక ఆడించదు. దీనినిబట్టి యావే యిస్రాయేలీయులను ఐగుప్తు దేశీయుల నుండి వేరుచేసెనని నీవు తెలిసికొందువు.
8. అప్పుడు ఇక్కడనున్న నీ కొలువువారు అందరు నన్ను వెదకుకొనుచు వచ్చి, నా ఎదుట మోకరిల్లి 'నీవును నీ అనుచరులును అందరు వెళ్ళిపొండు' అందురు. అప్పుడుగాని నేను వెళ్ళను” అనెను. ఈ మాటలు పలికి కోపముతో మండిపడుచు ఫరో సమ్ముఖము నుండి మోషే వెడలిపోయెను.
9. “ఐగుప్తుదేశములో నేను ఇంకను నా మహత్కార్యములు విస్తరింపవలయును కనుక నీ మాట ఫరో చెవినదూరదు” అని యావే మోషేతో అనెను.
10. మోషే అహరోనులు ఫరోరాజు కన్నుల ఎదుటనే ఈ మహత్కార్యములన్నిటిని చేసిరి. కాని యావే ఫరో రాజును కఠినహృదయునిగా చేసెను. అతడేమో యిస్రాయేలీయులను తనదేశము విడిచి వెళ్ళనీయలేదు.